Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
“Azərbaycan” xüsusi cildi (Az) (Ümumi məlumat - 6.1 .Milli təhlükəsizliyin təminat sistemi)
  3.2.4.  Tarixi-etnoqrafik bölgələr

  Тарихи-етнографик Бюлэяляр

   Тарихи-етнографик бахымдан Азярбайъан Гафгазын ян мараглы йерляриндян биридир. Юлкянин юзцнямяхсус иътимаи-игтисади, тарихи инкишаф хцсусиййятляри, бурада эедян етник вя мядяни-мяишят просесляри Азярбайъан халгынын ващид мядяниййятинин формалашмасыны шяртляндирян сябяблярдяндир. Бу, щям дя ясрляр бойу республиканын айры-айры бюлэяляри арасында сых тиъарят, игтисади, тясяррцфат вя мядяни ялагялярин нятиъясидир.

   Азярбайъанын щяр бир тарихи-етнографик бюлэяси цмумазярбайъан тарихинин вя мядяниййятинин тяркиб щиссясидир. Тарих бойу бюлэяляр бир-бири иля сых вящдятдя олмуш вя онларын гаршылыглы тясири вя зянэинляшмяси нятиъясиндя юлкядя ващид яняняви мядяниййят формалашмышдыр.

   Азярбайъанын игтисади, тарихи вя тябии-ъоьрафи бюлэяляри, цмумиййятля бир-бириня уйьун эялир. Бу ъящятдян тарихи-етнографик бюлэяляр дя истисна дейил. Лакин бу о демяк дейил ки, Азярбайъанын башга сащяляр цзря районлашдырылмасы бцтцн тарихи-етнографик бюлэялярля цст-цстя дцшцр. Бу, хцсусиля Гарабаь вя Гярб тарихи-етнографик бюлэяляриня аиддир. Мялумдур ки, физики-ъоьрафи вя тарихи бахымдан Гарабаь бюйцк бир яразини ящатя едир. 19 яср Азярбайъан тарихчиси Мирзя Ъамал Ъаваншир Гарабаьинин фикринъя, бюлэянин сярщядляри мцасир Азярбайъанын гярб щиссясини вя шяргдя Кцрля Аразын говшаьында йерляшян торпаглары ящатя едирди. Гарабаьа республиканын гярб щиссясинин дя аид олмасы ъоьрафи бахымдан тясдиг едилир. Мялумдур ки, Гарабаь дцзц Муровдаь вя Гарабаь силсиляси иля щямсярщяддир. Бундан башга Гарабаь йайласынын бир щиссяси мцасир Ермянистанда йерляшмишдир. Ясрляр бойу Азярбайъанын гярби иля Гарабаь арасында интенсив етномядяни просесляр эетмишдир. Ейни заманда Гарабаьла Гярб бюлэяси арасында фяргляр дя мювъуддур. Бу, юзцнц яняняви мадди мядяниййятдя вя тясяррцфат мяишятиндя эюстярир. Она эюря дя Гярб бюлэяси мцстягил тарихи-етнографик бюлэя щесаб олунмалыдыр. Тяхм. ейни сюзляри Ширван бюлэяси щаггында да демяк олар. Мялумдур ки, орта ясрлярдя Ширванын тарихи сярщядляри гярб вя шимал истигамятляриндя бюйцк бир яразини ящатя едирди (Шяки, Эянъя, Дярбянд). Лакин бурада да тарихи яразиляр мцасир етнографик бюлэялярля цст-цстя дцшмцр. Мяишят вя мядяниййятдя локал ъящятлярин формалашмасында да бир сыра хцсусиййятляр мювъуддур. Бу, щяр бир бюлэядя конкрет формада тязащцр едир. Локал юзцнямяхсуслуг йашайыш мяскянляри вя ев типлярини, цмумиййятля, мадди мядяниййятин бцтцн сащялярини, тясяррцфат мяишятини вя мяняви щяйаты ящатя едир. Фяргли ъящятляр милли эейим, яняняви йемякляр вя няглиййат васитяляриндя дя мювъуддур. Цмумиликдя ися азярбайъанлыларын милли мядяниййятиндя йыьъамлыг вя бцтювлцк мювъуддур. Бу цмуми вя ващид мядяниййят бюлэялярдяки мцхтялифликля вящдятдядир вя онлар бир-бирини тамамлайыр. Локал фяргляр республиканын етник ъящятдян мцряккяб тяркибли олмасындан иряли эялир.

   Гейд етмяк лазымдыр ки, иътимаи-игтисади амиллярля йанашы ъоьрафи мцщитин дя халгын щяйат тярзиня бюйцк тясири олмушдур.

   Азярбайъан яразиси тарихи-етнографик бахымдан шярти олараг 9 бюлэяйя айрылыр: Ширван (Аьсу, Аьдаш, Шамахы, Исмайыллы, Эюйчай, Уъар, Гобустан, Кцрдямир, Щаъыгабул, Зярдаб районлары); Нахчыван (Ъулфа, Ордубад, Кянэярли, Шащбуз, Шярур, Сядяряк, Бабяк районлары); Шяки–Загатала (Гах, Балакян, Шяки, Загатала, Оьуз, Гябяля районлары); Губа–Хачмаз (Губа, Хачмаз, Дявячи, Гусар, Сийязян, Хызы районлары); Лянкяран–Астара (Лянкяран, Астара, Лерик, Йардымлы, Масаллы районлары); Абшерон; Гарабаь (Шуша, Хоъалы, Хоъавянд, Тяртяр, Аьъабяди, Йевлах, Бярдя, Фцзули, Ъябрайыл, Аьдам районлары); Мил–Муьан (Саатлы, Сабирабад, Салйан, Ъялилабад, Нефтчала, Билясувар, Имишли, Бейляган районлары); Гярб бюлэясини шярти олараг ики йарым-бюлэяйя айырмаг олар: Ш и м а л – Г я р б (Газах, Дашкясян, Товуз, Эоранбой, Эядябяй, Самух, Ханлар, Аьстафа, Шямкир) вя Ъ я н у б – Г я р б (Лачын, Зянэилан, Губадлы, Кялбяъяр районлары). Шимал–Гярб йарымбюлэясинин бир щиссяси – Шямкир, Самух, Ханлар вя Эоранбой районлары кечмишдя – Эянъябасарын, Ъянуб–Гярб йарымбюлэясиня дахил олан районлар ися (Губадлы, Лачын, Зянэилан, Кялбяъяр) Зянэязур мащалынын бир щиссясини тяшкил едирди.

  Ширван бюлэяси ейниадлы тябии-игтисади бюлэя иля цст-цстя дцшцр. Бюйцк Гафгаз даьларынын ъянуб-гярб ятяклярини вя Ширван дцзцнц ящатя едир. Азярбайъан етнографийасыны юзцндя габарыг якс етдирян бюлэялярдян биридир. Мадди вя мяняви мядяниййяти, иътимаи мяишяти вя с. Эюря бюлэя юзцнямяхсус хцсусиййятляря маликдир. Бура сяняткарлыг вя тиъарят мяркязи кими дя мяшщур иди. Тиъарят йолларынын говшаьында йерляшян Ширванда инкишаф етмиш якинчилик, баьчылыг вя малдарлыг да эениш йайылмышды. Ширван–Абшерон мемарлыг мяктябинин хцсусиййятляри юз яксини бир сыра иътимаи тикилилярдя вя йашайыш евляриндя тапмышдыр. Даьятяйи Ширванла дцзян Ширванын мяскян вя евляри арасында бюйцк фяргляр олмушдур. Йашайыш мяскянляри юз планына эюря низамсыз, даьыныг вя ком щалында салынмышдыр. Кечмишдя бюлэядя йашайыш мяскянляри оба, дянэя, кянд вя биня адлары иля мялум иди. Отураг ящалинин даими йашайыш йери кяндляр иди. Малдарлар ися оба вя бинялярдя йашайырдылар. Дцзян районларда торпаг шоран вя сулу олдуьу цчцн евляр бцнюврясиз тикилирди. Аьаъ материаллары бурада щямишя азлыг тяшкил етдийиндян бюлэянин бу щиссясиндя ясас етибариля “торпаг ев”, “якрашлы ев”, “човустан”, “ширвани”, “сялйани” (“пасаналы ев”) вя “баьдади ев” типляри йайылмышды. Гарьы, авар, чий кярпиъ ясас тикинти материалы сайылырды. “Сялйани евляр” кцрсцлц вя йа кцрсцсцз тикилир, “ширвани евлярин” дамлары ися икийамаълы олурду.

  Даьлыг Ширванда евлярин яксяриййяти чайдашындан вя чий кярпиъдян олдуьундан щяр 8–10 даш ъярэясиндян сонра дивар бойу мющкямлик цчцн хцсуси аьаъ кятилляр гойулурду. Халг мемарлыг хцсусиййятляриня эюря Басгал, Лащыъ, Мцъц евляри хцсусиля фярглянир. Бу кяндлярдя ясас ев типи “кятилли ев”дир. “Сийирмя евляр” дя тикилирди. Бир сыра кяндлярдя икимяртябяли евляр “алт-цстлц ев” адланыр. Бурада икимяртябяли биналарын биринъи мяртябяси бир гайда олараг тясяррцфат мягсядиля истифадя едилир. Евлярин чоху чайдашындандыр. Йашайыш мянтягяляри о ъцмлядян, мящялляляр (хцсусиля Лащыъда) ящалинин ясас сянят сащяляриня уйьун планлашдырылмышдыр.

  Бурада кечмишдя ейванларын чоху шябякя иля баьланырды. “Човустан” вя “сялйани евляр” гамышлыгла зянэин олан Ширван дцзцндя, “баьдади евляр” мешяятрафы кяндлярдя, “дахал евляр” ися даьятяйи кяндлярдя йайылмышды.

   Азярбайъанлыларын яняняви милли эейимляринин формалашмасында Ширванын ролу бюйцк олмушдур. Бурада йашайан ящали юз милли эейимлярини ясрлярля сахламыш вя зянэинляшдирмишдир. Гадын эейимляриндян “бцтюв” вя “бящляли архалыг”, “тякбянд”, Лащыъда “биртяряфли” вя “икитяряфли” (бирйахалы, икийахалы) архалыглар эениш йайылмышды. Талыстанда ися “гуппалы” (дцймяли) вя “ашырымлы архалыьа” даща тез-тез раст эялмяк оларды. Ширванда чуха “бцзмяли” (кямярчин) вя “эащлы” вариантларда йайылмышдыр. Бюлэядя, адятян, йахасы “оймалы” архалыг эейярдиляр. Гадын эейимляри ичярисиндя “чахчур” да гейд олунмалыдыр.

   Ширван юз бюлэя йемякляри иля дя фярглянир. Сцд мящсулларындан “касамас” эениш йайылмышды. Шамахы мцтяккяси вя Ширван гатламасы да гейд олунмалыдыр.

   Ширван Азярбайъанын гядим сяняткарлыг мяркязляриндян биридир. Бурада мисэярлик, тохуъулуг, о ъцмлядян халчачылыг, аьаъишлямя, дулусчулуг чох инкишаф етмишдир. Губа–Ширван халчачылыг мяктябинин Ширван групуна дахил олан “Мярязя”, “Гобустан”, “Ширван”, “Кцрдямир”, “Шилйан”, “Чуханлы”, “Биъо”, “Сор-сор”, “Щаъыгабул” халча композисийалары республикадан узагларда да мяшщурдур. Ховсуз халчалардан зили дя эениш йайылмышдыр. Тохуъулуг мяркязляриндян бири дя Басгал кянди олмушдур. Бурада кечмишдя ипяк парча истещсалы – шарбафлыг инкишаф етмишди. Мяшщур “щераты” кялаьайылары да Басгалда тохунарды. Бир гайда олараг, бу сянятля кишиляр мяшьул олурдулар. Кялаьайыдан башга бурада щумайун аьы, тафта, гановуз да тохунарды.

  Лащыъ усталарынын истещсал етдийи мис габлардан Гафгазда вя бязи Шярг юлкяляриндя эениш истифадя олунурду. Миси Лащыъа, адятян, чарвадарлар эятирярди.

   Щейвандарлыгда гойунчулуг тясяррцфаты башлыъа йер тутур. Йцксяк ят мящсулу верян Ширван гойуну да халг селексийасы йолу иля бурада йетишдирилмишдир.

   Нахчыван бюлэяси Гафгазда ян гядим мядяниййят мяркязляриндян биридир. Ъоьрафи мцщит вя иътимаи-игтисади шяраит йерли ящали арасында локал тарихи-етнографик хцсусиййятлярин формалашмасына сябяб олмушдур. Ъянуби азярбайъанлыларла йахынлыг онларын мядяниййят вя мяишятиня гаршылыглы тясир етмишдир. Нахчыванда йашайыш мянтягяляринин яксяриййяти чайларын вя суварма каналларынын сащилляриндя йерляшир. Азярбайъанын щяр йериндя олдуьу кими бурада да кяндляр мящялляляря бюлцнцр. Кечмишдя бурада да патронимийа принсипляри ясас йер тутурду. Щяйятлярин план-структуру сосиал-игтисади, ъоьрафи мцщит вя аиля-мяишят мцнасибятляриля баьлы олмушдур.

   Дцзян йерлярдя, адятян, евлярин яксяриййяти мющрядян иди. Бюлэядя мешя сащяляринин азлыьы тикинтидя аьаъ материалларындан истифадя олунмасыны хейли мящдудлашдырмышдыр. Дцзян районларда щяйятлярин яксяриййяти квадрат формасындадыр. Даь кяндляриндя щяйят типли евляр цстцнлцк тяшкил едир. Бурада йашайыш мянтягяляри низамсыз вя ком щалында салынмышдыр. Нахчыванда ясас ев типляри йер-цстц “гарадам” вя “отаг ев” (“отаглы ев”) олмушдур. Байырдан вя ичяридян план гурулушуна эюря беля тикилиляр ади евляри хатырладыр. Чох заман дамларын цстцндя кюшк тикилирди. Нахчыванда эениш йайылмыш ев типляриндян бири дя “отаг ев”дир. Бу тип евляр Нахчыван халг йашайыш евляринин инкишафы тарихиндя сонракы мярщяляни тяшкил едир. Беля евляр 1–2 мяртябяли олур вя мющря, йахуд кярпиъдян тикилирди. Бу евлярин эениш пянъяряляри олур. Тядриъян “отаг ев”лярин гаршысында ейван вя сякиляр мейдана чыхмаьа башлады. Икимяртябяли “отаг ев”лярин биринъи мяртябяси, адятян, тясяррцфат мягсядляриня хидмят едирди. Нахчыванда “тябризи ев” типи дя эениш йайылмышды. Беля тикилиляр юз мемарлыг хцсусиййятляриня эюря Азярбайъанда олан башга ев типляриндян ясас етибариля ики щяйятин – “байыр щяйят” (бирун) вя “ич щяйят”ин (яндярун) олмасы иля фярглянирди. Азярбайъанын башга бюлэяляриндя олдуьу кими бурада да малдарлар арасында мцвяггяти тикилиляр (“аь чадыр” вя йахуд “гяняфли чадыр” вя с.) эениш йайылмышды. Даь кяндляриндя евлярин яксяриййяти чайдашындан тикилмишдир. Евин мющкям олмасы цчцн диварларын арасына хцсуси аьаъ – “гятля” гойулурду.

