Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
“Azərbaycan” xüsusi cildi (Az) (Ümumi məlumat - 6.1 .Milli təhlükəsizliyin təminat sistemi)
  4.4.  Azərbaycan 13-14 əsrlərdə

  Азярбайъан 13–14 ясрлярдя

   Азярбайъанын тарихи-сийаси ъоьрафийасы. Азярбайъан 13–14 ясрлярдя эениш яразиляри ящатя етмиш Щцлакулар (Елханиляр) вя Ъялаириляр дювлятляринин тяркибиндя олмушдур. Щцлакулар дювлятинин сярщядляри Иран кюрфязиндян Дярбяндин шималына, Мисир щцдудларындан Аму-Дярйа чайына кими узанырды. Онун тяркибиня Азярбайъан, Яряб Ирагы, Яъям Ирагы, Кирман, Эцръцстан, Кичик Асийа (Рум), Ермянистан (Ярмян), Кцрдцстан, Фарс, Хузистан, Хорасан вя с. вилайятляр дахил иди. Щцлакулар дювлятинин пайтахтлары Мараьа, Тябриз, Султаниййя вя йенидян Тябриз шящярляри олмушдур. Щцлакулары явяз едян Ъялаириляр дювлятинин яразиси ися нисбятян йыьъам иди вя Азярбайъан, Яряб Ирагы, Яъям Ирагы, Ермянистан вя Кцрдцстан вилайятлярини бирляшдирирди. Бу дювлятин пайтахты яввял Баьдад, сонра Тябриз шящярляри олмушдур. Азярбайъан ады чякилян дювлятлярин мяркязи вилайяти, онун Мараьа вя Тябриз шящярляри дювлятлярин пайтахт шящярляри олмуш вя щяр ики дювлятин тяркибиня дахил олан вилайятлярин идаряси Азярбайъандан – Тябриздян щяйата кечирилмишдир.

   

  13–14 ясрлярдя бцтцн Азярбайъан торпаглары (вилайят кими) Дярбяндин шималындан Зянъанын ъянубуна, Хязяр вя Эилан сярщядляриндян Эюйчя эюлцнцн гярб сащилляриня кими олан яразини ящатя едирди. Бу дюврдя Азярбайъан ады алтында щям мцасир Ъянуби Азярбайъан, щям дя Шимали Азярбайъан яразиси нязярдя тутулурду. Ващид Азярбайъан яразиси яввялки (Атабяйляр) вя сонракы (Сяфявиляр) дюврлярдякиня нисбятян йыьъам иди вя тяхминян 370–375 мин км2 яразини ящатя едирди. Азярбайъан яразисинин азалмасына сябяб монгол йцрцшляри вя бундан мящарятля истифадя едян христиан аляминин (хцсусиля ермянилярин) мякрли сийасяти олмушдур. Азярбайъан вилайятинин бу дюврдяки сярщядляри Хязяр дянизи – Эилан вилайяти – Зянъан, Савуъбулаг, Ушну шящярляринин вя Руиндеж галасынын ъянубундан – Урмийа, Сялмас, Хой, Маку шящярляринин вя Нахчыван мащалынын гярбиндян – Дябил (Двин) шящяриндян  Эюйчя эюлц – Дебед (Тебедер) чайындан – Шяки мащалынын гярбиндян вя шималындан – Дярбянд шящяринин шималындан кечирди.

   

   Азярбайъан вилайяти инзибати-ярази бюлэцсц бахымындан яйалятляря, мащаллара, тцмянляря айрылырды. Азярбайъан вилайяти 4 яйалятя – Азярбайъан, Арран, Ширван вя Муьан яйалятляриня бюлцнмцшдц. Азярбайъан щям бцтюв вилайятин, щям дя онун бир яйалятинин – тарихи Атропатена (Адурбадаган) яразисинин ады иди. Азярбайъан яйаляти Араз чайындан ъянубдакы яразилярин, Арран Кцр иля Аразын арасындакы сащялярин, Ширван Кцрдян шималдакы сащялярин, Муьан Аразын Кцря тюкцлдцйц йердян ъянубшяргя тяряф олан йерлярин ады иди. Азярбайъан яйалятинин тяркибиндя Гарадаь вя Талыш мащаллары, Ширванын тяркибиндя Шяки, Арранын тяркибиндя Гарабаь, Эцштасфи, Арасбар мащаллары мювъуд иди. Ъоьрафи бахымдан Аррана дахил олан Нахчыван тцмян статусу иля Азярбайъан яйалятинин тяркибиндя иди. Азярбайъан яйаляти (тарихи Атропатена яразиси) инзибати бахымдан тцмянляря бюлцнмцшдц. Дюврцн тарихчиси Щямдуллащ Мустовфи Гязвини Азярбайъан яйалятинин 9 тцмяня бюлцндцйцнц хябяр верся дя, онлардан 8-нин адыны чякир (Тябриз, Ярдябил, Мишкин, Хой, Сяраб, Мараьа, Мярянд вя Нахчыван). “Тцмян” яслиндя щярби-инзибати ярази ващиди иди. Тцмян кими мцяййянляшдирилмиш яразидян ейни заманда бир тцмян, йяни 10 мин ясэяр топланмалы вя дювлятя верилмяли иди.

   Азярбайъан вилайятиня дахил олан яйалятляр вя онларын тяркибиндяки мащаллар вя тцмянляр сийаси-инзибати, иътимаиигтисади, мядяни вя мяняви бахымдан ващид яразини тямсил едирдиляр. Гарабаь Арранын тяркибиндя олмагла ъянубда Араз чайы, ъянуб-гярбдя Щякяри чайы, шимал-гярбдя Зягямчай, шяргдя Эцштасфи (Аразын Кцря говушдуьу ярази), шимал вя шимал-шяргдя Кцр чайы иля сярщядлянирди. Гарабаьын даьлыг вя дцзян яразиляри бир-бириля сых игтисади вя мядяни ялагядя олмушдур. Дюврцн илк мянбяляриндя “Даьлыг Гарабаь” термининя тясадцф олунмур. Нахчыван тцмяни дя мцасир Нахчыван МР-на нисбятян даща эениш яразиляря малик олмушдур. Дюврцн илк мянбяляринин мялуматындан айдын олур ки, 13–14 ясрлярдя Нахчыван Араз чайынын шимал вя ъянуб сащилляриндяки яразиляри юзцндя бирляшдирирди. Онун яразисинин ясас щиссяси Арранда олса да, мцяййян гисми индики Ъянуби Азярбайъанын шимал-гярбиндя иди. Макудан Гафан даьларына кими олан яразиляр бу дийара дахил иди. Нахчыван тцмяни Хой, Мярянд, Мишкин тцмянляри вя Гарабаьла щцдудланырды. Макунун вя Гафанын Нахчыван тцмяниня дахил олмасы бу дюврцн илк мянбяляринин (Ф.Ряшидяддин, Щ.Гязвини вя с.) мялуматы иля тясдиг олунур.

    

   

  Монголларын Азярбайъана икинъи йцрцшц. 1231 илдя Ъормоьонун башчылыьы иля монгол гошунлары ъянуб истигамятиндян йенидян Азярбайъана сохулдулар. Мараьаны зябт едяряк шящяр ящалиси цзяриня аьыр верэи гойан монголлар Тябризи мцщасиряйя алдылар. Апарылан данышыглар нятиъясиндя Тябриз ящалиси хяраъ юдямяли олду. Тябризин бир чох танынмыш сяняткарлары Монгол империйасынын пайтахты Гарагорума эюндярилди. Монголлар Тябриздян Эянъяйя йцрцш етдиляр. Шящяр 4 ил мцдафия олунмасына бахмайараг 1235 илдя дцшмян ялиня кечди. Эянъя даща 4 ил хараба вязиййятдя галды вя йалныз 1239 илдя онун бярпасына ъящд эюстярилди. Шямкир шящяри дя монголлара эцълц  мцгавимят эюстярди. Чох чятинликля шящяря эиря билян монголлар ону йандырдылар, ящалини гылынъдан кечирдиляр. Даща сонра Бакы, Товуз вя с. шящярляри яля кечирян монголлар 1239 илдя Дярбянди тутдулар вя беляликля дя бцтцн Азярбайъан яразисини яля кечирдиляр. Онлар, илк йцрцшдян фяргли олараг, бу дяфя юлкяни тярк етмядиляр. Азярбайъанда мющкямлянян монголлар диэяр вилайятляри дя яля кечиряряк Ъянуби Гафгазда мяскян салдылар.

   1239–56 иллярдя Азярбайъан вя еляъя дя Ъянуби Гафгаз яразиси Бюйцк Монгол хаганынын тяйин етдийи ъанишинляр тяряфиндян идаря олунду. Аргун аьа зябт олунмуш яразилярин ъанишини тяйин олунду. Азярбайъанын мцнбит торпаглары монголлар арасында бюлцшдцрцлдц. Тякъя Муьан яразиси 110 монгол ямириня верилди. Йерли феодаллар монгол ъанишинляринин вассалына чеврилдиляр.

   Бюйцк Монгол хаганлыьынын Юн Асийа, Ъянуби Гафгаз вя Кичик Асийаны яля кечирмясиня бахмайараг, 13 ясрин орталарында щямин яразилярдя бязи феодаллар щяля дя юз мцстягиллийини горуйуб сахлайа билмишдиляр. Монголлара гаршы йерлярдя азадлыг мцбаризяси дя эенишлянмякдя иди. 1253 илдя Бюйцк монгол хаганы Менгу [1251–59] гардашы Щцлаку ханы эцълц гошунла бу яразиляря эюндярди. 1256 илдя Шимали Иранда исмаилилярин Ялямут щюкмдарлыьы сцгута уьрадылды, щямин илдя Азярбайъан йенидян истила олунду. 1258 илдя Баьдад тутулду вя 500 илдян артыг щюкм сцрян Аббасиляр хилафяти сцгута уьрады. Щцлаку хан зябт етдийи яразилярдя бешинъи монгол улусу – Щцлакулар дювлятини тясис етди. 1265 илдя Щцлаку хан [1256–65] “елхан” (елин ханы) титулуну гябул етди вя онун гурдуьу дювлят “Елханиляр дювляти” кими дя танынды. Щямин дювлят Азярбайъанда 1256 1357 иллярдя мювъуд олмушдур. Азярбайъан, эениш яразиляри ящатя едян Щцлакулар дювлятинин мяркязи вилайятиня, Мараьа вя Тябриз шящярляри дювлятин пайтахт шящярляриня, Гарабаь ися Щцлаку ханларынын йайлаьына чеврилди. Щцлаку хан кючяри монгол-тцрк феодалларына архаланараг тезликля игтисади ъящятдян гцввятли, мющкям дювлят йарада билди. Азярбайъанын яксяр щиссяляриндя, хцсусиля юлкянин шимал вилайятляриндя эцълц щярби щиссяляр йерляшдирилди. Шащзадя Йушмут Арранын щакими тяйин олунду. Отураг ящалинин истисмары вя йерли феодалларын сыхышдырылмасы бу ишдя ясас рол ойнады. Лакин Щцлаку ханын щакимиййятинин сонларына йахын юлкядя феодал ара чякишмяляри эцълянмяйя башлады, щакимиййят уьрунда мцбаризя эенишлянди вя Абага ханын [1265–82] дюврцндя артды. Щакимиййятя йийялянян Ящмяд ханын [1282–84] вя Аргун ханын [1284–91] заманында дювлят даща да тяняззцля уьрады. Кейхату хан [1291–95] да вязиййяти низамлайа билмяди. 1295 илдя дювлятдя 2 щюкмдар дяйишилди. Байду ханын [1295] щакимиййятя йийялянмясиндян гязяблянян монгол шащзадяси Газан ъидди аддым атды.

