Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
“Azərbaycan” xüsusi cildi (Az) (Ümumi məlumat - 6.1 .Milli təhlükəsizliyin təminat sistemi)
  3.2.15. Azərbaycanda etnolinqvistik proseslər

  Азярбайъанда етнолингвистик Просесляр

   Азярбайъанда йашайан халгларын дил тяснифаты. Етник бирликляри груплашдырмаг вя мцяййян яламятляриня эюря системляшдирмяк мягсядиля етнографийа елминдя мцхтялиф тяснифат нювляриндян истифадя олунур. Мяс., халгларын ъоьрафи, дил, тясяррцфат-мядяниййят, антроположи вя с. тяснифатлары мювъуддур. Дил халгларын вя етник бирликлярин ян мцщцм яламятляриндян бири олдуьуна эюря, лингвистик тяснифат етнографийа елминдя даща эениш йайылмышдыр. Бу тяснифат эенеаложи характер дашыйыр вя дилляри мяншя гощумлуьу принсипи иля айрыайры дил аиляляриндя груплашдырыр.

   Щазырда Азярбайъан яразисиндя мяскунлашмыш халгларын дилляри, ясасян, дюрд бюйцк дил аилясиня – тцрк, Шимали Гафгаз, щинд-Авропа вя картвел дил аиляляриня мянсуб олсалар да, юлкядяки мцасир етнолингвистик дурумда доминантлыг тцрк дилляринин оьуз групуна дахил олан Азярбайъан дилиня мяхсусдур. Беля ки, Азярбайъан Республикасы ящалисинин там яксяриййяти мящз бу дилдя данышыр. Мцасир Азярбайъан дили 1-ъи миниллийин яввялляриндян индики Азярбайъан яразисиндя мяскунлашмаьа башламыш тцрк мяншяли тайфаларын дилляри ясасында, узун тарихи инкишаф просесинин эедишиндя формалашмышдыр.

   Шимали Гафгаз дилляри Азярбайъан яразисиндя лязэи, авар, сахур, уди, хыналыг, будуг вя грыз дилляри иля тямсил олунмушдур. Бу дилляр башлыъа олараг юлкянин шимал-шярг районларында йайылмышдыр. Азярбайъан яразисиндя дашыйыъыларынын сайына эюря Шимали Гафгаз дилляри ичярисиндя ян эениш йайыланы лязэи дилидир. Лязэи дили Шимали Гафгаз дил аилясинин Даьыстан групунун лязэи йарымгрупуна дахилдир.

   Шимали Гафгаз дил аилясинин лязэи йарымгрупуна уди дили дя аид едилир (бу дилин лязэи йарымгрупуна мянсублуьу елмдя мцбащисялидир). Щазырда удиляр Гябяля районунун Ниъ кяндиндя вя Оьуз район мяркязиндя мяскунлашмышлар.

   Азярбайъанын шимал-шяргиндя йайылмыш “Шащдаь групу” – хыналыг, будуг вя грыз диллярини дя Даьыстан дилляри групунун лязэи йарымгрупуна аид едирляр. Хыналыг дилиндя Губа районунун ейниадлы кяндинин сакинляри данышырлар. Будуглар Губа районунун Будуг, Эцней Будуг вя Дяли Гайа кяндляриндя, грызлар ися щямин районун Ялик, Ъек вя Щапут кяндляриндя йашайырлар.

   Ясасян, Загатала вя Балакян районларынын яразисиндя йайылмыш авар дили ися Шимали Гафгаз дил аилясинин Даьыстан групунун авар-андо-дидой йарымгрупуна дахилдир.

   Щинд-Авропа дил аилясинин Иран групу дилляри Азярбайъан яразисиндя тат, талыш вя кцрд дилляри иля тямсил олунмушдур.

  Тат дили Иран дилляринин ъянуб-гярб йарымгрупуна дахилдир. Бу дил, ясасян, Абшерон йарымадасынын бир нечя кяндиндя, еляъя дя Хызы, Сийязян, Дявячи вя Губа районларынын яразисиндя йайылмышдыр. Татлар дини мянсубиййятиня эюря цч група бюлцнцр: мцсялман татлар, хрисиан татлар (монофизитляр), иудаист татлар вя йа даь йящудиляри.

    Талыш дили Иран дилляринин шимал-гярб йарымгрупуна дахилдир. Бу дил Азярбайъанын ъянуб-шяргиндя – Лянкяран, Астара, Лерик вя Масаллы районларынын яразисиндя йайылмышдыр.

   Кцрд дили Иран дилляринин гярб йарымгрупуна аиддир.  Кцрд дили Лачын, Губадлы, Кялбяъяр вя Азярбайъанын бязи башга ъянуб-гярб районларынын яразисиндя йайылмышдыр.

   Щинд-Авропа дил аиляси Азярбайъан яразисиндя, щямчинин, рус вя ермяни дилляри иля тямсил олунмушдур.

   Рус дили щинд-Авропа дил аилясинин славйан групунун шимал-славйан йарымгрупуна дахилдир. Рус дилинин дашыйыъылары, ясасян, Азярбайъан шящярляриндя вя илк нювбядя Бакыда мяскунлашмышлар.

   Ермяни дили ися щинд-Авропа дилляринин айрыъа групуну тямсил едир. Ермяни дили Гарабаьын даьлыг щиссясинин бир нечя районунда йайылмышдыр.

   Картвел дил аиляси Азярбайъанда эцръц дили иля тямсил олунмушдур. Бу дилин дашыйыъылары христиан вя мцсялман инэилойлардыр. Онлар, ясасян, Гах, Загатала вя Балакян районларында мяскунлашмышлар.

   Етнолингвистик просеслярин инкишафында ясас мярщяляляр вя дил сийасятинин хцсусиййятляри. 19–20 ясрляр Азярбайъан дилинин ян сцрятли тярягги вя чичяклянмя дюврц олмуш, бунун нятиъясиндя дя Азярбайъан дили мцасир дцнйанын функсионал бахымдан ян инкишаф етмиш дилляриндян бириня чеврилмишдир.

   19–20 ясрлярдя Азярбайъанда етнолингвистик просеслярин инкишафында дюрд ясас мярщяляни гейд етмяк олар: Русийа империйасы тяркибиндя (19 яср – 1917 ил); Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти дюврц (1918–20 илляр); совет дюврц (1920–91 илляр); дювлят мцстягиллийинин бярпасындан сонракы дювр (1991 илдян сонракы мярщяля).

   Бу мярщяляляр бир-бириндян дювлят сявиййясиндя щяйата кечирилян дил сийасятинин ясас хцсусиййятляриня эюря фярглянир. Дил сийасяти дювлятин дил сащясиндя ирадясини щяйата кечирмяйин ян еффектив вя эцълц васитясидир.

   Сон 200 ил ярзиндя юлкядяки етнолингвистик просеслярин инкишаф истигамятини мцяййянляшдирян ясас амилляр сырасында илк нювбядя юлкянин Русийа империйасы тяряфиндян ишьалыны гейд етмяк лазымдыр. Русийа империйасынын мцстямлякя сийасятинин идеоложи ясасыны руслашдырма хятти тяшкил етдийи цчцн юлкядя диллярин гейри-бярабярлийи принсипи ганунвериъилик сявиййясиндя тясбит олунмушду. Русийа империйасынын щаким даиряляри сярт дювлят дили сийасятини щяйата кечирирдиляр. Бу сийасятин ян сяъиййяви хцсусиййятляри бир тяряфдян рус дилинин дювлят дили елан олунараг онун зорла гейри-рус халглара гябул етдирилмяси, диэяр тяряфдян ися ясарятдя олан халгларын ана дилляринин инкишафы гаршысында мцхтялиф сцни янэяллярин йарадылмасындан ибарят иди.

   Гоншу реэионлар, мяс., Эцръцстан вя Ермянистанла мцгайисядя руслашдырма сийасяти Азярбайъанда хцсусиля кобуд вя амансыз формада щяйата кечирилирди. Беля ки, эцръц вя ермяни дилляриня нисбятян чаризмин Азярбайъан дилиня мцнасибяти даща дюзцлмяз иди вя бу дилин ъямиййят щяйатынын ясас сащяляриндян сыхышдырылыб чыхарылмасы цчцн чешидли гадаьалар тятбиг олунурду.

   Танынмыш етнолингвист Й.Дешерийевин щесабламаларына эюря, Русийа империйасы дюврцндя Азярбайъан дили иътимаисийаси, сосиал-игтисади, мядяни вя елми щяйатын 22 ясас сащясиндян йалныз 9-да фяалиййят эюстярирди. Галан сащялярдя ися рус дили щюкм сцрцрдц.

   Лакин чаризмин бцтцн ъящдляриня бахмайараг, Азярбайъан дилинин функсионал инкишафынын гаршысыны алмаг мцмкцн олмады. 19 ясрин сону – 20 ясрин яввялляриндя баш верян кюклц сосиал-игтисади дяйишикликляр, капиталист мцнасибятляринин бяргярар олмасы, Азярбайъан миллятинин формалашмасы просеси милли дилин функсионал инкишафы просесиндя ъидди дяйишикликляря –онун тятбиг сащяляринин хейли артмасына эятириб чыхарды. Азярбайъан дилинин дцнйяви тящсил системиндя тятбиг мигйасы эенишлянди, бу дилдя мятбуат вя театр йаранды, ядябиййат няшр едилди.