   Шящярляр Нахчыван мемарлыг мяктябиня хас олан хцсусиййятляриня эюря фярглянир. Ордубадын мяшщур “хярпиштя” ев ляри хцсусиля гейд олунмалыдыр. Бурада биринъи мяртябядяки планда дцзбуъаглы олан вя бишмиш кярпиъдян щюрцлян хцсуси дящлизляр мцряккяб конструксийайа маликдир. Ордубад евляри, адятян, бир ъярэядя щяйятин периметри цзря планлашдырылмышдыр. Щяйятлярдя йерляшян мяшщур Ордубад чешмяляри – йералты су анбарлары 3–4 м дяринликдя олур.

  Мадди мядяниййятин башга сащяляриндя дя, о ъцмлядян йемяклярдя, эейимлярдя (кцляъя, катиби, архалыг вя с.) мящялли хцсусиййятляр бу эцнядяк сахланылмагдадыр.

   Дямйя якинчиликля йанашы суварма якинчилийи вя хцсусиля мейвячилик мцщцм йер тутур.   Аиля-мяишят мцнасибятляриндя юзцнямяхсус ъящятляр горунуб сахланылмышдыр.

  Сяняткарлыг сащяляриндян тохуъулуг (Нахчыван ъеъимляри), хцсусиля гялямкарлыг гейд олунмалыдыр.

   ШякиЗагатала бюлэяси. Тахылчылыг, ипякчилик (хам ипяк вя ипяк парча), мейвячилик вя тцтцнчцлцк бюлэянин игтисадиййатынын ясас истигамятини тяшкил едир.

   Бюлэя ящалисинин яксяриййяти азярбайъанлылардыр. Бурада азярбайъанлыларла йанашы, азсайлы халглар – инэилойлар, лязэиляр, аварлар, даь йящудиляри, сахурлар вя удиляр йашайырлар. Охшар, йахуд ейни тябии-ъоьрафи вя тарихи шяраит ясрляр бойу тиъарят, игтисади вя тясяррцфат ялагяляри, интенсив мядяни-мяишят вя етник просесляр бурада йашайан халгларын щяйат тярзиндя цмуми ъящятлярин формалашмасына сябяб олмушдур. Шцбщясиз ки, бюлэядя мядяниййятлярин гаршылыглы тясири вя зянэинляшмяси просеси дя ящямиййятли рол ойнамышдыр.

   Кечмишдя инзибати ъящятдян “Ъар-Балакян ъамаатлыьы” кими мялум олан бу бюлэя юзцнцн сяъиййяви хцсусиййяти иля сечилирди: бу, ата хятти цзря нясиллярин (тохумларын) иттифагы иди. Ирси ямлакын бюлцнмяси вя с. мясяляляр нясил башчысынын ялиндя иди.

   Шяки–Загатала бюлэясинин халг йашайыш мяскянляри вя евляри юзцнямяхсуслуьу иля фярглянир. Бурада мяскянлярин чоху мешя золаьында йерляшдийиндян тикинти ишиндя аьаъ материаллары мцщцм йер тутур. Бюлэядя бир сыра йашайыш мяскянляри – “щяйят-гошма”, “тала-йыьым” вя с. формалашмышдыр. “Щяйят-гошма” типли мяскянлярдя щяйят сащяляри бир-бири иля дивар-дивара, чяпяр-чяпяря бирляширди. “Талайыьым” типли мяскянлярдя ися евляр бир-бириндян аралы иди. Бюлэядя сых типли мяскянляря дя раст эялинир. Ев типляри дя чох мцхтялифдир. “Дахал ев”, “кяртмя ев”, “ъымьа ев”, “чубугщюрмя ев”, “дашгура ев”, “гала” типли йашайыш евляри йайылмышды.

   Гах, Балакян вя Загатала районларында бюлэя хюрякляри Азярбайъанын башга бюлэяляриндян, щабеля Шяки районундан фярглянир. Бурада ящали яти гышда сахламаг цчцн “долма” вя йахуд “гахаъ” щазырлайырды. “Сцлщцллц”, “сыхма” вя б. хюрякляр щямин районлар цчцн сяъиййявидир.

   Шяки мащалы вя хцсусиля Шяки шящяри етнографик ъящятдян бюлэянин башга районларындан фярглянир. Евлярин дамы дюрдйамаълы олуб кирямитля юртцлцр. Кечмишдя ися буну авардан щюрцлмцш щясир явяз едирди. Яняняви евлярин чохунда бухары, диварларда ряф вя тыхаълар олур. Сейсмик бюлэя олдуьу цчцн бурада да евлярин диварларынын арасыны аьаъ кятилляр ящатя едир. Лакин бязи бюлэялярдян фяргли олараг евин бцнювряси мющкям, диварлары ися галын олур. Бурада яняняви шябякя цсулундан эениш истифадя едилмишдир.

   Шяки йемякляри бцтцн Азярбайъанда мяшщурдур. Азярбайъан милли мятбяхиндя Шяки хюрякляри мцстясна йер тутур.

   Бюлэянин эейимляриндя дя юзцнямяхсуслуг эюзя чарпыр. Бурада ипякчилийин дя ролу бюйцк олмушдур. Мяшщур франсыз йазычысы Александр Дцма 1858 илдя Шякидя тохунан парчаларын йцксяк кейфиййятли олдуьуну гейд едирди. О йазырды ки, шящярдя сатылан мащуд парчалар зярифлийиня бахмайараг, су кечирмир. Шящярдяки базары тясвир едяряк о, бурада мцхтялиф халылар, йящярляр, сцфряляр, чяркязи чухалар, бязякляр (цзцкляр, голбаглар, бойунбаьылар), баш юртцкляри, йахасы гызыл вя эцмцш сапларла ишлянмиш гадын эейимляринин сатылдыьыны гейд едирди.

    Шякидя бир сыра сянят сащяляри дя эениш инкишаф етмишди. Тясадцфи дейил ки, Шякинин бязи мящялляляринин ады (шарбафлар, дулусчулар) сяняткарлыгла баьлыдыр. Тякялдузчулуг вя шябякячилик бюлэя цчцн сяъиййяви олмушдур. Бурада йашайан азярбайъанлылар Азярбайъан дилинин шимал групу диалект вя шивяляриндя данышырлар (Шяки диалекти вя Загатала–Гах шивяси).

   Губа–Хачмаз бюлэяси. Губа–Ширван халчачылыг мяктябинин Губа групуна дахил олан “Губа”, “Кющня Губа”, “Пирябядил”, “Хырдаэцл”, “Голлучичи”, “Грыз”, “Зейвя”, “Ъими”, “Хорасан”, “Ляъят”, “Гызылэцл” вя с. халча композисийалары мяшщурдур. Бурма тохунушлу халчалар Пирябядилдя тохунур. Бюлэядя ховсуз (“гуру”) вя ховлу (“ятли”) халчалар йайылмышдыр. Ховсуз халчалардан “сумах” Гусарда даща чох тохунур.

   Кечмишдя бюлэядя кяндир истещсалы вя дулусчулуг сяняти дя инкишаф етмишди. Диэяр сяняткарлыг нювляриндян аьаъишлямя вя кюмцрбасма гейд олунмалыдыр.

   Яняняви евлярин биринъи мяртябяляри тясяррцфат мягсядиля истифадя олундуьундан ейвансыздыр. Сякили евляря дя раст эялмяк олур. Беля евляр халг арасында “гяфясяли евляр” ады иля мялумдур. Бурада иглим шяраити икинъи мяртябяйя галхан пилляканын ичяридян салынмасыны тяляб едирди. Дявячидя чий кярпиъли евляр “алт-цстлц ев” адланыр. Дцзян кяндлярдя “кясмя даш евляр” йайылмышды. 19 ясрин икинъи йарысындан башлайараг йцксяк даь кяндляриндя йашайан аилялярин бир щиссяси Хачмаз району яразисиндя обалар салмышлар. Бюлэя цчцн сяъиййяви ъящятлярдян бири хцсуси якин сащяляринин – “паласа”ларын мювъуд олмасы иди. Беля якин золагларында мцхтялиф биткиляр беъярилирди.

   Кечмишдя бюлэядя бюйцк аиляляр “кцлфят еви”, йахуд “бюйцк ев” ады иля мялум иди. Беля аиляляря кишиляр тяряфиндян “ев бюйцйц”, гадынлар тяряфиндян ися “бюйцк ана” башчылыг едирди.

    Бюлэядя якинчилик системляриндян “динъягойма” вя “тала” эениш йайылмышды. 20 ясрин 40-ъы илляринядяк чялтикчилик тясяррцфатын ясас сащяляриндян бири иди. Чялтийин тямизлянмяси вя емалында су, айаг вя ял динэляриндян истифадя олунурду. Дянли биткилярдян сарыбуьда, аь арпа, хырда буьда, лярэя беъярилирди.

   Халг селексийасы йолу иля онларла мейвя нювц йетишдирилмишдир. Бунлара “Ъибир алмасы”, “Ъырщаъы алма”, “Ширван эюзяли”, “Мещдигулу ъыр алмасы”, “Гыш гар армуду”, “Испик армуду”, “Нар армуду”, “Абасбяйи”, “Йай гар армуду”, “Сярчя-буд армуд” вя с. нцмуня ола биляр.

   Бюлэя йемякляриндя, о ъцмлядян ширниййат чешидляриндя фяргли ъящятляр олмушдур (мяс., Хыналыг кяндинин йемякляри, Губа пахлавасы, Губа тыхмасы, бцкмя вя с.).

   Бюлэя эейим вя бязякляриндян гызыл габаглыг, имарят, эцмцш кямярляр хцсусиля гейд едилмялидир.

   ЛянкяранАстара бюлэяси Азярбайъанын ъянуб-шяргиндя йерляшир. Лянкяран–Астара тябии-игтисади району иля цст-цстя дцшцр. Етник мянсубиййятиня эюря ящалинин яксяриййятини азярбайъанлылар тяшкил едир. Бюлэядя талышлар да йашайыр. Тябии-ъоьрафи шяраит, иътимаи-игтисади мцщит, тиъарят вя мядяни ялагяляр бурада йашайан азярбайъанлыларын вя талышларын мяишят мядяниййятиндя цмуми ъящятлярин формалашмасына сябяб олмушдур.

  Бунунла беля, талышлар бу эцнядяк юзцнямяхсус хцсусиййятлярини, башлыъа олараг диллярини горуйуб сахламышлар. Даь кяндляриндя малдарлыг, дцзян йерлярдя якинчилик вя балыгчылыг мцщцм йер тутурду. Якинчиликдя апарыъы сащя чялтикчилик иди. Бундан башга лярэя, пяринъ, арпа вя буьда да беъярилирди. Бюлэя республикада зебунун йетишдирилдийи йеэаня йердир.

   Кечмишдя бюлэядя инди чохдан арадан чыхмыш янбярбу, акуля, чиляйи, рейщани, аь чиля, гырмызы чиля, бейбу, мазандарани вя с. дцйц нювляри беъярилирди. Щяйат тярзи, о ъцмлядян чялтик зямиляриндя ишин хцсусиййяти якинчилярин мяишятиня, щятта эейимляриня тясир етмишдир. Бундан ялавя, бир сыра ямяк, той мащны вя рягсляри чялтик зямиляриндя йаранмышдыр. Бюлэядя чялтикля йанашы фейхоа, лимон, мандарин вя йапон хурмасы йетишдирилир.

   Дцзянликдя йашайан ящалинин гадынлары арасында нимтяня эениш йайылмышды. Бащари ися бцтцн бюлэя цчцн сяъиййяви иди. Киши баш эейимляриндян шиш папаг Зувандда даща чох йайылмышды. Милли эейимлярдя охшарлыг талышларла азярбайъанлыларын мадди мядяниййятляринин йахынлыьы иля изащ олунур.

   Даьятяйи, чайбойу вя дцзян йерлярдя салынмыш кяндляр ъоьрафи мцщитдян асылы олараг даьыныг вя сых олмушдур. Кечмишдя “таты ев”, “пцштяли ев” вя с. ев типляри даща чох йайылмышды. Яркиванда “балыг бели” кярпиъ евляря раст эялмяк олур. Гурулушуна эюря дюрдбуъаглы олан 2–3 мяртябяли лям дя бюлэя цчцн сяъиййявидир. Лямин биринъи мяртябяси, адятян, бишмиш кярпиъдян щюрцлцр, йухары мяртябяляри ися аьаъ сцтунлар цзяриндя олур.

  Лям бюлэянин дцзян щиссяси цчцн сяъиййявидир вя талвар ролуну ойнайыр.

   Бюлэя йемякляри ичярисиндя дцйц вя балыгдан щазырланмыш хюрякляр хцсуси йер тутур. Эениш чешиддя пловлар (“дашмаплов”, “сцзмяплов”, “бораныплов” вя с.) вя мцхтялиф лявянэиляр йайылмышдыр.

   Сяняткарлыг сащяляри, о ъцмлядян, дулусчулуг вя хцсусиля щясиртохума эениш инкишаф етмишдир.

   Абшерон бюлэяси. Хязяр дянизинин гярб сащилляриндя йерляшян ейниадлы йарымадасыны ящатя едир. Азярбайъан ящалисинин ян сых йашадыьы йердир. Алчаг даьлыг сащяни тяшкил едян Гобустан да Абшерона аиддир. Бура юзцнцн гядим гайацстц тясвирляри иля мяшщурдур. Гобустан кечмишдя Шамахы гязасы да дахил олмагла дявячилийин йайылдыьы йерлярдян бири олмушдур. Тясяррцфатда ясас сащя щейвандарлыг (ят-сцд истещсалы), тярявязчилик вя мейвячиликдир (янъир, зейтун, бадам вя с.). Бурада кечмишдя онларла цзцм нювц – “Аь шаны”, “Гара шаны”, “Сякиня ханым”, “Сарай сарыэиляси” вя с. беъярилирди. Цзцмчцлцкдя хяндяк (лода), бязян дя хийабан цсулу тятбиг олунурду. Кечмишдя Абшеронда памбыг да якилирди.  Бюлэянин кяндляри бу вя йа диэяр бостан вя тярявяз мящсулларынын йетишдирилмяси цзря ихтисаслашмышдыр. Ъорат, Сарай вя Зирядя гарпыз, йемиш, помидор, Щювсанда соьан, Билэящдя зяфяран якилиб беъярилир.

   Халг йашайыш евляри бюлэянин тябииъоьрафи шяраитиня уйьунлашдырылмышдыр. Аьаъ материалынын гытлыьы, эцълц кцлякляр вя с. ев типляринин формалашмасына тясир етмишдир. Абшеронда йашайыш биналарынын спесифик хцсусиййятляриндян бири бурада хцсуси мятбях отаьынын олмасыдыр. Евлярин чохунда сяки олур. Ейванлар сонралар йаранмышдыр. Щяйятляр, адятян, цч щиссяйя айрылыр: баь, бостан вя тясяррцфат тикилиляри. Евлярин чохунда кцлафирянэи олур. Бюлэя йемякляриндя локал ъящятляр чохдур. Якинчилик системиндя динъягойма (авариз) эениш йайылмышдыр.

   Малдарлыгда ясас етибариля юрцш-тювля формасы мювъуд иди. Ширван вя Даьыстан гойунлары иля йанашы йерли “кясмяряк” вя Гала ъинсляри хцсусиля гейд олунмалыдыр.

   Абшерон гядим дюврлярдян Азярбайъанын зянэин сяняткарлыг мяркязляриндян биридир. Кечмишдя бурада ипякчилик, дулусчулуг, тохуъулуг вя халчачылыг хейли инкишаф етмишди.

