Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
“Azərbaycan” xüsusi cildi (Az) (Ümumi məlumat - 6.1 .Milli təhlükəsizliyin təminat sistemi)
  3.2.14.  Müasir etnomədəni proseslər

  Мцасир етномядяни Просесляр

   Азярбайъанлыларын вя юлкядя йашайан башга халгларын етник мядяниййятиндяки ганунауйьун дяйишикликлярля сяъиййялянян мцасир етномядяни просесляр щям дя Азярбайъанда вя дцнйада баш верян сосиал-тарихи просеслярин тязащцрц вя айрылмаз щиссясидир. Бунунла да Азярбайъан етносунун динамик шякилдя дяйишян сосиал-тарихи шяраити онун йашайыш тярзиня ъидди тясир эюстярир.

   Азярбайъанлыларын етник мядяниййятиня ящямиййятли тясир эюстярян ясас амиллярдян бири урбанизасийа просесидир. Бунун нятиъясиндя няинки мяскунлашманын яввялки формалары дяйишир вя шящяр ящалисинин сайы артыр, щямчинин сосиал структур, щяйат тярзи, мядяниййят типи вя с. Дя трансформасийайа уьрайараг бцтцн ъямиййяти ящатя едян “урбанизасийалашмыш мядяниййят”ин инкишафына эятириб чыхарыр. Урбанизасийа мядяниййят типиндя спесифик дяйишикликляр йарадараг, щяйат тярзинин, сосиал психолоэийанын вя с.-нин дяйишмясиня тясир едир.

   Бу шяраитдя азярбайъанлыларын етник мядяниййятиндя баш верян дяйишикликлярин башлыъа ъящяти цмумдцнйа шящяр-сянайе мядяниййяти елементляринин етносун мядяниййятиня интеграсийасы просесидир. Бу просес, ясасян, ики истигамятдя – щям милли мядяниййятин тякмилляшдирилмяси щесабына, щям дя гейри-милли мядяниййят елементляринин мянимсянилмяси щесабына эедир. Бу контекстдя сон онилликлярдя щяйатын мцхтялиф сащяляриндя азярбайъанлыларын фяалиййятинин форма вя характериндя кифайят гядяр интенсив дяйишикликляр баш вермишдир. Ящалинин структурунда кямиййят дяйишикликляри иля йанашы йени кейфиййят дяйишикликляри дя нязяря чарпыр. Щяр шейдян яввял бу, шяхсиййятлярарасы мцнасибятляр системиня, давраныш нормаларына вя бцтювлцкдя яняняви щяйат тярзи формаларына аиддир. Йени щяйат шяраити аиля мяишятинин, мядяни тялябатын вя с.-нин трансформасийасыны шяртляндирирди.

   Урбанизасийа просеси нятиъясиндя етник мядяниййятя тясир едян ящямиййятли дяйишикликляр Азярбайъан кяндиндян вя онун ящалисинин мядяниййятиндян дя йан кечмяди. Кянд ящалисинин шящяр щяйат тярзи вя шящяр стандартларына уйьунлашмасы кими зиддиййятли бир просес эедирди. Бунунла йанашы урбанизасийа мядяниййятинин кянд районларына нцфуз етмяси мцхтялиф сащялярдя баш верирди: игтисади, ярази, сосиал, мядяни вя с. Яразинин тяшкили сащясиндя бу мясяля алтмышынъы иллярин икинъи йарысындан башламыш кянд тясяррцфаты истещсалынын тямяркцзляшмяси просесляри вя Азярбайъанын айры-айры реэионларынын эетдикъя артан ихтисаслашмасы иля баьлы иди. Инди бу просесляр кянд агломерасийаларынын сых сосиал, игтисади вя мядяни ялагяляри олан йерли ящямиййятли ири мяркязлярин ятрафында формалашмасы иля характеризя олунур. Йашайыш мяскянляринин бюйцмяси вя онларын ящалисинин артмасы, ясасян, ашаьы ихтисаслы физики ямяйин цстцнлцйц, хидмят сащяляринин вя мядяни тялябатларын мящдудлуьу, щямчинин сых гощумлуг вя гоншулуг мцнасибятляри иля фярглянян яняняви кянд щяйат тярзинин даьылмасына эятириб чыхарыр.

   Урбанизасийа просесляринин Азярбайъанда етник мядяниййятя тясириндян бящс едяркян гейд едилмялидир ки, бурада зиддиййят вя икили ъящят мювъуддур. Бир тяряфдян бу просесляр етник мядяниййятин мющкямлянмясиня, юлкянин реэионлары арасында мцхтялифлийин арадан галхмасына вя нящайят, Азярбайъан халгынын ващид, урбанизасийалашмыш етник мядяниййятинин формалашмасына тякан верир, диэяр тяряфдян ися щямин бу просесляр республиканын щяр бир тарихи бюлэясиня хас олан сянайейягядярки етник нормаларын вя хцсусиййятлярин мцщафизякары кими чыхыш едян яняняви щяйат тярзинин даьылмасына шяраит йарадыр.

  Етник мядяниййятя тясир едян диэяр мцщцм бир фактор да миграсийадыр.  Ящалинин бир щиссясинин бир йердян башга йеря кючмясинин демографик вя игтисади нятиъяляри иля йанашы етномядяни нятиъяляри дя вардыр. Йад бир сосиал-мядяни вя етник мцщитя дцшяряк инсанлар узун адаптасийа просеси кечирляр ки, бунун да нятиъясиндя йерли вя эялмя ящалинин щяйат фяалиййятинин мцяййян формаларынын бирбириня гарышмасы баш верир. Йюнцмцня, характериня вя сябябляриня эюря дахили, хариъи, етносдахили, етносхариъи, сосиал-игтисади, щярби-сийаси вя с. миграсийа формалары мювъуддур. Дахили миграсийа дедикдя ящалинин республика дахилиндя (ясасян, кянд–шящяр истигамятиндя) йердяйишмяси нязярдя тутулур. Йухарыда гейд олундуьу кими, миграсийанын бу формасы республиканын шящяр ящалисинин артмасына эцълц тясир эюстярян мцщцм амиллярдян биридир. Бу, хцсусиля Сумгайыт, Яли Байрамлы, Минэячевир кими шящярляря аиддир. Кянд кючкцнляринин чох щиссяси сон иллярдя Бакы, Эянъя вя диэяр шящярлярдя мяскунлашмышлар. Кянд ящалисинин беля интенсив миграсийасы нятиъясиндя шящярлярдя йерли щяйат тярзи иля шящяря йени эялянлярин кянд мяишят тярзи арасында зиддиййятли дурум йаранмышдыр. Бунунла йанашы кянд иъмасынын сосиал нязарятинин зяифлямяси тядриъян яняняви давраныш нормаларынын арадан чыхмасына шяраит йарадырды.