   Диэяр тяряфдян, щятта беля ялверишсиз шяраитдя дя Азярбайъан дили Ъянуби Гафгаз вя Даьыстан яразисиндяки миллятлярарасы мцнасибятлярдя ясас цнсиййят васитяси кими юз ролуну горуйуб сахлайа билмишди. Щяля 19 ясрин яввялиндя бир чох рус тядгигатчылары Азярбайъан дилинин бу кейфиййятини гейд едяряк, онун реэиондакы ролуну франсыз дилинин Авропадакы ролу иля мцгайися едирдиляр. Бу вязиййят 19 ясрин сонларына кими давам едирди. Беля ки, 19 ясрин 80-ъи илляриндя Гафгазда олмуш Й.Вейденбаум гейд едирди ки, садялийи вя юйрянмяк цчцн асанлыьы Азярбайъан дилини бцтцн Шярги Гафгаз цчцн бейнялхалг диля чевирмишдир.

   Азярбайъан дилинин функсионал инкишафы сащясиндя кюклц дяйишикликляря ися йалныз 1918 ил майын 28-дя Азярбайъанын дювлят мцстягиллийинин елан едилмясиндян сонра наил олмаг мцмкцн олду. Бу щадися Азярбайъан дилинин функсионал инкишафында йени мярщялянин башланьыъыны гойду. Беля ки, дил сащясиндя миллиляшдирмянин щяйата кечирилмяси бу дюврдя милли щюкумятин фяалиййятинин приоритет истигамятляриндян бири иди. Дил сащясиндя миллиляшдирмя сийасятинин ясас мащиййятини Азярбайъан дилинин мцстямлякячилик дюврцндя итирилмиш мювгеляринин бярпасы вя кечмиш метрополийа дилинин тядриъян ъямиййятин ясас сащяляриндян сыхышдырылыб чыхарылмасы тяшкил едирди.

   Бу сащядя илк аддым мцвафиг щцгуги базанын йарадылмасы олду. 1918 ил ийунун 27-дя милли щюкумятин гярары иля йени вя ян йени дюврдя илк дяфя олараг Азярбайъан дилиня дювлят дили статусу верилди вя дювлят органларында карэцзарлыьын бу дилдя апарылмасына башланды. 1918 ил августун 28-дя Азярбайъан дилиндя савадлы милли кадрларын щазырланмасы мягсядиля юлкядяки тящсил мцяссисяляринин миллиляшдирилмяси щаггында гярар гябул олунду. Азярбайъан дилиндя фяалиййят эюстярян али тящсил мцяссисяляринин йарадылмасы вя Азярбайъан ялифбасынын ислащаты цчцн илк аддымларын атылмасы да 1918–20 илляр мцстягиллик дюврцнцн ясас наилиййятляриндяндир.

  Бу бахымдан 1918–20 илляр дюврцнц сон ики йцз илдя Азярбайъан дилинин функсионал инкишафында дюнцш нюгтяси  щесаб етмяк олар. Беля ки, 20 ясрин сонракы онилликляриндя бу сащядя баш верян просесляр 1918–20 иллярдя ясасы гойулмуш тенденсийаларын хейли дяряъядя инкишафы вя дяринляшмясинин тязащцрц иди.

   1920 илин апрелиндя щакимиййяти яля кечирмиш болшевикляр гейри-рус халгларынын совет щакимиййятиня мцнасибятдя лойаллыьыны тямин етмяк мягсядиля милли диллярин инкишафы цчцн минимум шяраит йаратмаьа мяъбур идиляр. Болшевик щакимиййятинин милли уъгарларда мющкямляндирилмяси зяруряти дя буну тяляб едирди.

  Бу мягсядля 1921 ил мартын 29-да Азярбайъан Ингилаб Комитясинин сядри Н.Няриманов Азярбайъан ССР идаряляриндя тцрк дилиндя карэцзарлыьын тятбигинин тяшкили щаггында сярянъам имзалады. 1923 ил ийунун 27-дя ися Азярбайъан Мяркязи Иъраиййя Комитясинин декрети иля тцрк дили Азярбайъан ССР-ин дювлят дили елан едилди.

   Бцтцн бу дювлят сянядляри щцгуги нормадан даща чох сийаси декларасийа характери дашыйырды. Беля ки, ССРИ-нин бцтцн яразисиндя олдуьу кими, Азярбайъанда да дювлят дили де-факто рус дили иди. Буна бахмайараг, милли дилляр цчцн йарадылмыш мящдуд имканлар беля 20 ясрин 20–30-ъу илляриндя Азярбайъан дилинин тящсил, мятбуат вя китаб чапы сащясиндя функсионал инкишафына тякан верди. Мяс., 1939/40 тядрис илиндя  зярбайъанын ибтидаи вя орта мяктябляриндя охуйан 638427 шаэирддян 68,6 %-и Азярбайъан, 18,9 %-и рус, 12,1 %-и ермяни вя 0,4 %-и эцръц дилляриндя тящсил алырды.

   1939 илдя республикада Азярбайъан дилиндя 81, рус дилиндя 46, диэяр диллярдя ися 9 гязет чап олунурду. Щямин илдя республикада бурахылан гязетлярин цмуми тиражынын 55,7%-и Азярбайъан, 33,7%-и рус, 10,6%-и ися диэяр диллярин пайына дцшцрдц. 9 гязет чап олунурду. Щямин илдя республикада бурахылан гязетлярин цмуми тиражынын 55,7%-и Азярбайъан, 33,7%-и рус, 10,6%-и ися диэяр диллярин пайына дцшцрдц.

  Ейни тенденсийа китаб чапы сащясиндя дя мцшащидя олунурду (ъядвял 1).

   Лакин Азярбайъан дилинин нисбятян сярбяст инкишафы цчцн беля ялверишли дювр узун чякмяди. Артыг 20 ясрин 30-ъу илляринин сонундан башлайараг ССРИ рящбярлийи милли фярглярин арадан галдырылмасы просесини сцни шякилдя сцрятляндирмяк хяттини эютцрдц ки, бу да мащиййят етибариля халгларын руслашдырылмасы сийасяти демяк иди.

   

  Милли ялифбаларын латын графикасындан Кирилл графикасына кечирилмяси, рус дилинин функсионал инкишафы цчцн имтийазлы шяраитин йарадылмасы бу сийасятин ясас цнсцрляри вя тяркиб щиссяси иди. 1938 илин мартында ССРИ ХКС вя ЦК(б)П МК тяряфиндян гябул едилмиш гярарла 1938/39 тядрис илиндян рус дилинин истиснасыз олараг бцтцн цмумтящсил мяктябляриндя мяъбури тядрисиня башланды.

   Лакин 50-ъи илярин орталарындан башлайараг милли диллярин инкишафына диггят артырылды. 1956 ил августун 21-дя Азярбайъан ССР Али Советинин 4-ъц чаьырыш 3-ъц сессийасында Азярбайъан дили щаггында хцсуси гярар гябул едилди. Бунун ардынъа республиканын дювлят идаряляриндя Азярбайъан дилинин тятбиги цчцн реал аддымлар атылмаьа башланса да, аз сонра мяркязи щакимиййятин тязйиги иля бу просес дайандырылды.

   60-ъы иллярин орталарында ися ССРИ-дя милли мцнасибятляр, о ъцмлядян дил сащясиндя нисби мцлайимляшмя дюврцня бирдяфялик сон гойулду. Бу дюврдян башлайараг ССРИ-нин даьылмасынадяк руслашдырма сийасяти Совет дювлятинин дахили сийасятинин ясас истигамятляриндян бирини тяшкил едирди. Мараглыдыр ки, бу сийасят милли-рус билингвизминин (икидиллилик) инкишафы пярдяси алтында апарылырды. Буна эюря дя милли-рус билингвизми щеч дя рясми тяблиьатын тягдим етмяйя чалышдыьы кими мцхтялиф диллярин гаршылыглы инкишафы вя зянэинляшмясиня дейил, биртяряфли сурятдя азярбайъанлылар арасында рус дилинин йайылмасыны сцрятляндирмяк вя бу дилин иътимаи щяйатын мцхтялиф сащяляриндя щюкмранлыьынын тямин олунмасына хидмят едирди.

   

  Лакин мяркязин бцтцн тязйигляриня бахмайараг, республиканын 1978 илдя гябул олунмуш йени Конститусийасына Азярбайъан дилинин дювлят дили олмасы щаггында айрыъа маддя салынды. Щямин маддянин о дюврдя хейли дяряъядя формал характер дашымасына бахмайараг, бу, Азярбайъан халгынын ъидди мяняви-психоложи гялябяси иди. Беля ки, ССРИ-нин 15 мцттяфиг республикасындан йалныз цчцнцн – Азярбайъан, Эцръцстан вя Ермянистанын конститусийаларында дювлят дили щаггында хцсуси маддя вар иди.