   Бюлэя йемякляри ичярисиндя хямир хюрякляри, чешидли ширниййат (Бакы пахлавасы, шякярбура, сямяни щалвасы вя с.) эениш йайылмышдыр.

   Гарабаь бюлэяси тарихи-етнографик бюлэяляр ичярисиндя хцсуси йер тутур. Азярбайъан мяишят вя мядяниййятинин инкишафында мцщцм рол ойнамышдыр. Бюлэя ъоьрафи ъящятдян дцзян вя даьлыг щиссяляря бюлцнцр.

   Ящалинин яняняви мяшьулиййяти малдарлыг, якинчилик вя сяняткарлыгдыр. Бюлэянин мадди мядяниййятиндя локал елементляр формалашмышдыр. Кечмишдя парча истещсалы (йун, ипяк, памбыг) эениш йайылмышды. Бурада ипякдян дарайы, мов, тафта, гановуз вя с. парчалар тохунурду. Гадын эейимляри даща чох аь чит щцмайун аьындан, гадын архалыьы зярхара вя мяхмяр парчалардан тикилирди. Цст палтары – чяпкян бащалы парчадан, мяхмярдян вя памбыгдан олурду. Дцзян Гарабаьда йайылан эейимляр юз бичим вя бязякляриня эюря Гарабаьын даьлыг щиссясиндян фярглянирди. Цст палтарларындан кцрдц дя эениш йайылмышды. Бязи гадын эейимляри эцлябятинля бязядилирди. Гадын бязякляриндян “гырхдцймя” ырьа, “щил” бойунбаьы гейд олунмалыдыр. Кишиляр бирйанлы вя дюшцачыг архалыглар, Гарабаь цчцн сяъиййяви олан кясмя чуха (узунголлу, вязняли) эейирдиляр.

   Кечмишдя бюлэядя “гарадам” (“ев дамы”, “торпаг дам”), “баьдади” вя “таьбянд” ев типляри эениш йайылмышдыр.  Бюлэя йемякляри, о ъцмлядян ширниййаты Азярбайъан мятбяхинин зянэинляшмясиня бюйцк тясир етмишдир (Гарабаь кятяси, Бярдя наны вя с.).

   Гарабаь халчачылыг мяктяби дя бцтцн дцнйада мяшщурдур. Бурада мцхтялиф чешнили халчалар – “Лямбярани”, “Чяляби”, “Ачма-йумма”, “Балыг”, “Буйнуз”, “Гарабаь”, “Бярдя”, “Лячяктцрцнъ” хцсусиля фярглянир. Ипякдян ховлу вя ховсуз халчалар, щяндяси орнаментли ъеъимляр дя гейд олунмалыдыр. Ъеъимляр ян чох Лямбяранда тохунурду. Гарабаь халчалары ясас етибариля палыды, ал-гырмызы, пийази рянэляриндя олур. Халчачылыьын ясас мяркязи Шушадыр.

  Малдарлыгда ясас йери атчылыг вя гойунчулуг тутур. Бурада халг селексийасы йолу иля Гарабаь аты вя Гарабаь гойун ъинси йетишдирилмишдир.

   Азярбайъанлыларын мусиги мядяниййятинин инкишафында Гарабаь ханяндяляри мцстясна рол ойнамышлар. Кечмишдя Гарабаь халг ифачылары бцтцн Шяргдя мяшщур иди.

   Азярбайъан ядяби дилинин инкишафына Гарабаь диалектинин тясири олмушдур.

  МилМуьан бюлэяси Азярбайъанын гядим мядяниййят оъагларындан биридир. Бюлэя Муьан вя Мил дцзляри иля цст-цстя дцшцр вя Кцр-Араз овалыьынын ъянуб-гярб щиссясини ящатя едир. Тябии-ъоьрафи шяраит, о ъцмлядян, щидроложи хцсусиййятляр, иглим вя торпаг юртцйц бюлэядя сяъиййяви тясяррцфат комплексинин формалашмасына сябяб олмушдур. Бу, юзцнц суварма системиндя хцсусиля габарыг эюстярмишдир. Бундан ялавя, кечмишдя бюлэя Азярбайъанын ири тайфаларындан олан шащсевянляр цчцн гышлаг йери олмушдур. 19 ясрин икинъи йарысындан башлайараг бурада отураг ящалинин сайы артыр. Шамахы, Лерик, Губа вя с. йерлярдян эялян малдарлар тядриъян бурада даими йурд салырлар. Бакыдан вя Шамахыдан эялян тиъарят карваны бу бюлэядян кечирди. Кцр чайында су няглиййаты эениш инкишаф етмишди. Кечмишдя Кцрдян щятта Агуша чайына аьыр йцклц киржимляр эирирди. Якин сащяляри вя йашайыш евляри, бир гайда олараг, чайбойу яразилярдя йерляширди. Яняняви мадди мядяниййятдя фяргли ъящятляр эюзя чарпыр.

  Кечмишдя газма типли евляр, щабеля мцвяггяти йашайыш евляри – “гара кечя” эениш йайылмышды. Сонралар “гом ев”, “чарэцл ев” типляри формалашды. Бюлэядя “дахал евляр” (сялйани евляр), “Ширвани ев” (отлаг евляр, балыг бели) вя “таты ев” типляри эениш яразини ящатя едирди. Дамларын чоху чятянля юртцлцрдц.

  Аразбойу кяндлярдя чала якинчилик системи эениш йайылмыш, щямчинин балыгчылыг да инкишаф етмишдир. Ясас етибариля дянли биткиляр беъярилирди. Сонралар памбыгчылыг тясяррцфатын апарыъы сащясиня чеврилди.

   Гярб бюлэяси Эянъя-Газах игтисади-ъоьрафи району иля цст-цстя дцшцр. Бюлэянин шимал-гярб щиссясиндя йашайыш йерляри ясасян биня, оба, гышлаг адлары иля мялум иди. Яняняви йашайыш мяскянляри формаларына эюря даьыныг, комакома вя йыьъамдыр. “Шенник” (шенлик) йашайыш мяскяни йарымкючяри малдарлара хас иди. “Шенник” юз сащясиня эюря кяндля оба арасында аралыг мювге тутурду. Ев типляриндян шимал-гярб бюлэясиндя “газма”, “гарадам”, “дурма”, “мющря ев”, “имарят” вя с. раст эялмяк олур. “Дурма ев”, “готлу ев” бюлэянин шимал щиссясиндя чох йайылмышды. Ъянубда, Кичик Гафгазын мяркязи щиссясинин ятяйиндя йерляшян кяндляр цчцн пирамидал-пилляли гурулуша малик олан гарадамлар сяъиййяви иди. Бюлэядяки евлярин, хцсусиля “аь отаг”, “даш отаг” вя “имарят”ин дамы йасты олурду. Даь йамаъларында “кяртмя ев”, “ъымьа ев” типляриня дя раст эялинир. Бюлэянин ири шящярляриндя, хцсусиля Эянъядя вя онун ятрафында орта ясрлярдя эцнбязли ев типляри йайылмышды.

   Бюлэя цчцн сяъиййяви олан эейимлярдян сырыглы вя голчаглы (“ялъякли”) архалыг гейд олунмалыдыр. Гадын баш эейимляриндя дя фяргляр вардыр. Бюлэядя, хцсусиля, шимал-гярбдя динэя, адятян, чянбярли олурду. Бурада щабеля мцхтялиф гадын баш эейимляриндян (бцзмяли, сайа тясякляр, чалма) дя истифадя олунурду. Бунунла йанашы чяпкян, зыбын (ара зыбыны, цст зыбыны), чяркязи, катиби (нимтяня) кцляъя (бцзмяли архалыг), дюшлцк гейд олунмалыдыр. Зыбынын цстцндян эянъ гадынлар лавада, йашлы гадынлар кцляъя эейирдиляр. Кцляъянин йахасы, адятян ачыг олурду. Имканы оланлар ипяк кцляъя эейирдиляр. Кечмишдя “щумайун аьы” ады иля мяшщур олан аь читдян кюйнякляр тикилирди. Яввялляр беля кюйнякляр йахасыз оларды. Кясмя йахалы кюйняклярин йайылмасыны сонралар шящярин тясириля изащ етмяк олар. Йанйаха кюйнякляр ися ян чох Эядябяй районунда йайылмышды.

   Бюлэя йемякляриндя фяргли ъящятляр вардыр. Шимал-гярб йарымбюлэясиндя “хамралы” ады иля спесифик саъ чюряйи биширилир. Мцхтялиф нюв хянэялляр йайылмышдыр. Гойун вя кечи сцдцндян щазырланмыш “ахтарма” бюлэя цчцн сяъиййявидир.

  Бязи бюлэялярдя олдуьу кими, бурада да якинчилик системляри ичярисиндя динъягойма (“ляйянлик”) цсулу эениш йайылмышды. Даьятяйи йерлярдя шум алятляриндян гара котандан истифадя олунурду. Даьлыг йерлярдя ися уламалы хыш йайылмышды. Ясас етибариля “Мараьа”, “аь чиля”, “гырмызы чиля” чялтик нювляри беъярилирди.

   Бюлэядя Эянъя–Газах халчачылыг мяктябинин яняняляри бу эцн дя давам етдирилир. Бурада мяшщур “Эянъя”, “Чайлы”, “Гарагойунлу”, “Даькясямян”, “Кямярли”, “Салащлы”, “Шыхлы” халчалары тохунур. Диэяр сяняткарлыг сащяляриндян даббаглыг, аьаъишлямя, бойагчылыг да гейд олунмалыдыр.

   Гейд: Мягалядя тарихи Азярбайъан яразиляри олмуш Даьыстанын ъянуб щиссяси, Ъянуби Азярбайъан, мцасир Ермянистанын яксяр щиссяси вя Эцръцстанын Борчалы бюлэяси тарихи-етнографик бахымдан там юйрянилмядийиндян шярщ олунмамышдыр.

   Яд.: Т р о ф и м о в а А. Г. К вопросу об этнографических зонах Азербайджана, “Краткие сообщения Института этнографии АН СССР”, вып. XXXII, М., 1959; К а р а к а ш л ы К . Т. Материальная культура азербайджанцев северо-восточной и центральной зоны Малого Кавказа, Б., 1964; К я р и м о в Е. Я. Азярбайъанын тарихи-етнографик бюлэяляри, “Тарих вя онун проблемляри”, 1998, № 3, 1999, № 2.

  Ариф Аббасов, Емил Кяримов

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
Ümumi məlumat – 6.1 .Milli təhlükəsizliyin təminat sistemi
  3.2.4.  Tarixi-etnoqrafik bölgələr

  Тарихи-етнографик Бюлэяляр

   Тарихи-етнографик бахымдан Азярбайъан Гафгазын ян мараглы йерляриндян биридир. Юлкянин юзцнямяхсус иътимаи-игтисади, тарихи инкишаф хцсусиййятляри, бурада эедян етник вя мядяни-мяишят просесляри Азярбайъан халгынын ващид мядяниййятинин формалашмасыны шяртляндирян сябяблярдяндир. Бу, щям дя ясрляр бойу республиканын айры-айры бюлэяляри арасында сых тиъарят, игтисади, тясяррцфат вя мядяни ялагялярин нятиъясидир.

   Азярбайъанын щяр бир тарихи-етнографик бюлэяси цмумазярбайъан тарихинин вя мядяниййятинин тяркиб щиссясидир. Тарих бойу бюлэяляр бир-бири иля сых вящдятдя олмуш вя онларын гаршылыглы тясири вя зянэинляшмяси нятиъясиндя юлкядя ващид яняняви мядяниййят формалашмышдыр.

   Азярбайъанын игтисади, тарихи вя тябии-ъоьрафи бюлэяляри, цмумиййятля бир-бириня уйьун эялир. Бу ъящятдян тарихи-етнографик бюлэяляр дя истисна дейил. Лакин бу о демяк дейил ки, Азярбайъанын башга сащяляр цзря районлашдырылмасы бцтцн тарихи-етнографик бюлэялярля цст-цстя дцшцр. Бу, хцсусиля Гарабаь вя Гярб тарихи-етнографик бюлэяляриня аиддир. Мялумдур ки, физики-ъоьрафи вя тарихи бахымдан Гарабаь бюйцк бир яразини ящатя едир. 19 яср Азярбайъан тарихчиси Мирзя Ъамал Ъаваншир Гарабаьинин фикринъя, бюлэянин сярщядляри мцасир Азярбайъанын гярб щиссясини вя шяргдя Кцрля Аразын говшаьында йерляшян торпаглары ящатя едирди. Гарабаьа республиканын гярб щиссясинин дя аид олмасы ъоьрафи бахымдан тясдиг едилир. Мялумдур ки, Гарабаь дцзц Муровдаь вя Гарабаь силсиляси иля щямсярщяддир. Бундан башга Гарабаь йайласынын бир щиссяси мцасир Ермянистанда йерляшмишдир. Ясрляр бойу Азярбайъанын гярби иля Гарабаь арасында интенсив етномядяни просесляр эетмишдир. Ейни заманда Гарабаьла Гярб бюлэяси арасында фяргляр дя мювъуддур. Бу, юзцнц яняняви мадди мядяниййятдя вя тясяррцфат мяишятиндя эюстярир. Она эюря дя Гярб бюлэяси мцстягил тарихи-етнографик бюлэя щесаб олунмалыдыр. Тяхм. ейни сюзляри Ширван бюлэяси щаггында да демяк олар. Мялумдур ки, орта ясрлярдя Ширванын тарихи сярщядляри гярб вя шимал истигамятляриндя бюйцк бир яразини ящатя едирди (Шяки, Эянъя, Дярбянд). Лакин бурада да тарихи яразиляр мцасир етнографик бюлэялярля цст-цстя дцшмцр. Мяишят вя мядяниййятдя локал ъящятлярин формалашмасында да бир сыра хцсусиййятляр мювъуддур. Бу, щяр бир бюлэядя конкрет формада тязащцр едир. Локал юзцнямяхсуслуг йашайыш мяскянляри вя ев типлярини, цмумиййятля, мадди мядяниййятин бцтцн сащялярини, тясяррцфат мяишятини вя мяняви щяйаты ящатя едир. Фяргли ъящятляр милли эейим, яняняви йемякляр вя няглиййат васитяляриндя дя мювъуддур. Цмумиликдя ися азярбайъанлыларын милли мядяниййятиндя йыьъамлыг вя бцтювлцк мювъуддур. Бу цмуми вя ващид мядяниййят бюлэялярдяки мцхтялифликля вящдятдядир вя онлар бир-бирини тамамлайыр. Локал фяргляр республиканын етник ъящятдян мцряккяб тяркибли олмасындан иряли эялир.

   Гейд етмяк лазымдыр ки, иътимаи-игтисади амиллярля йанашы ъоьрафи мцщитин дя халгын щяйат тярзиня бюйцк тясири олмушдур.