   

   

  О, йерли ящалини юз тяряфиня чякмяк наминя ислам динини гябул етди, Мащмуд адыны алды вя беляликля дя, юзцня бюйцк дайаг газанды. Газан хан [1295–1304] Гарабаьда Щцлакулар дювлятинин башчысы елан олунду. Кючяри феодаллар Газан ханын сийасятиня гаршы чыхараг она суигясдляр тяшкил етсяляр дя, ъящдляри сямярясиз олду. Газан хан мцхалиф гцввяляри табе едя билди. Юлкядя ъидди ислащатлар кечирян Газан хан тясяррцфаты дирчялтди, дювлятин игтисади вязиййятини йцксялтди. Щцлакулар дювляти Мящяммяд Худабяндя Улъайтунун [1304–16] вя оьлу Султан Ябу Сяидин [1316–35] вахтында да (1330 иля кими) юз гцдрятини горуйуб сахлайа билди. Лакин 14 ясрин 30-ъу илляриндя Щцлакулар дювляти йенидян тяняззцля уьрады, дахили феодал ара мцщарибяляри эцълянди, щакимиййят уьрунда мцбаризя шиддятлянди. Нятиъядя, дювлятин яразиси мцхтялиф щиссяляря бюлцндц вя айры-айры йерлярдя сцгута уьрамаьа башлады.

   Щцлакулар дювлятинин зяифлямяси вя тяняззцля уьрамасынын сябябляриндян бири щцлакуларла гызылордалылар арасында давам едян мцщарибяляр иди. Бу мцщарибялярин ясас сябяби Щцлакулар дювлятинин тяшяккцлц вя Азярбайъанын бу дювлятин тяркибиня дахил едилмяси иди. Щцлаку хан зябт етдийи яразиляри, Чинэиз ханын вясиййятиня эюря, яслиндя онун Ъучи няслиндян олан ювладларына (Баты хан няслиня) вермяли иди. Щцлакунун бу тапшырыьа ямял етмямяси вя юз дювлятини тясис етмяси 2 монгол улусу арасында дцшмянчилийя эятириб чыхарды. Щцлакулар дювлятинин тясиси гызылордалылары Азярбайъанын зянэин тябии сярвятляриндян, отлагларындан, Мисир иля олан тиъарят ялагяляриндян вя с. Мящрум едирди. Щцлакуларла гызылордалылар арасында илк дюйцш щяля Щцлаку ханын дюврцндя баш верди. 1263 илдя Гызыл Орда ханы Бяркя [1256–66] сяркярдя Ногайы 30 минлик гошунла Азярбайъана эюндярди. Щямин ил йанварын 13-дя Терек чайы сащилиндя баш вермиш дюйцшдя Щцлаку гошуну мяьлуб олду. Дярбянд гызылордалылар тяряфиндян тутулду. 1265 илдя баш вермиш икинъи дюйцшдя ися Щцлакулар гялябя чалды. Тяряфляр арасында цчцнъц (1288) вя дюрдцнъц (1290) дюйцшлярдя дя Щцлакулар гялябя ялдя етдиляр. 

  Щцлакуларла гызылордалылар арасында эедян мцщарибяляр Азярбайъан игтисадиййатына, тясяррцфат щяйатына ъидди тясир эюстярирди.

   14 ясрин 30-ъу илляриндян Елханиляр дювляти йенидян бющран кечирирди. Азйашлы Султан Ябу Сяидин [1316–35] дювлят ишлярини мцстягил идаря едя билмямяси бу просеся тякан верди. Тяняззцля тясир едян диэяр сябябляр ися юлкядяки феодал ара чякишмяляри, монголлара гаршы эедян азадлыг щярякаты, юлкяйя едилян хариъи щцъумларла баьлы иди. Ябу Сяидин щакимиййятинин илк дюврцндя дювлятин идаряси баш ямир Чобанын вя оьланларынын ялиндя ъямлянмишди вя бу щал диэяр ири феодалларын мяркязи щакимиййятя гаршы чыхмаларына сябяб олмушду. Хорасанда шащзадя Йасавур мяркязи щакимиййятя гаршы чыхды. Бу заман юлкя хариъи щямляляря дя мяруз галды. Шималдан Гызыл Орда ханлары, Дийарбякир истигамятиндян ися Мисир вя Шам гошунлары щцъума кечдиляр. Елханиляр юз гцввялярини сяфярбяр едиб ясас щиссясини гызылордалылара гаршы йюнялтдиляр. Ямир Чобанын башчылыьы иля Щцлаку гошуну гызылордалылары эери отурда билди. Хорасан цсйаны йатырылды, Мисир вя Шам гошунлары мяьлубиййятя уьрадылды. 1319 илдя Эцръцстанда ямир Гурумишинин цсйаны галхды вя Дийарбякир щакими Ирянъин дя она гошулду. Онлара гаршы дюйцшдя Ябу Сяид юзц шяхсян иштирак етди вя эюстярдийи гящряманлыьа эюря “Бащадыр” лягябини алды. 1320 илдя Эцръцстанда ямир Яргнайын башчылыьы иля галхан цсйан да йатырылды. 1322 илдя Румда галхмыш цсйан ися юз мащиййяти етибариля яввялкилярдян фярглянирди вя Щцлакулар дювлятинин тяняззцлцнц даща да сцрятляндирди. Бу заман Рум щакими Теймурташ Чобан оьлу юзцнц “падшащ” елан етди. Ямир Чобан Рума йцрцш едиб оьлу Теймурташы тутараг Ябу Сяидин щцзуруна эятирди, цсйан йатырылды. Бу дюврдя Щцлакуларын гызылордалылара гаршы йцрцшляри дя тяшкил олунду. 1319 вя 1325 иллярдя баш вермиш йцрцшлярдя Щцлакулар гялябя газанараг бюйцк гянимят яля кечирдиляр.

   

   

  14 ясрин 2-ъи рцбцндя Султан Ябу Сяид ямир Чобанын вя оьланларынын нцфузундан хилас ола бился дя, диэяр феодал групунун – вязир хаъя Гийасяддин Ряшидинин башчылыг етдийи групун нцфуз даирясиня дцшдц. Юлкядя феодал ара чякишмяляри даща да артды. 1334 илдя Султаниййядя щакимиййятя гаршы баш верян чыхышлар чятинликля йатырылды. Дювлятин хариъи вязиййяти дя эярэинляшди. 1335 илдя Гызыл Орда ханы Юзбяк [1312–41] шималдан Азярбайъана щцъум етди. Ябу Сяид она гаршы эцълц гошун щиссяляри эюндярди вя юзц Гарабаьа эялди. Лакин о, феодал ара чякишмяляринин гурбаны олду вя бурада зящярляняряк юлдцрцлдц. Ону явяз едян Арпа хан [1335–36] Юзбяк хан цзяриндя гялябя газанды вя дцшмяни юлкядян гова билди. Буна бахмайараг, юлкянин дахили вязиййяти эярэин олараг галмагда иди. Щакимиййят уьрунда мцбаризя шиддятлянди. 1336–40 иллярдя юлкядя бир нечя падшащ бир-бирини явяз етди. Гоша вя чохпадшащлылыг мейдана чыхды. Дювлятин яразиси 40-ъы иллярин яввялляриндя 11 щиссяйя бюлцндц. Щцлакулар сялтянятини мцдафия етмяк байраьы алтында эедян бу мцбаризядя Ъялаири, Чобани, Хорасан феодаллары даща фяал идиляр. Щяр щансы Щцлаку шащзадясини “падшащ” елан едиб нцфуз даиряляриндя олан яразиляри онун адындан идаря едян феодал груплары яслиндя щямин яразилярдя мцстягилляшмяк цчцн зямин йарадырдылар.

    

  Азярбайъанда Щцлакуларын формал нцфузу бир мцддят давам етди. Азярбайъанда вя ятраф яразилярдя Чобани феодаллары фактики щакимиййятя йийялянмишдиляр. Чобаниляр узун мцддят дювлятин баш ямири олмуш Ямир Чобанын давамчылары идиляр. Ямир Чобанын мянсуб олдуьу сулдус тайфасы щяля Щцлаку ханын йцрцшляри дюврцндя Азярбайъана эялмиш вя бурада мяскунлашмышды. Щал-щазырда Ъянуби Азярбайъандакы Сулдуз мащалы онларын адыны дашыйыр. 1338 илдя мювъуд вязиййятдян бящрялянян Шейх Щясян Чобани (тарихи ядябиййатда “Кичик Щясян” кими таныныр) Ъялаири Шейх Щясяня (“Бюйцк Щясян”) гаршы чыхды. Румдан Тябризя йцрцш едяряк шящяри тутду вя шащзадя Сатыбяй хатуну [1339–40] “падшащ” елан едиб юлкяни онун адындан идаря етмяйя башлады. Чобанилярин Азярбайъанда аьалыьы 1357 иля гядяр давам етди. Щямин дюврдя Шейх Щясян Чобани вя гардашы Мялик Яшряф Щцлаку шащзадяляри Сцлейман хан [1340–44], Януширяван [1344–55] вя Щясян ханы [1356–57] падшащ елан едяряк юлкяни онларын адындан идаря етдиляр. Лакин Чобани ямирляри щцлакулардан асылы олмайан мцстягил дювлят тясис едя билмядиляр: адларына сиккя кясдирмядиляр, хцтбя охутмадылар, гоншу дювлятляр тяряфиндян мцстягил дювлят кими танынмадылар вя щцгуги бахымдан Азярбайъанда Щцлакулар дювлятинин варлыьыны давам етдирмиш ири феодал групу олараг галдылар.

   Чобани феодалларынын зцлмц халг кцтляляринин ъидди наразылыьына сябяб олду. Чобанилярин Ширваншащларла да мцнасибятляри эярэинляшди. Чобани ямири Мялик Яшряфин зцлмцндян ъана эялян халгын адындан чыхыш едян Гази Мящияддин Бярдяи Гызыл Орда ханы Ъаны бяйин [1341– 57] йанына эедяряк ону Азярбайъана дявят етди. Ъаны бяй 1357 илдя йцрцш едиб, Тябризи тутду. Гяддар Чобани ямири Яшряф юлдцрцлдц. Бунунла да Чобани феодалларынын “Щцлакулар сялтянятини давам етдирмяк уьрундакы мцбаризяси” баша чатды. Ъаны бяй оьлу Бярди бяйи Тябриздя тахта отурдуб эери дюндц. Лакин 2 айдан сонра Бярди бяй Гызыл Ордайа гайытмалы олду. Буна сябяб атасы Ъаны бяйин гяфил юлцмц иди. Вязиййятдян бящрялянян чобаниляр Яхиъуьун [1357–59] башчылыьы иля щакимиййятя йийялянмяйя ъящд эюстярсяляр дя буна наил ола билмядиляр.

   

   

  1341 илдя Ираг-и Ярябдя мцстягил дювлят гурмуш Ъялаириляр Азярбайъана олан иддиаларындан ял чякмямишдиляр. Ъялаири Шейх Щясян вя ону явяз етмиш оьлу Шейх Цвейс [1359–74] дяфялярля Азярбайъаны тутмаьа ъящд етсяляр дя, уьур газана билмядиляр. Онларын 1359 ил- дяки йцрцшц ися Азярбайъанын зябти иля баша чатды. Щямин илдя Шейх Цвейс эцълц гошун щиссяляри иля Тябризя йцрцш етди, шящяри тутду вя ону Ъялаириляр дювлятинин пайтахтына чевирди. Шейх Цвейс щяйата кечирдийи ъидди тядбирляр сайясиндя дювляти мющкямлядя билди, Ширваншащлары да вассал асылылыьына салды. Онун юлцмцндян сонра юлкядя феодал чякишмяляри башланды, оьланлары арасында щакимиййят уьрунда мцбаризя шиддятлянди. Сон нятиъядя щакимиййятя Султан Ящмяд [1382– 1410, фасилялярля] йийялянди. Онун щакимиййяти дюврцндя Азярбайъан дахили феодал чякишмяляринин вя хариъи щцъумларын мейданына чеврилди. Буна ясас сябяб Тохтамыш вя Теймур кими фатещлярин тарих сящнясиня чыхмалары вя ятраф яразиляря йцрцшляря башламасы олду.