   1988–93 иллярдя Азярбайъан Ермянистанын тяъавцзц нятиъясиндя юз йурдларындан дидярэин салынмыш мяъбури кючкцнляр проблеми иля гаршылашмалы олду. 200 миндян чох азярбайъанлы Ермянистандан, йцз минлярля инсан ися Гарабаьдан – ермяни силащлы гцввяляри тяряфиндян ишьал олунмуш яразилярдян кючмяк мяъбуриййятиндя галды. Мяъбури кючкцнляр няинки юз тарихи яразилярини, щямчинин уйьунлашдыглары тябии шяраитлярини, сосиалмядяни мцщитлярини вя мцяййян дяряъядя щяйат тярзлярини итирдиляр. Йашайыш йеринин мяъбури дяйишдирилмяси щям дя кючкцнлярин дцнйайа бахышында, яняняви давраныш формасында вя нятиъядя етник мядяниййятиндя структур трансформасийаларына сябяб олмушдур.

   Етник мядяниййятин онун дяйишикликлярини обйектив якс етдирян ясас компонентляриндян бири истяр шяхси, истярся дя групларарасы характер дашыйан етносдахили мцнасибятлярдир. Мящз бу мцнасибятляр етник юзцнямяхсуслуьу якс етдирир. Беля ки, щямин спесификлик бир бирлийин диэяриндян фяргляндирилмясиндян даща чох халгын нцмайяндяляри тяряфиндян мювъуд щяйат шяраитинин мянимсянилмяси спесификлийинин йыьъам ифадясидир. Бу аспектдя етносдахили мцнасибятляр етносун кечдийи юзцнямяхсус тарихи йолун тякъя нятиъяси йох, щям дя илкин шяртляри олур. Мцхтялиф факторлар ясасында формалашан бу мцнасибятляр динамик характер дашыйыр вя сосиал-тарихи мцщитдя олан дяйишикликляря щяссас реаксийа верир. Яняняви нормаларын сабитлик дяряъясини якс етдирян ян мцщцм структурлардан бири Азярбайъан аилясидир. Бу мяфщум алтында щяр шейдян яввял аилядахили ялагя вя мцнасибятляр, бу мцнасибятлярин характери, ихтийар вя нцфуз сащиблийи кими хцсусиййятляр нязярдя тутулур. Бу мцнасибятлярдя тяшяккцл тапмыш яняняви нормалар тарихи характер дашыйыр, инкишаф просесиндядир вя юзцндя щям локал, щям дя глобал сосиал тязащцрляри якс етдирир.

   Мцасир Азярбайъан аиляси юзцндя киши башчылыьынын цстцнлцк тяшкил етдийи авторитар ясаслары сахламагдадыр [садя (нуклеар) аилядя яр–ата, бюйцк аилядя – яр–ата–баба]. Мювъудлуьу цчцн ня игтисади, ня дя сосиал зямин олмайан патриархаллыг бу авторитаризмдя чох зяиф тязащцр едир. Кишинин башчылыьы илк нювбядя юзцнц аиля щяйатынын тянзимлянмясиндя эюстярир. Бу эцн Азярбайъан аилясиндя мадди тяминатла баьлы еголитаризасийайа мейил мцшащидя олунмагдадыр.

   Аиля цзвляринин гаршылыглы мцнасибятляри сабит олмур вя юз характериня эюря истяр тарихян, истярся дя бир няслин йашадыьы дювр ярзиндя дяйишикликляря мяруз галыр. Башга сюзля, аилянин щяр бир цзвцнцн щяйаты бойу бу мцнасибятляр трансформасийайа уьрайыр.

   Ярля арвадын мцнасибятляриндя щазырда арвадын ярдян нисбятян асылылыьы галмагдадыр. Лакин буна бахмайараг эянъ аилялярдя вя еляъя дя шящяр йериндя бу мцнасибятляр бир чох мясялялярдя бярабярлик зямининдя гурулур. Беля ки, мцбащисяли, проблемли мясяляляр аиля дахилиндя щялл едилир. Эянъляр йашлылара мяслящят цчцн надир щалларда мцраъият едирляр. Бу кими щаллар мцасир Азярбайъан ъямиййятиндя аилялярин бюлцнмяси просесини якс етдирир вя заман кечдикъя гощумлар арасында ялагялярин кясилмясиня эятириб чыхарыр.

   Мцасир Азярбайъан аилясиндя ясас ролу гощумлуг ялагяси, гощумлуг принсипи ойнамагдадыр. Аиля ялагяляринин мющкямлийи бир чох щалларда гощумларын атабаба аилясиня йахынлыг дяряъяси иля мцяййян олунур. Азярбайъанлыларда аиля бир дам алтында йашайан, цмуми тясяррцфаты олан, бюйцк вя йа кичиклийиндян, нясил тяркибиндян асылы олмайан гощумлар групундан ибарятдир. Бу аиля юзцндян айрылмыш оьул аиляляри иля сых баьлыдыр.

  Ейни заманда бу аиля гардаш вя с. аиляляриля дя сых ялагяляр сахлайыр. Бунунла йанашы гейд олунмалыдыр ки, гощумлуг ялагяляри ата хятти иля даща эцълцдцр. Лакин бязи щалларда бу цстцнлцк диэяр тяряфдя дя ола биляр.

   Гощумлуг ялагяляринин мющкямлийи Азярбайъанын кянд аиляляриндя даща габарыгдыр. Бурада гощумлар бир-бириня гаршылыглы йардым эюстярир, бири диэяринин йашайышынын низама салынмасында вя с.-дя йахындан иштирак едир. Гаршылыглы йардым щяйатын бцтцн сфераларында едилир. Илк нювбядя бурайа тойлар вя диэяр тянтяняляр, щямчинин бядбяхт щадися вя йас мярасимляри дахилдир. Беля щадисяляр заманы йардым няинки мадди, щямчинин мяняви ъящятдян дя едилир вя йардымын бу формасы артыг сосиал-норматив характер дашыйыр. Гощумлуг кюмяйи ян чох эцндялик щяйатда едилир. Бу, хцсусиля кянд йерляриндя, гощум йардымына ещтийаъ дуйулан тясяррцфат ишляриндя юзцнц габарыг бцрузя верир. Гаршылыглы йардымда гощумлуг ялагяляринин мадди ъящятдян чох мяняви ъящяти цстцнлцк тяшкил едир. Мцасир етномядяни просеслярин ящямиййятли аспектляриндян бири фолклор характерли информасийаларын нясилдян-нясиля ютцрцлмяси механизминин мювъудлуьудур. Беля хассяли информасийалары ютурян каналларын артдыьы мцасир шяраитдя билаваситя нясиллярарасы ютцрмя механизминин хцсусиййятляринин сахланмасы щазыркы ъямиййятин янянявилик дяряъясини якс етдирир. Бу мясялянин Азярбайъан ъямиййятиндя юйрянилмяси беля бир фикри сюйлямяйя ясас верир ки, фолклор щаггында информасийа мянбяйи ролуну, ясасян, ядябиййат, радио вя телевизийа верилишляри ойнайыр. Кцтляви информасийа васитяляринин ящямиййятинин артдыьы бир шяраитдя, мцхтялиф нясилляр арасында бирбаша цнсиййятин азалмасы мцшащидя олунур.