   Азярбайъан яразиси тарихи-етнографик бахымдан шярти олараг 9 бюлэяйя айрылыр: Ширван (Аьсу, Аьдаш, Шамахы, Исмайыллы, Эюйчай, Уъар, Гобустан, Кцрдямир, Щаъыгабул, Зярдаб районлары); Нахчыван (Ъулфа, Ордубад, Кянэярли, Шащбуз, Шярур, Сядяряк, Бабяк районлары); Шяки–Загатала (Гах, Балакян, Шяки, Загатала, Оьуз, Гябяля районлары); Губа–Хачмаз (Губа, Хачмаз, Дявячи, Гусар, Сийязян, Хызы районлары); Лянкяран–Астара (Лянкяран, Астара, Лерик, Йардымлы, Масаллы районлары); Абшерон; Гарабаь (Шуша, Хоъалы, Хоъавянд, Тяртяр, Аьъабяди, Йевлах, Бярдя, Фцзули, Ъябрайыл, Аьдам районлары); Мил–Муьан (Саатлы, Сабирабад, Салйан, Ъялилабад, Нефтчала, Билясувар, Имишли, Бейляган районлары); Гярб бюлэясини шярти олараг ики йарым-бюлэяйя айырмаг олар: Ш и м а л – Г я р б (Газах, Дашкясян, Товуз, Эоранбой, Эядябяй, Самух, Ханлар, Аьстафа, Шямкир) вя Ъ я н у б – Г я р б (Лачын, Зянэилан, Губадлы, Кялбяъяр районлары). Шимал–Гярб йарымбюлэясинин бир щиссяси – Шямкир, Самух, Ханлар вя Эоранбой районлары кечмишдя – Эянъябасарын, Ъянуб–Гярб йарымбюлэясиня дахил олан районлар ися (Губадлы, Лачын, Зянэилан, Кялбяъяр) Зянэязур мащалынын бир щиссясини тяшкил едирди.

  Ширван бюлэяси ейниадлы тябии-игтисади бюлэя иля цст-цстя дцшцр. Бюйцк Гафгаз даьларынын ъянуб-гярб ятяклярини вя Ширван дцзцнц ящатя едир. Азярбайъан етнографийасыны юзцндя габарыг якс етдирян бюлэялярдян биридир. Мадди вя мяняви мядяниййяти, иътимаи мяишяти вя с. Эюря бюлэя юзцнямяхсус хцсусиййятляря маликдир. Бура сяняткарлыг вя тиъарят мяркязи кими дя мяшщур иди. Тиъарят йолларынын говшаьында йерляшян Ширванда инкишаф етмиш якинчилик, баьчылыг вя малдарлыг да эениш йайылмышды. Ширван–Абшерон мемарлыг мяктябинин хцсусиййятляри юз яксини бир сыра иътимаи тикилилярдя вя йашайыш евляриндя тапмышдыр. Даьятяйи Ширванла дцзян Ширванын мяскян вя евляри арасында бюйцк фяргляр олмушдур. Йашайыш мяскянляри юз планына эюря низамсыз, даьыныг вя ком щалында салынмышдыр. Кечмишдя бюлэядя йашайыш мяскянляри оба, дянэя, кянд вя биня адлары иля мялум иди. Отураг ящалинин даими йашайыш йери кяндляр иди. Малдарлар ися оба вя бинялярдя йашайырдылар. Дцзян районларда торпаг шоран вя сулу олдуьу цчцн евляр бцнюврясиз тикилирди. Аьаъ материаллары бурада щямишя азлыг тяшкил етдийиндян бюлэянин бу щиссясиндя ясас етибариля “торпаг ев”, “якрашлы ев”, “човустан”, “ширвани”, “сялйани” (“пасаналы ев”) вя “баьдади ев” типляри йайылмышды. Гарьы, авар, чий кярпиъ ясас тикинти материалы сайылырды. “Сялйани евляр” кцрсцлц вя йа кцрсцсцз тикилир, “ширвани евлярин” дамлары ися икийамаълы олурду.

  Даьлыг Ширванда евлярин яксяриййяти чайдашындан вя чий кярпиъдян олдуьундан щяр 8–10 даш ъярэясиндян сонра дивар бойу мющкямлик цчцн хцсуси аьаъ кятилляр гойулурду. Халг мемарлыг хцсусиййятляриня эюря Басгал, Лащыъ, Мцъц евляри хцсусиля фярглянир. Бу кяндлярдя ясас ев типи “кятилли ев”дир. “Сийирмя евляр” дя тикилирди. Бир сыра кяндлярдя икимяртябяли евляр “алт-цстлц ев” адланыр. Бурада икимяртябяли биналарын биринъи мяртябяси бир гайда олараг тясяррцфат мягсядиля истифадя едилир. Евлярин чоху чайдашындандыр. Йашайыш мянтягяляри о ъцмлядян, мящялляляр (хцсусиля Лащыъда) ящалинин ясас сянят сащяляриня уйьун планлашдырылмышдыр.

  Бурада кечмишдя ейванларын чоху шябякя иля баьланырды. “Човустан” вя “сялйани евляр” гамышлыгла зянэин олан Ширван дцзцндя, “баьдади евляр” мешяятрафы кяндлярдя, “дахал евляр” ися даьятяйи кяндлярдя йайылмышды.

   Азярбайъанлыларын яняняви милли эейимляринин формалашмасында Ширванын ролу бюйцк олмушдур. Бурада йашайан ящали юз милли эейимлярини ясрлярля сахламыш вя зянэинляшдирмишдир. Гадын эейимляриндян “бцтюв” вя “бящляли архалыг”, “тякбянд”, Лащыъда “биртяряфли” вя “икитяряфли” (бирйахалы, икийахалы) архалыглар эениш йайылмышды. Талыстанда ися “гуппалы” (дцймяли) вя “ашырымлы архалыьа” даща тез-тез раст эялмяк оларды. Ширванда чуха “бцзмяли” (кямярчин) вя “эащлы” вариантларда йайылмышдыр. Бюлэядя, адятян, йахасы “оймалы” архалыг эейярдиляр. Гадын эейимляри ичярисиндя “чахчур” да гейд олунмалыдыр.

   Ширван юз бюлэя йемякляри иля дя фярглянир. Сцд мящсулларындан “касамас” эениш йайылмышды. Шамахы мцтяккяси вя Ширван гатламасы да гейд олунмалыдыр.

   Ширван Азярбайъанын гядим сяняткарлыг мяркязляриндян биридир. Бурада мисэярлик, тохуъулуг, о ъцмлядян халчачылыг, аьаъишлямя, дулусчулуг чох инкишаф етмишдир. Губа–Ширван халчачылыг мяктябинин Ширван групуна дахил олан “Мярязя”, “Гобустан”, “Ширван”, “Кцрдямир”, “Шилйан”, “Чуханлы”, “Биъо”, “Сор-сор”, “Щаъыгабул” халча композисийалары республикадан узагларда да мяшщурдур. Ховсуз халчалардан зили дя эениш йайылмышдыр. Тохуъулуг мяркязляриндян бири дя Басгал кянди олмушдур. Бурада кечмишдя ипяк парча истещсалы – шарбафлыг инкишаф етмишди. Мяшщур “щераты” кялаьайылары да Басгалда тохунарды. Бир гайда олараг, бу сянятля кишиляр мяшьул олурдулар. Кялаьайыдан башга бурада щумайун аьы, тафта, гановуз да тохунарды.

  Лащыъ усталарынын истещсал етдийи мис габлардан Гафгазда вя бязи Шярг юлкяляриндя эениш истифадя олунурду. Миси Лащыъа, адятян, чарвадарлар эятирярди.

   Щейвандарлыгда гойунчулуг тясяррцфаты башлыъа йер тутур. Йцксяк ят мящсулу верян Ширван гойуну да халг селексийасы йолу иля бурада йетишдирилмишдир.

   Нахчыван бюлэяси Гафгазда ян гядим мядяниййят мяркязляриндян биридир. Ъоьрафи мцщит вя иътимаи-игтисади шяраит йерли ящали арасында локал тарихи-етнографик хцсусиййятлярин формалашмасына сябяб олмушдур. Ъянуби азярбайъанлыларла йахынлыг онларын мядяниййят вя мяишятиня гаршылыглы тясир етмишдир. Нахчыванда йашайыш мянтягяляринин яксяриййяти чайларын вя суварма каналларынын сащилляриндя йерляшир. Азярбайъанын щяр йериндя олдуьу кими бурада да кяндляр мящялляляря бюлцнцр. Кечмишдя бурада да патронимийа принсипляри ясас йер тутурду. Щяйятлярин план-структуру сосиал-игтисади, ъоьрафи мцщит вя аиля-мяишят мцнасибятляриля баьлы олмушдур.

   Дцзян йерлярдя, адятян, евлярин яксяриййяти мющрядян иди. Бюлэядя мешя сащяляринин азлыьы тикинтидя аьаъ материалларындан истифадя олунмасыны хейли мящдудлашдырмышдыр. Дцзян районларда щяйятлярин яксяриййяти квадрат формасындадыр. Даь кяндляриндя щяйят типли евляр цстцнлцк тяшкил едир. Бурада йашайыш мянтягяляри низамсыз вя ком щалында салынмышдыр. Нахчыванда ясас ев типляри йер-цстц “гарадам” вя “отаг ев” (“отаглы ев”) олмушдур. Байырдан вя ичяридян план гурулушуна эюря беля тикилиляр ади евляри хатырладыр. Чох заман дамларын цстцндя кюшк тикилирди. Нахчыванда эениш йайылмыш ев типляриндян бири дя “отаг ев”дир. Бу тип евляр Нахчыван халг йашайыш евляринин инкишафы тарихиндя сонракы мярщяляни тяшкил едир. Беля евляр 1–2 мяртябяли олур вя мющря, йахуд кярпиъдян тикилирди. Бу евлярин эениш пянъяряляри олур. Тядриъян “отаг ев”лярин гаршысында ейван вя сякиляр мейдана чыхмаьа башлады. Икимяртябяли “отаг ев”лярин биринъи мяртябяси, адятян, тясяррцфат мягсядляриня хидмят едирди. Нахчыванда “тябризи ев” типи дя эениш йайылмышды. Беля тикилиляр юз мемарлыг хцсусиййятляриня эюря Азярбайъанда олан башга ев типляриндян ясас етибариля ики щяйятин – “байыр щяйят” (бирун) вя “ич щяйят”ин (яндярун) олмасы иля фярглянирди. Азярбайъанын башга бюлэяляриндя олдуьу кими бурада да малдарлар арасында мцвяггяти тикилиляр (“аь чадыр” вя йахуд “гяняфли чадыр” вя с.) эениш йайылмышды. Даь кяндляриндя евлярин яксяриййяти чайдашындан тикилмишдир. Евин мющкям олмасы цчцн диварларын арасына хцсуси аьаъ – “гятля” гойулурду.

   Шящярляр Нахчыван мемарлыг мяктябиня хас олан хцсусиййятляриня эюря фярглянир. Ордубадын мяшщур “хярпиштя” ев ляри хцсусиля гейд олунмалыдыр. Бурада биринъи мяртябядяки планда дцзбуъаглы олан вя бишмиш кярпиъдян щюрцлян хцсуси дящлизляр мцряккяб конструксийайа маликдир. Ордубад евляри, адятян, бир ъярэядя щяйятин периметри цзря планлашдырылмышдыр. Щяйятлярдя йерляшян мяшщур Ордубад чешмяляри – йералты су анбарлары 3–4 м дяринликдя олур.

  Мадди мядяниййятин башга сащяляриндя дя, о ъцмлядян йемяклярдя, эейимлярдя (кцляъя, катиби, архалыг вя с.) мящялли хцсусиййятляр бу эцнядяк сахланылмагдадыр.

   Дямйя якинчиликля йанашы суварма якинчилийи вя хцсусиля мейвячилик мцщцм йер тутур.   Аиля-мяишят мцнасибятляриндя юзцнямяхсус ъящятляр горунуб сахланылмышдыр.

  Сяняткарлыг сащяляриндян тохуъулуг (Нахчыван ъеъимляри), хцсусиля гялямкарлыг гейд олунмалыдыр.

   ШякиЗагатала бюлэяси. Тахылчылыг, ипякчилик (хам ипяк вя ипяк парча), мейвячилик вя тцтцнчцлцк бюлэянин игтисадиййатынын ясас истигамятини тяшкил едир.

   Бюлэя ящалисинин яксяриййяти азярбайъанлылардыр. Бурада азярбайъанлыларла йанашы, азсайлы халглар – инэилойлар, лязэиляр, аварлар, даь йящудиляри, сахурлар вя удиляр йашайырлар. Охшар, йахуд ейни тябии-ъоьрафи вя тарихи шяраит ясрляр бойу тиъарят, игтисади вя тясяррцфат ялагяляри, интенсив мядяни-мяишят вя етник просесляр бурада йашайан халгларын щяйат тярзиндя цмуми ъящятлярин формалашмасына сябяб олмушдур. Шцбщясиз ки, бюлэядя мядяниййятлярин гаршылыглы тясири вя зянэинляшмяси просеси дя ящямиййятли рол ойнамышдыр.

   Кечмишдя инзибати ъящятдян “Ъар-Балакян ъамаатлыьы” кими мялум олан бу бюлэя юзцнцн сяъиййяви хцсусиййяти иля сечилирди: бу, ата хятти цзря нясиллярин (тохумларын) иттифагы иди. Ирси ямлакын бюлцнмяси вя с. мясяляляр нясил башчысынын ялиндя иди.

   Шяки–Загатала бюлэясинин халг йашайыш мяскянляри вя евляри юзцнямяхсуслуьу иля фярглянир. Бурада мяскянлярин чоху мешя золаьында йерляшдийиндян тикинти ишиндя аьаъ материаллары мцщцм йер тутур. Бюлэядя бир сыра йашайыш мяскянляри – “щяйят-гошма”, “тала-йыьым” вя с. формалашмышдыр. “Щяйят-гошма” типли мяскянлярдя щяйят сащяляри бир-бири иля дивар-дивара, чяпяр-чяпяря бирляширди. “Талайыьым” типли мяскянлярдя ися евляр бир-бириндян аралы иди. Бюлэядя сых типли мяскянляря дя раст эялинир. Ев типляри дя чох мцхтялифдир. “Дахал ев”, “кяртмя ев”, “ъымьа ев”, “чубугщюрмя ев”, “дашгура ев”, “гала” типли йашайыш евляри йайылмышды.

   Гах, Балакян вя Загатала районларында бюлэя хюрякляри Азярбайъанын башга бюлэяляриндян, щабеля Шяки районундан фярглянир. Бурада ящали яти гышда сахламаг цчцн “долма” вя йахуд “гахаъ” щазырлайырды. “Сцлщцллц”, “сыхма” вя б. хюрякляр щямин районлар цчцн сяъиййявидир.

   Шяки мащалы вя хцсусиля Шяки шящяри етнографик ъящятдян бюлэянин башга районларындан фярглянир. Евлярин дамы дюрдйамаълы олуб кирямитля юртцлцр. Кечмишдя ися буну авардан щюрцлмцш щясир явяз едирди. Яняняви евлярин чохунда бухары, диварларда ряф вя тыхаълар олур. Сейсмик бюлэя олдуьу цчцн бурада да евлярин диварларынын арасыны аьаъ кятилляр ящатя едир. Лакин бязи бюлэялярдян фяргли олараг евин бцнювряси мющкям, диварлары ися галын олур. Бурада яняняви шябякя цсулундан эениш истифадя едилмишдир.

   Шяки йемякляри бцтцн Азярбайъанда мяшщурдур. Азярбайъан милли мятбяхиндя Шяки хюрякляри мцстясна йер тутур.