  1385 илин сонунда Гызыл Орда ханы Тохтамыш 90–100 минлик гошунла шимал истигамятиндян Азярбайъана сохулду, Дярбянди вя Ширван яразисини кечяряк Тябризя йахынлашды вя шящяри мцщасиряйя алды. Гошун щиссяляри 8 эцн Тябризин ятрафында дювря вурсалар да, шящяря дахил ола билмядиляр. Тохтамыш шящяр щакими ямир Вяли иля данышыглара башлады вя хяраъ алмагла эери гайыдаъаьыны билдирди. Буна инанан тябризлиляр силащы йеря гойдулар. Вязиййятдян истифадя едян Тохтамыш щийляйя ял атды вя 1382 илдя Москва ятрафында олдуьу кими, гошуну шящяря йеритди. Тябриз 8 эцн гарятя мяруз галды, ящалинин вар-йоху таланды. Сонра гошунун бир щиссяси Мараьайа йолланды вя шящяри гарят едиб йенидян Тябризя гайытды. Даща сонра гошун 2 йеря бюлцндц: бир щиссяси Мярянд вя Нахчывана цз тутду вя онлары гарят едиб шимала тяряф ирялиляди, о бири щиссяси ися Ящяр йолу иля шимала чякилди вя щяр ики орду Гарабаьда бирляшяряк 200 мин ясирля Гызыл Орда дювлятиня гайытды. Азярбайъан бу йцрцшдян чох зийан чякди. Ъялаири ямирляринин бир гисми Ялинъя галасына эетди, Султан Ящмяд ися Баьдада чякилди. Буна сябяб Теймурун ъянуб истигамятиндян Азярбайъана йцрцш етмяси иди.

   

   

  Теймурун Азярбайъана илк йцрцшц 1386 илин бащарында баш верди. Султаниййя шящярини тутан Теймур Тябризя тяряф ирялиляди, шящяря дахил олду вя ШянбиГазанда мяскян салды. Шящяр ящалисиндян хяраъ алынды, Тябризин танынмыш сяняткарлары Сямяргяндя эюндярилди. Теймур щямин илин пайызында Нахчывана эялди. Нахчыванлылар Шейх Щясянин башчылыьы иля мцбаризяйя галхдылар. Лакин Теймур онларын мцгавимятини гыра билди вя Ялинъя галасыны мцщасиряйя алды. Бурадан Гарса вя сонра Тифлися эялян Теймур Шякийя тяряф ирялиляди, даьлыг яразилярдя йашайан ящалини итаятя ъялб етди. Тянэцт, Агъяб, Гябяля, Сорх (Сурхаб) вя с. йерляри тутан Теймур Гарабаьа эялди вя бурада мяскян салды. Азярбайъана гаршы иддиаларындан ял чякмяйян Гызыл Орда ханы Тохтамыш 1387 илдя бир даща бурайа йцрцш ется дя, Теймурун оьлу Мираншащын Кцрцн шималына эюндярдийи гошунуна гаршы дура билмяйиб эери чякилди. Теймур ися Мяряндя эетди вя орадан Нахчывана гайыдараг Ялинъя галасына щцъум етди.

   Ялинъя галасы 14 ил мцщасирядя галды. Галада Ъялаирилярин хязиняси сахланылырды. Галанын мцдафияси Султан Ящмядин оьлу Султан Тащиря тапшырылмышды. Онун сярянъамында 300-я йахын ъянэавяр вар иди. Галанын мцдафиясиня ямир Алтун, ямир Оьулшайи кими ямирляр башчылыг едирди. Галаны тута билмяйян Теймур онун мцщасирясини даща да мющкямляндирди вя щямин илин бащарында Сямяргяндя гайытды. Азярбайъанда вя диэяр йерлярдя теймуриляря гаршы мцбаризя эцълянирди. Тябризя йийялянмяк уьрунда кяскин ара мцщарибяляри башланды. Щямин мцбаризядя Тябризин йерли ямирляри, Ялинъядяки ъялаири ямирляри, Халхал щакими Мащмуд, Мараьа щакими Йадиэаршащ, гарагойунлу ямирляри вя с. йахындан иштирак етдиляр. Цмумиййятля эютцрдцкдя, 1385–92 иллярдя Тябризя 22 дяфя щцъум едилмиш вя онларын 18-индя шящяр бир феодалдан башгасынын ялиня кечмишдир. Нящайят, 1392 илдя Теймурун Азярбайъана икинъи йцрцшц иля юлкядя нисби сакитлик йаранды, феодал груплары юз мювгеляриня чякилмяйя мяъбур олдулар. Теймур Ялинъяйя эцълц гошун щиссяляри эюндярди. Онун гошунуна 4 тцмян ямири башчылыг едирди. Гала мцдафиячиляри иля баш вермиш дюйцшдя онлардан икиси юлдцрцлдц, лакин гала тяслим олмады.

   

   

  1394 илдя Гызыл Орда ханы Тохтамыш бир даща Азярбайъана гошун йеритди. Теймур Шяки истигамятиндян онун цзяриня щярби гцввяляр эюндярди вя ону эери отуртду. Теймур 1395 илдя Гызыл Ордайа йцрцш етди, бюйцк гялябя чалды вя гянимятля эери гайытды. О, Дярбяндин мцдафия истещкамларыны мющкямлятди вя шимал сярщядляринин мцщафизясини Ширваншащ Ы Шейх Ибращимя тапшырды. Бундан сонра Теймур Сямяргяндя эетди. Онун оьлу Мираншащын Азярбайъандакы фяалиййяти цсйанларын баш вермясиня, йаделлиляря гаршы мцбаризянин эцълянмясиня сябяб олду. Тябриздя, Шякидя она гаршы чыхышлар олду вя онлар чятинликля йатырылды. Теймуриляря гаршы мцбаризя язми Ъянуби Гафгаз халгларынын бирляшмясиня вя бирэя мцбаризя апармаларына эятириб чыхарды.

  Шяки вя эцръц гошун бирляшмяляри Ялинъяйя щцъум етдиляр вя Султан Ящмядин оьлу Тащири азад едиб Баьдада йола салдылар. Галанын мцдафияси Сейди Яли вя Щаъы Салещя тапшырылды. Мцттяфигляр Мираншащын оьлу Ябу Бякрин башчылыьы иля эюндярилмиш гошун щиссялярини дя мяьлубиййятя уьратдылар. Ялинъя галасындакы вязиййят Теймуру чох наращат едирди. О, 1399 илдя Щиндистан сяфяриндян гайыдаркян йолда Тябриздян эялмиш гасиддян вязиййяти юйрянди вя Сямяргяндя чатандан ъями 4 ай кечмямиш тяъили сяфярбярлик елан едяряк Азярбайъана цчцнъц йцрцшя чыхды. Тарихи ядябиййатда “Йеддииллик мцщарибя” ады иля танынан бу йцрцш заманы Ялинъя галасы да зябт олунду. Бунун ясас сябяби гала дахилиндя баш вермиш ара чякишмяляри вя галанын мцдафиячиляр тяряфиндян тярк олунмасы иди.

   

  Яряб тарихчиси Ибн Ярябшащын йаздыьына эюря, Теймур бош галмыш галайа эирмиш вя галанын язямяти ону щейран етмишдир. О, бир мцддятдян сонра Гарабаьа, орадан Бейлягана эялмиш вя бурада абадлыг ишляри эюрмцшдцр: Бейляганда кичик шящярин гала гапылары тикилмиш, Араздан шящяря Бярлас су каналы чякилмишдир. Азярбайъанын бир сыра йерли феодаллары Ширваншащ Ибращимин васитячилийи иля Теймурун щцзуруна эялдиляр. Теймур 1404 ил мартын 27-дя Гарабаьдан Сямяргяндя гайытды вя чох кечмядян (1405) вяфат етди. Бундан сонра Азярбайъанда Теймуриляря гаршы мцбаризя йенидян эенишлянди. Теймуриляр 1406 илдя гарагойунлу Гара Йусиф вя мцттяфиги Ярдябил щакими Бястам Ъакирин тяряфиндян мяьлубиййятя уьрадылдылар. Даща сонра Тябриз Ъялаири Султан Ящмяд вя гарагойунлу Гара Йусиф тяряфиндян тутулду. 1410 илдя ися Гара Йусиф мцттяфиги Султан Ящмяди юлдцряряк Тябриздя щакимиййятя йийялянди вя Гарагойунлулар дювлятинин ясасыны гойду. Ъялаириляр дювляти Азярбайъанда сцгута уьрады.

   

   

  13–14 ясрлярдя Ширваншащлар дювляти Щцлакулар вя Ъялаириляр дювлятляринин вассал асылылыьында олмушдур. Бу дювлят Кцр чайындан Дярбяндин шималына кими олан яразиляри ящатя едирди. Пайтахты Шамахы шящяри иди. 13 ясрин яввялляриндя Ширванда щакимиййятдя Кясраниляр сцлалясиндян Эяршясб иди. Илк йцрцшляриндя Шамахыны даьыдан монголлар Дярбянддян щийля иля йан ютдцкдян сонра Монголустана гайытдылар. Монголлардан сонра Ширван яразиси гыпчаг вя эцръц дястяляринин щямляляриня мяруз галды. 1225 илдя дювлят ишляри иля ъидди мяшьул олмайан Ширваншащ Эяршясбин оьлу Фярибцрз [1225–44] атасына гаршы чыхды вя ону юлкядян говду. Фярибцрз орду вя халг тяряфиндян мцдафия олунду. О, Харязмшащ Ъялаляддин иля шазиш баьлады вя хяраъ юдямякля дахили мцстягиллийини горуйа билди. Лакин 1227 илдя о, хяраъ вермякдян дя имтина етди. Ширваншащлар монголларын икинъи йцрцшц вя Щцлаку ханын йцрцшц дюврляриндя дя данышыглар апарараг дахили мцстягилликлярини мцщафизя едя билдиляр. Бунунла беля, Ширваншащларын Щцлакулар дюврцндяки дахили мцстягилликляри мющкям дейилди вя Щцлаку шащзадяляриндян асылылыг даща габарыг нязяря чарпырды. 14 ясрин 20-ъи илляриндя Ширван, Шяки вя Эцръцстан вилайятлярини Щцлакулар дювлятинин баш ямири Чобанын оьлу Шейх Мащмуд идаря едирди.

   14 ясрин 30-ъу илляриндя Щцлакулар дювлятинин тяняззцля уьрадыьы дюврдя Ширваншащларын мцстягиллийинин йени дюврц башланды. Ширваншащлар Щцлакулар дювлятинин вассалы олсалар да, яслиндя Щцлакулар “сялтянятини мцщафизя едян” Чобани феодал групундан асылы дейилдиляр вя онлара гаршы дцшмян мювгедя дурурдулар.

  Ширваншащ Кейгубад вя оьлу Кавус [1345–72] даим Чобани феодалларына гаршы мцбаризя апарараг онларын тарих сящнясиндян силинмяляриндя щялледиъи рол ойнадылар. Кавус 1345 илдя Гарабаьда Чобани Мялик Яшряфля данышыглар апарса да, нятиъя ялдя олунмады, онларын гощумлуг ялагяляри дя баш тутмады. Мялик Яшряф 1347 илдя Ширвана гошун йеритди, лакин Кавусун эцълц орду иля Кцрцн сащилиня эялдийини ешидиб онунла данышыглара эирди. 1348 илдя Ширван бир даща Чобанилярин щцъумуна мяруз галды. Кавус вя атасы галаларда мющкямлянмяли олдулар. Нящайят, онлар Чобанилярин нцфузуну танымалы олдулар вя тяхминян 10 ил бу вязиййятдя галдылар. 1357 илдя Ширванда Чобани феодалларына гаршы мцбаризя йенидян эцълянди. Ширваншащ Кавусун разылыьы иля Гызыл Орда дювлятиня эедян Гази Мящияддин Бярдяи йерли щаким Ъаны бяйи Азярбайъана дявят етди вя Ъаны бяй Ширван яразисини манеясиз кечяряк Ширваншащ Кавусун мцшайияти иля Тябризя дахил олду. Ъаны бяй Мялик Яшряфи тутараг едам етди. Бунунла да, Чобанилярин Азярбайъандакы аьалыьына вя зцлмцня сон гойулду. Даща сонра Кавус диэяр чобани ямири Яхиъугла цзляшмяли олду, оьлу Новдяри гошунла онун цзяриня эюндярди вя Йеничай йахынлыьында Яхиъуьун цзяриндя гялябя чалынды. Кавус Гарабаьа эяляряк гыса мцддят бурада галды. Лакин Яхиъуг йенидян Гарабаьы тутмаьа наил олду.