   Ящалинин савадлылыг сявиййясинин ашаьы олдуьу бир шяраитдя, сюзсцз ки, шифащи халг йарадыъылыьынын ютцрцлмя механизми гоъаларын сюйлядикляриндян, Азярбайъан халгынын сосиал-мядяни сявиййясинин йцксялдийи индики мярщялядя ися гейд едилян механизмин алтернативи – халг наьыллары, аталар сюзляри, дастанлар вя с.-нин няшр едилиб йайылмасыдыр. Тябии ки, бу рягабятдя цстцнлцк мцасир васитялярин тяряфиндя олур.

   Мялумдур ки, Азярбайъан халгынын мяишят вя мядяниййяти ислам дини иля сых баьлыдыр. Бу да ъямиййятдя динин йайылма дяряъяси нязяря алынмагла азярбайъанлылаларын мцасир етник мядяниййятинин тящлилини шяртляндирир. Сосиоложи вя етнографик арашдырмалар эюстярир ки, Азярбайъан ящалисинин бюйцк яксяриййяти юзцнц диндар щесаб едир. Бунунла беля, мцхтялиф сосиал, йаш вя ярази групларында азярбайъанлыларын диня мцнасибяти ейни дейил. Мяс., кичик кяндлярдя диндарларын сайы бюйцк кяндлярдякиня нисбятян чохдур, шящярлярдя ися кяндлярдякиндян аздыр. Бу, кичик йашайыш йерляриндя яняняви ялагялярин даща да сых олмасы щагда фикирляри тясдиг едир. Еля буна эюря дя кянд ящалиси цчцн эцълц сосиал нязарятин вя яняняви йашайыш тярзиня мцнасибятдя сярбястлийи тягдир етмяйян иътимаи ряйин чох мцщцм олмасы кими хцсусиййятляр даща сяъиййявидир.

   Азярбайъанын яняняви мядяниййят елементляриндян бири дя йазда, эеъя иля эцндцзцн бярабярляшдийи эцндя гейд едилян Новруз байрамыдыр. Новруз байрамы иля ялагядар бир чох мярасимляр, ойунлар, театрлашдырылмыш тамашалар мювъуд иди. Сон дюврлярядяк бу байрам мцхтялиф кцтляви мярасимлярля, Хейирин Шяр цзяриндя гялябясини тяряннцм едян мярасимлярля зянэин иди. Лакин мцасир Азярбайъан ъямиййятиндя бу мярасимлярин бязиляри дяйишиклийя уьрайыр. Беля ки, етник консолидасийа вя милли юзцнцдяркин инкишафы просесиндя бу байрам трансформасийайа уьрайыр вя йерли яняняви формадан чыхараг цмумиляшдирилмиш цмуммилли форма алыр. Бу щалда “фолклорчулуг” тязащцрляринин мейдана чыхмасы мцшащидя олунур. Новруз байрамынын кечирилмясиня пешякар актйорларын ъялб едилмяси, халг эязинтиляринин тяшкили, байрамын кцтляви информасийа васитяляриндя эениш ишыгландырылмасы вя с. бу фикри сцбут едир.

   Азярбайъан ъямиййятиндя ики мцщцм дини байрам – Гурбан байрамы вя Рамазан байрамы (Оруълуг) да гейд едилир. Гурбан байрамында гурбан (ясасян, гойун) кясилир вя имкансызлара пайланыр. Байрамда, адятян, нишанлы оьланын аиляси гыз евиня гурбанлыг гойун эюндярир.

   Рамазан байрамы оруълуьун сонунда кечирилир. Байрам мярасими хцсуси дуалардан, фитря верилмясиндян, мярщумларын йад едилмясиндян вя с.-дян ибарятдир. Мцасир Азярбайъан ъямиййятиндя оруълуг байрамы йенидян дирчялмякдядир, бу ися ящали арасында оруъ тутанларын сайынын сцрятля артмасы иля ялагядардыр. Гурбан байрамы кими Рамазан байрамы да азярбайъанлыларын мяишятиндя мцщцм йер тутур.

   Мцасир азярбайъанлыларын щяйат фяалиййятинин сосиал мцщити етник мядяниййятин йени кейфиййятдя инкишафы цчцн кифайят гядяр потенсиал топламышдыр: ящалинин еля тябягяляри йаранмышдыр ки, онлары Азярбайъан мядяниййятинин, тарихинин йени формасынын пешякар дашыйыъылары адландырмаг олар. Бунунла беля, сосиал мцщитдя формалашмыш шяхсиййятлярарасы мцнасибятляр юзлцйцндя ящямиййятли, яняняви, етномядяни стереотипляр дашыйыр ки, о да юз нювбясиндя йениликлярин йайылмасыны мящдудлашдырыр. Мящз буна эюря дя бу нятиъяйя эялмяк олар ки, мцасир азярбайъанлыларын етник мядяниййяти кечид дюврцнц йашайыр.

   

  Ялиаьа Мяммядли

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
Ümumi məlumat – 6.1 .Milli təhlükəsizliyin təminat sistemi
  3.2.14.  Müasir etnomədəni proseslər

  Мцасир етномядяни Просесляр

   Азярбайъанлыларын вя юлкядя йашайан башга халгларын етник мядяниййятиндяки ганунауйьун дяйишикликлярля сяъиййялянян мцасир етномядяни просесляр щям дя Азярбайъанда вя дцнйада баш верян сосиал-тарихи просеслярин тязащцрц вя айрылмаз щиссясидир. Бунунла да Азярбайъан етносунун динамик шякилдя дяйишян сосиал-тарихи шяраити онун йашайыш тярзиня ъидди тясир эюстярир.

   Азярбайъанлыларын етник мядяниййятиня ящямиййятли тясир эюстярян ясас амиллярдян бири урбанизасийа просесидир. Бунун нятиъясиндя няинки мяскунлашманын яввялки формалары дяйишир вя шящяр ящалисинин сайы артыр, щямчинин сосиал структур, щяйат тярзи, мядяниййят типи вя с. Дя трансформасийайа уьрайараг бцтцн ъямиййяти ящатя едян “урбанизасийалашмыш мядяниййят”ин инкишафына эятириб чыхарыр. Урбанизасийа мядяниййят типиндя спесифик дяйишикликляр йарадараг, щяйат тярзинин, сосиал психолоэийанын вя с.-нин дяйишмясиня тясир едир.

   Бу шяраитдя азярбайъанлыларын етник мядяниййятиндя баш верян дяйишикликлярин башлыъа ъящяти цмумдцнйа шящяр-сянайе мядяниййяти елементляринин етносун мядяниййятиня интеграсийасы просесидир. Бу просес, ясасян, ики истигамятдя – щям милли мядяниййятин тякмилляшдирилмяси щесабына, щям дя гейри-милли мядяниййят елементляринин мянимсянилмяси щесабына эедир. Бу контекстдя сон онилликлярдя щяйатын мцхтялиф сащяляриндя азярбайъанлыларын фяалиййятинин форма вя характериндя кифайят гядяр интенсив дяйишикликляр баш вермишдир. Ящалинин структурунда кямиййят дяйишикликляри иля йанашы йени кейфиййят дяйишикликляри дя нязяря чарпыр. Щяр шейдян яввял бу, шяхсиййятлярарасы мцнасибятляр системиня, давраныш нормаларына вя бцтювлцкдя яняняви щяйат тярзи формаларына аиддир. Йени щяйат шяраити аиля мяишятинин, мядяни тялябатын вя с.-нин трансформасийасыны шяртляндирирди.