   ССРИ тяркибиндяки мцттяфиг республикаларын яксяриййятиндян фяргли олараг, Азярбайъанда 20 ясрин 60–80-ъи илляриндя милли дилин иътимаи щяйатын ясас сащяляриндя, илк нювбядя тящсилдя вя китаб чапында мювгеляринин мющкямлянмяси просеси мцшащидя олунурду (ъядвял 2 вя 3).

   1991 илдя ССРИ-нин даьылмасы вя Азярбайъанын дювлят мцстягиллийинин бярпасындан сонра дил сащясиндяки ясас вязифя совет дюврцндян мирас галмыш проблемлярин гыса мцддятдя арадан галдырылмасындан ибарят иди.

   2002 илдя гябул олунмуш дювлят дили щаггында ганун бу мягсядлярин щяйата кечирилмяси истигамятиндя мцщцм мярщяля олду. Ганунда эюстярилирди ки, Азярбайъан дилинин дювлят дили олараг ишлядилмяси Азярбайъан Республикасы суверенлийинин башлыъа шяртляриндян бири вя онун тятбиги, горунмасы, инкишаф етдирилмяси дювлят sийасятинин ясас истигамятляриндяндир.

   Азярбайъанын дювлят мцстягиллийи бярпа олундугдан сонра юлкядя дил сащясиндя ялдя олунмуш ян мцщцм наилиййятлярдян бири дя азсайлы халгларын дилляринин функсионал инкишафынын тямин олунмасы сащясиндя атылмыш аддымлардыр. Онларын совет дюврцндя иътимаи сащялярдя ишлядилмясиня гойулмуш гадаьалар арадан галдырылмыш, бу диллярдя илк мятбу органлары ишыг цзц эюрмцш, ибтидаи мяктяблярдя тядрисинин ясасы гойулмушдур.

   

   

    Ялифба ислащатлары. Чохясрлик йазы яняняляри олан Азярбайъан дилиндя зянэин ядябиййат йарадылмышдыр. 20 ясрин 20-ъи илляринин сонуна кими Азярбайъан дилинин йазысы яряб графикасына ясасланмыш, йалныз 1929 илдя латын графикалы ялифбайа кечилмишдир. Яряб ялифбасынын ислащ олунмасы сащясиндя илк тяшяббцс 19 ясрин 60-ъы илляриндя М.Ф.Ахундзадя тяряфиндян иряли сцрцлмцш вя сонрадан бу идейа бир чох Азярбайъан зийалылары тяряфиндян дястяклянмишдир. Лакин ялифба ислащаты сащясиндя илк практики аддымлар 1918 илин майында Азярбайъанын мцстягиллийи елан олундугдан сонра атылмышдыр. 1919 илин мартында милли щюкумят йени Азярбайъан ялифбасынын лайищясини щазырламаг мягсядиля хцсуси комиссийа йаратмышды. Комиссийайа цч мцхтялиф лайищя тягдим олунса да, Абдулла бяй Яфяндийевин щазырладыьы вя Азярбайъан йазысынын латын графикасына кечирилмясини нязярдя тутан лайищя бяйянилмишдир.

  Латын графикалы Азярбайъан ялифбасынын лайищяси 1919 ил августун 20-дян сентйабрын 1-ня кими Бакыда кечирилмиш Азярбайъан мцяллимляринин гурултайында Азярбайъанда ялифба ислащатыны юлкядя щакимиййяти зор эцъцня яля кечирмиш болшевикляр реаллашдырды. Азярбайъан МИК 4-ъц сессийасынын 1928 ил 11 октйабр тарихли гярары иля республика латын ялифбасына кечди.

   

  Азярбайъан ялифбасынын ислащаты республикада дил гуруъулуьуна тякан верди. Азярбайъанын дилчи алимляринин билаваситя иштиракы иля 20 ясрин 20-ъи илляринин сонунда республиканын азсайлы халгларынын – лязэилярин, аварларын, сахурларын, татларын, талышларын, кцрдлярин, удилярин латын графикалы ялифбалары йарадылды. Лакин 1938 илдя ССРИ йени йарадылмыш ялифбалары ляьв олунду.

   1939 ил ийулун 11-дя Азярбайъан ССР Али Совети 1940 ил йанварын 1-дян латын графикасындан Кирилл графикасына кечмяк щаггында гярар гябул етди.

   Кирилл графикасы ясасында щазырланмыш йени тцрк ялифбалары арасында чох ъидди фяргляр вар иди. Беля ки, бир чох щалларда ейни фонемляр айры-айры ялифбаларда, бир гайда олараг, мцхтялиф ишарялярля тясвир олунурду. Бу да тцрк дилляри арасында фяргляри сцни сурятдя дяринляшдирмяк мягсядиля едилмишди. Тясадцфи дейил ки, 20 ясрин 80-ъи илляриндя ССРИ-нин даьылмасы просеси башлайанда Азярбайъан иътимаиййятинин иряли сцрдцйц илк тяляблярдян бири латын графикасына гайыдышла баьлы ол ду. Милли шцурун ойанышынын тязащцрц олан бу тяляб йалныз мящдуд лингвистик ящямиййят кясб етмяйиб эениш етносийаси характер дашыйырды.

  1990 илин яввялляриндя латын графикасыны бярпа етмяк мягсядиля ишчи груп йарадылды вя щямин илин 11 сентйабрында о, Ялифба комиссийасына чеврилди. Комиссийанын щазырладыьы лайищя 1991 ил декабрын 25-дя Азярбайъан парламенти тяряфиндян тясдиг олунду. Лакин мцхтялиф обйектив вя субйектив сябябляр цзцндян йалныз Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин 2001 ил 18 ийун тарихли фярманындан сонра бцтцн Азярбайъан яразисиндя латын ялифбасына кечилди.

   Яд.: А г а м а л ы - о г л ы С. Неотложные нужды тюрко-татарских народов. Б., 1927; A г а з а д е Ф . , К а р а к а ш л ы К . Очерки по истории развития движения нового алфавита и его достижения. Казань. 1928; М у с а е в а Т . А . Реформа алфавита в Советском Азербайджане в 20-х годах. История СССР №5, 1981; Б а л а е в А . Г . Этноязыковые процессы в Азербайджане в ХЫХ–ХХ вв. Баку, 2005.

  Айдын Балайев

   

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
Ümumi məlumat – 6.1 .Milli təhlükəsizliyin təminat sistemi
  3.2.15. Azərbaycanda etnolinqvistik proseslər

  Азярбайъанда етнолингвистик Просесляр

   Азярбайъанда йашайан халгларын дил тяснифаты. Етник бирликляри груплашдырмаг вя мцяййян яламятляриня эюря системляшдирмяк мягсядиля етнографийа елминдя мцхтялиф тяснифат нювляриндян истифадя олунур. Мяс., халгларын ъоьрафи, дил, тясяррцфат-мядяниййят, антроположи вя с. тяснифатлары мювъуддур. Дил халгларын вя етник бирликлярин ян мцщцм яламятляриндян бири олдуьуна эюря, лингвистик тяснифат етнографийа елминдя даща эениш йайылмышдыр. Бу тяснифат эенеаложи характер дашыйыр вя дилляри мяншя гощумлуьу принсипи иля айрыайры дил аиляляриндя груплашдырыр.

   Щазырда Азярбайъан яразисиндя мяскунлашмыш халгларын дилляри, ясасян, дюрд бюйцк дил аилясиня – тцрк, Шимали Гафгаз, щинд-Авропа вя картвел дил аиляляриня мянсуб олсалар да, юлкядяки мцасир етнолингвистик дурумда доминантлыг тцрк дилляринин оьуз групуна дахил олан Азярбайъан дилиня мяхсусдур. Беля ки, Азярбайъан Республикасы ящалисинин там яксяриййяти мящз бу дилдя данышыр. Мцасир Азярбайъан дили 1-ъи миниллийин яввялляриндян индики Азярбайъан яразисиндя мяскунлашмаьа башламыш тцрк мяншяли тайфаларын дилляри ясасында, узун тарихи инкишаф просесинин эедишиндя формалашмышдыр.

   Шимали Гафгаз дилляри Азярбайъан яразисиндя лязэи, авар, сахур, уди, хыналыг, будуг вя грыз дилляри иля тямсил олунмушдур. Бу дилляр башлыъа олараг юлкянин шимал-шярг районларында йайылмышдыр. Азярбайъан яразисиндя дашыйыъыларынын сайына эюря Шимали Гафгаз дилляри ичярисиндя ян эениш йайыланы лязэи дилидир. Лязэи дили Шимали Гафгаз дил аилясинин Даьыстан групунун лязэи йарымгрупуна дахилдир.

   Шимали Гафгаз дил аилясинин лязэи йарымгрупуна уди дили дя аид едилир (бу дилин лязэи йарымгрупуна мянсублуьу елмдя мцбащисялидир). Щазырда удиляр Гябяля районунун Ниъ кяндиндя вя Оьуз район мяркязиндя мяскунлашмышлар.