   

   Ширваншащлар Ъялаириляр дюврцндя дя юз мцстягилликляри уьрунда мцбаризя апармышлар вя бир мцддят там мцстягил фяалиййят эюстярмишляр. Ширваншащ Кавус 1364–67 иллярдя Ъялаириляря гаршы цсйан галдырмыш вя бу дювр ярзиндя, ъялаири султаны Шейх Цвейсин Баьдадда олмасындан бящряляняряк, ики дяфя Тябризя йцрцш едиб 

  Азярбайъаны онларын нцфузундан хилас етмяйя ъящд эюстярмишдир. Шейх Цвейс Баьдаддан гайытдыгдан сонра Ширвана гошун йеритди вя 3 айа йахын Ширванда галыб ящалини гарят етди. Кавус Ъялаирилярин щакимиййятини танымалы олду вя ъялаири Шейх Цвейс тяряфиндян йенидян Ширвана щаким тяйин олунду. Кавусу явяз едян оьлу Щушянэ [1372–82] Ъялаириляр дювлятиндя эюркямли мювге тутду вя щакимиййят уьрунда мцбаризя апаран ъялаири шащзадяляри арасында мцнасибятлярин низама салынмасында фяал рол ойнады.

   1382 илдя Ширванда щакимиййят дяйишиклийи баш верди. Щушянэ юлдцрцлдц вя йериня Ы Шейх Ибращим [1382–1417] щакимиййятя эятирилди. Ибращимин ата-бабалары бир мцддят Дярбяндин щакими олдугларындан о вя хяляфляри Дярбяндиляр адланмаьа башладылар. Яслиндя ися онлар Кясранилярля ган гощумлуьуна малик идиляр, беля ки, Ибращим Щушянэин ямиси оьлу иди. Шейх Ибращимин дюврцндя Ширванда вязиййят, Теймур вя Тохтамышын йцрцшляри иля ялагядар, кяскин сурятдя дяйишди. Ширван шимал вя ъянуб истигамятиндян кяскин щцъумлара мяруз галды. Ики тяряфдян тящлцкя гаршысында галан Ибращим узагэюрян сийасят йеритди вя дцшмянин бириндян истифадя едяряк диэяриня гаршы мцбаризя апармаг тактикасыны тутду. О, Гарабаьда олан Теймурун щцзуруна эедяряк она гиймятли щядиййяляр апарды вя онунла мцттяфиг олараг, Ширван щакими кими танынды. Шимал сярщядляринин мцщафизяси дя она тапшырылды. Ибращим Теймурун Гызыл Ордайа гаршы йцрцшляриндя, Теймура гаршы чыхан йерли феодалларла, о ъцмлядян, Шяки щакими Сейди (Сиди) Ящмядля Теймур арасында мцнасибятлярин низамланмасында йахындан иштирак етди. Тохтамыш иля Теймурун арасында эедян мцщарибяляр Ширванын тясяррцфатына ъидди зийан вурса да, Ибращим юлкяни дирчялдя билди, Дярбяндин мцдафия истещкамларыны мющкямляндирди вя с.

   Теймурун юлцмцндян сонра Ы Шейх Ибращим Теймуриляря гаршы йени сийаси хятт тутду. Теймури империйасы дахилиндя щакимиййят уьрунда эедян мцбаризядян истифадя едян Ибращим Эянъяни вя Гарабаьын хейли щиссясини яля кечиря билди, Шяки, Ярдябил щакими, Гараман тайфа башчысы, эцръц чары иля иттифаг баьлады. Мцттяфигляр 1405 илин йайында Кцр чайынын сащилиндя теймури Юмярин гошунуну мяьлубиййятя уьратдылар. Бу заман Юмяря гаршы цсйан галдырмыш тябризлиляр Ибращими Тябризя дявят етдиляр. 1406 илин майында Ибращим Тябризя дахил олду вя гыса мцддятя олса да, Азярбайъаны юз щакимиййяти алтында бирляшдирди. Лакин сонракы щадисяляр Ибращимин Тябриздян эери гайытмасына сябяб олду.

   13–14 ясрлярдя Азярбайъанда Шяки щакимлийи дя мцщцм рола малик иди. О, 30-ъу иллярдян башлайараг Ширванын тяркибиня дахил олду. 14 ясрин 30-ъу илляриндя Щцлакулар дювлятинин зяифлямясиндян вя парчаланмасындан истифадя едян Шяки феодаллары дахили мцстягиллик ялдя етдиляр. Щакимиййятя ойрат тайфасы эялди. Онларын фяалиййяти Теймурун дюврцндя даща да эенишлянди. Шяки бу дюврдя дяфялярля Теймурун щцъумларына мяруз галды. Теймурун икинъи йцрцшц заманы Шяки даьыдылды, Шяки щакими Сейди Яли щакимиййятдян эетди.

   

   

  Лакин Теймурун Азярбайъанда олмадыьы дюврдя Сейди Яли теймуриляря гаршы мцбаризя апарырды.

  1395 илдя Теймурун оьлу Мираншащ Сейди Ялинин мцхалиф чыхдыьыны эцман едиб Шякийя гошун чякди вя бюлэяни талан етди. Бундан щиддятлянян Сейди Яли эцръц гошуну иля бирликдя Ялинъяйя щцъум етди вя Султан Тащири мцщасирядян азад етди. Даща сонра Шякийя гошун чякян Ябу Бякрля дюйцшдя Сейди Яли юлдцрцлдц. Лакин, Теймурун гошуну да мяьлубиййятя уьрады. Атасынын йерини тутан Шяки щакими Сейди Ящмяд Ы Шейх Ибращимин васитячилийи иля Теймурла мцнасибятляри тянзимляйя билди, Шяки щакими кими танынды. Теймурун юлцмцня гядяр Сейди Ящмяд онун мцттяфиги кими фяалиййят эюстярди, йцрцшляриндя иштирак етди вя бунунла да Шякинин дахили мцстягиллийини горуйуб сахлайа билди.

   13–14 ясрлярдя Азярбайъанда ящалинин етник тяркибиндя вя дини эюрцшляриндя мцяййян дяйишиклик баш верди. Бу илк нювбядя монгол йцрцшляри дюврцндя Азярбайъана бир сыра монгол-тцрк тайфаларынын эялмяси иля баьлы иди. Илк мянбяляр вя топонимик материаллар щямин дюврдя 20-дян артыг тайфанын Азярбайъана эяляряк юлкянин мцхтялиф йерляриндя мяскунлашдыьы щагда мялумат верир. Сулдус-чобани, ъялаири, гурган, сягаит, кинэит, ъуриат, сунит, тянкгут, илдуркин, урйанкгат, онгут, татар, щяртякан, ойрат, щямчинин ъиркин, тамгалыг, долан, алар, ялят, уран вя с. беля тайфалардан идиляр. Бу тайфаларын адлары Азярбайъан топонимикасында горунуб сахланмышды. Эялмя монгол-тцрк тайфалары заман кечдикъя йерли ящали иля гайнайыб-гарышмыш, ассимилйасийайа уьрамыш вя ейни заманда Азярбайъанда ящалинин сайынын артмасына сябяб олмушлар. Монгол йцрцшляри дюврцндя эялян тайфалардан сулдусиляр (сонрадан “чобаниляр” адландылар) вя ъялаириляр Азярбайъанда даща фяал олдулар вя юлкянин идарясиндя иштирак етдиляр.

   

  Азярбайъана эялян монгол-тцрк тайфалары иля йерли ящали арасында мювъуд олмуш фяргли ъящятлярдян бири онларын дини эюрцшляриндяки мцхтялифлик иди. Ясасян бцтпярястлярдян ибарят олан монгол тайфалары илк вахтларда Азярбайъанда вя зябт етдикляри яразилярдя юз динлярини, адят-янянялярини горуйуб сахламаьа ъящд эюстярдиляр. Хой, Мараьа вя с. шящярлярдя бцтпярястлик дини абидяляри бцтханалар тикилди, бцтпяряст дин хадимляринин – бяхшилярин щазырланмасы цчцн эениш имканлар йарадылды. Монголлар илк вахтларда башга динляря, хцсусиля христиан вя йящуди динляриня дя мейил салдылар. Бцтцн бунлар исламын дювлят дини статусуну итирмясиня эятириб чыхарды вя йерли мцсялман ящалиси иля эялмя монголлар арасында гаршыдурмайа сябяб олду. Монгол шащзадяси Газан щакимиййятдя мющкямлянмяк наминя бцтпярястликдян цз дюндярди, ислам динини гябул етди вя бцтцн монгол тайфаларыны бу диня ситайиш етмяйя вадар етди. Ислам йенидян дювлят дини статусу кясб етди. Газан ханын бу тядбири бцтпярястлийин арадан чыхмасына, христиан вя йящуди динляринин мювгейинин хейли зяифлямясиня эятириб чыхартды. Кяскин мцбаризя шяраитиндя газанылан бу гялябя исламын сонракы инкишафына тясир етди вя юлкянин идарясинин бир чох сащяляри йенидян ислам дин хадимляринин сярянъамына верилди.

   Азярбайъанда игтисади вязиййят. Монгол истилалары Азярбайъан игтисадиййатына аьыр зярбя ендирди. Юлкядя ишчи гцввяси кяскин сурятдя азалды, бир сыра шящярляр, хцсусиля Бейляган, Эянъя, Ярдябил даьыдылды, бязиляри (Бярзянд, Баъряван, Халхал, Мийаня вя с.) ади йашайыш мянтягяляриня чеврилдиляр. Кянд тясяррцфаты, суварма системи даща эцълц даьынтыйа мяруз галды. Буна сябяб олан амиллярдян бири кючяри монгол тайфаларынын йерли отураг ящалини сыхышдырмасы, юзляриня мяхсус кючярилик янянялярини давам етдиряряк кянд тясяррцфаты цчцн мящсулдар торпаглары отлаглара чевирмяляри иди. Нятиъядя, илк монгол йцрцшляри дюврцндя Азярбайъанда якин сащяляринин йалныз 1/10-и кянд тясяррцфаты цчцн йарарлы вязиййятдя галды.

  13 ясрин орталарында Щцлакулар дювлятинин тясиси вя мяркязи щакимиййятин эцълянмяси тясяррцфатда мцяййян ъанланмайа сябяб олду. Бу дюврдя монгол ханларынын щяйата кечирдикляри игтисади сийасятин ясасыны йерли феодалларын торпаг сащялярини зябт етмяк вя ящалинин истисмары нятиъясиндя вар-дювлятя йийялянмяк тяшкил едирди. Щцлаку вя оьлу Абага ханын щакимиййяти дюврцндя юлкя игтисадиййаты мцяййян дяряъядя инкишаф ется дя, сонрадан игтисадиййатда тяняззцл просеси башланды вя эетдикъя дяринляшди. 13 ясрин сонларына йахын Щцлакулар дювлятиндя сийаси вя игтисади бющран баш верди. Игтисадиййатдакы тяняззцл дювлят хязинясинин бошалмасына сябяб олду. Кейхату хан [1291–95] бу просесин гаршысыны алмаг мягсядиля тядбирляр эюрся дя (тядавцля чао адлы каьыз пуллар бурахылды), бунун сямяряси олмады.

   Щцлакулар дювлятини игтисади вя сийаси бющрандан хилас етмяк мягсядиля Газан хан [1295–1304] ъидди аддымлар атды вя ислащатлар кечирди. Онун торпаг, верэи, мящкямя, рабитя, тиъарят сащяляриндяки ислащатлары юлкя игтисадиййатынын йцксялмясиня, дювлятин тяняззцл просесинин гаршысынын алынмасына вя гцввятлянмясиня сябяб олду. Газан хан щярбчиляря игта торпаглары пайланмасыны рясмиляшдирди вя бунунла да щярби хярълярин азалдылмасына, щярбчилярин хидмяти мясулиййятляринин артырылмасына наил олду. Торпаг ислащатынын мцщцм тяркиб щиссяляриндян бири бош галмыш торпагларын (байрат) истифадяси цзря щяйата кечирилян тядбирляр иди.