   Урбанизасийа просеси нятиъясиндя етник мядяниййятя тясир едян ящямиййятли дяйишикликляр Азярбайъан кяндиндян вя онун ящалисинин мядяниййятиндян дя йан кечмяди. Кянд ящалисинин шящяр щяйат тярзи вя шящяр стандартларына уйьунлашмасы кими зиддиййятли бир просес эедирди. Бунунла йанашы урбанизасийа мядяниййятинин кянд районларына нцфуз етмяси мцхтялиф сащялярдя баш верирди: игтисади, ярази, сосиал, мядяни вя с. Яразинин тяшкили сащясиндя бу мясяля алтмышынъы иллярин икинъи йарысындан башламыш кянд тясяррцфаты истещсалынын тямяркцзляшмяси просесляри вя Азярбайъанын айры-айры реэионларынын эетдикъя артан ихтисаслашмасы иля баьлы иди. Инди бу просесляр кянд агломерасийаларынын сых сосиал, игтисади вя мядяни ялагяляри олан йерли ящямиййятли ири мяркязлярин ятрафында формалашмасы иля характеризя олунур. Йашайыш мяскянляринин бюйцмяси вя онларын ящалисинин артмасы, ясасян, ашаьы ихтисаслы физики ямяйин цстцнлцйц, хидмят сащяляринин вя мядяни тялябатларын мящдудлуьу, щямчинин сых гощумлуг вя гоншулуг мцнасибятляри иля фярглянян яняняви кянд щяйат тярзинин даьылмасына эятириб чыхарыр.

   Урбанизасийа просесляринин Азярбайъанда етник мядяниййятя тясириндян бящс едяркян гейд едилмялидир ки, бурада зиддиййят вя икили ъящят мювъуддур. Бир тяряфдян бу просесляр етник мядяниййятин мющкямлянмясиня, юлкянин реэионлары арасында мцхтялифлийин арадан галхмасына вя нящайят, Азярбайъан халгынын ващид, урбанизасийалашмыш етник мядяниййятинин формалашмасына тякан верир, диэяр тяряфдян ися щямин бу просесляр республиканын щяр бир тарихи бюлэясиня хас олан сянайейягядярки етник нормаларын вя хцсусиййятлярин мцщафизякары кими чыхыш едян яняняви щяйат тярзинин даьылмасына шяраит йарадыр.

  Етник мядяниййятя тясир едян диэяр мцщцм бир фактор да миграсийадыр.  Ящалинин бир щиссясинин бир йердян башга йеря кючмясинин демографик вя игтисади нятиъяляри иля йанашы етномядяни нятиъяляри дя вардыр. Йад бир сосиал-мядяни вя етник мцщитя дцшяряк инсанлар узун адаптасийа просеси кечирляр ки, бунун да нятиъясиндя йерли вя эялмя ящалинин щяйат фяалиййятинин мцяййян формаларынын бирбириня гарышмасы баш верир. Йюнцмцня, характериня вя сябябляриня эюря дахили, хариъи, етносдахили, етносхариъи, сосиал-игтисади, щярби-сийаси вя с. миграсийа формалары мювъуддур. Дахили миграсийа дедикдя ящалинин республика дахилиндя (ясасян, кянд–шящяр истигамятиндя) йердяйишмяси нязярдя тутулур. Йухарыда гейд олундуьу кими, миграсийанын бу формасы республиканын шящяр ящалисинин артмасына эцълц тясир эюстярян мцщцм амиллярдян биридир. Бу, хцсусиля Сумгайыт, Яли Байрамлы, Минэячевир кими шящярляря аиддир. Кянд кючкцнляринин чох щиссяси сон иллярдя Бакы, Эянъя вя диэяр шящярлярдя мяскунлашмышлар. Кянд ящалисинин беля интенсив миграсийасы нятиъясиндя шящярлярдя йерли щяйат тярзи иля шящяря йени эялянлярин кянд мяишят тярзи арасында зиддиййятли дурум йаранмышдыр. Бунунла йанашы кянд иъмасынын сосиал нязарятинин зяифлямяси тядриъян яняняви давраныш нормаларынын арадан чыхмасына шяраит йарадырды.

   1988–93 иллярдя Азярбайъан Ермянистанын тяъавцзц нятиъясиндя юз йурдларындан дидярэин салынмыш мяъбури кючкцнляр проблеми иля гаршылашмалы олду. 200 миндян чох азярбайъанлы Ермянистандан, йцз минлярля инсан ися Гарабаьдан – ермяни силащлы гцввяляри тяряфиндян ишьал олунмуш яразилярдян кючмяк мяъбуриййятиндя галды. Мяъбури кючкцнляр няинки юз тарихи яразилярини, щямчинин уйьунлашдыглары тябии шяраитлярини, сосиалмядяни мцщитлярини вя мцяййян дяряъядя щяйат тярзлярини итирдиляр. Йашайыш йеринин мяъбури дяйишдирилмяси щям дя кючкцнлярин дцнйайа бахышында, яняняви давраныш формасында вя нятиъядя етник мядяниййятиндя структур трансформасийаларына сябяб олмушдур.

   Етник мядяниййятин онун дяйишикликлярини обйектив якс етдирян ясас компонентляриндян бири истяр шяхси, истярся дя групларарасы характер дашыйан етносдахили мцнасибятлярдир. Мящз бу мцнасибятляр етник юзцнямяхсуслуьу якс етдирир. Беля ки, щямин спесификлик бир бирлийин диэяриндян фяргляндирилмясиндян даща чох халгын нцмайяндяляри тяряфиндян мювъуд щяйат шяраитинин мянимсянилмяси спесификлийинин йыьъам ифадясидир. Бу аспектдя етносдахили мцнасибятляр етносун кечдийи юзцнямяхсус тарихи йолун тякъя нятиъяси йох, щям дя илкин шяртляри олур. Мцхтялиф факторлар ясасында формалашан бу мцнасибятляр динамик характер дашыйыр вя сосиал-тарихи мцщитдя олан дяйишикликляря щяссас реаксийа верир. Яняняви нормаларын сабитлик дяряъясини якс етдирян ян мцщцм структурлардан бири Азярбайъан аилясидир. Бу мяфщум алтында щяр шейдян яввял аилядахили ялагя вя мцнасибятляр, бу мцнасибятлярин характери, ихтийар вя нцфуз сащиблийи кими хцсусиййятляр нязярдя тутулур. Бу мцнасибятлярдя тяшяккцл тапмыш яняняви нормалар тарихи характер дашыйыр, инкишаф просесиндядир вя юзцндя щям локал, щям дя глобал сосиал тязащцрляри якс етдирир.