   Бюлэянин эейимляриндя дя юзцнямяхсуслуг эюзя чарпыр. Бурада ипякчилийин дя ролу бюйцк олмушдур. Мяшщур франсыз йазычысы Александр Дцма 1858 илдя Шякидя тохунан парчаларын йцксяк кейфиййятли олдуьуну гейд едирди. О йазырды ки, шящярдя сатылан мащуд парчалар зярифлийиня бахмайараг, су кечирмир. Шящярдяки базары тясвир едяряк о, бурада мцхтялиф халылар, йящярляр, сцфряляр, чяркязи чухалар, бязякляр (цзцкляр, голбаглар, бойунбаьылар), баш юртцкляри, йахасы гызыл вя эцмцш сапларла ишлянмиш гадын эейимляринин сатылдыьыны гейд едирди.

    Шякидя бир сыра сянят сащяляри дя эениш инкишаф етмишди. Тясадцфи дейил ки, Шякинин бязи мящялляляринин ады (шарбафлар, дулусчулар) сяняткарлыгла баьлыдыр. Тякялдузчулуг вя шябякячилик бюлэя цчцн сяъиййяви олмушдур. Бурада йашайан азярбайъанлылар Азярбайъан дилинин шимал групу диалект вя шивяляриндя данышырлар (Шяки диалекти вя Загатала–Гах шивяси).

   Губа–Хачмаз бюлэяси. Губа–Ширван халчачылыг мяктябинин Губа групуна дахил олан “Губа”, “Кющня Губа”, “Пирябядил”, “Хырдаэцл”, “Голлучичи”, “Грыз”, “Зейвя”, “Ъими”, “Хорасан”, “Ляъят”, “Гызылэцл” вя с. халча композисийалары мяшщурдур. Бурма тохунушлу халчалар Пирябядилдя тохунур. Бюлэядя ховсуз (“гуру”) вя ховлу (“ятли”) халчалар йайылмышдыр. Ховсуз халчалардан “сумах” Гусарда даща чох тохунур.

   Кечмишдя бюлэядя кяндир истещсалы вя дулусчулуг сяняти дя инкишаф етмишди. Диэяр сяняткарлыг нювляриндян аьаъишлямя вя кюмцрбасма гейд олунмалыдыр.

   Яняняви евлярин биринъи мяртябяляри тясяррцфат мягсядиля истифадя олундуьундан ейвансыздыр. Сякили евляря дя раст эялмяк олур. Беля евляр халг арасында “гяфясяли евляр” ады иля мялумдур. Бурада иглим шяраити икинъи мяртябяйя галхан пилляканын ичяридян салынмасыны тяляб едирди. Дявячидя чий кярпиъли евляр “алт-цстлц ев” адланыр. Дцзян кяндлярдя “кясмя даш евляр” йайылмышды. 19 ясрин икинъи йарысындан башлайараг йцксяк даь кяндляриндя йашайан аилялярин бир щиссяси Хачмаз району яразисиндя обалар салмышлар. Бюлэя цчцн сяъиййяви ъящятлярдян бири хцсуси якин сащяляринин – “паласа”ларын мювъуд олмасы иди. Беля якин золагларында мцхтялиф биткиляр беъярилирди.

   Кечмишдя бюлэядя бюйцк аиляляр “кцлфят еви”, йахуд “бюйцк ев” ады иля мялум иди. Беля аиляляря кишиляр тяряфиндян “ев бюйцйц”, гадынлар тяряфиндян ися “бюйцк ана” башчылыг едирди.

    Бюлэядя якинчилик системляриндян “динъягойма” вя “тала” эениш йайылмышды. 20 ясрин 40-ъы илляринядяк чялтикчилик тясяррцфатын ясас сащяляриндян бири иди. Чялтийин тямизлянмяси вя емалында су, айаг вя ял динэляриндян истифадя олунурду. Дянли биткилярдян сарыбуьда, аь арпа, хырда буьда, лярэя беъярилирди.

   Халг селексийасы йолу иля онларла мейвя нювц йетишдирилмишдир. Бунлара “Ъибир алмасы”, “Ъырщаъы алма”, “Ширван эюзяли”, “Мещдигулу ъыр алмасы”, “Гыш гар армуду”, “Испик армуду”, “Нар армуду”, “Абасбяйи”, “Йай гар армуду”, “Сярчя-буд армуд” вя с. нцмуня ола биляр.

   Бюлэя йемякляриндя, о ъцмлядян ширниййат чешидляриндя фяргли ъящятляр олмушдур (мяс., Хыналыг кяндинин йемякляри, Губа пахлавасы, Губа тыхмасы, бцкмя вя с.).

   Бюлэя эейим вя бязякляриндян гызыл габаглыг, имарят, эцмцш кямярляр хцсусиля гейд едилмялидир.

   ЛянкяранАстара бюлэяси Азярбайъанын ъянуб-шяргиндя йерляшир. Лянкяран–Астара тябии-игтисади району иля цст-цстя дцшцр. Етник мянсубиййятиня эюря ящалинин яксяриййятини азярбайъанлылар тяшкил едир. Бюлэядя талышлар да йашайыр. Тябии-ъоьрафи шяраит, иътимаи-игтисади мцщит, тиъарят вя мядяни ялагяляр бурада йашайан азярбайъанлыларын вя талышларын мяишят мядяниййятиндя цмуми ъящятлярин формалашмасына сябяб олмушдур.

  Бунунла беля, талышлар бу эцнядяк юзцнямяхсус хцсусиййятлярини, башлыъа олараг диллярини горуйуб сахламышлар. Даь кяндляриндя малдарлыг, дцзян йерлярдя якинчилик вя балыгчылыг мцщцм йер тутурду. Якинчиликдя апарыъы сащя чялтикчилик иди. Бундан башга лярэя, пяринъ, арпа вя буьда да беъярилирди. Бюлэя республикада зебунун йетишдирилдийи йеэаня йердир.

   Кечмишдя бюлэядя инди чохдан арадан чыхмыш янбярбу, акуля, чиляйи, рейщани, аь чиля, гырмызы чиля, бейбу, мазандарани вя с. дцйц нювляри беъярилирди. Щяйат тярзи, о ъцмлядян чялтик зямиляриндя ишин хцсусиййяти якинчилярин мяишятиня, щятта эейимляриня тясир етмишдир. Бундан ялавя, бир сыра ямяк, той мащны вя рягсляри чялтик зямиляриндя йаранмышдыр. Бюлэядя чялтикля йанашы фейхоа, лимон, мандарин вя йапон хурмасы йетишдирилир.

   Дцзянликдя йашайан ящалинин гадынлары арасында нимтяня эениш йайылмышды. Бащари ися бцтцн бюлэя цчцн сяъиййяви иди. Киши баш эейимляриндян шиш папаг Зувандда даща чох йайылмышды. Милли эейимлярдя охшарлыг талышларла азярбайъанлыларын мадди мядяниййятляринин йахынлыьы иля изащ олунур.

   Даьятяйи, чайбойу вя дцзян йерлярдя салынмыш кяндляр ъоьрафи мцщитдян асылы олараг даьыныг вя сых олмушдур. Кечмишдя “таты ев”, “пцштяли ев” вя с. ев типляри даща чох йайылмышды. Яркиванда “балыг бели” кярпиъ евляря раст эялмяк олур. Гурулушуна эюря дюрдбуъаглы олан 2–3 мяртябяли лям дя бюлэя цчцн сяъиййявидир. Лямин биринъи мяртябяси, адятян, бишмиш кярпиъдян щюрцлцр, йухары мяртябяляри ися аьаъ сцтунлар цзяриндя олур.

  Лям бюлэянин дцзян щиссяси цчцн сяъиййявидир вя талвар ролуну ойнайыр.

   Бюлэя йемякляри ичярисиндя дцйц вя балыгдан щазырланмыш хюрякляр хцсуси йер тутур. Эениш чешиддя пловлар (“дашмаплов”, “сцзмяплов”, “бораныплов” вя с.) вя мцхтялиф лявянэиляр йайылмышдыр.

   Сяняткарлыг сащяляри, о ъцмлядян, дулусчулуг вя хцсусиля щясиртохума эениш инкишаф етмишдир.

   Абшерон бюлэяси. Хязяр дянизинин гярб сащилляриндя йерляшян ейниадлы йарымадасыны ящатя едир. Азярбайъан ящалисинин ян сых йашадыьы йердир. Алчаг даьлыг сащяни тяшкил едян Гобустан да Абшерона аиддир. Бура юзцнцн гядим гайацстц тясвирляри иля мяшщурдур. Гобустан кечмишдя Шамахы гязасы да дахил олмагла дявячилийин йайылдыьы йерлярдян бири олмушдур. Тясяррцфатда ясас сащя щейвандарлыг (ят-сцд истещсалы), тярявязчилик вя мейвячиликдир (янъир, зейтун, бадам вя с.). Бурада кечмишдя онларла цзцм нювц – “Аь шаны”, “Гара шаны”, “Сякиня ханым”, “Сарай сарыэиляси” вя с. беъярилирди. Цзцмчцлцкдя хяндяк (лода), бязян дя хийабан цсулу тятбиг олунурду. Кечмишдя Абшеронда памбыг да якилирди.  Бюлэянин кяндляри бу вя йа диэяр бостан вя тярявяз мящсулларынын йетишдирилмяси цзря ихтисаслашмышдыр. Ъорат, Сарай вя Зирядя гарпыз, йемиш, помидор, Щювсанда соьан, Билэящдя зяфяран якилиб беъярилир.

   Халг йашайыш евляри бюлэянин тябииъоьрафи шяраитиня уйьунлашдырылмышдыр. Аьаъ материалынын гытлыьы, эцълц кцлякляр вя с. ев типляринин формалашмасына тясир етмишдир. Абшеронда йашайыш биналарынын спесифик хцсусиййятляриндян бири бурада хцсуси мятбях отаьынын олмасыдыр. Евлярин чохунда сяки олур. Ейванлар сонралар йаранмышдыр. Щяйятляр, адятян, цч щиссяйя айрылыр: баь, бостан вя тясяррцфат тикилиляри. Евлярин чохунда кцлафирянэи олур. Бюлэя йемякляриндя локал ъящятляр чохдур. Якинчилик системиндя динъягойма (авариз) эениш йайылмышдыр.

   Малдарлыгда ясас етибариля юрцш-тювля формасы мювъуд иди. Ширван вя Даьыстан гойунлары иля йанашы йерли “кясмяряк” вя Гала ъинсляри хцсусиля гейд олунмалыдыр.

   Абшерон гядим дюврлярдян Азярбайъанын зянэин сяняткарлыг мяркязляриндян биридир. Кечмишдя бурада ипякчилик, дулусчулуг, тохуъулуг вя халчачылыг хейли инкишаф етмишди.

   Бюлэя йемякляри ичярисиндя хямир хюрякляри, чешидли ширниййат (Бакы пахлавасы, шякярбура, сямяни щалвасы вя с.) эениш йайылмышдыр.

   Гарабаь бюлэяси тарихи-етнографик бюлэяляр ичярисиндя хцсуси йер тутур. Азярбайъан мяишят вя мядяниййятинин инкишафында мцщцм рол ойнамышдыр. Бюлэя ъоьрафи ъящятдян дцзян вя даьлыг щиссяляря бюлцнцр.

   Ящалинин яняняви мяшьулиййяти малдарлыг, якинчилик вя сяняткарлыгдыр. Бюлэянин мадди мядяниййятиндя локал елементляр формалашмышдыр. Кечмишдя парча истещсалы (йун, ипяк, памбыг) эениш йайылмышды. Бурада ипякдян дарайы, мов, тафта, гановуз вя с. парчалар тохунурду. Гадын эейимляри даща чох аь чит щцмайун аьындан, гадын архалыьы зярхара вя мяхмяр парчалардан тикилирди. Цст палтары – чяпкян бащалы парчадан, мяхмярдян вя памбыгдан олурду. Дцзян Гарабаьда йайылан эейимляр юз бичим вя бязякляриня эюря Гарабаьын даьлыг щиссясиндян фярглянирди. Цст палтарларындан кцрдц дя эениш йайылмышды. Бязи гадын эейимляри эцлябятинля бязядилирди. Гадын бязякляриндян “гырхдцймя” ырьа, “щил” бойунбаьы гейд олунмалыдыр. Кишиляр бирйанлы вя дюшцачыг архалыглар, Гарабаь цчцн сяъиййяви олан кясмя чуха (узунголлу, вязняли) эейирдиляр.

   Кечмишдя бюлэядя “гарадам” (“ев дамы”, “торпаг дам”), “баьдади” вя “таьбянд” ев типляри эениш йайылмышдыр.  Бюлэя йемякляри, о ъцмлядян ширниййаты Азярбайъан мятбяхинин зянэинляшмясиня бюйцк тясир етмишдир (Гарабаь кятяси, Бярдя наны вя с.).

   Гарабаь халчачылыг мяктяби дя бцтцн дцнйада мяшщурдур. Бурада мцхтялиф чешнили халчалар – “Лямбярани”, “Чяляби”, “Ачма-йумма”, “Балыг”, “Буйнуз”, “Гарабаь”, “Бярдя”, “Лячяктцрцнъ” хцсусиля фярглянир. Ипякдян ховлу вя ховсуз халчалар, щяндяси орнаментли ъеъимляр дя гейд олунмалыдыр. Ъеъимляр ян чох Лямбяранда тохунурду. Гарабаь халчалары ясас етибариля палыды, ал-гырмызы, пийази рянэляриндя олур. Халчачылыьын ясас мяркязи Шушадыр.

  Малдарлыгда ясас йери атчылыг вя гойунчулуг тутур. Бурада халг селексийасы йолу иля Гарабаь аты вя Гарабаь гойун ъинси йетишдирилмишдир.

   Азярбайъанлыларын мусиги мядяниййятинин инкишафында Гарабаь ханяндяляри мцстясна рол ойнамышлар. Кечмишдя Гарабаь халг ифачылары бцтцн Шяргдя мяшщур иди.

   Азярбайъан ядяби дилинин инкишафына Гарабаь диалектинин тясири олмушдур.

  МилМуьан бюлэяси Азярбайъанын гядим мядяниййят оъагларындан биридир. Бюлэя Муьан вя Мил дцзляри иля цст-цстя дцшцр вя Кцр-Араз овалыьынын ъянуб-гярб щиссясини ящатя едир. Тябии-ъоьрафи шяраит, о ъцмлядян, щидроложи хцсусиййятляр, иглим вя торпаг юртцйц бюлэядя сяъиййяви тясяррцфат комплексинин формалашмасына сябяб олмушдур. Бу, юзцнц суварма системиндя хцсусиля габарыг эюстярмишдир. Бундан ялавя, кечмишдя бюлэя Азярбайъанын ири тайфаларындан олан шащсевянляр цчцн гышлаг йери олмушдур. 19 ясрин икинъи йарысындан башлайараг бурада отураг ящалинин сайы артыр. Шамахы, Лерик, Губа вя с. йерлярдян эялян малдарлар тядриъян бурада даими йурд салырлар. Бакыдан вя Шамахыдан эялян тиъарят карваны бу бюлэядян кечирди. Кцр чайында су няглиййаты эениш инкишаф етмишди. Кечмишдя Кцрдян щятта Агуша чайына аьыр йцклц киржимляр эирирди. Якин сащяляри вя йашайыш евляри, бир гайда олараг, чайбойу яразилярдя йерляширди. Яняняви мадди мядяниййятдя фяргли ъящятляр эюзя чарпыр.

  Кечмишдя газма типли евляр, щабеля мцвяггяти йашайыш евляри – “гара кечя” эениш йайылмышды. Сонралар “гом ев”, “чарэцл ев” типляри формалашды. Бюлэядя “дахал евляр” (сялйани евляр), “Ширвани ев” (отлаг евляр, балыг бели) вя “таты ев” типляри эениш яразини ящатя едирди. Дамларын чоху чятянля юртцлцрдц.