  Байрат торпаглары гейдиййата алыныр вя сащиби ону беъярмядикдя, башгаларына пайланыр вя беъярилмяси цчцн имканлар йарадылырды. Газан ханын верэи сащясиндяки тядбирляри дя сямяряли олду. Бцтцн верэиляр вя онларын щяъми дягигляшдирилди, онларын топланылмасында ъидди гайдаганун гойулду, верэилярдян ялдя олунан эялирлярин хярълянмяси цзяриндя нязарят эцъляндирилди. Газан ханын эюстяриши иля мящкямя системиндяки юзбашыналыг, гисмян дя олса арадан галдырылды, рцшвятхорлуг щаллары азалды, 30 илдян артыг вахты кечмиш иддиалар ганунсуз щесаб олунду, газы вязифясиня тяйинатлара хцсуси фикир верилди вя с.

   

   Рабитя сащясиндя дя ъидди тядбирляр щяйата кечирилди. Ясас тиъарят йолларында щяр 3 фярсянэдян (20–21 кмдян) бир рабитя дайанаъаглары – йамлар йарадылды. Онлара йам ямирляри тяйин олунду. Рабитядя истифадя олунан йарлыг вя “пайдза”лар (лювщяъикляр) дяйишдирилди, онлардан истифадя цзяриндя нязарят гойулду. Беляликля, юлкядя рясми рабитяйам системи йарадылды. Тиъарятдя ишлядилян пул, чяки, юлчц ващидляри сабитляшдирилди, тиъарят йолларынын, базарларын мцщафизяси эцъляндирилди. Газан ханын ислащатлары нятиъясиндя юлкянин игтисади вязиййяти тянзимлянди, хязиня эялирляри артараг 1700 тцмяндян 2100 тцмяня чатды. Тясяррцфатын инкишафы 14 ясрин 20-ъи илляринин сонуна кими давам етди. Газан хан ислащатларынын щяйата кечирилмясиндя дювлятин баш вязири, щяким, тарихчи Фязлуллащ Ряшидяддинин бюйцк хидмятляри олмушдур.

   14 ясрин 30-ъу илляриндя Азярбайъанда игтисади вязиййят йенидян аьырлашды вя бу щал ясрин орталарына – Ъялаири Шейх Цвейсин дюврцня кими давам етди. Буна сябяб Щцлакулар дюврцндя мяркязи щакимиййятин зяифлямяси, феодал ара чякишмяляринин артмасы, дювлятин яразисинин мцхтялиф щиссяляря парчаланмасы, Азярбайъанда Чобани феодал групунун зцлмц, еляъя дя юлкяйя олан арамсыз хариъи щцъумлар, мцщарибяляр олду. Дюврцн тарихчиси Щямдуллащ Гязвини 40-ъы иллярин яввялляриндя юлкянин “гурда, тцлкцйя мяскян, байгуша, кяркяся вятян” олдуьуну, Ябу Бякр ял-Гцтби ял-Ящяри ися Азярбайъанда “зцлм, бащалыг вя вяба” кими цч шейин бол олдуьуну хябяр верирляр. Ъялаири Шейх Цвейсин дюврцндя юлкя игтисадиййатында мцяййян ъанланма мцшащидя олунса да, Азярбайъан яразисинин Теймурун вя Тохтамышын щцъумлары дюврцндя дюйцш мейданына чеврилмяси тясяррцфат щяйатына ъидди тясир эюстярди вя игтисади вязиййятин йенидян тяняззцлцня сябяб олду.

   

  Монголларын Азярбайъана йцрцшляри вя монгол щюкмранлыьы юлкянин аграр гурулушуна бюйцк тясир эюстярди. Юлкядя яввялляр мювъуд олмуш яняняви торпаг мцлкиййяти формалары иля йанашы (хасся, вягф, мцлк, ъамаат вя с.) инъу, диван, игта торпаг мцлкиййяти формалары да эениш йайылды. Монголларын эялиши иля юлкядяки верэи вя мцкялляфиййятляр щям сайъа, щям дя верэинин мигдарына эюря артды. Дюврцн мянбяляриндян айдын олур ки, монгол аьалыьы дюврцндя ящали 40-а йахын верэи юдямиш, мцкялляфиййятляр йериня йетирмишдир. Ящалидян топланан верэиляр ичярисиндя гупчур, хяраъ, тамьа, таьар, баъ, цляфа (яляфя), калан, тярщ, ъизйя, нямари, тябьур, баьбашы (баь-шумар), хане-шумар, ушр вя с. верэи нювляри даща аьыр иди вя халг кцтлясинин мцфлисляшмясиня сябяб олурду (акад. Я.Ялизадянин арашдырмаларына эюря).

   Азярбайъан тарихян мцнбит, мящсулдар торпаглара, зянэин битки юртцйцня малик юлкя иди. Азярбайъанда щяр ъцр дянли биткиляр – буьда, арпа, чялтик, гарьыдалы, бостан вя баь биткиляри, техники биткиляр, хцсусиля памбыг беъярилирди. Юлкянин айры-айры бюлэяляри мцхтялиф битки нювц иля мяшщурлашмышды. Кянд тясяррцфатында сцни суварма шябякяси мювъуд иди. Бу сащядя ясасян чай суларындан вя кящриз системиндян истифадя олунурду. Теймурун дюврцндя Араздан Бейлягана Бярлас су архы чякилди вя кянд тясяррцфатынын инкишафында мцщцм рол ойнады. Кянд тясяррцфаты биткиляринин беъярилмясиня хцсуси диггят йетирилирди.

  Истиханалардан, сцни сувармадан, котан иля шумламадан, шоран торпагларын йуйулараг мцнбитляшдирилмясиндян эениш истифадя едилирди. 1–2 ъцт юкцзля дартылан хырда котанларла йанашы, 8–10 ъцт юкцзля дартылан котанлар мювъуд иди. Кянд тясяррцфаты биткилярини хястяликлярдян вя зийанвериъилярдян горумаг цчцн мцхтялиф тядбирляр эюрцлцрдц. Кянд тясяррцфатынын мцщцм сащясини щейвандарлыг тяшкил едирди. Азярбайъанын бцтцн бюлэяляриндя гарамал вя давар сахланылырды. Азярбайъан атлары дцнйа шющряти газанмышды. Марко Поло Азярбайъанда чохлу йахшы атын олдуьуну вя Щиндистана апарылыб баща гиймятя сатылдыьыны билдирирди.

   13 ясрин яввялляриндя Азярбайъанда шящярляр йцксяк инкишаф сявиййясиндя иди. Шящяр игтисадиййатында сяняткарлыг вя тиъарят мцщцм йер тутурду. Ясрин яввялляриндя Азярбайъанда ирили-хырдалы 60-дан чох шящяр вя галалар вар иди. Эянъя, Тябриз, Нахчыван, Мараьа, Ярдябил, Дярбянд вя с. Азярбайъанын ясас шящярляриндян иди. Онларын бязиляриндя 100 миндян артыг ящали йашайырды. Монгол йцрцшляринин даьыдыъы нятиъяляриня бахмайараг, шящярлярин инкишафы давам етди, йени шящярляр салынды.

   

   

  14 ясрин 1-ъи йарысында вя сонралар Мараьа, Нахчыван вя Уъан шящярляри даща да инкишаф етди. Урмийа, Хой, Сялмас, Сяраб вя Ушну юлкянин ири шящярляри сырасына дахил олдулар. Тябриз Щцлаку дювлятинин пайтахты олараг даща сцрятля инкишаф едирди. Онун яразиси эенишляняряк 4000 щектара чатды. Шящяр 25 мин аддым (тягр. 24 км) узунлуьунда дивар иля ящатя олунмушду. Шящярдя 1 милйона йахын адам йашайырды. Тябриз шящяринин ятрафында салынмыш Ряшидиййядя 30 мин ев варды. Бу дюврдя Азярбайъанда Мащмудабад шящяри салынды. Азярбайъанын бир чох йерляриндя – Тябриздя (Ярк галасы), Абшеронда юлкянин мцдафия гцдрятинин мющкямлянмясиня хидмят едян галалар тикилди. Мярдякандакы 2 гала, Нардаран галасы, Рамана галасы бу дюврцн тикилиляриндяндир.

   Азярбайъан шящярляри йарымаграр хцсусиййятляря малик олсалар да, онларын игтисадиййатында сяняткарлыг вя тиъарят мцщцм йер тутурду. Шящяр ящалисинин сяняткарлыг вя тиъарятля мяшьул олан зцмряси чохлуг тяшкил едирди. Бир чох Азярбайъан шящярляри, хцсусиля Тябриз Шяргин мцщцм сяняткарлыг вя тиъарят мяркязиня чеврилмишди. Шящярдя щяр бир сянят нювц цзря сяняткарлыг растасы – ъярэяси мювъуд иди. Базарларда яснаф вя сяняткарларын хцсуси йерляри варды.

   Щямдуллащ Гязвини. Нцзщятцлгцлуб.

   ЫЫЫ бюлцм. Азярбайъан юлкясинин тясвири Азярбайъанын тяркибиндя 9 тцмян вя 27 шящяр вардыр. Юлкянин чох йериндя  иглим сойуг, аз йериндя мцлайимдир. Онун сярщядляри Ираги-Яъям, Муьан,  Эцръцстан, Ярмян вя Кцрдцстан  яйалятляринядяк чатыр. Узунлуьу Бакыдан Халхала кими 95 фярсях, ени ися Бяъярвандан Сипана кими 55 фярсях едир. Кечмишдя Азярбайъанын  пайтахты Мараьа шящяри олмушдур, инди ися Тябриздир. Бу, бцтцн Азярбайъан шящярляри ичярисиндя ян эюзял вя мющтяшям шящярдир. Сялъуглар вя Атабяйляр щакимиййяти заманында Азярбайъанын дювлят эялири 20 милйон динара йахын олмушдур.

   Бу дюврдя Азярбйъан шящярляриндя, ясасян, яввялки яняняви сянят нювляри давам етдирилирди. Тохуъулуг, халчачылыг, металишлямя, керамика, дулусчулуг, дяри истещсалы, аьаъ емалы, шцшя истещсалы, тикинти иши, ширниййат щазырланмасы, бядии ишлямяляр вя с. ясас сяняткарлыг сащялярини тяшкил едирди. Ширван юз ипяйи, Эянъя сойуг силащы, Хой мис мямулаты, Шямкир бычаглары, Шиз гызыл вя гурьушун емалы иля танынырды. Елханиляр дюврцндя силащ щазырланмасы сащясиндя кейфиййят дяйишиклийи дя баш верди. Бир чох сяняткарлар монголлардан яхз етдикляри “тона” адланан цчтийяли ох уълуглары щазырлайырдылар. Тябриз, Бейляган, Гябяля, Эянъя керамика усталарынын, Тябриз, Каьызконан (Хуняъ) шящярляринин аьаъ емалы цзря сяняткарларынын мящсуллары йцксяк гиймятляндирилирди. Сяняткарлар “яхи” адланан дини-иътимаи-сийаси вя пешя бирликляри йаратмышдылар.

  Беля бирликляр чох вахт “яснаф” вя йа “мющтярифя”, монголлар дюврцндя ися “озан” адланырды. “Яхи” бирликляри хцсуси низамнамяляр – “Фцтцввятнамя”ляр ясасында фяалиййят эюстярирдиляр.

   

   

  Азярбайъан Щцлакулар вя Ъялаириляр дювлятляринин мяркязи вилайяти кими хариъи вя дахили тиъарятдя апарыъы рол ойнайырды. Бу дювлятлярин яразисиндян кечян 5 ясас карван йолунун яксяриййятинин Азярбайъанла ялагяси варды. Тябриз дцнйа ящямиййятли тиъарят йолларынын кясишдийи мякан иди. Шимал, ъянуб вя ъянуб-шярг йоллары Тябризи дцнйанын бир чох тиъарят мяркязляри иля бирляшдирирди. Азярбайъан яразисиндя цмуми узунлуьу тяхм. 2000 км-дян артыг олан тиъарят йоллары шябякяси мювъуд иди.