   Мцасир Азярбайъан аиляси юзцндя киши башчылыьынын цстцнлцк тяшкил етдийи авторитар ясаслары сахламагдадыр [садя (нуклеар) аилядя яр–ата, бюйцк аилядя – яр–ата–баба]. Мювъудлуьу цчцн ня игтисади, ня дя сосиал зямин олмайан патриархаллыг бу авторитаризмдя чох зяиф тязащцр едир. Кишинин башчылыьы илк нювбядя юзцнц аиля щяйатынын тянзимлянмясиндя эюстярир. Бу эцн Азярбайъан аилясиндя мадди тяминатла баьлы еголитаризасийайа мейил мцшащидя олунмагдадыр.

   Аиля цзвляринин гаршылыглы мцнасибятляри сабит олмур вя юз характериня эюря истяр тарихян, истярся дя бир няслин йашадыьы дювр ярзиндя дяйишикликляря мяруз галыр. Башга сюзля, аилянин щяр бир цзвцнцн щяйаты бойу бу мцнасибятляр трансформасийайа уьрайыр.

   Ярля арвадын мцнасибятляриндя щазырда арвадын ярдян нисбятян асылылыьы галмагдадыр. Лакин буна бахмайараг эянъ аилялярдя вя еляъя дя шящяр йериндя бу мцнасибятляр бир чох мясялялярдя бярабярлик зямининдя гурулур. Беля ки, мцбащисяли, проблемли мясяляляр аиля дахилиндя щялл едилир. Эянъляр йашлылара мяслящят цчцн надир щалларда мцраъият едирляр. Бу кими щаллар мцасир Азярбайъан ъямиййятиндя аилялярин бюлцнмяси просесини якс етдирир вя заман кечдикъя гощумлар арасында ялагялярин кясилмясиня эятириб чыхарыр.

   Мцасир Азярбайъан аилясиндя ясас ролу гощумлуг ялагяси, гощумлуг принсипи ойнамагдадыр. Аиля ялагяляринин мющкямлийи бир чох щалларда гощумларын атабаба аилясиня йахынлыг дяряъяси иля мцяййян олунур. Азярбайъанлыларда аиля бир дам алтында йашайан, цмуми тясяррцфаты олан, бюйцк вя йа кичиклийиндян, нясил тяркибиндян асылы олмайан гощумлар групундан ибарятдир. Бу аиля юзцндян айрылмыш оьул аиляляри иля сых баьлыдыр.

  Ейни заманда бу аиля гардаш вя с. аиляляриля дя сых ялагяляр сахлайыр. Бунунла йанашы гейд олунмалыдыр ки, гощумлуг ялагяляри ата хятти иля даща эцълцдцр. Лакин бязи щалларда бу цстцнлцк диэяр тяряфдя дя ола биляр.

   Гощумлуг ялагяляринин мющкямлийи Азярбайъанын кянд аиляляриндя даща габарыгдыр. Бурада гощумлар бир-бириня гаршылыглы йардым эюстярир, бири диэяринин йашайышынын низама салынмасында вя с.-дя йахындан иштирак едир. Гаршылыглы йардым щяйатын бцтцн сфераларында едилир. Илк нювбядя бурайа тойлар вя диэяр тянтяняляр, щямчинин бядбяхт щадися вя йас мярасимляри дахилдир. Беля щадисяляр заманы йардым няинки мадди, щямчинин мяняви ъящятдян дя едилир вя йардымын бу формасы артыг сосиал-норматив характер дашыйыр. Гощумлуг кюмяйи ян чох эцндялик щяйатда едилир. Бу, хцсусиля кянд йерляриндя, гощум йардымына ещтийаъ дуйулан тясяррцфат ишляриндя юзцнц габарыг бцрузя верир. Гаршылыглы йардымда гощумлуг ялагяляринин мадди ъящятдян чох мяняви ъящяти цстцнлцк тяшкил едир. Мцасир етномядяни просеслярин ящямиййятли аспектляриндян бири фолклор характерли информасийаларын нясилдян-нясиля ютцрцлмяси механизминин мювъудлуьудур. Беля хассяли информасийалары ютурян каналларын артдыьы мцасир шяраитдя билаваситя нясиллярарасы ютцрмя механизминин хцсусиййятляринин сахланмасы щазыркы ъямиййятин янянявилик дяряъясини якс етдирир. Бу мясялянин Азярбайъан ъямиййятиндя юйрянилмяси беля бир фикри сюйлямяйя ясас верир ки, фолклор щаггында информасийа мянбяйи ролуну, ясасян, ядябиййат, радио вя телевизийа верилишляри ойнайыр. Кцтляви информасийа васитяляринин ящямиййятинин артдыьы бир шяраитдя, мцхтялиф нясилляр арасында бирбаша цнсиййятин азалмасы мцшащидя олунур.

   Ящалинин савадлылыг сявиййясинин ашаьы олдуьу бир шяраитдя, сюзсцз ки, шифащи халг йарадыъылыьынын ютцрцлмя механизми гоъаларын сюйлядикляриндян, Азярбайъан халгынын сосиал-мядяни сявиййясинин йцксялдийи индики мярщялядя ися гейд едилян механизмин алтернативи – халг наьыллары, аталар сюзляри, дастанлар вя с.-нин няшр едилиб йайылмасыдыр. Тябии ки, бу рягабятдя цстцнлцк мцасир васитялярин тяряфиндя олур.

   Мялумдур ки, Азярбайъан халгынын мяишят вя мядяниййяти ислам дини иля сых баьлыдыр. Бу да ъямиййятдя динин йайылма дяряъяси нязяря алынмагла азярбайъанлылаларын мцасир етник мядяниййятинин тящлилини шяртляндирир. Сосиоложи вя етнографик арашдырмалар эюстярир ки, Азярбайъан ящалисинин бюйцк яксяриййяти юзцнц диндар щесаб едир. Бунунла беля, мцхтялиф сосиал, йаш вя ярази групларында азярбайъанлыларын диня мцнасибяти ейни дейил. Мяс., кичик кяндлярдя диндарларын сайы бюйцк кяндлярдякиня нисбятян чохдур, шящярлярдя ися кяндлярдякиндян аздыр. Бу, кичик йашайыш йерляриндя яняняви ялагялярин даща да сых олмасы щагда фикирляри тясдиг едир. Еля буна эюря дя кянд ящалиси цчцн эцълц сосиал нязарятин вя яняняви йашайыш тярзиня мцнасибятдя сярбястлийи тягдир етмяйян иътимаи ряйин чох мцщцм олмасы кими хцсусиййятляр даща сяъиййявидир.

   Азярбайъанын яняняви мядяниййят елементляриндян бири дя йазда, эеъя иля эцндцзцн бярабярляшдийи эцндя гейд едилян Новруз байрамыдыр. Новруз байрамы иля ялагядар бир чох мярасимляр, ойунлар, театрлашдырылмыш тамашалар мювъуд иди. Сон дюврлярядяк бу байрам мцхтялиф кцтляви мярасимлярля, Хейирин Шяр цзяриндя гялябясини тяряннцм едян мярасимлярля зянэин иди. Лакин мцасир Азярбайъан ъямиййятиндя бу мярасимлярин бязиляри дяйишиклийя уьрайыр. Беля ки, етник консолидасийа вя милли юзцнцдяркин инкишафы просесиндя бу байрам трансформасийайа уьрайыр вя йерли яняняви формадан чыхараг цмумиляшдирилмиш цмуммилли форма алыр. Бу щалда “фолклорчулуг” тязащцрляринин мейдана чыхмасы мцшащидя олунур. Новруз байрамынын кечирилмясиня пешякар актйорларын ъялб едилмяси, халг эязинтиляринин тяшкили, байрамын кцтляви информасийа васитяляриндя эениш ишыгландырылмасы вя с. бу фикри сцбут едир.