  Аразбойу кяндлярдя чала якинчилик системи эениш йайылмыш, щямчинин балыгчылыг да инкишаф етмишдир. Ясас етибариля дянли биткиляр беъярилирди. Сонралар памбыгчылыг тясяррцфатын апарыъы сащясиня чеврилди.

   Гярб бюлэяси Эянъя-Газах игтисади-ъоьрафи району иля цст-цстя дцшцр. Бюлэянин шимал-гярб щиссясиндя йашайыш йерляри ясасян биня, оба, гышлаг адлары иля мялум иди. Яняняви йашайыш мяскянляри формаларына эюря даьыныг, комакома вя йыьъамдыр. “Шенник” (шенлик) йашайыш мяскяни йарымкючяри малдарлара хас иди. “Шенник” юз сащясиня эюря кяндля оба арасында аралыг мювге тутурду. Ев типляриндян шимал-гярб бюлэясиндя “газма”, “гарадам”, “дурма”, “мющря ев”, “имарят” вя с. раст эялмяк олур. “Дурма ев”, “готлу ев” бюлэянин шимал щиссясиндя чох йайылмышды. Ъянубда, Кичик Гафгазын мяркязи щиссясинин ятяйиндя йерляшян кяндляр цчцн пирамидал-пилляли гурулуша малик олан гарадамлар сяъиййяви иди. Бюлэядяки евлярин, хцсусиля “аь отаг”, “даш отаг” вя “имарят”ин дамы йасты олурду. Даь йамаъларында “кяртмя ев”, “ъымьа ев” типляриня дя раст эялинир. Бюлэянин ири шящярляриндя, хцсусиля Эянъядя вя онун ятрафында орта ясрлярдя эцнбязли ев типляри йайылмышды.

   Бюлэя цчцн сяъиййяви олан эейимлярдян сырыглы вя голчаглы (“ялъякли”) архалыг гейд олунмалыдыр. Гадын баш эейимляриндя дя фяргляр вардыр. Бюлэядя, хцсусиля, шимал-гярбдя динэя, адятян, чянбярли олурду. Бурада щабеля мцхтялиф гадын баш эейимляриндян (бцзмяли, сайа тясякляр, чалма) дя истифадя олунурду. Бунунла йанашы чяпкян, зыбын (ара зыбыны, цст зыбыны), чяркязи, катиби (нимтяня) кцляъя (бцзмяли архалыг), дюшлцк гейд олунмалыдыр. Зыбынын цстцндян эянъ гадынлар лавада, йашлы гадынлар кцляъя эейирдиляр. Кцляъянин йахасы, адятян ачыг олурду. Имканы оланлар ипяк кцляъя эейирдиляр. Кечмишдя “щумайун аьы” ады иля мяшщур олан аь читдян кюйнякляр тикилирди. Яввялляр беля кюйнякляр йахасыз оларды. Кясмя йахалы кюйняклярин йайылмасыны сонралар шящярин тясириля изащ етмяк олар. Йанйаха кюйнякляр ися ян чох Эядябяй районунда йайылмышды.

   Бюлэя йемякляриндя фяргли ъящятляр вардыр. Шимал-гярб йарымбюлэясиндя “хамралы” ады иля спесифик саъ чюряйи биширилир. Мцхтялиф нюв хянэялляр йайылмышдыр. Гойун вя кечи сцдцндян щазырланмыш “ахтарма” бюлэя цчцн сяъиййявидир.

  Бязи бюлэялярдя олдуьу кими, бурада да якинчилик системляри ичярисиндя динъягойма (“ляйянлик”) цсулу эениш йайылмышды. Даьятяйи йерлярдя шум алятляриндян гара котандан истифадя олунурду. Даьлыг йерлярдя ися уламалы хыш йайылмышды. Ясас етибариля “Мараьа”, “аь чиля”, “гырмызы чиля” чялтик нювляри беъярилирди.

   Бюлэядя Эянъя–Газах халчачылыг мяктябинин яняняляри бу эцн дя давам етдирилир. Бурада мяшщур “Эянъя”, “Чайлы”, “Гарагойунлу”, “Даькясямян”, “Кямярли”, “Салащлы”, “Шыхлы” халчалары тохунур. Диэяр сяняткарлыг сащяляриндян даббаглыг, аьаъишлямя, бойагчылыг да гейд олунмалыдыр.

   Гейд: Мягалядя тарихи Азярбайъан яразиляри олмуш Даьыстанын ъянуб щиссяси, Ъянуби Азярбайъан, мцасир Ермянистанын яксяр щиссяси вя Эцръцстанын Борчалы бюлэяси тарихи-етнографик бахымдан там юйрянилмядийиндян шярщ олунмамышдыр.

   Яд.: Т р о ф и м о в а А. Г. К вопросу об этнографических зонах Азербайджана, “Краткие сообщения Института этнографии АН СССР”, вып. XXXII, М., 1959; К а р а к а ш л ы К . Т. Материальная культура азербайджанцев северо-восточной и центральной зоны Малого Кавказа, Б., 1964; К я р и м о в Е. Я. Азярбайъанын тарихи-етнографик бюлэяляри, “Тарих вя онун проблемляри”, 1998, № 3, 1999, № 2.

  Ариф Аббасов, Емил Кяримов

  3.2.4.  Tarixi-etnoqrafik bölgələr

  Тарихи-етнографик Бюлэяляр

   Тарихи-етнографик бахымдан Азярбайъан Гафгазын ян мараглы йерляриндян биридир. Юлкянин юзцнямяхсус иътимаи-игтисади, тарихи инкишаф хцсусиййятляри, бурада эедян етник вя мядяни-мяишят просесляри Азярбайъан халгынын ващид мядяниййятинин формалашмасыны шяртляндирян сябяблярдяндир. Бу, щям дя ясрляр бойу республиканын айры-айры бюлэяляри арасында сых тиъарят, игтисади, тясяррцфат вя мядяни ялагялярин нятиъясидир.

   Азярбайъанын щяр бир тарихи-етнографик бюлэяси цмумазярбайъан тарихинин вя мядяниййятинин тяркиб щиссясидир. Тарих бойу бюлэяляр бир-бири иля сых вящдятдя олмуш вя онларын гаршылыглы тясири вя зянэинляшмяси нятиъясиндя юлкядя ващид яняняви мядяниййят формалашмышдыр.

   Азярбайъанын игтисади, тарихи вя тябии-ъоьрафи бюлэяляри, цмумиййятля бир-бириня уйьун эялир. Бу ъящятдян тарихи-етнографик бюлэяляр дя истисна дейил. Лакин бу о демяк дейил ки, Азярбайъанын башга сащяляр цзря районлашдырылмасы бцтцн тарихи-етнографик бюлэялярля цст-цстя дцшцр. Бу, хцсусиля Гарабаь вя Гярб тарихи-етнографик бюлэяляриня аиддир. Мялумдур ки, физики-ъоьрафи вя тарихи бахымдан Гарабаь бюйцк бир яразини ящатя едир. 19 яср Азярбайъан тарихчиси Мирзя Ъамал Ъаваншир Гарабаьинин фикринъя, бюлэянин сярщядляри мцасир Азярбайъанын гярб щиссясини вя шяргдя Кцрля Аразын говшаьында йерляшян торпаглары ящатя едирди. Гарабаьа республиканын гярб щиссясинин дя аид олмасы ъоьрафи бахымдан тясдиг едилир. Мялумдур ки, Гарабаь дцзц Муровдаь вя Гарабаь силсиляси иля щямсярщяддир. Бундан башга Гарабаь йайласынын бир щиссяси мцасир Ермянистанда йерляшмишдир. Ясрляр бойу Азярбайъанын гярби иля Гарабаь арасында интенсив етномядяни просесляр эетмишдир. Ейни заманда Гарабаьла Гярб бюлэяси арасында фяргляр дя мювъуддур. Бу, юзцнц яняняви мадди мядяниййятдя вя тясяррцфат мяишятиндя эюстярир. Она эюря дя Гярб бюлэяси мцстягил тарихи-етнографик бюлэя щесаб олунмалыдыр. Тяхм. ейни сюзляри Ширван бюлэяси щаггында да демяк олар. Мялумдур ки, орта ясрлярдя Ширванын тарихи сярщядляри гярб вя шимал истигамятляриндя бюйцк бир яразини ящатя едирди (Шяки, Эянъя, Дярбянд). Лакин бурада да тарихи яразиляр мцасир етнографик бюлэялярля цст-цстя дцшмцр. Мяишят вя мядяниййятдя локал ъящятлярин формалашмасында да бир сыра хцсусиййятляр мювъуддур. Бу, щяр бир бюлэядя конкрет формада тязащцр едир. Локал юзцнямяхсуслуг йашайыш мяскянляри вя ев типлярини, цмумиййятля, мадди мядяниййятин бцтцн сащялярини, тясяррцфат мяишятини вя мяняви щяйаты ящатя едир. Фяргли ъящятляр милли эейим, яняняви йемякляр вя няглиййат васитяляриндя дя мювъуддур. Цмумиликдя ися азярбайъанлыларын милли мядяниййятиндя йыьъамлыг вя бцтювлцк мювъуддур. Бу цмуми вя ващид мядяниййят бюлэялярдяки мцхтялифликля вящдятдядир вя онлар бир-бирини тамамлайыр. Локал фяргляр республиканын етник ъящятдян мцряккяб тяркибли олмасындан иряли эялир.

   Гейд етмяк лазымдыр ки, иътимаи-игтисади амиллярля йанашы ъоьрафи мцщитин дя халгын щяйат тярзиня бюйцк тясири олмушдур.

   Азярбайъан яразиси тарихи-етнографик бахымдан шярти олараг 9 бюлэяйя айрылыр: Ширван (Аьсу, Аьдаш, Шамахы, Исмайыллы, Эюйчай, Уъар, Гобустан, Кцрдямир, Щаъыгабул, Зярдаб районлары); Нахчыван (Ъулфа, Ордубад, Кянэярли, Шащбуз, Шярур, Сядяряк, Бабяк районлары); Шяки–Загатала (Гах, Балакян, Шяки, Загатала, Оьуз, Гябяля районлары); Губа–Хачмаз (Губа, Хачмаз, Дявячи, Гусар, Сийязян, Хызы районлары); Лянкяран–Астара (Лянкяран, Астара, Лерик, Йардымлы, Масаллы районлары); Абшерон; Гарабаь (Шуша, Хоъалы, Хоъавянд, Тяртяр, Аьъабяди, Йевлах, Бярдя, Фцзули, Ъябрайыл, Аьдам районлары); Мил–Муьан (Саатлы, Сабирабад, Салйан, Ъялилабад, Нефтчала, Билясувар, Имишли, Бейляган районлары); Гярб бюлэясини шярти олараг ики йарым-бюлэяйя айырмаг олар: Ш и м а л – Г я р б (Газах, Дашкясян, Товуз, Эоранбой, Эядябяй, Самух, Ханлар, Аьстафа, Шямкир) вя Ъ я н у б – Г я р б (Лачын, Зянэилан, Губадлы, Кялбяъяр районлары). Шимал–Гярб йарымбюлэясинин бир щиссяси – Шямкир, Самух, Ханлар вя Эоранбой районлары кечмишдя – Эянъябасарын, Ъянуб–Гярб йарымбюлэясиня дахил олан районлар ися (Губадлы, Лачын, Зянэилан, Кялбяъяр) Зянэязур мащалынын бир щиссясини тяшкил едирди.

  Ширван бюлэяси ейниадлы тябии-игтисади бюлэя иля цст-цстя дцшцр. Бюйцк Гафгаз даьларынын ъянуб-гярб ятяклярини вя Ширван дцзцнц ящатя едир. Азярбайъан етнографийасыны юзцндя габарыг якс етдирян бюлэялярдян биридир. Мадди вя мяняви мядяниййяти, иътимаи мяишяти вя с. Эюря бюлэя юзцнямяхсус хцсусиййятляря маликдир. Бура сяняткарлыг вя тиъарят мяркязи кими дя мяшщур иди. Тиъарят йолларынын говшаьында йерляшян Ширванда инкишаф етмиш якинчилик, баьчылыг вя малдарлыг да эениш йайылмышды. Ширван–Абшерон мемарлыг мяктябинин хцсусиййятляри юз яксини бир сыра иътимаи тикилилярдя вя йашайыш евляриндя тапмышдыр. Даьятяйи Ширванла дцзян Ширванын мяскян вя евляри арасында бюйцк фяргляр олмушдур. Йашайыш мяскянляри юз планына эюря низамсыз, даьыныг вя ком щалында салынмышдыр. Кечмишдя бюлэядя йашайыш мяскянляри оба, дянэя, кянд вя биня адлары иля мялум иди. Отураг ящалинин даими йашайыш йери кяндляр иди. Малдарлар ися оба вя бинялярдя йашайырдылар. Дцзян районларда торпаг шоран вя сулу олдуьу цчцн евляр бцнюврясиз тикилирди. Аьаъ материаллары бурада щямишя азлыг тяшкил етдийиндян бюлэянин бу щиссясиндя ясас етибариля “торпаг ев”, “якрашлы ев”, “човустан”, “ширвани”, “сялйани” (“пасаналы ев”) вя “баьдади ев” типляри йайылмышды. Гарьы, авар, чий кярпиъ ясас тикинти материалы сайылырды. “Сялйани евляр” кцрсцлц вя йа кцрсцсцз тикилир, “ширвани евлярин” дамлары ися икийамаълы олурду.

  Даьлыг Ширванда евлярин яксяриййяти чайдашындан вя чий кярпиъдян олдуьундан щяр 8–10 даш ъярэясиндян сонра дивар бойу мющкямлик цчцн хцсуси аьаъ кятилляр гойулурду. Халг мемарлыг хцсусиййятляриня эюря Басгал, Лащыъ, Мцъц евляри хцсусиля фярглянир. Бу кяндлярдя ясас ев типи “кятилли ев”дир. “Сийирмя евляр” дя тикилирди. Бир сыра кяндлярдя икимяртябяли евляр “алт-цстлц ев” адланыр. Бурада икимяртябяли биналарын биринъи мяртябяси бир гайда олараг тясяррцфат мягсядиля истифадя едилир. Евлярин чоху чайдашындандыр. Йашайыш мянтягяляри о ъцмлядян, мящялляляр (хцсусиля Лащыъда) ящалинин ясас сянят сащяляриня уйьун планлашдырылмышдыр.

  Бурада кечмишдя ейванларын чоху шябякя иля баьланырды. “Човустан” вя “сялйани евляр” гамышлыгла зянэин олан Ширван дцзцндя, “баьдади евляр” мешяятрафы кяндлярдя, “дахал евляр” ися даьятяйи кяндлярдя йайылмышды.

   Азярбайъанлыларын яняняви милли эейимляринин формалашмасында Ширванын ролу бюйцк олмушдур. Бурада йашайан ящали юз милли эейимлярини ясрлярля сахламыш вя зянэинляшдирмишдир. Гадын эейимляриндян “бцтюв” вя “бящляли архалыг”, “тякбянд”, Лащыъда “биртяряфли” вя “икитяряфли” (бирйахалы, икийахалы) архалыглар эениш йайылмышды. Талыстанда ися “гуппалы” (дцймяли) вя “ашырымлы архалыьа” даща тез-тез раст эялмяк оларды. Ширванда чуха “бцзмяли” (кямярчин) вя “эащлы” вариантларда йайылмышдыр. Бюлэядя, адятян, йахасы “оймалы” архалыг эейярдиляр. Гадын эейимляри ичярисиндя “чахчур” да гейд олунмалыдыр.