   Азярбайъан сяняткарларынын мящсуллары Шярг вя Гярб юлкяляриня ихраъ олунур вя йцксяк гиймятляндирилирди. Венесийа, Эенуйа, Гызыл Орда вя с. дювлятлярля тиъарят ялагяляри даща эениш иди. Азярбайъандан ихраъ олунан ямтяяляр арасында кянд тясяррцфаты мящсуллары хцсуси йер тутурду. Юлкяйя чохлу хариъи маллар идхал олунурду. Тябриз базарында Сейлон, Кяшмир, Мярв, Тус, Шираз, Шам, Чин, рус кнйазлыглары, Алманийа вя с. юлкялярдян эятирилян мцхтялиф чешидли маллар сатылырды. Газан ханын кечирдийи ислащатлар юлкядя тиъарятин даща да инкишафына тякан верди.

   Тиъарятин инкишафы вя эениш вцсят алмасы юлкядя пул тядавцлцнцн тянзимлянмясини тяляб едирди. Азярбайъанын мцхтялиф шящярляриндя – Тябриз, Эянъя, Мараьа, Нахчыван, Бярдя, Ярдябил, Урмийа, Бакы, Шамахы, Шабран, Бейляган, Дярбянд, Хой, Билясувар, Шярур, Сяраб, Астара, Сялмас, Мащмудабад, Гябяля, Яръиш, Ширван, Гарааьаъ, Ялинъя, Эцштасфи вя с. шящяр вя галаларында зярбханалар мювъуд иди вя онларда мцхтялиф юлчцдя вя вязндя гызыл, эцмцш вя мис сиккяляр кясилирди. Зярбханаларда хцсуси иш принсипи мювъуд иди. Тядавцлдя тцмян, балыш, динар, дирщям, еляъя дя аьъа, мири, тинэя, данг, бир мцддят ися “чао” адлы каьыз пуллар истифадя олунмушдур.

   Идарячилик системи. Монголларын Азярбайъанда дювлят гурмалары юлкянин идаря системиня мцяййян тясир эюстярди. Азярбайъанда ики яняняви дювлят гурулушунун – отураг ящалийя вя кючяриляря мяхсус идаря системляринин бир-бириля чульашмасы нятиъясиндя даща тякмил, юз дюврц цчцн мцтярягги олан ващид идаря системи йаранды. Йени идаря системиндя щяр ики тяряфя аид мцтярягги ъящятляр юзцня йер тапды. Бу системдя кючяриляря мяхсус щярби идарячилик юз мювгейини горуйуб сахласа да, тясяррцфатын идарясиндя йерли идарячилик яняняляри цстцнлцк газанды.

   Щцлакулар вя Ъялаириляр дювлятляриндя али щакимиййят органы гурултай иди. Сялтянят сащиби олан султан да гурултайда сечилдикдян сонра щцгуги бахымдан тясдиглянирди. Султанын сялащиййятляри гейри-мящдуд иди. Наиб яс-сялтянят султанын наиби иди вя онун олмадыьы вахтларда юлкяни идаря едирди. Дювлятдя щярби идарячилийя даща чох цстцнлцк верилирди. Щярби идарячилик баш ямирин ялиндя ъямлянмишди. Щярби идарячилик “ямарят” (ямирлик)

  адланан тяшкилатда ъямляшмишди вя онун ашаьы щярби бюлмялярдя юзякляри мювъуд иди. Бу системдя улус ямири, вилайят (юлкя) ямири, тцмян, минлик, йцзлцк ямирляри фяалиййят эюстярирди. Щярби щиссялярдя инаглар (щярби мяслящятчиляр), букавул (тяминатчы), йасавул, бяхши, йуртчи, бяларгучи вя с. вязифя сащибляри чалышырдылар.

  Орду щиссяляриндя ъидди низам-интизам Чинэиз ханын йасасы (гануну) иля тянзимлянирди.

   

   

  Дювлятин мцлкц идаряси “диван” системи иля щяйата кечирилирди. Мяркязи дювлят апаратында 20-дян артыг диван мювъуд иди. Онлар мяркязи вя сащяляр цзря диванлара айрылырды. Мяркязи диванлар “Диван-и сялтянят” вя “Диван-и мямалик” олмагла 2 гисмя бюлцнцрдц вя мцвафиг олараг сялтянят сащибиня вя дювлятя аид тясяррцфатын идаряси иля мяшьул олурду. Диванларда ъидди малиййя щагг-щесабы апарылыр вя бу мягсядля 7 нюв дяфтярлярдян – мцщасибат китабларындан истифадя олунурду. Мцлки идаряйя баш вязирляр вя диван башчылары ъавабдещ идиляр. Бундан ялавя, мцлки идаря системиндя улуг битикчи (ямлак ряиси), мцнши ял-мямалик, исфящсалар, щякям ял-мямалик вя с. вязифя сащибляри чалышырдылар. Бош галмыш байрат торпагларын истифадяси, тикинти, сяняткарлыг, тиъарят вя диэяр сащяляр цзря диванлар фяалиййят эюстярирди. Онлар, вилайятляр, шящярляр цзря шахялянмишдиляр. Дини мцяссисялярин, ямлакын, хцсусиля, вягф ямлакынын идаряси газы ял-гцззатын (газылар газысынын) ялиндя ъямляшмишди. Вягф ямлакы “дювлят вягфи” вя “сейидляр вягфи” олмагла 2 йеря бюлцнмцшдц. Дювлятин мящкямя системи дя мцхтялиф щиссяляря –дювлят вя дини мящкямяляря айрылмышды.

  Дювлят мящкямяляри Чинэиз ханын йасасына, дини мящкямяляр шярият ганунларына ясасян фяалиййят эюстярирди.

  Шярият мящкямяляринин ишиня дювлят мящкямяляринин мцдахиляси ганун иля гадаьан олунмушду.

   

   Монгол йцрцшляри дюврцндя кючяри монгол-тцрк тайфаларынын Азярбайъана эялмяси вя бурада мяскунлашмасы Азярбайъан елминя вя инъясянятиня, о ъцмлядян, уйьур ряссамларынын эятирдикляри Шярги Тцркцстан сянятинин Тябриз миниатцр мяктябинин инкишафына ящямиййятли тясири олмушдур. Ейни заманда уйьур ялифбасы юлкянин тцрк ящалиси арасында йазы васитясиня чеврилди. Рясми сянядляр ящалийя бу ялифба иля чатдырылырды.

   Беляликля, монгол йцрцшляринин даьыдыъы тясириня бахмайараг, 13–14 ясрлярдя Азярбайъан елми вя мядяниййятинин инкишафында мцщцм наилиййятляр ялдя едилмишдир.

   Яд.: А л и з а д е А. А. Социально-экономическая и политическая история Азербайджана 13–14 веков. Б., 1956; П и р и й е в В. З. Азярбайъан Щцлакулар дювлятинин тяняззцлц дюврцндя. Б., 1978; Азярбайъан тарихи. Йедди ъилддя. Ъ. 3, Б., 1999; П и р и й е в В а г и ф . Азярбайъан 13–14 ясрлярдя. Б., 2003; П и р и й е в В а г и ф. Нахчыван тарихиндян сящифяляр. 13–14 ясрляр. Б., 2004; Ш и р и н Б я й а н и. Тарих-е але Ъялаир. Тещран, 1345 (щиъри).

  Вагиф Пирийев

   

   

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
Ümumi məlumat – 6.1 .Milli təhlükəsizliyin təminat sistemi
  4.4.  Azərbaycan 13-14 əsrlərdə

  Азярбайъан 13–14 ясрлярдя

   Азярбайъанын тарихи-сийаси ъоьрафийасы. Азярбайъан 13–14 ясрлярдя эениш яразиляри ящатя етмиш Щцлакулар (Елханиляр) вя Ъялаириляр дювлятляринин тяркибиндя олмушдур. Щцлакулар дювлятинин сярщядляри Иран кюрфязиндян Дярбяндин шималына, Мисир щцдудларындан Аму-Дярйа чайына кими узанырды. Онун тяркибиня Азярбайъан, Яряб Ирагы, Яъям Ирагы, Кирман, Эцръцстан, Кичик Асийа (Рум), Ермянистан (Ярмян), Кцрдцстан, Фарс, Хузистан, Хорасан вя с. вилайятляр дахил иди. Щцлакулар дювлятинин пайтахтлары Мараьа, Тябриз, Султаниййя вя йенидян Тябриз шящярляри олмушдур. Щцлакулары явяз едян Ъялаириляр дювлятинин яразиси ися нисбятян йыьъам иди вя Азярбайъан, Яряб Ирагы, Яъям Ирагы, Ермянистан вя Кцрдцстан вилайятлярини бирляшдирирди. Бу дювлятин пайтахты яввял Баьдад, сонра Тябриз шящярляри олмушдур. Азярбайъан ады чякилян дювлятлярин мяркязи вилайяти, онун Мараьа вя Тябриз шящярляри дювлятлярин пайтахт шящярляри олмуш вя щяр ики дювлятин тяркибиня дахил олан вилайятлярин идаряси Азярбайъандан – Тябриздян щяйата кечирилмишдир.

   

  13–14 ясрлярдя бцтцн Азярбайъан торпаглары (вилайят кими) Дярбяндин шималындан Зянъанын ъянубуна, Хязяр вя Эилан сярщядляриндян Эюйчя эюлцнцн гярб сащилляриня кими олан яразини ящатя едирди. Бу дюврдя Азярбайъан ады алтында щям мцасир Ъянуби Азярбайъан, щям дя Шимали Азярбайъан яразиси нязярдя тутулурду. Ващид Азярбайъан яразиси яввялки (Атабяйляр) вя сонракы (Сяфявиляр) дюврлярдякиня нисбятян йыьъам иди вя тяхминян 370–375 мин км2 яразини ящатя едирди. Азярбайъан яразисинин азалмасына сябяб монгол йцрцшляри вя бундан мящарятля истифадя едян христиан аляминин (хцсусиля ермянилярин) мякрли сийасяти олмушдур. Азярбайъан вилайятинин бу дюврдяки сярщядляри Хязяр дянизи – Эилан вилайяти – Зянъан, Савуъбулаг, Ушну шящярляринин вя Руиндеж галасынын ъянубундан – Урмийа, Сялмас, Хой, Маку шящярляринин вя Нахчыван мащалынын гярбиндян – Дябил (Двин) шящяриндян  Эюйчя эюлц – Дебед (Тебедер) чайындан – Шяки мащалынын гярбиндян вя шималындан – Дярбянд шящяринин шималындан кечирди.

   

   Азярбайъан вилайяти инзибати-ярази бюлэцсц бахымындан яйалятляря, мащаллара, тцмянляря айрылырды. Азярбайъан вилайяти 4 яйалятя – Азярбайъан, Арран, Ширван вя Муьан яйалятляриня бюлцнмцшдц. Азярбайъан щям бцтюв вилайятин, щям дя онун бир яйалятинин – тарихи Атропатена (Адурбадаган) яразисинин ады иди. Азярбайъан яйаляти Араз чайындан ъянубдакы яразилярин, Арран Кцр иля Аразын арасындакы сащялярин, Ширван Кцрдян шималдакы сащялярин, Муьан Аразын Кцря тюкцлдцйц йердян ъянубшяргя тяряф олан йерлярин ады иди. Азярбайъан яйалятинин тяркибиндя Гарадаь вя Талыш мащаллары, Ширванын тяркибиндя Шяки, Арранын тяркибиндя Гарабаь, Эцштасфи, Арасбар мащаллары мювъуд иди. Ъоьрафи бахымдан Аррана дахил олан Нахчыван тцмян статусу иля Азярбайъан яйалятинин тяркибиндя иди. Азярбайъан яйаляти (тарихи Атропатена яразиси) инзибати бахымдан тцмянляря бюлцнмцшдц. Дюврцн тарихчиси Щямдуллащ Мустовфи Гязвини Азярбайъан яйалятинин 9 тцмяня бюлцндцйцнц хябяр верся дя, онлардан 8-нин адыны чякир (Тябриз, Ярдябил, Мишкин, Хой, Сяраб, Мараьа, Мярянд вя Нахчыван). “Тцмян” яслиндя щярби-инзибати ярази ващиди иди. Тцмян кими мцяййянляшдирилмиш яразидян ейни заманда бир тцмян, йяни 10 мин ясэяр топланмалы вя дювлятя верилмяли иди.