   Азярбайъанын шимал-шяргиндя йайылмыш “Шащдаь групу” – хыналыг, будуг вя грыз диллярини дя Даьыстан дилляри групунун лязэи йарымгрупуна аид едирляр. Хыналыг дилиндя Губа районунун ейниадлы кяндинин сакинляри данышырлар. Будуглар Губа районунун Будуг, Эцней Будуг вя Дяли Гайа кяндляриндя, грызлар ися щямин районун Ялик, Ъек вя Щапут кяндляриндя йашайырлар.

   Ясасян, Загатала вя Балакян районларынын яразисиндя йайылмыш авар дили ися Шимали Гафгаз дил аилясинин Даьыстан групунун авар-андо-дидой йарымгрупуна дахилдир.

   Щинд-Авропа дил аилясинин Иран групу дилляри Азярбайъан яразисиндя тат, талыш вя кцрд дилляри иля тямсил олунмушдур.

  Тат дили Иран дилляринин ъянуб-гярб йарымгрупуна дахилдир. Бу дил, ясасян, Абшерон йарымадасынын бир нечя кяндиндя, еляъя дя Хызы, Сийязян, Дявячи вя Губа районларынын яразисиндя йайылмышдыр. Татлар дини мянсубиййятиня эюря цч група бюлцнцр: мцсялман татлар, хрисиан татлар (монофизитляр), иудаист татлар вя йа даь йящудиляри.

    Талыш дили Иран дилляринин шимал-гярб йарымгрупуна дахилдир. Бу дил Азярбайъанын ъянуб-шяргиндя – Лянкяран, Астара, Лерик вя Масаллы районларынын яразисиндя йайылмышдыр.

   Кцрд дили Иран дилляринин гярб йарымгрупуна аиддир.  Кцрд дили Лачын, Губадлы, Кялбяъяр вя Азярбайъанын бязи башга ъянуб-гярб районларынын яразисиндя йайылмышдыр.

   Щинд-Авропа дил аиляси Азярбайъан яразисиндя, щямчинин, рус вя ермяни дилляри иля тямсил олунмушдур.

   Рус дили щинд-Авропа дил аилясинин славйан групунун шимал-славйан йарымгрупуна дахилдир. Рус дилинин дашыйыъылары, ясасян, Азярбайъан шящярляриндя вя илк нювбядя Бакыда мяскунлашмышлар.

   Ермяни дили ися щинд-Авропа дилляринин айрыъа групуну тямсил едир. Ермяни дили Гарабаьын даьлыг щиссясинин бир нечя районунда йайылмышдыр.

   Картвел дил аиляси Азярбайъанда эцръц дили иля тямсил олунмушдур. Бу дилин дашыйыъылары христиан вя мцсялман инэилойлардыр. Онлар, ясасян, Гах, Загатала вя Балакян районларында мяскунлашмышлар.

   Етнолингвистик просеслярин инкишафында ясас мярщяляляр вя дил сийасятинин хцсусиййятляри. 19–20 ясрляр Азярбайъан дилинин ян сцрятли тярягги вя чичяклянмя дюврц олмуш, бунун нятиъясиндя дя Азярбайъан дили мцасир дцнйанын функсионал бахымдан ян инкишаф етмиш дилляриндян бириня чеврилмишдир.

   19–20 ясрлярдя Азярбайъанда етнолингвистик просеслярин инкишафында дюрд ясас мярщяляни гейд етмяк олар: Русийа империйасы тяркибиндя (19 яср – 1917 ил); Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти дюврц (1918–20 илляр); совет дюврц (1920–91 илляр); дювлят мцстягиллийинин бярпасындан сонракы дювр (1991 илдян сонракы мярщяля).

   Бу мярщяляляр бир-бириндян дювлят сявиййясиндя щяйата кечирилян дил сийасятинин ясас хцсусиййятляриня эюря фярглянир. Дил сийасяти дювлятин дил сащясиндя ирадясини щяйата кечирмяйин ян еффектив вя эцълц васитясидир.

   Сон 200 ил ярзиндя юлкядяки етнолингвистик просеслярин инкишаф истигамятини мцяййянляшдирян ясас амилляр сырасында илк нювбядя юлкянин Русийа империйасы тяряфиндян ишьалыны гейд етмяк лазымдыр. Русийа империйасынын мцстямлякя сийасятинин идеоложи ясасыны руслашдырма хятти тяшкил етдийи цчцн юлкядя диллярин гейри-бярабярлийи принсипи ганунвериъилик сявиййясиндя тясбит олунмушду. Русийа империйасынын щаким даиряляри сярт дювлят дили сийасятини щяйата кечирирдиляр. Бу сийасятин ян сяъиййяви хцсусиййятляри бир тяряфдян рус дилинин дювлят дили елан олунараг онун зорла гейри-рус халглара гябул етдирилмяси, диэяр тяряфдян ися ясарятдя олан халгларын ана дилляринин инкишафы гаршысында мцхтялиф сцни янэяллярин йарадылмасындан ибарят иди.

   Гоншу реэионлар, мяс., Эцръцстан вя Ермянистанла мцгайисядя руслашдырма сийасяти Азярбайъанда хцсусиля кобуд вя амансыз формада щяйата кечирилирди. Беля ки, эцръц вя ермяни дилляриня нисбятян чаризмин Азярбайъан дилиня мцнасибяти даща дюзцлмяз иди вя бу дилин ъямиййят щяйатынын ясас сащяляриндян сыхышдырылыб чыхарылмасы цчцн чешидли гадаьалар тятбиг олунурду.

   Танынмыш етнолингвист Й.Дешерийевин щесабламаларына эюря, Русийа империйасы дюврцндя Азярбайъан дили иътимаисийаси, сосиал-игтисади, мядяни вя елми щяйатын 22 ясас сащясиндян йалныз 9-да фяалиййят эюстярирди. Галан сащялярдя ися рус дили щюкм сцрцрдц.

   Лакин чаризмин бцтцн ъящдляриня бахмайараг, Азярбайъан дилинин функсионал инкишафынын гаршысыны алмаг мцмкцн олмады. 19 ясрин сону – 20 ясрин яввялляриндя баш верян кюклц сосиал-игтисади дяйишикликляр, капиталист мцнасибятляринин бяргярар олмасы, Азярбайъан миллятинин формалашмасы просеси милли дилин функсионал инкишафы просесиндя ъидди дяйишикликляря –онун тятбиг сащяляринин хейли артмасына эятириб чыхарды. Азярбайъан дилинин дцнйяви тящсил системиндя тятбиг мигйасы эенишлянди, бу дилдя мятбуат вя театр йаранды, ядябиййат няшр едилди.

   Диэяр тяряфдян, щятта беля ялверишсиз шяраитдя дя Азярбайъан дили Ъянуби Гафгаз вя Даьыстан яразисиндяки миллятлярарасы мцнасибятлярдя ясас цнсиййят васитяси кими юз ролуну горуйуб сахлайа билмишди. Щяля 19 ясрин яввялиндя бир чох рус тядгигатчылары Азярбайъан дилинин бу кейфиййятини гейд едяряк, онун реэиондакы ролуну франсыз дилинин Авропадакы ролу иля мцгайися едирдиляр. Бу вязиййят 19 ясрин сонларына кими давам едирди. Беля ки, 19 ясрин 80-ъи илляриндя Гафгазда олмуш Й.Вейденбаум гейд едирди ки, садялийи вя юйрянмяк цчцн асанлыьы Азярбайъан дилини бцтцн Шярги Гафгаз цчцн бейнялхалг диля чевирмишдир.

   Азярбайъан дилинин функсионал инкишафы сащясиндя кюклц дяйишикликляря ися йалныз 1918 ил майын 28-дя Азярбайъанын дювлят мцстягиллийинин елан едилмясиндян сонра наил олмаг мцмкцн олду. Бу щадися Азярбайъан дилинин функсионал инкишафында йени мярщялянин башланьыъыны гойду. Беля ки, дил сащясиндя миллиляшдирмянин щяйата кечирилмяси бу дюврдя милли щюкумятин фяалиййятинин приоритет истигамятляриндян бири иди. Дил сащясиндя миллиляшдирмя сийасятинин ясас мащиййятини Азярбайъан дилинин мцстямлякячилик дюврцндя итирилмиш мювгеляринин бярпасы вя кечмиш метрополийа дилинин тядриъян ъямиййятин ясас сащяляриндян сыхышдырылыб чыхарылмасы тяшкил едирди.

   Бу сащядя илк аддым мцвафиг щцгуги базанын йарадылмасы олду. 1918 ил ийунун 27-дя милли щюкумятин гярары иля йени вя ян йени дюврдя илк дяфя олараг Азярбайъан дилиня дювлят дили статусу верилди вя дювлят органларында карэцзарлыьын бу дилдя апарылмасына башланды. 1918 ил августун 28-дя Азярбайъан дилиндя савадлы милли кадрларын щазырланмасы мягсядиля юлкядяки тящсил мцяссисяляринин миллиляшдирилмяси щаггында гярар гябул олунду. Азярбайъан дилиндя фяалиййят эюстярян али тящсил мцяссисяляринин йарадылмасы вя Азярбайъан ялифбасынын ислащаты цчцн илк аддымларын атылмасы да 1918–20 илляр мцстягиллик дюврцнцн ясас наилиййятляриндяндир.