   Азярбайъан ъямиййятиндя ики мцщцм дини байрам – Гурбан байрамы вя Рамазан байрамы (Оруълуг) да гейд едилир. Гурбан байрамында гурбан (ясасян, гойун) кясилир вя имкансызлара пайланыр. Байрамда, адятян, нишанлы оьланын аиляси гыз евиня гурбанлыг гойун эюндярир.

   Рамазан байрамы оруълуьун сонунда кечирилир. Байрам мярасими хцсуси дуалардан, фитря верилмясиндян, мярщумларын йад едилмясиндян вя с.-дян ибарятдир. Мцасир Азярбайъан ъямиййятиндя оруълуг байрамы йенидян дирчялмякдядир, бу ися ящали арасында оруъ тутанларын сайынын сцрятля артмасы иля ялагядардыр. Гурбан байрамы кими Рамазан байрамы да азярбайъанлыларын мяишятиндя мцщцм йер тутур.

   Мцасир азярбайъанлыларын щяйат фяалиййятинин сосиал мцщити етник мядяниййятин йени кейфиййятдя инкишафы цчцн кифайят гядяр потенсиал топламышдыр: ящалинин еля тябягяляри йаранмышдыр ки, онлары Азярбайъан мядяниййятинин, тарихинин йени формасынын пешякар дашыйыъылары адландырмаг олар. Бунунла беля, сосиал мцщитдя формалашмыш шяхсиййятлярарасы мцнасибятляр юзлцйцндя ящямиййятли, яняняви, етномядяни стереотипляр дашыйыр ки, о да юз нювбясиндя йениликлярин йайылмасыны мящдудлашдырыр. Мящз буна эюря дя бу нятиъяйя эялмяк олар ки, мцасир азярбайъанлыларын етник мядяниййяти кечид дюврцнц йашайыр.

   

  Ялиаьа Мяммядли

  3.2.14.  Müasir etnomədəni proseslər

  Мцасир етномядяни Просесляр

   Азярбайъанлыларын вя юлкядя йашайан башга халгларын етник мядяниййятиндяки ганунауйьун дяйишикликлярля сяъиййялянян мцасир етномядяни просесляр щям дя Азярбайъанда вя дцнйада баш верян сосиал-тарихи просеслярин тязащцрц вя айрылмаз щиссясидир. Бунунла да Азярбайъан етносунун динамик шякилдя дяйишян сосиал-тарихи шяраити онун йашайыш тярзиня ъидди тясир эюстярир.

   Азярбайъанлыларын етник мядяниййятиня ящямиййятли тясир эюстярян ясас амиллярдян бири урбанизасийа просесидир. Бунун нятиъясиндя няинки мяскунлашманын яввялки формалары дяйишир вя шящяр ящалисинин сайы артыр, щямчинин сосиал структур, щяйат тярзи, мядяниййят типи вя с. Дя трансформасийайа уьрайараг бцтцн ъямиййяти ящатя едян “урбанизасийалашмыш мядяниййят”ин инкишафына эятириб чыхарыр. Урбанизасийа мядяниййят типиндя спесифик дяйишикликляр йарадараг, щяйат тярзинин, сосиал психолоэийанын вя с.-нин дяйишмясиня тясир едир.

   Бу шяраитдя азярбайъанлыларын етник мядяниййятиндя баш верян дяйишикликлярин башлыъа ъящяти цмумдцнйа шящяр-сянайе мядяниййяти елементляринин етносун мядяниййятиня интеграсийасы просесидир. Бу просес, ясасян, ики истигамятдя – щям милли мядяниййятин тякмилляшдирилмяси щесабына, щям дя гейри-милли мядяниййят елементляринин мянимсянилмяси щесабына эедир. Бу контекстдя сон онилликлярдя щяйатын мцхтялиф сащяляриндя азярбайъанлыларын фяалиййятинин форма вя характериндя кифайят гядяр интенсив дяйишикликляр баш вермишдир. Ящалинин структурунда кямиййят дяйишикликляри иля йанашы йени кейфиййят дяйишикликляри дя нязяря чарпыр. Щяр шейдян яввял бу, шяхсиййятлярарасы мцнасибятляр системиня, давраныш нормаларына вя бцтювлцкдя яняняви щяйат тярзи формаларына аиддир. Йени щяйат шяраити аиля мяишятинин, мядяни тялябатын вя с.-нин трансформасийасыны шяртляндирирди.

   Урбанизасийа просеси нятиъясиндя етник мядяниййятя тясир едян ящямиййятли дяйишикликляр Азярбайъан кяндиндян вя онун ящалисинин мядяниййятиндян дя йан кечмяди. Кянд ящалисинин шящяр щяйат тярзи вя шящяр стандартларына уйьунлашмасы кими зиддиййятли бир просес эедирди. Бунунла йанашы урбанизасийа мядяниййятинин кянд районларына нцфуз етмяси мцхтялиф сащялярдя баш верирди: игтисади, ярази, сосиал, мядяни вя с. Яразинин тяшкили сащясиндя бу мясяля алтмышынъы иллярин икинъи йарысындан башламыш кянд тясяррцфаты истещсалынын тямяркцзляшмяси просесляри вя Азярбайъанын айры-айры реэионларынын эетдикъя артан ихтисаслашмасы иля баьлы иди. Инди бу просесляр кянд агломерасийаларынын сых сосиал, игтисади вя мядяни ялагяляри олан йерли ящямиййятли ири мяркязлярин ятрафында формалашмасы иля характеризя олунур. Йашайыш мяскянляринин бюйцмяси вя онларын ящалисинин артмасы, ясасян, ашаьы ихтисаслы физики ямяйин цстцнлцйц, хидмят сащяляринин вя мядяни тялябатларын мящдудлуьу, щямчинин сых гощумлуг вя гоншулуг мцнасибятляри иля фярглянян яняняви кянд щяйат тярзинин даьылмасына эятириб чыхарыр.

   Урбанизасийа просесляринин Азярбайъанда етник мядяниййятя тясириндян бящс едяркян гейд едилмялидир ки, бурада зиддиййят вя икили ъящят мювъуддур. Бир тяряфдян бу просесляр етник мядяниййятин мющкямлянмясиня, юлкянин реэионлары арасында мцхтялифлийин арадан галхмасына вя нящайят, Азярбайъан халгынын ващид, урбанизасийалашмыш етник мядяниййятинин формалашмасына тякан верир, диэяр тяряфдян ися щямин бу просесляр республиканын щяр бир тарихи бюлэясиня хас олан сянайейягядярки етник нормаларын вя хцсусиййятлярин мцщафизякары кими чыхыш едян яняняви щяйат тярзинин даьылмасына шяраит йарадыр.