   Азярбайъан вилайятиня дахил олан яйалятляр вя онларын тяркибиндяки мащаллар вя тцмянляр сийаси-инзибати, иътимаиигтисади, мядяни вя мяняви бахымдан ващид яразини тямсил едирдиляр. Гарабаь Арранын тяркибиндя олмагла ъянубда Араз чайы, ъянуб-гярбдя Щякяри чайы, шимал-гярбдя Зягямчай, шяргдя Эцштасфи (Аразын Кцря говушдуьу ярази), шимал вя шимал-шяргдя Кцр чайы иля сярщядлянирди. Гарабаьын даьлыг вя дцзян яразиляри бир-бириля сых игтисади вя мядяни ялагядя олмушдур. Дюврцн илк мянбяляриндя “Даьлыг Гарабаь” термининя тясадцф олунмур. Нахчыван тцмяни дя мцасир Нахчыван МР-на нисбятян даща эениш яразиляря малик олмушдур. Дюврцн илк мянбяляринин мялуматындан айдын олур ки, 13–14 ясрлярдя Нахчыван Араз чайынын шимал вя ъянуб сащилляриндяки яразиляри юзцндя бирляшдирирди. Онун яразисинин ясас щиссяси Арранда олса да, мцяййян гисми индики Ъянуби Азярбайъанын шимал-гярбиндя иди. Макудан Гафан даьларына кими олан яразиляр бу дийара дахил иди. Нахчыван тцмяни Хой, Мярянд, Мишкин тцмянляри вя Гарабаьла щцдудланырды. Макунун вя Гафанын Нахчыван тцмяниня дахил олмасы бу дюврцн илк мянбяляринин (Ф.Ряшидяддин, Щ.Гязвини вя с.) мялуматы иля тясдиг олунур.

    

   

  Монголларын Азярбайъана икинъи йцрцшц. 1231 илдя Ъормоьонун башчылыьы иля монгол гошунлары ъянуб истигамятиндян йенидян Азярбайъана сохулдулар. Мараьаны зябт едяряк шящяр ящалиси цзяриня аьыр верэи гойан монголлар Тябризи мцщасиряйя алдылар. Апарылан данышыглар нятиъясиндя Тябриз ящалиси хяраъ юдямяли олду. Тябризин бир чох танынмыш сяняткарлары Монгол империйасынын пайтахты Гарагорума эюндярилди. Монголлар Тябриздян Эянъяйя йцрцш етдиляр. Шящяр 4 ил мцдафия олунмасына бахмайараг 1235 илдя дцшмян ялиня кечди. Эянъя даща 4 ил хараба вязиййятдя галды вя йалныз 1239 илдя онун бярпасына ъящд эюстярилди. Шямкир шящяри дя монголлара эцълц  мцгавимят эюстярди. Чох чятинликля шящяря эиря билян монголлар ону йандырдылар, ящалини гылынъдан кечирдиляр. Даща сонра Бакы, Товуз вя с. шящярляри яля кечирян монголлар 1239 илдя Дярбянди тутдулар вя беляликля дя бцтцн Азярбайъан яразисини яля кечирдиляр. Онлар, илк йцрцшдян фяргли олараг, бу дяфя юлкяни тярк етмядиляр. Азярбайъанда мющкямлянян монголлар диэяр вилайятляри дя яля кечиряряк Ъянуби Гафгазда мяскян салдылар.

   1239–56 иллярдя Азярбайъан вя еляъя дя Ъянуби Гафгаз яразиси Бюйцк Монгол хаганынын тяйин етдийи ъанишинляр тяряфиндян идаря олунду. Аргун аьа зябт олунмуш яразилярин ъанишини тяйин олунду. Азярбайъанын мцнбит торпаглары монголлар арасында бюлцшдцрцлдц. Тякъя Муьан яразиси 110 монгол ямириня верилди. Йерли феодаллар монгол ъанишинляринин вассалына чеврилдиляр.

   Бюйцк Монгол хаганлыьынын Юн Асийа, Ъянуби Гафгаз вя Кичик Асийаны яля кечирмясиня бахмайараг, 13 ясрин орталарында щямин яразилярдя бязи феодаллар щяля дя юз мцстягиллийини горуйуб сахлайа билмишдиляр. Монголлара гаршы йерлярдя азадлыг мцбаризяси дя эенишлянмякдя иди. 1253 илдя Бюйцк монгол хаганы Менгу [1251–59] гардашы Щцлаку ханы эцълц гошунла бу яразиляря эюндярди. 1256 илдя Шимали Иранда исмаилилярин Ялямут щюкмдарлыьы сцгута уьрадылды, щямин илдя Азярбайъан йенидян истила олунду. 1258 илдя Баьдад тутулду вя 500 илдян артыг щюкм сцрян Аббасиляр хилафяти сцгута уьрады. Щцлаку хан зябт етдийи яразилярдя бешинъи монгол улусу – Щцлакулар дювлятини тясис етди. 1265 илдя Щцлаку хан [1256–65] “елхан” (елин ханы) титулуну гябул етди вя онун гурдуьу дювлят “Елханиляр дювляти” кими дя танынды. Щямин дювлят Азярбайъанда 1256 1357 иллярдя мювъуд олмушдур. Азярбайъан, эениш яразиляри ящатя едян Щцлакулар дювлятинин мяркязи вилайятиня, Мараьа вя Тябриз шящярляри дювлятин пайтахт шящярляриня, Гарабаь ися Щцлаку ханларынын йайлаьына чеврилди. Щцлаку хан кючяри монгол-тцрк феодалларына архаланараг тезликля игтисади ъящятдян гцввятли, мющкям дювлят йарада билди. Азярбайъанын яксяр щиссяляриндя, хцсусиля юлкянин шимал вилайятляриндя эцълц щярби щиссяляр йерляшдирилди. Шащзадя Йушмут Арранын щакими тяйин олунду. Отураг ящалинин истисмары вя йерли феодалларын сыхышдырылмасы бу ишдя ясас рол ойнады. Лакин Щцлаку ханын щакимиййятинин сонларына йахын юлкядя феодал ара чякишмяляри эцълянмяйя башлады, щакимиййят уьрунда мцбаризя эенишлянди вя Абага ханын [1265–82] дюврцндя артды. Щакимиййятя йийялянян Ящмяд ханын [1282–84] вя Аргун ханын [1284–91] заманында дювлят даща да тяняззцля уьрады. Кейхату хан [1291–95] да вязиййяти низамлайа билмяди. 1295 илдя дювлятдя 2 щюкмдар дяйишилди. Байду ханын [1295] щакимиййятя йийялянмясиндян гязяблянян монгол шащзадяси Газан ъидди аддым атды.

   

   

  О, йерли ящалини юз тяряфиня чякмяк наминя ислам динини гябул етди, Мащмуд адыны алды вя беляликля дя, юзцня бюйцк дайаг газанды. Газан хан [1295–1304] Гарабаьда Щцлакулар дювлятинин башчысы елан олунду. Кючяри феодаллар Газан ханын сийасятиня гаршы чыхараг она суигясдляр тяшкил етсяляр дя, ъящдляри сямярясиз олду. Газан хан мцхалиф гцввяляри табе едя билди. Юлкядя ъидди ислащатлар кечирян Газан хан тясяррцфаты дирчялтди, дювлятин игтисади вязиййятини йцксялтди. Щцлакулар дювляти Мящяммяд Худабяндя Улъайтунун [1304–16] вя оьлу Султан Ябу Сяидин [1316–35] вахтында да (1330 иля кими) юз гцдрятини горуйуб сахлайа билди. Лакин 14 ясрин 30-ъу илляриндя Щцлакулар дювляти йенидян тяняззцля уьрады, дахили феодал ара мцщарибяляри эцълянди, щакимиййят уьрунда мцбаризя шиддятлянди. Нятиъядя, дювлятин яразиси мцхтялиф щиссяляря бюлцндц вя айры-айры йерлярдя сцгута уьрамаьа башлады.

   Щцлакулар дювлятинин зяифлямяси вя тяняззцля уьрамасынын сябябляриндян бири щцлакуларла гызылордалылар арасында давам едян мцщарибяляр иди. Бу мцщарибялярин ясас сябяби Щцлакулар дювлятинин тяшяккцлц вя Азярбайъанын бу дювлятин тяркибиня дахил едилмяси иди. Щцлаку хан зябт етдийи яразиляри, Чинэиз ханын вясиййятиня эюря, яслиндя онун Ъучи няслиндян олан ювладларына (Баты хан няслиня) вермяли иди. Щцлакунун бу тапшырыьа ямял етмямяси вя юз дювлятини тясис етмяси 2 монгол улусу арасында дцшмянчилийя эятириб чыхарды. Щцлакулар дювлятинин тясиси гызылордалылары Азярбайъанын зянэин тябии сярвятляриндян, отлагларындан, Мисир иля олан тиъарят ялагяляриндян вя с. Мящрум едирди. Щцлакуларла гызылордалылар арасында илк дюйцш щяля Щцлаку ханын дюврцндя баш верди. 1263 илдя Гызыл Орда ханы Бяркя [1256–66] сяркярдя Ногайы 30 минлик гошунла Азярбайъана эюндярди. Щямин ил йанварын 13-дя Терек чайы сащилиндя баш вермиш дюйцшдя Щцлаку гошуну мяьлуб олду. Дярбянд гызылордалылар тяряфиндян тутулду. 1265 илдя баш вермиш икинъи дюйцшдя ися Щцлакулар гялябя чалды. Тяряфляр арасында цчцнъц (1288) вя дюрдцнъц (1290) дюйцшлярдя дя Щцлакулар гялябя ялдя етдиляр. 

  Щцлакуларла гызылордалылар арасында эедян мцщарибяляр Азярбайъан игтисадиййатына, тясяррцфат щяйатына ъидди тясир эюстярирди.

   14 ясрин 30-ъу илляриндян Елханиляр дювляти йенидян бющран кечирирди. Азйашлы Султан Ябу Сяидин [1316–35] дювлят ишлярини мцстягил идаря едя билмямяси бу просеся тякан верди. Тяняззцля тясир едян диэяр сябябляр ися юлкядяки феодал ара чякишмяляри, монголлара гаршы эедян азадлыг щярякаты, юлкяйя едилян хариъи щцъумларла баьлы иди. Ябу Сяидин щакимиййятинин илк дюврцндя дювлятин идаряси баш ямир Чобанын вя оьланларынын ялиндя ъямлянмишди вя бу щал диэяр ири феодалларын мяркязи щакимиййятя гаршы чыхмаларына сябяб олмушду. Хорасанда шащзадя Йасавур мяркязи щакимиййятя гаршы чыхды. Бу заман юлкя хариъи щямляляря дя мяруз галды. Шималдан Гызыл Орда ханлары, Дийарбякир истигамятиндян ися Мисир вя Шам гошунлары щцъума кечдиляр. Елханиляр юз гцввялярини сяфярбяр едиб ясас щиссясини гызылордалылара гаршы йюнялтдиляр. Ямир Чобанын башчылыьы иля Щцлаку гошуну гызылордалылары эери отурда билди. Хорасан цсйаны йатырылды, Мисир вя Шам гошунлары мяьлубиййятя уьрадылды. 1319 илдя Эцръцстанда ямир Гурумишинин цсйаны галхды вя Дийарбякир щакими Ирянъин дя она гошулду. Онлара гаршы дюйцшдя Ябу Сяид юзц шяхсян иштирак етди вя эюстярдийи гящряманлыьа эюря “Бащадыр” лягябини алды. 1320 илдя Эцръцстанда ямир Яргнайын башчылыьы иля галхан цсйан да йатырылды. 1322 илдя Румда галхмыш цсйан ися юз мащиййяти етибариля яввялкилярдян фярглянирди вя Щцлакулар дювлятинин тяняззцлцнц даща да сцрятляндирди. Бу заман Рум щакими Теймурташ Чобан оьлу юзцнц “падшащ” елан етди. Ямир Чобан Рума йцрцш едиб оьлу Теймурташы тутараг Ябу Сяидин щцзуруна эятирди, цсйан йатырылды. Бу дюврдя Щцлакуларын гызылордалылара гаршы йцрцшляри дя тяшкил олунду. 1319 вя 1325 иллярдя баш вермиш йцрцшлярдя Щцлакулар гялябя газанараг бюйцк гянимят яля кечирдиляр.