  Бу бахымдан 1918–20 илляр дюврцнц сон ики йцз илдя Азярбайъан дилинин функсионал инкишафында дюнцш нюгтяси  щесаб етмяк олар. Беля ки, 20 ясрин сонракы онилликляриндя бу сащядя баш верян просесляр 1918–20 иллярдя ясасы гойулмуш тенденсийаларын хейли дяряъядя инкишафы вя дяринляшмясинин тязащцрц иди.

   1920 илин апрелиндя щакимиййяти яля кечирмиш болшевикляр гейри-рус халгларынын совет щакимиййятиня мцнасибятдя лойаллыьыны тямин етмяк мягсядиля милли диллярин инкишафы цчцн минимум шяраит йаратмаьа мяъбур идиляр. Болшевик щакимиййятинин милли уъгарларда мющкямляндирилмяси зяруряти дя буну тяляб едирди.

  Бу мягсядля 1921 ил мартын 29-да Азярбайъан Ингилаб Комитясинин сядри Н.Няриманов Азярбайъан ССР идаряляриндя тцрк дилиндя карэцзарлыьын тятбигинин тяшкили щаггында сярянъам имзалады. 1923 ил ийунун 27-дя ися Азярбайъан Мяркязи Иъраиййя Комитясинин декрети иля тцрк дили Азярбайъан ССР-ин дювлят дили елан едилди.

   Бцтцн бу дювлят сянядляри щцгуги нормадан даща чох сийаси декларасийа характери дашыйырды. Беля ки, ССРИ-нин бцтцн яразисиндя олдуьу кими, Азярбайъанда да дювлят дили де-факто рус дили иди. Буна бахмайараг, милли дилляр цчцн йарадылмыш мящдуд имканлар беля 20 ясрин 20–30-ъу илляриндя Азярбайъан дилинин тящсил, мятбуат вя китаб чапы сащясиндя функсионал инкишафына тякан верди. Мяс., 1939/40 тядрис илиндя  зярбайъанын ибтидаи вя орта мяктябляриндя охуйан 638427 шаэирддян 68,6 %-и Азярбайъан, 18,9 %-и рус, 12,1 %-и ермяни вя 0,4 %-и эцръц дилляриндя тящсил алырды.

   1939 илдя республикада Азярбайъан дилиндя 81, рус дилиндя 46, диэяр диллярдя ися 9 гязет чап олунурду. Щямин илдя республикада бурахылан гязетлярин цмуми тиражынын 55,7%-и Азярбайъан, 33,7%-и рус, 10,6%-и ися диэяр диллярин пайына дцшцрдц. 9 гязет чап олунурду. Щямин илдя республикада бурахылан гязетлярин цмуми тиражынын 55,7%-и Азярбайъан, 33,7%-и рус, 10,6%-и ися диэяр диллярин пайына дцшцрдц.

  Ейни тенденсийа китаб чапы сащясиндя дя мцшащидя олунурду (ъядвял 1).

   Лакин Азярбайъан дилинин нисбятян сярбяст инкишафы цчцн беля ялверишли дювр узун чякмяди. Артыг 20 ясрин 30-ъу илляринин сонундан башлайараг ССРИ рящбярлийи милли фярглярин арадан галдырылмасы просесини сцни шякилдя сцрятляндирмяк хяттини эютцрдц ки, бу да мащиййят етибариля халгларын руслашдырылмасы сийасяти демяк иди.

   

  Милли ялифбаларын латын графикасындан Кирилл графикасына кечирилмяси, рус дилинин функсионал инкишафы цчцн имтийазлы шяраитин йарадылмасы бу сийасятин ясас цнсцрляри вя тяркиб щиссяси иди. 1938 илин мартында ССРИ ХКС вя ЦК(б)П МК тяряфиндян гябул едилмиш гярарла 1938/39 тядрис илиндян рус дилинин истиснасыз олараг бцтцн цмумтящсил мяктябляриндя мяъбури тядрисиня башланды.

   Лакин 50-ъи илярин орталарындан башлайараг милли диллярин инкишафына диггят артырылды. 1956 ил августун 21-дя Азярбайъан ССР Али Советинин 4-ъц чаьырыш 3-ъц сессийасында Азярбайъан дили щаггында хцсуси гярар гябул едилди. Бунун ардынъа республиканын дювлят идаряляриндя Азярбайъан дилинин тятбиги цчцн реал аддымлар атылмаьа башланса да, аз сонра мяркязи щакимиййятин тязйиги иля бу просес дайандырылды.

   60-ъы иллярин орталарында ися ССРИ-дя милли мцнасибятляр, о ъцмлядян дил сащясиндя нисби мцлайимляшмя дюврцня бирдяфялик сон гойулду. Бу дюврдян башлайараг ССРИ-нин даьылмасынадяк руслашдырма сийасяти Совет дювлятинин дахили сийасятинин ясас истигамятляриндян бирини тяшкил едирди. Мараглыдыр ки, бу сийасят милли-рус билингвизминин (икидиллилик) инкишафы пярдяси алтында апарылырды. Буна эюря дя милли-рус билингвизми щеч дя рясми тяблиьатын тягдим етмяйя чалышдыьы кими мцхтялиф диллярин гаршылыглы инкишафы вя зянэинляшмясиня дейил, биртяряфли сурятдя азярбайъанлылар арасында рус дилинин йайылмасыны сцрятляндирмяк вя бу дилин иътимаи щяйатын мцхтялиф сащяляриндя щюкмранлыьынын тямин олунмасына хидмят едирди.

   

  Лакин мяркязин бцтцн тязйигляриня бахмайараг, республиканын 1978 илдя гябул олунмуш йени Конститусийасына Азярбайъан дилинин дювлят дили олмасы щаггында айрыъа маддя салынды. Щямин маддянин о дюврдя хейли дяряъядя формал характер дашымасына бахмайараг, бу, Азярбайъан халгынын ъидди мяняви-психоложи гялябяси иди. Беля ки, ССРИ-нин 15 мцттяфиг республикасындан йалныз цчцнцн – Азярбайъан, Эцръцстан вя Ермянистанын конститусийаларында дювлят дили щаггында хцсуси маддя вар иди.

   ССРИ тяркибиндяки мцттяфиг республикаларын яксяриййятиндян фяргли олараг, Азярбайъанда 20 ясрин 60–80-ъи илляриндя милли дилин иътимаи щяйатын ясас сащяляриндя, илк нювбядя тящсилдя вя китаб чапында мювгеляринин мющкямлянмяси просеси мцшащидя олунурду (ъядвял 2 вя 3).

   1991 илдя ССРИ-нин даьылмасы вя Азярбайъанын дювлят мцстягиллийинин бярпасындан сонра дил сащясиндяки ясас вязифя совет дюврцндян мирас галмыш проблемлярин гыса мцддятдя арадан галдырылмасындан ибарят иди.

   2002 илдя гябул олунмуш дювлят дили щаггында ганун бу мягсядлярин щяйата кечирилмяси истигамятиндя мцщцм мярщяля олду. Ганунда эюстярилирди ки, Азярбайъан дилинин дювлят дили олараг ишлядилмяси Азярбайъан Республикасы суверенлийинин башлыъа шяртляриндян бири вя онун тятбиги, горунмасы, инкишаф етдирилмяси дювлят sийасятинин ясас истигамятляриндяндир.

   Азярбайъанын дювлят мцстягиллийи бярпа олундугдан сонра юлкядя дил сащясиндя ялдя олунмуш ян мцщцм наилиййятлярдян бири дя азсайлы халгларын дилляринин функсионал инкишафынын тямин олунмасы сащясиндя атылмыш аддымлардыр. Онларын совет дюврцндя иътимаи сащялярдя ишлядилмясиня гойулмуш гадаьалар арадан галдырылмыш, бу диллярдя илк мятбу органлары ишыг цзц эюрмцш, ибтидаи мяктяблярдя тядрисинин ясасы гойулмушдур.

   

   

    Ялифба ислащатлары. Чохясрлик йазы яняняляри олан Азярбайъан дилиндя зянэин ядябиййат йарадылмышдыр. 20 ясрин 20-ъи илляринин сонуна кими Азярбайъан дилинин йазысы яряб графикасына ясасланмыш, йалныз 1929 илдя латын графикалы ялифбайа кечилмишдир. Яряб ялифбасынын ислащ олунмасы сащясиндя илк тяшяббцс 19 ясрин 60-ъы илляриндя М.Ф.Ахундзадя тяряфиндян иряли сцрцлмцш вя сонрадан бу идейа бир чох Азярбайъан зийалылары тяряфиндян дястяклянмишдир. Лакин ялифба ислащаты сащясиндя илк практики аддымлар 1918 илин майында Азярбайъанын мцстягиллийи елан олундугдан сонра атылмышдыр. 1919 илин мартында милли щюкумят йени Азярбайъан ялифбасынын лайищясини щазырламаг мягсядиля хцсуси комиссийа йаратмышды. Комиссийайа цч мцхтялиф лайищя тягдим олунса да, Абдулла бяй Яфяндийевин щазырладыьы вя Азярбайъан йазысынын латын графикасына кечирилмясини нязярдя тутан лайищя бяйянилмишдир.