  Етник мядяниййятя тясир едян диэяр мцщцм бир фактор да миграсийадыр.  Ящалинин бир щиссясинин бир йердян башга йеря кючмясинин демографик вя игтисади нятиъяляри иля йанашы етномядяни нятиъяляри дя вардыр. Йад бир сосиал-мядяни вя етник мцщитя дцшяряк инсанлар узун адаптасийа просеси кечирляр ки, бунун да нятиъясиндя йерли вя эялмя ящалинин щяйат фяалиййятинин мцяййян формаларынын бирбириня гарышмасы баш верир. Йюнцмцня, характериня вя сябябляриня эюря дахили, хариъи, етносдахили, етносхариъи, сосиал-игтисади, щярби-сийаси вя с. миграсийа формалары мювъуддур. Дахили миграсийа дедикдя ящалинин республика дахилиндя (ясасян, кянд–шящяр истигамятиндя) йердяйишмяси нязярдя тутулур. Йухарыда гейд олундуьу кими, миграсийанын бу формасы республиканын шящяр ящалисинин артмасына эцълц тясир эюстярян мцщцм амиллярдян биридир. Бу, хцсусиля Сумгайыт, Яли Байрамлы, Минэячевир кими шящярляря аиддир. Кянд кючкцнляринин чох щиссяси сон иллярдя Бакы, Эянъя вя диэяр шящярлярдя мяскунлашмышлар. Кянд ящалисинин беля интенсив миграсийасы нятиъясиндя шящярлярдя йерли щяйат тярзи иля шящяря йени эялянлярин кянд мяишят тярзи арасында зиддиййятли дурум йаранмышдыр. Бунунла йанашы кянд иъмасынын сосиал нязарятинин зяифлямяси тядриъян яняняви давраныш нормаларынын арадан чыхмасына шяраит йарадырды.

   1988–93 иллярдя Азярбайъан Ермянистанын тяъавцзц нятиъясиндя юз йурдларындан дидярэин салынмыш мяъбури кючкцнляр проблеми иля гаршылашмалы олду. 200 миндян чох азярбайъанлы Ермянистандан, йцз минлярля инсан ися Гарабаьдан – ермяни силащлы гцввяляри тяряфиндян ишьал олунмуш яразилярдян кючмяк мяъбуриййятиндя галды. Мяъбури кючкцнляр няинки юз тарихи яразилярини, щямчинин уйьунлашдыглары тябии шяраитлярини, сосиалмядяни мцщитлярини вя мцяййян дяряъядя щяйат тярзлярини итирдиляр. Йашайыш йеринин мяъбури дяйишдирилмяси щям дя кючкцнлярин дцнйайа бахышында, яняняви давраныш формасында вя нятиъядя етник мядяниййятиндя структур трансформасийаларына сябяб олмушдур.

   Етник мядяниййятин онун дяйишикликлярини обйектив якс етдирян ясас компонентляриндян бири истяр шяхси, истярся дя групларарасы характер дашыйан етносдахили мцнасибятлярдир. Мящз бу мцнасибятляр етник юзцнямяхсуслуьу якс етдирир. Беля ки, щямин спесификлик бир бирлийин диэяриндян фяргляндирилмясиндян даща чох халгын нцмайяндяляри тяряфиндян мювъуд щяйат шяраитинин мянимсянилмяси спесификлийинин йыьъам ифадясидир. Бу аспектдя етносдахили мцнасибятляр етносун кечдийи юзцнямяхсус тарихи йолун тякъя нятиъяси йох, щям дя илкин шяртляри олур. Мцхтялиф факторлар ясасында формалашан бу мцнасибятляр динамик характер дашыйыр вя сосиал-тарихи мцщитдя олан дяйишикликляря щяссас реаксийа верир. Яняняви нормаларын сабитлик дяряъясини якс етдирян ян мцщцм структурлардан бири Азярбайъан аилясидир. Бу мяфщум алтында щяр шейдян яввял аилядахили ялагя вя мцнасибятляр, бу мцнасибятлярин характери, ихтийар вя нцфуз сащиблийи кими хцсусиййятляр нязярдя тутулур. Бу мцнасибятлярдя тяшяккцл тапмыш яняняви нормалар тарихи характер дашыйыр, инкишаф просесиндядир вя юзцндя щям локал, щям дя глобал сосиал тязащцрляри якс етдирир.

   Мцасир Азярбайъан аиляси юзцндя киши башчылыьынын цстцнлцк тяшкил етдийи авторитар ясаслары сахламагдадыр [садя (нуклеар) аилядя яр–ата, бюйцк аилядя – яр–ата–баба]. Мювъудлуьу цчцн ня игтисади, ня дя сосиал зямин олмайан патриархаллыг бу авторитаризмдя чох зяиф тязащцр едир. Кишинин башчылыьы илк нювбядя юзцнц аиля щяйатынын тянзимлянмясиндя эюстярир. Бу эцн Азярбайъан аилясиндя мадди тяминатла баьлы еголитаризасийайа мейил мцшащидя олунмагдадыр.

   Аиля цзвляринин гаршылыглы мцнасибятляри сабит олмур вя юз характериня эюря истяр тарихян, истярся дя бир няслин йашадыьы дювр ярзиндя дяйишикликляря мяруз галыр. Башга сюзля, аилянин щяр бир цзвцнцн щяйаты бойу бу мцнасибятляр трансформасийайа уьрайыр.

   Ярля арвадын мцнасибятляриндя щазырда арвадын ярдян нисбятян асылылыьы галмагдадыр. Лакин буна бахмайараг эянъ аилялярдя вя еляъя дя шящяр йериндя бу мцнасибятляр бир чох мясялялярдя бярабярлик зямининдя гурулур. Беля ки, мцбащисяли, проблемли мясяляляр аиля дахилиндя щялл едилир. Эянъляр йашлылара мяслящят цчцн надир щалларда мцраъият едирляр. Бу кими щаллар мцасир Азярбайъан ъямиййятиндя аилялярин бюлцнмяси просесини якс етдирир вя заман кечдикъя гощумлар арасында ялагялярин кясилмясиня эятириб чыхарыр.

   Мцасир Азярбайъан аилясиндя ясас ролу гощумлуг ялагяси, гощумлуг принсипи ойнамагдадыр. Аиля ялагяляринин мющкямлийи бир чох щалларда гощумларын атабаба аилясиня йахынлыг дяряъяси иля мцяййян олунур. Азярбайъанлыларда аиля бир дам алтында йашайан, цмуми тясяррцфаты олан, бюйцк вя йа кичиклийиндян, нясил тяркибиндян асылы олмайан гощумлар групундан ибарятдир. Бу аиля юзцндян айрылмыш оьул аиляляри иля сых баьлыдыр.

  Ейни заманда бу аиля гардаш вя с. аиляляриля дя сых ялагяляр сахлайыр. Бунунла йанашы гейд олунмалыдыр ки, гощумлуг ялагяляри ата хятти иля даща эцълцдцр. Лакин бязи щалларда бу цстцнлцк диэяр тяряфдя дя ола биляр.