   Ширван юз бюлэя йемякляри иля дя фярглянир. Сцд мящсулларындан “касамас” эениш йайылмышды. Шамахы мцтяккяси вя Ширван гатламасы да гейд олунмалыдыр.

   Ширван Азярбайъанын гядим сяняткарлыг мяркязляриндян биридир. Бурада мисэярлик, тохуъулуг, о ъцмлядян халчачылыг, аьаъишлямя, дулусчулуг чох инкишаф етмишдир. Губа–Ширван халчачылыг мяктябинин Ширван групуна дахил олан “Мярязя”, “Гобустан”, “Ширван”, “Кцрдямир”, “Шилйан”, “Чуханлы”, “Биъо”, “Сор-сор”, “Щаъыгабул” халча композисийалары республикадан узагларда да мяшщурдур. Ховсуз халчалардан зили дя эениш йайылмышдыр. Тохуъулуг мяркязляриндян бири дя Басгал кянди олмушдур. Бурада кечмишдя ипяк парча истещсалы – шарбафлыг инкишаф етмишди. Мяшщур “щераты” кялаьайылары да Басгалда тохунарды. Бир гайда олараг, бу сянятля кишиляр мяшьул олурдулар. Кялаьайыдан башга бурада щумайун аьы, тафта, гановуз да тохунарды.

  Лащыъ усталарынын истещсал етдийи мис габлардан Гафгазда вя бязи Шярг юлкяляриндя эениш истифадя олунурду. Миси Лащыъа, адятян, чарвадарлар эятирярди.

   Щейвандарлыгда гойунчулуг тясяррцфаты башлыъа йер тутур. Йцксяк ят мящсулу верян Ширван гойуну да халг селексийасы йолу иля бурада йетишдирилмишдир.

   Нахчыван бюлэяси Гафгазда ян гядим мядяниййят мяркязляриндян биридир. Ъоьрафи мцщит вя иътимаи-игтисади шяраит йерли ящали арасында локал тарихи-етнографик хцсусиййятлярин формалашмасына сябяб олмушдур. Ъянуби азярбайъанлыларла йахынлыг онларын мядяниййят вя мяишятиня гаршылыглы тясир етмишдир. Нахчыванда йашайыш мянтягяляринин яксяриййяти чайларын вя суварма каналларынын сащилляриндя йерляшир. Азярбайъанын щяр йериндя олдуьу кими бурада да кяндляр мящялляляря бюлцнцр. Кечмишдя бурада да патронимийа принсипляри ясас йер тутурду. Щяйятлярин план-структуру сосиал-игтисади, ъоьрафи мцщит вя аиля-мяишят мцнасибятляриля баьлы олмушдур.

   Дцзян йерлярдя, адятян, евлярин яксяриййяти мющрядян иди. Бюлэядя мешя сащяляринин азлыьы тикинтидя аьаъ материалларындан истифадя олунмасыны хейли мящдудлашдырмышдыр. Дцзян районларда щяйятлярин яксяриййяти квадрат формасындадыр. Даь кяндляриндя щяйят типли евляр цстцнлцк тяшкил едир. Бурада йашайыш мянтягяляри низамсыз вя ком щалында салынмышдыр. Нахчыванда ясас ев типляри йер-цстц “гарадам” вя “отаг ев” (“отаглы ев”) олмушдур. Байырдан вя ичяридян план гурулушуна эюря беля тикилиляр ади евляри хатырладыр. Чох заман дамларын цстцндя кюшк тикилирди. Нахчыванда эениш йайылмыш ев типляриндян бири дя “отаг ев”дир. Бу тип евляр Нахчыван халг йашайыш евляринин инкишафы тарихиндя сонракы мярщяляни тяшкил едир. Беля евляр 1–2 мяртябяли олур вя мющря, йахуд кярпиъдян тикилирди. Бу евлярин эениш пянъяряляри олур. Тядриъян “отаг ев”лярин гаршысында ейван вя сякиляр мейдана чыхмаьа башлады. Икимяртябяли “отаг ев”лярин биринъи мяртябяси, адятян, тясяррцфат мягсядляриня хидмят едирди. Нахчыванда “тябризи ев” типи дя эениш йайылмышды. Беля тикилиляр юз мемарлыг хцсусиййятляриня эюря Азярбайъанда олан башга ев типляриндян ясас етибариля ики щяйятин – “байыр щяйят” (бирун) вя “ич щяйят”ин (яндярун) олмасы иля фярглянирди. Азярбайъанын башга бюлэяляриндя олдуьу кими бурада да малдарлар арасында мцвяггяти тикилиляр (“аь чадыр” вя йахуд “гяняфли чадыр” вя с.) эениш йайылмышды. Даь кяндляриндя евлярин яксяриййяти чайдашындан тикилмишдир. Евин мющкям олмасы цчцн диварларын арасына хцсуси аьаъ – “гятля” гойулурду.

   Шящярляр Нахчыван мемарлыг мяктябиня хас олан хцсусиййятляриня эюря фярглянир. Ордубадын мяшщур “хярпиштя” ев ляри хцсусиля гейд олунмалыдыр. Бурада биринъи мяртябядяки планда дцзбуъаглы олан вя бишмиш кярпиъдян щюрцлян хцсуси дящлизляр мцряккяб конструксийайа маликдир. Ордубад евляри, адятян, бир ъярэядя щяйятин периметри цзря планлашдырылмышдыр. Щяйятлярдя йерляшян мяшщур Ордубад чешмяляри – йералты су анбарлары 3–4 м дяринликдя олур.

  Мадди мядяниййятин башга сащяляриндя дя, о ъцмлядян йемяклярдя, эейимлярдя (кцляъя, катиби, архалыг вя с.) мящялли хцсусиййятляр бу эцнядяк сахланылмагдадыр.

   Дямйя якинчиликля йанашы суварма якинчилийи вя хцсусиля мейвячилик мцщцм йер тутур.   Аиля-мяишят мцнасибятляриндя юзцнямяхсус ъящятляр горунуб сахланылмышдыр.

  Сяняткарлыг сащяляриндян тохуъулуг (Нахчыван ъеъимляри), хцсусиля гялямкарлыг гейд олунмалыдыр.

   ШякиЗагатала бюлэяси. Тахылчылыг, ипякчилик (хам ипяк вя ипяк парча), мейвячилик вя тцтцнчцлцк бюлэянин игтисадиййатынын ясас истигамятини тяшкил едир.

   Бюлэя ящалисинин яксяриййяти азярбайъанлылардыр. Бурада азярбайъанлыларла йанашы, азсайлы халглар – инэилойлар, лязэиляр, аварлар, даь йящудиляри, сахурлар вя удиляр йашайырлар. Охшар, йахуд ейни тябии-ъоьрафи вя тарихи шяраит ясрляр бойу тиъарят, игтисади вя тясяррцфат ялагяляри, интенсив мядяни-мяишят вя етник просесляр бурада йашайан халгларын щяйат тярзиндя цмуми ъящятлярин формалашмасына сябяб олмушдур. Шцбщясиз ки, бюлэядя мядяниййятлярин гаршылыглы тясири вя зянэинляшмяси просеси дя ящямиййятли рол ойнамышдыр.

   Кечмишдя инзибати ъящятдян “Ъар-Балакян ъамаатлыьы” кими мялум олан бу бюлэя юзцнцн сяъиййяви хцсусиййяти иля сечилирди: бу, ата хятти цзря нясиллярин (тохумларын) иттифагы иди. Ирси ямлакын бюлцнмяси вя с. мясяляляр нясил башчысынын ялиндя иди.

   Шяки–Загатала бюлэясинин халг йашайыш мяскянляри вя евляри юзцнямяхсуслуьу иля фярглянир. Бурада мяскянлярин чоху мешя золаьында йерляшдийиндян тикинти ишиндя аьаъ материаллары мцщцм йер тутур. Бюлэядя бир сыра йашайыш мяскянляри – “щяйят-гошма”, “тала-йыьым” вя с. формалашмышдыр. “Щяйят-гошма” типли мяскянлярдя щяйят сащяляри бир-бири иля дивар-дивара, чяпяр-чяпяря бирляширди. “Талайыьым” типли мяскянлярдя ися евляр бир-бириндян аралы иди. Бюлэядя сых типли мяскянляря дя раст эялинир. Ев типляри дя чох мцхтялифдир. “Дахал ев”, “кяртмя ев”, “ъымьа ев”, “чубугщюрмя ев”, “дашгура ев”, “гала” типли йашайыш евляри йайылмышды.

   Гах, Балакян вя Загатала районларында бюлэя хюрякляри Азярбайъанын башга бюлэяляриндян, щабеля Шяки районундан фярглянир. Бурада ящали яти гышда сахламаг цчцн “долма” вя йахуд “гахаъ” щазырлайырды. “Сцлщцллц”, “сыхма” вя б. хюрякляр щямин районлар цчцн сяъиййявидир.

   Шяки мащалы вя хцсусиля Шяки шящяри етнографик ъящятдян бюлэянин башга районларындан фярглянир. Евлярин дамы дюрдйамаълы олуб кирямитля юртцлцр. Кечмишдя ися буну авардан щюрцлмцш щясир явяз едирди. Яняняви евлярин чохунда бухары, диварларда ряф вя тыхаълар олур. Сейсмик бюлэя олдуьу цчцн бурада да евлярин диварларынын арасыны аьаъ кятилляр ящатя едир. Лакин бязи бюлэялярдян фяргли олараг евин бцнювряси мющкям, диварлары ися галын олур. Бурада яняняви шябякя цсулундан эениш истифадя едилмишдир.

   Шяки йемякляри бцтцн Азярбайъанда мяшщурдур. Азярбайъан милли мятбяхиндя Шяки хюрякляри мцстясна йер тутур.

   Бюлэянин эейимляриндя дя юзцнямяхсуслуг эюзя чарпыр. Бурада ипякчилийин дя ролу бюйцк олмушдур. Мяшщур франсыз йазычысы Александр Дцма 1858 илдя Шякидя тохунан парчаларын йцксяк кейфиййятли олдуьуну гейд едирди. О йазырды ки, шящярдя сатылан мащуд парчалар зярифлийиня бахмайараг, су кечирмир. Шящярдяки базары тясвир едяряк о, бурада мцхтялиф халылар, йящярляр, сцфряляр, чяркязи чухалар, бязякляр (цзцкляр, голбаглар, бойунбаьылар), баш юртцкляри, йахасы гызыл вя эцмцш сапларла ишлянмиш гадын эейимляринин сатылдыьыны гейд едирди.

    Шякидя бир сыра сянят сащяляри дя эениш инкишаф етмишди. Тясадцфи дейил ки, Шякинин бязи мящялляляринин ады (шарбафлар, дулусчулар) сяняткарлыгла баьлыдыр. Тякялдузчулуг вя шябякячилик бюлэя цчцн сяъиййяви олмушдур. Бурада йашайан азярбайъанлылар Азярбайъан дилинин шимал групу диалект вя шивяляриндя данышырлар (Шяки диалекти вя Загатала–Гах шивяси).

   Губа–Хачмаз бюлэяси. Губа–Ширван халчачылыг мяктябинин Губа групуна дахил олан “Губа”, “Кющня Губа”, “Пирябядил”, “Хырдаэцл”, “Голлучичи”, “Грыз”, “Зейвя”, “Ъими”, “Хорасан”, “Ляъят”, “Гызылэцл” вя с. халча композисийалары мяшщурдур. Бурма тохунушлу халчалар Пирябядилдя тохунур. Бюлэядя ховсуз (“гуру”) вя ховлу (“ятли”) халчалар йайылмышдыр. Ховсуз халчалардан “сумах” Гусарда даща чох тохунур.

   Кечмишдя бюлэядя кяндир истещсалы вя дулусчулуг сяняти дя инкишаф етмишди. Диэяр сяняткарлыг нювляриндян аьаъишлямя вя кюмцрбасма гейд олунмалыдыр.

   Яняняви евлярин биринъи мяртябяляри тясяррцфат мягсядиля истифадя олундуьундан ейвансыздыр. Сякили евляря дя раст эялмяк олур. Беля евляр халг арасында “гяфясяли евляр” ады иля мялумдур. Бурада иглим шяраити икинъи мяртябяйя галхан пилляканын ичяридян салынмасыны тяляб едирди. Дявячидя чий кярпиъли евляр “алт-цстлц ев” адланыр. Дцзян кяндлярдя “кясмя даш евляр” йайылмышды. 19 ясрин икинъи йарысындан башлайараг йцксяк даь кяндляриндя йашайан аилялярин бир щиссяси Хачмаз району яразисиндя обалар салмышлар. Бюлэя цчцн сяъиййяви ъящятлярдян бири хцсуси якин сащяляринин – “паласа”ларын мювъуд олмасы иди. Беля якин золагларында мцхтялиф биткиляр беъярилирди.

   Кечмишдя бюлэядя бюйцк аиляляр “кцлфят еви”, йахуд “бюйцк ев” ады иля мялум иди. Беля аиляляря кишиляр тяряфиндян “ев бюйцйц”, гадынлар тяряфиндян ися “бюйцк ана” башчылыг едирди.

    Бюлэядя якинчилик системляриндян “динъягойма” вя “тала” эениш йайылмышды. 20 ясрин 40-ъы илляринядяк чялтикчилик тясяррцфатын ясас сащяляриндян бири иди. Чялтийин тямизлянмяси вя емалында су, айаг вя ял динэляриндян истифадя олунурду. Дянли биткилярдян сарыбуьда, аь арпа, хырда буьда, лярэя беъярилирди.

   Халг селексийасы йолу иля онларла мейвя нювц йетишдирилмишдир. Бунлара “Ъибир алмасы”, “Ъырщаъы алма”, “Ширван эюзяли”, “Мещдигулу ъыр алмасы”, “Гыш гар армуду”, “Испик армуду”, “Нар армуду”, “Абасбяйи”, “Йай гар армуду”, “Сярчя-буд армуд” вя с. нцмуня ола биляр.

   Бюлэя йемякляриндя, о ъцмлядян ширниййат чешидляриндя фяргли ъящятляр олмушдур (мяс., Хыналыг кяндинин йемякляри, Губа пахлавасы, Губа тыхмасы, бцкмя вя с.).

   Бюлэя эейим вя бязякляриндян гызыл габаглыг, имарят, эцмцш кямярляр хцсусиля гейд едилмялидир.

   ЛянкяранАстара бюлэяси Азярбайъанын ъянуб-шяргиндя йерляшир. Лянкяран–Астара тябии-игтисади району иля цст-цстя дцшцр. Етник мянсубиййятиня эюря ящалинин яксяриййятини азярбайъанлылар тяшкил едир. Бюлэядя талышлар да йашайыр. Тябии-ъоьрафи шяраит, иътимаи-игтисади мцщит, тиъарят вя мядяни ялагяляр бурада йашайан азярбайъанлыларын вя талышларын мяишят мядяниййятиндя цмуми ъящятлярин формалашмасына сябяб олмушдур.

  Бунунла беля, талышлар бу эцнядяк юзцнямяхсус хцсусиййятлярини, башлыъа олараг диллярини горуйуб сахламышлар. Даь кяндляриндя малдарлыг, дцзян йерлярдя якинчилик вя балыгчылыг мцщцм йер тутурду. Якинчиликдя апарыъы сащя чялтикчилик иди. Бундан башга лярэя, пяринъ, арпа вя буьда да беъярилирди. Бюлэя республикада зебунун йетишдирилдийи йеэаня йердир.