  Латын графикалы Азярбайъан ялифбасынын лайищяси 1919 ил августун 20-дян сентйабрын 1-ня кими Бакыда кечирилмиш Азярбайъан мцяллимляринин гурултайында Азярбайъанда ялифба ислащатыны юлкядя щакимиййяти зор эцъцня яля кечирмиш болшевикляр реаллашдырды. Азярбайъан МИК 4-ъц сессийасынын 1928 ил 11 октйабр тарихли гярары иля республика латын ялифбасына кечди.

   

  Азярбайъан ялифбасынын ислащаты республикада дил гуруъулуьуна тякан верди. Азярбайъанын дилчи алимляринин билаваситя иштиракы иля 20 ясрин 20-ъи илляринин сонунда республиканын азсайлы халгларынын – лязэилярин, аварларын, сахурларын, татларын, талышларын, кцрдлярин, удилярин латын графикалы ялифбалары йарадылды. Лакин 1938 илдя ССРИ йени йарадылмыш ялифбалары ляьв олунду.

   1939 ил ийулун 11-дя Азярбайъан ССР Али Совети 1940 ил йанварын 1-дян латын графикасындан Кирилл графикасына кечмяк щаггында гярар гябул етди.

   Кирилл графикасы ясасында щазырланмыш йени тцрк ялифбалары арасында чох ъидди фяргляр вар иди. Беля ки, бир чох щалларда ейни фонемляр айры-айры ялифбаларда, бир гайда олараг, мцхтялиф ишарялярля тясвир олунурду. Бу да тцрк дилляри арасында фяргляри сцни сурятдя дяринляшдирмяк мягсядиля едилмишди. Тясадцфи дейил ки, 20 ясрин 80-ъи илляриндя ССРИ-нин даьылмасы просеси башлайанда Азярбайъан иътимаиййятинин иряли сцрдцйц илк тяляблярдян бири латын графикасына гайыдышла баьлы ол ду. Милли шцурун ойанышынын тязащцрц олан бу тяляб йалныз мящдуд лингвистик ящямиййят кясб етмяйиб эениш етносийаси характер дашыйырды.

  1990 илин яввялляриндя латын графикасыны бярпа етмяк мягсядиля ишчи груп йарадылды вя щямин илин 11 сентйабрында о, Ялифба комиссийасына чеврилди. Комиссийанын щазырладыьы лайищя 1991 ил декабрын 25-дя Азярбайъан парламенти тяряфиндян тясдиг олунду. Лакин мцхтялиф обйектив вя субйектив сябябляр цзцндян йалныз Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин 2001 ил 18 ийун тарихли фярманындан сонра бцтцн Азярбайъан яразисиндя латын ялифбасына кечилди.

   Яд.: А г а м а л ы - о г л ы С. Неотложные нужды тюрко-татарских народов. Б., 1927; A г а з а д е Ф . , К а р а к а ш л ы К . Очерки по истории развития движения нового алфавита и его достижения. Казань. 1928; М у с а е в а Т . А . Реформа алфавита в Советском Азербайджане в 20-х годах. История СССР №5, 1981; Б а л а е в А . Г . Этноязыковые процессы в Азербайджане в ХЫХ–ХХ вв. Баку, 2005.

  Айдын Балайев

   

  3.2.15. Azərbaycanda etnolinqvistik proseslər

  Азярбайъанда етнолингвистик Просесляр

   Азярбайъанда йашайан халгларын дил тяснифаты. Етник бирликляри груплашдырмаг вя мцяййян яламятляриня эюря системляшдирмяк мягсядиля етнографийа елминдя мцхтялиф тяснифат нювляриндян истифадя олунур. Мяс., халгларын ъоьрафи, дил, тясяррцфат-мядяниййят, антроположи вя с. тяснифатлары мювъуддур. Дил халгларын вя етник бирликлярин ян мцщцм яламятляриндян бири олдуьуна эюря, лингвистик тяснифат етнографийа елминдя даща эениш йайылмышдыр. Бу тяснифат эенеаложи характер дашыйыр вя дилляри мяншя гощумлуьу принсипи иля айрыайры дил аиляляриндя груплашдырыр.

   Щазырда Азярбайъан яразисиндя мяскунлашмыш халгларын дилляри, ясасян, дюрд бюйцк дил аилясиня – тцрк, Шимали Гафгаз, щинд-Авропа вя картвел дил аиляляриня мянсуб олсалар да, юлкядяки мцасир етнолингвистик дурумда доминантлыг тцрк дилляринин оьуз групуна дахил олан Азярбайъан дилиня мяхсусдур. Беля ки, Азярбайъан Республикасы ящалисинин там яксяриййяти мящз бу дилдя данышыр. Мцасир Азярбайъан дили 1-ъи миниллийин яввялляриндян индики Азярбайъан яразисиндя мяскунлашмаьа башламыш тцрк мяншяли тайфаларын дилляри ясасында, узун тарихи инкишаф просесинин эедишиндя формалашмышдыр.

   Шимали Гафгаз дилляри Азярбайъан яразисиндя лязэи, авар, сахур, уди, хыналыг, будуг вя грыз дилляри иля тямсил олунмушдур. Бу дилляр башлыъа олараг юлкянин шимал-шярг районларында йайылмышдыр. Азярбайъан яразисиндя дашыйыъыларынын сайына эюря Шимали Гафгаз дилляри ичярисиндя ян эениш йайыланы лязэи дилидир. Лязэи дили Шимали Гафгаз дил аилясинин Даьыстан групунун лязэи йарымгрупуна дахилдир.

   Шимали Гафгаз дил аилясинин лязэи йарымгрупуна уди дили дя аид едилир (бу дилин лязэи йарымгрупуна мянсублуьу елмдя мцбащисялидир). Щазырда удиляр Гябяля районунун Ниъ кяндиндя вя Оьуз район мяркязиндя мяскунлашмышлар.

   Азярбайъанын шимал-шяргиндя йайылмыш “Шащдаь групу” – хыналыг, будуг вя грыз диллярини дя Даьыстан дилляри групунун лязэи йарымгрупуна аид едирляр. Хыналыг дилиндя Губа районунун ейниадлы кяндинин сакинляри данышырлар. Будуглар Губа районунун Будуг, Эцней Будуг вя Дяли Гайа кяндляриндя, грызлар ися щямин районун Ялик, Ъек вя Щапут кяндляриндя йашайырлар.

   Ясасян, Загатала вя Балакян районларынын яразисиндя йайылмыш авар дили ися Шимали Гафгаз дил аилясинин Даьыстан групунун авар-андо-дидой йарымгрупуна дахилдир.

   Щинд-Авропа дил аилясинин Иран групу дилляри Азярбайъан яразисиндя тат, талыш вя кцрд дилляри иля тямсил олунмушдур.

  Тат дили Иран дилляринин ъянуб-гярб йарымгрупуна дахилдир. Бу дил, ясасян, Абшерон йарымадасынын бир нечя кяндиндя, еляъя дя Хызы, Сийязян, Дявячи вя Губа районларынын яразисиндя йайылмышдыр. Татлар дини мянсубиййятиня эюря цч група бюлцнцр: мцсялман татлар, хрисиан татлар (монофизитляр), иудаист татлар вя йа даь йящудиляри.

    Талыш дили Иран дилляринин шимал-гярб йарымгрупуна дахилдир. Бу дил Азярбайъанын ъянуб-шяргиндя – Лянкяран, Астара, Лерик вя Масаллы районларынын яразисиндя йайылмышдыр.

   Кцрд дили Иран дилляринин гярб йарымгрупуна аиддир.  Кцрд дили Лачын, Губадлы, Кялбяъяр вя Азярбайъанын бязи башга ъянуб-гярб районларынын яразисиндя йайылмышдыр.

   Щинд-Авропа дил аиляси Азярбайъан яразисиндя, щямчинин, рус вя ермяни дилляри иля тямсил олунмушдур.

   Рус дили щинд-Авропа дил аилясинин славйан групунун шимал-славйан йарымгрупуна дахилдир. Рус дилинин дашыйыъылары, ясасян, Азярбайъан шящярляриндя вя илк нювбядя Бакыда мяскунлашмышлар.

   Ермяни дили ися щинд-Авропа дилляринин айрыъа групуну тямсил едир. Ермяни дили Гарабаьын даьлыг щиссясинин бир нечя районунда йайылмышдыр.

   Картвел дил аиляси Азярбайъанда эцръц дили иля тямсил олунмушдур. Бу дилин дашыйыъылары христиан вя мцсялман инэилойлардыр. Онлар, ясасян, Гах, Загатала вя Балакян районларында мяскунлашмышлар.

   Етнолингвистик просеслярин инкишафында ясас мярщяляляр вя дил сийасятинин хцсусиййятляри. 19–20 ясрляр Азярбайъан дилинин ян сцрятли тярягги вя чичяклянмя дюврц олмуш, бунун нятиъясиндя дя Азярбайъан дили мцасир дцнйанын функсионал бахымдан ян инкишаф етмиш дилляриндян бириня чеврилмишдир.