   Гощумлуг ялагяляринин мющкямлийи Азярбайъанын кянд аиляляриндя даща габарыгдыр. Бурада гощумлар бир-бириня гаршылыглы йардым эюстярир, бири диэяринин йашайышынын низама салынмасында вя с.-дя йахындан иштирак едир. Гаршылыглы йардым щяйатын бцтцн сфераларында едилир. Илк нювбядя бурайа тойлар вя диэяр тянтяняляр, щямчинин бядбяхт щадися вя йас мярасимляри дахилдир. Беля щадисяляр заманы йардым няинки мадди, щямчинин мяняви ъящятдян дя едилир вя йардымын бу формасы артыг сосиал-норматив характер дашыйыр. Гощумлуг кюмяйи ян чох эцндялик щяйатда едилир. Бу, хцсусиля кянд йерляриндя, гощум йардымына ещтийаъ дуйулан тясяррцфат ишляриндя юзцнц габарыг бцрузя верир. Гаршылыглы йардымда гощумлуг ялагяляринин мадди ъящятдян чох мяняви ъящяти цстцнлцк тяшкил едир. Мцасир етномядяни просеслярин ящямиййятли аспектляриндян бири фолклор характерли информасийаларын нясилдян-нясиля ютцрцлмяси механизминин мювъудлуьудур. Беля хассяли информасийалары ютурян каналларын артдыьы мцасир шяраитдя билаваситя нясиллярарасы ютцрмя механизминин хцсусиййятляринин сахланмасы щазыркы ъямиййятин янянявилик дяряъясини якс етдирир. Бу мясялянин Азярбайъан ъямиййятиндя юйрянилмяси беля бир фикри сюйлямяйя ясас верир ки, фолклор щаггында информасийа мянбяйи ролуну, ясасян, ядябиййат, радио вя телевизийа верилишляри ойнайыр. Кцтляви информасийа васитяляринин ящямиййятинин артдыьы бир шяраитдя, мцхтялиф нясилляр арасында бирбаша цнсиййятин азалмасы мцшащидя олунур.

   Ящалинин савадлылыг сявиййясинин ашаьы олдуьу бир шяраитдя, сюзсцз ки, шифащи халг йарадыъылыьынын ютцрцлмя механизми гоъаларын сюйлядикляриндян, Азярбайъан халгынын сосиал-мядяни сявиййясинин йцксялдийи индики мярщялядя ися гейд едилян механизмин алтернативи – халг наьыллары, аталар сюзляри, дастанлар вя с.-нин няшр едилиб йайылмасыдыр. Тябии ки, бу рягабятдя цстцнлцк мцасир васитялярин тяряфиндя олур.

   Мялумдур ки, Азярбайъан халгынын мяишят вя мядяниййяти ислам дини иля сых баьлыдыр. Бу да ъямиййятдя динин йайылма дяряъяси нязяря алынмагла азярбайъанлылаларын мцасир етник мядяниййятинин тящлилини шяртляндирир. Сосиоложи вя етнографик арашдырмалар эюстярир ки, Азярбайъан ящалисинин бюйцк яксяриййяти юзцнц диндар щесаб едир. Бунунла беля, мцхтялиф сосиал, йаш вя ярази групларында азярбайъанлыларын диня мцнасибяти ейни дейил. Мяс., кичик кяндлярдя диндарларын сайы бюйцк кяндлярдякиня нисбятян чохдур, шящярлярдя ися кяндлярдякиндян аздыр. Бу, кичик йашайыш йерляриндя яняняви ялагялярин даща да сых олмасы щагда фикирляри тясдиг едир. Еля буна эюря дя кянд ящалиси цчцн эцълц сосиал нязарятин вя яняняви йашайыш тярзиня мцнасибятдя сярбястлийи тягдир етмяйян иътимаи ряйин чох мцщцм олмасы кими хцсусиййятляр даща сяъиййявидир.

   Азярбайъанын яняняви мядяниййят елементляриндян бири дя йазда, эеъя иля эцндцзцн бярабярляшдийи эцндя гейд едилян Новруз байрамыдыр. Новруз байрамы иля ялагядар бир чох мярасимляр, ойунлар, театрлашдырылмыш тамашалар мювъуд иди. Сон дюврлярядяк бу байрам мцхтялиф кцтляви мярасимлярля, Хейирин Шяр цзяриндя гялябясини тяряннцм едян мярасимлярля зянэин иди. Лакин мцасир Азярбайъан ъямиййятиндя бу мярасимлярин бязиляри дяйишиклийя уьрайыр. Беля ки, етник консолидасийа вя милли юзцнцдяркин инкишафы просесиндя бу байрам трансформасийайа уьрайыр вя йерли яняняви формадан чыхараг цмумиляшдирилмиш цмуммилли форма алыр. Бу щалда “фолклорчулуг” тязащцрляринин мейдана чыхмасы мцшащидя олунур. Новруз байрамынын кечирилмясиня пешякар актйорларын ъялб едилмяси, халг эязинтиляринин тяшкили, байрамын кцтляви информасийа васитяляриндя эениш ишыгландырылмасы вя с. бу фикри сцбут едир.

   Азярбайъан ъямиййятиндя ики мцщцм дини байрам – Гурбан байрамы вя Рамазан байрамы (Оруълуг) да гейд едилир. Гурбан байрамында гурбан (ясасян, гойун) кясилир вя имкансызлара пайланыр. Байрамда, адятян, нишанлы оьланын аиляси гыз евиня гурбанлыг гойун эюндярир.

   Рамазан байрамы оруълуьун сонунда кечирилир. Байрам мярасими хцсуси дуалардан, фитря верилмясиндян, мярщумларын йад едилмясиндян вя с.-дян ибарятдир. Мцасир Азярбайъан ъямиййятиндя оруълуг байрамы йенидян дирчялмякдядир, бу ися ящали арасында оруъ тутанларын сайынын сцрятля артмасы иля ялагядардыр. Гурбан байрамы кими Рамазан байрамы да азярбайъанлыларын мяишятиндя мцщцм йер тутур.

   Мцасир азярбайъанлыларын щяйат фяалиййятинин сосиал мцщити етник мядяниййятин йени кейфиййятдя инкишафы цчцн кифайят гядяр потенсиал топламышдыр: ящалинин еля тябягяляри йаранмышдыр ки, онлары Азярбайъан мядяниййятинин, тарихинин йени формасынын пешякар дашыйыъылары адландырмаг олар. Бунунла беля, сосиал мцщитдя формалашмыш шяхсиййятлярарасы мцнасибятляр юзлцйцндя ящямиййятли, яняняви, етномядяни стереотипляр дашыйыр ки, о да юз нювбясиндя йениликлярин йайылмасыны мящдудлашдырыр. Мящз буна эюря дя бу нятиъяйя эялмяк олар ки, мцасир азярбайъанлыларын етник мядяниййяти кечид дюврцнц йашайыр.

   

  Ялиаьа Мяммядли