   Кечмишдя бюлэядя инди чохдан арадан чыхмыш янбярбу, акуля, чиляйи, рейщани, аь чиля, гырмызы чиля, бейбу, мазандарани вя с. дцйц нювляри беъярилирди. Щяйат тярзи, о ъцмлядян чялтик зямиляриндя ишин хцсусиййяти якинчилярин мяишятиня, щятта эейимляриня тясир етмишдир. Бундан ялавя, бир сыра ямяк, той мащны вя рягсляри чялтик зямиляриндя йаранмышдыр. Бюлэядя чялтикля йанашы фейхоа, лимон, мандарин вя йапон хурмасы йетишдирилир.

   Дцзянликдя йашайан ящалинин гадынлары арасында нимтяня эениш йайылмышды. Бащари ися бцтцн бюлэя цчцн сяъиййяви иди. Киши баш эейимляриндян шиш папаг Зувандда даща чох йайылмышды. Милли эейимлярдя охшарлыг талышларла азярбайъанлыларын мадди мядяниййятляринин йахынлыьы иля изащ олунур.

   Даьятяйи, чайбойу вя дцзян йерлярдя салынмыш кяндляр ъоьрафи мцщитдян асылы олараг даьыныг вя сых олмушдур. Кечмишдя “таты ев”, “пцштяли ев” вя с. ев типляри даща чох йайылмышды. Яркиванда “балыг бели” кярпиъ евляря раст эялмяк олур. Гурулушуна эюря дюрдбуъаглы олан 2–3 мяртябяли лям дя бюлэя цчцн сяъиййявидир. Лямин биринъи мяртябяси, адятян, бишмиш кярпиъдян щюрцлцр, йухары мяртябяляри ися аьаъ сцтунлар цзяриндя олур.

  Лям бюлэянин дцзян щиссяси цчцн сяъиййявидир вя талвар ролуну ойнайыр.

   Бюлэя йемякляри ичярисиндя дцйц вя балыгдан щазырланмыш хюрякляр хцсуси йер тутур. Эениш чешиддя пловлар (“дашмаплов”, “сцзмяплов”, “бораныплов” вя с.) вя мцхтялиф лявянэиляр йайылмышдыр.

   Сяняткарлыг сащяляри, о ъцмлядян, дулусчулуг вя хцсусиля щясиртохума эениш инкишаф етмишдир.

   Абшерон бюлэяси. Хязяр дянизинин гярб сащилляриндя йерляшян ейниадлы йарымадасыны ящатя едир. Азярбайъан ящалисинин ян сых йашадыьы йердир. Алчаг даьлыг сащяни тяшкил едян Гобустан да Абшерона аиддир. Бура юзцнцн гядим гайацстц тясвирляри иля мяшщурдур. Гобустан кечмишдя Шамахы гязасы да дахил олмагла дявячилийин йайылдыьы йерлярдян бири олмушдур. Тясяррцфатда ясас сащя щейвандарлыг (ят-сцд истещсалы), тярявязчилик вя мейвячиликдир (янъир, зейтун, бадам вя с.). Бурада кечмишдя онларла цзцм нювц – “Аь шаны”, “Гара шаны”, “Сякиня ханым”, “Сарай сарыэиляси” вя с. беъярилирди. Цзцмчцлцкдя хяндяк (лода), бязян дя хийабан цсулу тятбиг олунурду. Кечмишдя Абшеронда памбыг да якилирди.  Бюлэянин кяндляри бу вя йа диэяр бостан вя тярявяз мящсулларынын йетишдирилмяси цзря ихтисаслашмышдыр. Ъорат, Сарай вя Зирядя гарпыз, йемиш, помидор, Щювсанда соьан, Билэящдя зяфяран якилиб беъярилир.

   Халг йашайыш евляри бюлэянин тябииъоьрафи шяраитиня уйьунлашдырылмышдыр. Аьаъ материалынын гытлыьы, эцълц кцлякляр вя с. ев типляринин формалашмасына тясир етмишдир. Абшеронда йашайыш биналарынын спесифик хцсусиййятляриндян бири бурада хцсуси мятбях отаьынын олмасыдыр. Евлярин чохунда сяки олур. Ейванлар сонралар йаранмышдыр. Щяйятляр, адятян, цч щиссяйя айрылыр: баь, бостан вя тясяррцфат тикилиляри. Евлярин чохунда кцлафирянэи олур. Бюлэя йемякляриндя локал ъящятляр чохдур. Якинчилик системиндя динъягойма (авариз) эениш йайылмышдыр.

   Малдарлыгда ясас етибариля юрцш-тювля формасы мювъуд иди. Ширван вя Даьыстан гойунлары иля йанашы йерли “кясмяряк” вя Гала ъинсляри хцсусиля гейд олунмалыдыр.

   Абшерон гядим дюврлярдян Азярбайъанын зянэин сяняткарлыг мяркязляриндян биридир. Кечмишдя бурада ипякчилик, дулусчулуг, тохуъулуг вя халчачылыг хейли инкишаф етмишди.

   Бюлэя йемякляри ичярисиндя хямир хюрякляри, чешидли ширниййат (Бакы пахлавасы, шякярбура, сямяни щалвасы вя с.) эениш йайылмышдыр.

   Гарабаь бюлэяси тарихи-етнографик бюлэяляр ичярисиндя хцсуси йер тутур. Азярбайъан мяишят вя мядяниййятинин инкишафында мцщцм рол ойнамышдыр. Бюлэя ъоьрафи ъящятдян дцзян вя даьлыг щиссяляря бюлцнцр.

   Ящалинин яняняви мяшьулиййяти малдарлыг, якинчилик вя сяняткарлыгдыр. Бюлэянин мадди мядяниййятиндя локал елементляр формалашмышдыр. Кечмишдя парча истещсалы (йун, ипяк, памбыг) эениш йайылмышды. Бурада ипякдян дарайы, мов, тафта, гановуз вя с. парчалар тохунурду. Гадын эейимляри даща чох аь чит щцмайун аьындан, гадын архалыьы зярхара вя мяхмяр парчалардан тикилирди. Цст палтары – чяпкян бащалы парчадан, мяхмярдян вя памбыгдан олурду. Дцзян Гарабаьда йайылан эейимляр юз бичим вя бязякляриня эюря Гарабаьын даьлыг щиссясиндян фярглянирди. Цст палтарларындан кцрдц дя эениш йайылмышды. Бязи гадын эейимляри эцлябятинля бязядилирди. Гадын бязякляриндян “гырхдцймя” ырьа, “щил” бойунбаьы гейд олунмалыдыр. Кишиляр бирйанлы вя дюшцачыг архалыглар, Гарабаь цчцн сяъиййяви олан кясмя чуха (узунголлу, вязняли) эейирдиляр.

   Кечмишдя бюлэядя “гарадам” (“ев дамы”, “торпаг дам”), “баьдади” вя “таьбянд” ев типляри эениш йайылмышдыр.  Бюлэя йемякляри, о ъцмлядян ширниййаты Азярбайъан мятбяхинин зянэинляшмясиня бюйцк тясир етмишдир (Гарабаь кятяси, Бярдя наны вя с.).

   Гарабаь халчачылыг мяктяби дя бцтцн дцнйада мяшщурдур. Бурада мцхтялиф чешнили халчалар – “Лямбярани”, “Чяляби”, “Ачма-йумма”, “Балыг”, “Буйнуз”, “Гарабаь”, “Бярдя”, “Лячяктцрцнъ” хцсусиля фярглянир. Ипякдян ховлу вя ховсуз халчалар, щяндяси орнаментли ъеъимляр дя гейд олунмалыдыр. Ъеъимляр ян чох Лямбяранда тохунурду. Гарабаь халчалары ясас етибариля палыды, ал-гырмызы, пийази рянэляриндя олур. Халчачылыьын ясас мяркязи Шушадыр.

  Малдарлыгда ясас йери атчылыг вя гойунчулуг тутур. Бурада халг селексийасы йолу иля Гарабаь аты вя Гарабаь гойун ъинси йетишдирилмишдир.

   Азярбайъанлыларын мусиги мядяниййятинин инкишафында Гарабаь ханяндяляри мцстясна рол ойнамышлар. Кечмишдя Гарабаь халг ифачылары бцтцн Шяргдя мяшщур иди.

   Азярбайъан ядяби дилинин инкишафына Гарабаь диалектинин тясири олмушдур.

  МилМуьан бюлэяси Азярбайъанын гядим мядяниййят оъагларындан биридир. Бюлэя Муьан вя Мил дцзляри иля цст-цстя дцшцр вя Кцр-Араз овалыьынын ъянуб-гярб щиссясини ящатя едир. Тябии-ъоьрафи шяраит, о ъцмлядян, щидроложи хцсусиййятляр, иглим вя торпаг юртцйц бюлэядя сяъиййяви тясяррцфат комплексинин формалашмасына сябяб олмушдур. Бу, юзцнц суварма системиндя хцсусиля габарыг эюстярмишдир. Бундан ялавя, кечмишдя бюлэя Азярбайъанын ири тайфаларындан олан шащсевянляр цчцн гышлаг йери олмушдур. 19 ясрин икинъи йарысындан башлайараг бурада отураг ящалинин сайы артыр. Шамахы, Лерик, Губа вя с. йерлярдян эялян малдарлар тядриъян бурада даими йурд салырлар. Бакыдан вя Шамахыдан эялян тиъарят карваны бу бюлэядян кечирди. Кцр чайында су няглиййаты эениш инкишаф етмишди. Кечмишдя Кцрдян щятта Агуша чайына аьыр йцклц киржимляр эирирди. Якин сащяляри вя йашайыш евляри, бир гайда олараг, чайбойу яразилярдя йерляширди. Яняняви мадди мядяниййятдя фяргли ъящятляр эюзя чарпыр.

  Кечмишдя газма типли евляр, щабеля мцвяггяти йашайыш евляри – “гара кечя” эениш йайылмышды. Сонралар “гом ев”, “чарэцл ев” типляри формалашды. Бюлэядя “дахал евляр” (сялйани евляр), “Ширвани ев” (отлаг евляр, балыг бели) вя “таты ев” типляри эениш яразини ящатя едирди. Дамларын чоху чятянля юртцлцрдц.

  Аразбойу кяндлярдя чала якинчилик системи эениш йайылмыш, щямчинин балыгчылыг да инкишаф етмишдир. Ясас етибариля дянли биткиляр беъярилирди. Сонралар памбыгчылыг тясяррцфатын апарыъы сащясиня чеврилди.

   Гярб бюлэяси Эянъя-Газах игтисади-ъоьрафи району иля цст-цстя дцшцр. Бюлэянин шимал-гярб щиссясиндя йашайыш йерляри ясасян биня, оба, гышлаг адлары иля мялум иди. Яняняви йашайыш мяскянляри формаларына эюря даьыныг, комакома вя йыьъамдыр. “Шенник” (шенлик) йашайыш мяскяни йарымкючяри малдарлара хас иди. “Шенник” юз сащясиня эюря кяндля оба арасында аралыг мювге тутурду. Ев типляриндян шимал-гярб бюлэясиндя “газма”, “гарадам”, “дурма”, “мющря ев”, “имарят” вя с. раст эялмяк олур. “Дурма ев”, “готлу ев” бюлэянин шимал щиссясиндя чох йайылмышды. Ъянубда, Кичик Гафгазын мяркязи щиссясинин ятяйиндя йерляшян кяндляр цчцн пирамидал-пилляли гурулуша малик олан гарадамлар сяъиййяви иди. Бюлэядяки евлярин, хцсусиля “аь отаг”, “даш отаг” вя “имарят”ин дамы йасты олурду. Даь йамаъларында “кяртмя ев”, “ъымьа ев” типляриня дя раст эялинир. Бюлэянин ири шящярляриндя, хцсусиля Эянъядя вя онун ятрафында орта ясрлярдя эцнбязли ев типляри йайылмышды.

   Бюлэя цчцн сяъиййяви олан эейимлярдян сырыглы вя голчаглы (“ялъякли”) архалыг гейд олунмалыдыр. Гадын баш эейимляриндя дя фяргляр вардыр. Бюлэядя, хцсусиля, шимал-гярбдя динэя, адятян, чянбярли олурду. Бурада щабеля мцхтялиф гадын баш эейимляриндян (бцзмяли, сайа тясякляр, чалма) дя истифадя олунурду. Бунунла йанашы чяпкян, зыбын (ара зыбыны, цст зыбыны), чяркязи, катиби (нимтяня) кцляъя (бцзмяли архалыг), дюшлцк гейд олунмалыдыр. Зыбынын цстцндян эянъ гадынлар лавада, йашлы гадынлар кцляъя эейирдиляр. Кцляъянин йахасы, адятян ачыг олурду. Имканы оланлар ипяк кцляъя эейирдиляр. Кечмишдя “щумайун аьы” ады иля мяшщур олан аь читдян кюйнякляр тикилирди. Яввялляр беля кюйнякляр йахасыз оларды. Кясмя йахалы кюйняклярин йайылмасыны сонралар шящярин тясириля изащ етмяк олар. Йанйаха кюйнякляр ися ян чох Эядябяй районунда йайылмышды.

   Бюлэя йемякляриндя фяргли ъящятляр вардыр. Шимал-гярб йарымбюлэясиндя “хамралы” ады иля спесифик саъ чюряйи биширилир. Мцхтялиф нюв хянэялляр йайылмышдыр. Гойун вя кечи сцдцндян щазырланмыш “ахтарма” бюлэя цчцн сяъиййявидир.

  Бязи бюлэялярдя олдуьу кими, бурада да якинчилик системляри ичярисиндя динъягойма (“ляйянлик”) цсулу эениш йайылмышды. Даьятяйи йерлярдя шум алятляриндян гара котандан истифадя олунурду. Даьлыг йерлярдя ися уламалы хыш йайылмышды. Ясас етибариля “Мараьа”, “аь чиля”, “гырмызы чиля” чялтик нювляри беъярилирди.

   Бюлэядя Эянъя–Газах халчачылыг мяктябинин яняняляри бу эцн дя давам етдирилир. Бурада мяшщур “Эянъя”, “Чайлы”, “Гарагойунлу”, “Даькясямян”, “Кямярли”, “Салащлы”, “Шыхлы” халчалары тохунур. Диэяр сяняткарлыг сащяляриндян даббаглыг, аьаъишлямя, бойагчылыг да гейд олунмалыдыр.

   Гейд: Мягалядя тарихи Азярбайъан яразиляри олмуш Даьыстанын ъянуб щиссяси, Ъянуби Азярбайъан, мцасир Ермянистанын яксяр щиссяси вя Эцръцстанын Борчалы бюлэяси тарихи-етнографик бахымдан там юйрянилмядийиндян шярщ олунмамышдыр.

   Яд.: Т р о ф и м о в а А. Г. К вопросу об этнографических зонах Азербайджана, “Краткие сообщения Института этнографии АН СССР”, вып. XXXII, М., 1959; К а р а к а ш л ы К . Т. Материальная культура азербайджанцев северо-восточной и центральной зоны Малого Кавказа, Б., 1964; К я р и м о в Е. Я. Азярбайъанын тарихи-етнографик бюлэяляри, “Тарих вя онун проблемляри”, 1998, № 3, 1999, № 2.

  Ариф Аббасов, Емил Кяримов