   19–20 ясрлярдя Азярбайъанда етнолингвистик просеслярин инкишафында дюрд ясас мярщяляни гейд етмяк олар: Русийа империйасы тяркибиндя (19 яср – 1917 ил); Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти дюврц (1918–20 илляр); совет дюврц (1920–91 илляр); дювлят мцстягиллийинин бярпасындан сонракы дювр (1991 илдян сонракы мярщяля).

   Бу мярщяляляр бир-бириндян дювлят сявиййясиндя щяйата кечирилян дил сийасятинин ясас хцсусиййятляриня эюря фярглянир. Дил сийасяти дювлятин дил сащясиндя ирадясини щяйата кечирмяйин ян еффектив вя эцълц васитясидир.

   Сон 200 ил ярзиндя юлкядяки етнолингвистик просеслярин инкишаф истигамятини мцяййянляшдирян ясас амилляр сырасында илк нювбядя юлкянин Русийа империйасы тяряфиндян ишьалыны гейд етмяк лазымдыр. Русийа империйасынын мцстямлякя сийасятинин идеоложи ясасыны руслашдырма хятти тяшкил етдийи цчцн юлкядя диллярин гейри-бярабярлийи принсипи ганунвериъилик сявиййясиндя тясбит олунмушду. Русийа империйасынын щаким даиряляри сярт дювлят дили сийасятини щяйата кечирирдиляр. Бу сийасятин ян сяъиййяви хцсусиййятляри бир тяряфдян рус дилинин дювлят дили елан олунараг онун зорла гейри-рус халглара гябул етдирилмяси, диэяр тяряфдян ися ясарятдя олан халгларын ана дилляринин инкишафы гаршысында мцхтялиф сцни янэяллярин йарадылмасындан ибарят иди.

   Гоншу реэионлар, мяс., Эцръцстан вя Ермянистанла мцгайисядя руслашдырма сийасяти Азярбайъанда хцсусиля кобуд вя амансыз формада щяйата кечирилирди. Беля ки, эцръц вя ермяни дилляриня нисбятян чаризмин Азярбайъан дилиня мцнасибяти даща дюзцлмяз иди вя бу дилин ъямиййят щяйатынын ясас сащяляриндян сыхышдырылыб чыхарылмасы цчцн чешидли гадаьалар тятбиг олунурду.

   Танынмыш етнолингвист Й.Дешерийевин щесабламаларына эюря, Русийа империйасы дюврцндя Азярбайъан дили иътимаисийаси, сосиал-игтисади, мядяни вя елми щяйатын 22 ясас сащясиндян йалныз 9-да фяалиййят эюстярирди. Галан сащялярдя ися рус дили щюкм сцрцрдц.

   Лакин чаризмин бцтцн ъящдляриня бахмайараг, Азярбайъан дилинин функсионал инкишафынын гаршысыны алмаг мцмкцн олмады. 19 ясрин сону – 20 ясрин яввялляриндя баш верян кюклц сосиал-игтисади дяйишикликляр, капиталист мцнасибятляринин бяргярар олмасы, Азярбайъан миллятинин формалашмасы просеси милли дилин функсионал инкишафы просесиндя ъидди дяйишикликляря –онун тятбиг сащяляринин хейли артмасына эятириб чыхарды. Азярбайъан дилинин дцнйяви тящсил системиндя тятбиг мигйасы эенишлянди, бу дилдя мятбуат вя театр йаранды, ядябиййат няшр едилди.

   Диэяр тяряфдян, щятта беля ялверишсиз шяраитдя дя Азярбайъан дили Ъянуби Гафгаз вя Даьыстан яразисиндяки миллятлярарасы мцнасибятлярдя ясас цнсиййят васитяси кими юз ролуну горуйуб сахлайа билмишди. Щяля 19 ясрин яввялиндя бир чох рус тядгигатчылары Азярбайъан дилинин бу кейфиййятини гейд едяряк, онун реэиондакы ролуну франсыз дилинин Авропадакы ролу иля мцгайися едирдиляр. Бу вязиййят 19 ясрин сонларына кими давам едирди. Беля ки, 19 ясрин 80-ъи илляриндя Гафгазда олмуш Й.Вейденбаум гейд едирди ки, садялийи вя юйрянмяк цчцн асанлыьы Азярбайъан дилини бцтцн Шярги Гафгаз цчцн бейнялхалг диля чевирмишдир.

   Азярбайъан дилинин функсионал инкишафы сащясиндя кюклц дяйишикликляря ися йалныз 1918 ил майын 28-дя Азярбайъанын дювлят мцстягиллийинин елан едилмясиндян сонра наил олмаг мцмкцн олду. Бу щадися Азярбайъан дилинин функсионал инкишафында йени мярщялянин башланьыъыны гойду. Беля ки, дил сащясиндя миллиляшдирмянин щяйата кечирилмяси бу дюврдя милли щюкумятин фяалиййятинин приоритет истигамятляриндян бири иди. Дил сащясиндя миллиляшдирмя сийасятинин ясас мащиййятини Азярбайъан дилинин мцстямлякячилик дюврцндя итирилмиш мювгеляринин бярпасы вя кечмиш метрополийа дилинин тядриъян ъямиййятин ясас сащяляриндян сыхышдырылыб чыхарылмасы тяшкил едирди.

   Бу сащядя илк аддым мцвафиг щцгуги базанын йарадылмасы олду. 1918 ил ийунун 27-дя милли щюкумятин гярары иля йени вя ян йени дюврдя илк дяфя олараг Азярбайъан дилиня дювлят дили статусу верилди вя дювлят органларында карэцзарлыьын бу дилдя апарылмасына башланды. 1918 ил августун 28-дя Азярбайъан дилиндя савадлы милли кадрларын щазырланмасы мягсядиля юлкядяки тящсил мцяссисяляринин миллиляшдирилмяси щаггында гярар гябул олунду. Азярбайъан дилиндя фяалиййят эюстярян али тящсил мцяссисяляринин йарадылмасы вя Азярбайъан ялифбасынын ислащаты цчцн илк аддымларын атылмасы да 1918–20 илляр мцстягиллик дюврцнцн ясас наилиййятляриндяндир.

  Бу бахымдан 1918–20 илляр дюврцнц сон ики йцз илдя Азярбайъан дилинин функсионал инкишафында дюнцш нюгтяси  щесаб етмяк олар. Беля ки, 20 ясрин сонракы онилликляриндя бу сащядя баш верян просесляр 1918–20 иллярдя ясасы гойулмуш тенденсийаларын хейли дяряъядя инкишафы вя дяринляшмясинин тязащцрц иди.

   1920 илин апрелиндя щакимиййяти яля кечирмиш болшевикляр гейри-рус халгларынын совет щакимиййятиня мцнасибятдя лойаллыьыны тямин етмяк мягсядиля милли диллярин инкишафы цчцн минимум шяраит йаратмаьа мяъбур идиляр. Болшевик щакимиййятинин милли уъгарларда мющкямляндирилмяси зяруряти дя буну тяляб едирди.

  Бу мягсядля 1921 ил мартын 29-да Азярбайъан Ингилаб Комитясинин сядри Н.Няриманов Азярбайъан ССР идаряляриндя тцрк дилиндя карэцзарлыьын тятбигинин тяшкили щаггында сярянъам имзалады. 1923 ил ийунун 27-дя ися Азярбайъан Мяркязи Иъраиййя Комитясинин декрети иля тцрк дили Азярбайъан ССР-ин дювлят дили елан едилди.

   Бцтцн бу дювлят сянядляри щцгуги нормадан даща чох сийаси декларасийа характери дашыйырды. Беля ки, ССРИ-нин бцтцн яразисиндя олдуьу кими, Азярбайъанда да дювлят дили де-факто рус дили иди. Буна бахмайараг, милли дилляр цчцн йарадылмыш мящдуд имканлар беля 20 ясрин 20–30-ъу илляриндя Азярбайъан дилинин тящсил, мятбуат вя китаб чапы сащясиндя функсионал инкишафына тякан верди. Мяс., 1939/40 тядрис илиндя  зярбайъанын ибтидаи вя орта мяктябляриндя охуйан 638427 шаэирддян 68,6 %-и Азярбайъан, 18,9 %-и рус, 12,1 %-и ермяни вя 0,4 %-и эцръц дилляриндя тящсил алырды.

   1939 илдя республикада Азярбайъан дилиндя 81, рус дилиндя 46, диэяр диллярдя ися 9 гязет чап олунурду. Щямин илдя республикада бурахылан гязетлярин цмуми тиражынын 55,7%-и Азярбайъан, 33,7%-и рус, 10,6%-и ися диэяр диллярин пайына дцшцрдц. 9 гязет чап олунурду. Щямин илдя республикада бурахылан гязетлярин цмуми тиражынын 55,7%-и Азярбайъан, 33,7%-и рус, 10,6%-и ися диэяр диллярин пайына дцшцрдц.

  Ейни тенденсийа китаб чапы сащясиндя дя мцшащидя олунурду (ъядвял 1).

   Лакин Азярбайъан дилинин нисбятян сярбяст инкишафы цчцн беля ялверишли дювр узун чякмяди. Артыг 20 ясрин 30-ъу илляринин сонундан башлайараг ССРИ рящбярлийи милли фярглярин арадан галдырылмасы просесини сцни шякилдя сцрятляндирмяк хяттини эютцрдц ки, бу да мащиййят етибариля халгларын руслашдырылмасы сийасяти демяк иди.

   

  Милли ялифбаларын латын графикасындан Кирилл графикасына кечирилмяси, рус дилинин функсионал инкишафы цчцн имтийазлы шяраитин йарадылмасы бу сийасятин ясас цнсцрляри вя тяркиб щиссяси иди. 1938 илин мартында ССРИ ХКС вя ЦК(б)П МК тяряфиндян гябул едилмиш гярарла 1938/39 тядрис илиндян рус дилинин истиснасыз олараг бцтцн цмумтящсил мяктябляриндя мяъбури тядрисиня башланды.

   Лакин 50-ъи илярин орталарындан башлайараг милли диллярин инкишафына диггят артырылды. 1956 ил августун 21-дя Азярбайъан ССР Али Советинин 4-ъц чаьырыш 3-ъц сессийасында Азярбайъан дили щаггында хцсуси гярар гябул едилди. Бунун ардынъа республиканын дювлят идаряляриндя Азярбайъан дилинин тятбиги цчцн реал аддымлар атылмаьа башланса да, аз сонра мяркязи щакимиййятин тязйиги иля бу просес дайандырылды.

   60-ъы иллярин орталарында ися ССРИ-дя милли мцнасибятляр, о ъцмлядян дил сащясиндя нисби мцлайимляшмя дюврцня бирдяфялик сон гойулду. Бу дюврдян башлайараг ССРИ-нин даьылмасынадяк руслашдырма сийасяти Совет дювлятинин дахили сийасятинин ясас истигамятляриндян бирини тяшкил едирди. Мараглыдыр ки, бу сийасят милли-рус билингвизминин (икидиллилик) инкишафы пярдяси алтында апарылырды. Буна эюря дя милли-рус билингвизми щеч дя рясми тяблиьатын тягдим етмяйя чалышдыьы кими мцхтялиф диллярин гаршылыглы инкишафы вя зянэинляшмясиня дейил, биртяряфли сурятдя азярбайъанлылар арасында рус дилинин йайылмасыны сцрятляндирмяк вя бу дилин иътимаи щяйатын мцхтялиф сащяляриндя щюкмранлыьынын тямин олунмасына хидмят едирди.

   

  Лакин мяркязин бцтцн тязйигляриня бахмайараг, республиканын 1978 илдя гябул олунмуш йени Конститусийасына Азярбайъан дилинин дювлят дили олмасы щаггында айрыъа маддя салынды. Щямин маддянин о дюврдя хейли дяряъядя формал характер дашымасына бахмайараг, бу, Азярбайъан халгынын ъидди мяняви-психоложи гялябяси иди. Беля ки, ССРИ-нин 15 мцттяфиг республикасындан йалныз цчцнцн – Азярбайъан, Эцръцстан вя Ермянистанын конститусийаларында дювлят дили щаггында хцсуси маддя вар иди.

   ССРИ тяркибиндяки мцттяфиг республикаларын яксяриййятиндян фяргли олараг, Азярбайъанда 20 ясрин 60–80-ъи илляриндя милли дилин иътимаи щяйатын ясас сащяляриндя, илк нювбядя тящсилдя вя китаб чапында мювгеляринин мющкямлянмяси просеси мцшащидя олунурду (ъядвял 2 вя 3).

   1991 илдя ССРИ-нин даьылмасы вя Азярбайъанын дювлят мцстягиллийинин бярпасындан сонра дил сащясиндяки ясас вязифя совет дюврцндян мирас галмыш проблемлярин гыса мцддятдя арадан галдырылмасындан ибарят иди.

   2002 илдя гябул олунмуш дювлят дили щаггында ганун бу мягсядлярин щяйата кечирилмяси истигамятиндя мцщцм мярщяля олду. Ганунда эюстярилирди ки, Азярбайъан дилинин дювлят дили олараг ишлядилмяси Азярбайъан Республикасы суверенлийинин башлыъа шяртляриндян бири вя онун тятбиги, горунмасы, инкишаф етдирилмяси дювлят sийасятинин ясас истигамятляриндяндир.

   Азярбайъанын дювлят мцстягиллийи бярпа олундугдан сонра юлкядя дил сащясиндя ялдя олунмуш ян мцщцм наилиййятлярдян бири дя азсайлы халгларын дилляринин функсионал инкишафынын тямин олунмасы сащясиндя атылмыш аддымлардыр. Онларын совет дюврцндя иътимаи сащялярдя ишлядилмясиня гойулмуш гадаьалар арадан галдырылмыш, бу диллярдя илк мятбу органлары ишыг цзц эюрмцш, ибтидаи мяктяблярдя тядрисинин ясасы гойулмушдур.

   

   

    Ялифба ислащатлары. Чохясрлик йазы яняняляри олан Азярбайъан дилиндя зянэин ядябиййат йарадылмышдыр. 20 ясрин 20-ъи илляринин сонуна кими Азярбайъан дилинин йазысы яряб графикасына ясасланмыш, йалныз 1929 илдя латын графикалы ялифбайа кечилмишдир. Яряб ялифбасынын ислащ олунмасы сащясиндя илк тяшяббцс 19 ясрин 60-ъы илляриндя М.Ф.Ахундзадя тяряфиндян иряли сцрцлмцш вя сонрадан бу идейа бир чох Азярбайъан зийалылары тяряфиндян дястяклянмишдир. Лакин ялифба ислащаты сащясиндя илк практики аддымлар 1918 илин майында Азярбайъанын мцстягиллийи елан олундугдан сонра атылмышдыр. 1919 илин мартында милли щюкумят йени Азярбайъан ялифбасынын лайищясини щазырламаг мягсядиля хцсуси комиссийа йаратмышды. Комиссийайа цч мцхтялиф лайищя тягдим олунса да, Абдулла бяй Яфяндийевин щазырладыьы вя Азярбайъан йазысынын латын графикасына кечирилмясини нязярдя тутан лайищя бяйянилмишдир.

  Латын графикалы Азярбайъан ялифбасынын лайищяси 1919 ил августун 20-дян сентйабрын 1-ня кими Бакыда кечирилмиш Азярбайъан мцяллимляринин гурултайында Азярбайъанда ялифба ислащатыны юлкядя щакимиййяти зор эцъцня яля кечирмиш болшевикляр реаллашдырды. Азярбайъан МИК 4-ъц сессийасынын 1928 ил 11 октйабр тарихли гярары иля республика латын ялифбасына кечди.

   

  Азярбайъан ялифбасынын ислащаты республикада дил гуруъулуьуна тякан верди. Азярбайъанын дилчи алимляринин билаваситя иштиракы иля 20 ясрин 20-ъи илляринин сонунда республиканын азсайлы халгларынын – лязэилярин, аварларын, сахурларын, татларын, талышларын, кцрдлярин, удилярин латын графикалы ялифбалары йарадылды. Лакин 1938 илдя ССРИ йени йарадылмыш ялифбалары ляьв олунду.

   1939 ил ийулун 11-дя Азярбайъан ССР Али Совети 1940 ил йанварын 1-дян латын графикасындан Кирилл графикасына кечмяк щаггында гярар гябул етди.

   Кирилл графикасы ясасында щазырланмыш йени тцрк ялифбалары арасында чох ъидди фяргляр вар иди. Беля ки, бир чох щалларда ейни фонемляр айры-айры ялифбаларда, бир гайда олараг, мцхтялиф ишарялярля тясвир олунурду. Бу да тцрк дилляри арасында фяргляри сцни сурятдя дяринляшдирмяк мягсядиля едилмишди. Тясадцфи дейил ки, 20 ясрин 80-ъи илляриндя ССРИ-нин даьылмасы просеси башлайанда Азярбайъан иътимаиййятинин иряли сцрдцйц илк тяляблярдян бири латын графикасына гайыдышла баьлы ол ду. Милли шцурун ойанышынын тязащцрц олан бу тяляб йалныз мящдуд лингвистик ящямиййят кясб етмяйиб эениш етносийаси характер дашыйырды.

  1990 илин яввялляриндя латын графикасыны бярпа етмяк мягсядиля ишчи груп йарадылды вя щямин илин 11 сентйабрында о, Ялифба комиссийасына чеврилди. Комиссийанын щазырладыьы лайищя 1991 ил декабрын 25-дя Азярбайъан парламенти тяряфиндян тясдиг олунду. Лакин мцхтялиф обйектив вя субйектив сябябляр цзцндян йалныз Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин 2001 ил 18 ийун тарихли фярманындан сонра бцтцн Азярбайъан яразисиндя латын ялифбасына кечилди.

   Яд.: А г а м а л ы - о г л ы С. Неотложные нужды тюрко-татарских народов. Б., 1927; A г а з а д е Ф . , К а р а к а ш л ы К . Очерки по истории развития движения нового алфавита и его достижения. Казань. 1928; М у с а е в а Т . А . Реформа алфавита в Советском Азербайджане в 20-х годах. История СССР №5, 1981; Б а л а е в А . Г . Этноязыковые процессы в Азербайджане в ХЫХ–ХХ вв. Баку, 2005.

  Айдын Балайев