   

   

  14 ясрин 2-ъи рцбцндя Султан Ябу Сяид ямир Чобанын вя оьланларынын нцфузундан хилас ола бился дя, диэяр феодал групунун – вязир хаъя Гийасяддин Ряшидинин башчылыг етдийи групун нцфуз даирясиня дцшдц. Юлкядя феодал ара чякишмяляри даща да артды. 1334 илдя Султаниййядя щакимиййятя гаршы баш верян чыхышлар чятинликля йатырылды. Дювлятин хариъи вязиййяти дя эярэинляшди. 1335 илдя Гызыл Орда ханы Юзбяк [1312–41] шималдан Азярбайъана щцъум етди. Ябу Сяид она гаршы эцълц гошун щиссяляри эюндярди вя юзц Гарабаьа эялди. Лакин о, феодал ара чякишмяляринин гурбаны олду вя бурада зящярляняряк юлдцрцлдц. Ону явяз едян Арпа хан [1335–36] Юзбяк хан цзяриндя гялябя газанды вя дцшмяни юлкядян гова билди. Буна бахмайараг, юлкянин дахили вязиййяти эярэин олараг галмагда иди. Щакимиййят уьрунда мцбаризя шиддятлянди. 1336–40 иллярдя юлкядя бир нечя падшащ бир-бирини явяз етди. Гоша вя чохпадшащлылыг мейдана чыхды. Дювлятин яразиси 40-ъы иллярин яввялляриндя 11 щиссяйя бюлцндц. Щцлакулар сялтянятини мцдафия етмяк байраьы алтында эедян бу мцбаризядя Ъялаири, Чобани, Хорасан феодаллары даща фяал идиляр. Щяр щансы Щцлаку шащзадясини “падшащ” елан едиб нцфуз даиряляриндя олан яразиляри онун адындан идаря едян феодал груплары яслиндя щямин яразилярдя мцстягилляшмяк цчцн зямин йарадырдылар.

    

  Азярбайъанда Щцлакуларын формал нцфузу бир мцддят давам етди. Азярбайъанда вя ятраф яразилярдя Чобани феодаллары фактики щакимиййятя йийялянмишдиляр. Чобаниляр узун мцддят дювлятин баш ямири олмуш Ямир Чобанын давамчылары идиляр. Ямир Чобанын мянсуб олдуьу сулдус тайфасы щяля Щцлаку ханын йцрцшляри дюврцндя Азярбайъана эялмиш вя бурада мяскунлашмышды. Щал-щазырда Ъянуби Азярбайъандакы Сулдуз мащалы онларын адыны дашыйыр. 1338 илдя мювъуд вязиййятдян бящрялянян Шейх Щясян Чобани (тарихи ядябиййатда “Кичик Щясян” кими таныныр) Ъялаири Шейх Щясяня (“Бюйцк Щясян”) гаршы чыхды. Румдан Тябризя йцрцш едяряк шящяри тутду вя шащзадя Сатыбяй хатуну [1339–40] “падшащ” елан едиб юлкяни онун адындан идаря етмяйя башлады. Чобанилярин Азярбайъанда аьалыьы 1357 иля гядяр давам етди. Щямин дюврдя Шейх Щясян Чобани вя гардашы Мялик Яшряф Щцлаку шащзадяляри Сцлейман хан [1340–44], Януширяван [1344–55] вя Щясян ханы [1356–57] падшащ елан едяряк юлкяни онларын адындан идаря етдиляр. Лакин Чобани ямирляри щцлакулардан асылы олмайан мцстягил дювлят тясис едя билмядиляр: адларына сиккя кясдирмядиляр, хцтбя охутмадылар, гоншу дювлятляр тяряфиндян мцстягил дювлят кими танынмадылар вя щцгуги бахымдан Азярбайъанда Щцлакулар дювлятинин варлыьыны давам етдирмиш ири феодал групу олараг галдылар.

   Чобани феодалларынын зцлмц халг кцтляляринин ъидди наразылыьына сябяб олду. Чобанилярин Ширваншащларла да мцнасибятляри эярэинляшди. Чобани ямири Мялик Яшряфин зцлмцндян ъана эялян халгын адындан чыхыш едян Гази Мящияддин Бярдяи Гызыл Орда ханы Ъаны бяйин [1341– 57] йанына эедяряк ону Азярбайъана дявят етди. Ъаны бяй 1357 илдя йцрцш едиб, Тябризи тутду. Гяддар Чобани ямири Яшряф юлдцрцлдц. Бунунла да Чобани феодалларынын “Щцлакулар сялтянятини давам етдирмяк уьрундакы мцбаризяси” баша чатды. Ъаны бяй оьлу Бярди бяйи Тябриздя тахта отурдуб эери дюндц. Лакин 2 айдан сонра Бярди бяй Гызыл Ордайа гайытмалы олду. Буна сябяб атасы Ъаны бяйин гяфил юлцмц иди. Вязиййятдян бящрялянян чобаниляр Яхиъуьун [1357–59] башчылыьы иля щакимиййятя йийялянмяйя ъящд эюстярсяляр дя буна наил ола билмядиляр.

   

   

  1341 илдя Ираг-и Ярябдя мцстягил дювлят гурмуш Ъялаириляр Азярбайъана олан иддиаларындан ял чякмямишдиляр. Ъялаири Шейх Щясян вя ону явяз етмиш оьлу Шейх Цвейс [1359–74] дяфялярля Азярбайъаны тутмаьа ъящд етсяляр дя, уьур газана билмядиляр. Онларын 1359 ил- дяки йцрцшц ися Азярбайъанын зябти иля баша чатды. Щямин илдя Шейх Цвейс эцълц гошун щиссяляри иля Тябризя йцрцш етди, шящяри тутду вя ону Ъялаириляр дювлятинин пайтахтына чевирди. Шейх Цвейс щяйата кечирдийи ъидди тядбирляр сайясиндя дювляти мющкямлядя билди, Ширваншащлары да вассал асылылыьына салды. Онун юлцмцндян сонра юлкядя феодал чякишмяляри башланды, оьланлары арасында щакимиййят уьрунда мцбаризя шиддятлянди. Сон нятиъядя щакимиййятя Султан Ящмяд [1382– 1410, фасилялярля] йийялянди. Онун щакимиййяти дюврцндя Азярбайъан дахили феодал чякишмяляринин вя хариъи щцъумларын мейданына чеврилди. Буна ясас сябяб Тохтамыш вя Теймур кими фатещлярин тарих сящнясиня чыхмалары вя ятраф яразиляря йцрцшляря башламасы олду.

  1385 илин сонунда Гызыл Орда ханы Тохтамыш 90–100 минлик гошунла шимал истигамятиндян Азярбайъана сохулду, Дярбянди вя Ширван яразисини кечяряк Тябризя йахынлашды вя шящяри мцщасиряйя алды. Гошун щиссяляри 8 эцн Тябризин ятрафында дювря вурсалар да, шящяря дахил ола билмядиляр. Тохтамыш шящяр щакими ямир Вяли иля данышыглара башлады вя хяраъ алмагла эери гайыдаъаьыны билдирди. Буна инанан тябризлиляр силащы йеря гойдулар. Вязиййятдян истифадя едян Тохтамыш щийляйя ял атды вя 1382 илдя Москва ятрафында олдуьу кими, гошуну шящяря йеритди. Тябриз 8 эцн гарятя мяруз галды, ящалинин вар-йоху таланды. Сонра гошунун бир щиссяси Мараьайа йолланды вя шящяри гарят едиб йенидян Тябризя гайытды. Даща сонра гошун 2 йеря бюлцндц: бир щиссяси Мярянд вя Нахчывана цз тутду вя онлары гарят едиб шимала тяряф ирялиляди, о бири щиссяси ися Ящяр йолу иля шимала чякилди вя щяр ики орду Гарабаьда бирляшяряк 200 мин ясирля Гызыл Орда дювлятиня гайытды. Азярбайъан бу йцрцшдян чох зийан чякди. Ъялаири ямирляринин бир гисми Ялинъя галасына эетди, Султан Ящмяд ися Баьдада чякилди. Буна сябяб Теймурун ъянуб истигамятиндян Азярбайъана йцрцш етмяси иди.

   

   

  Теймурун Азярбайъана илк йцрцшц 1386 илин бащарында баш верди. Султаниййя шящярини тутан Теймур Тябризя тяряф ирялиляди, шящяря дахил олду вя ШянбиГазанда мяскян салды. Шящяр ящалисиндян хяраъ алынды, Тябризин танынмыш сяняткарлары Сямяргяндя эюндярилди. Теймур щямин илин пайызында Нахчывана эялди. Нахчыванлылар Шейх Щясянин башчылыьы иля мцбаризяйя галхдылар. Лакин Теймур онларын мцгавимятини гыра билди вя Ялинъя галасыны мцщасиряйя алды. Бурадан Гарса вя сонра Тифлися эялян Теймур Шякийя тяряф ирялиляди, даьлыг яразилярдя йашайан ящалини итаятя ъялб етди. Тянэцт, Агъяб, Гябяля, Сорх (Сурхаб) вя с. йерляри тутан Теймур Гарабаьа эялди вя бурада мяскян салды. Азярбайъана гаршы иддиаларындан ял чякмяйян Гызыл Орда ханы Тохтамыш 1387 илдя бир даща бурайа йцрцш ется дя, Теймурун оьлу Мираншащын Кцрцн шималына эюндярдийи гошунуна гаршы дура билмяйиб эери чякилди. Теймур ися Мяряндя эетди вя орадан Нахчывана гайыдараг Ялинъя галасына щцъум етди.

   Ялинъя галасы 14 ил мцщасирядя галды. Галада Ъялаирилярин хязиняси сахланылырды. Галанын мцдафияси Султан Ящмядин оьлу Султан Тащиря тапшырылмышды. Онун сярянъамында 300-я йахын ъянэавяр вар иди. Галанын мцдафиясиня ямир Алтун, ямир Оьулшайи кими ямирляр башчылыг едирди. Галаны тута билмяйян Теймур онун мцщасирясини даща да мющкямляндирди вя щямин илин бащарында Сямяргяндя гайытды. Азярбайъанда вя диэяр йерлярдя теймуриляря гаршы мцбаризя эцълянирди. Тябризя йийялянмяк уьрунда кяскин ара мцщарибяляри башланды. Щямин мцбаризядя Тябризин йерли ямирляри, Ялинъядяки ъялаири ямирляри, Халхал щакими Мащмуд, Мараьа щакими Йадиэаршащ, гарагойунлу ямирляри вя с. йахындан иштирак етдиляр. Цмумиййятля эютцрдцкдя, 1385–92 иллярдя Тябризя 22 дяфя щцъум едилмиш вя онларын 18-индя шящяр бир феодалдан башгасынын ялиня кечмишдир. Нящайят, 1392 илдя Теймурун Азярбайъана икинъи йцрцшц иля юлкядя нисби сакитлик йаранды, феодал груплары юз мювгеляриня чякилмяйя мяъбур олдулар. Теймур Ялинъяйя эцълц гошун щиссяляри эюндярди. Онун гошунуна 4 тцмян ямири башчылыг едирди. Гала мцдафиячиляри иля баш вермиш дюйцшдя онлардан икиси юлдцрцлдц, лакин гала тяслим олмады.

   

   

  1394 илдя Гызыл Орда ханы Тохтамыш бир даща Азярбайъана гошун йеритди. Теймур Шяки истигамятиндян онун цзяриня щярби гцввяляр эюндярди вя ону эери отуртду. Теймур 1395 илдя Гызыл Ордайа йцрцш етди, бюйцк гялябя чалды вя гянимятля эери гайытды. О, Дярбяндин мцдафия истещкамларыны мющкямлятди вя шимал сярщядляринин мцщафизясини Ширваншащ Ы Шейх Ибращимя тапшырды. Бундан сонра Теймур Сямяргяндя эетди. Онун оьлу Мираншащын Азярбайъандакы фяалиййяти цсйанларын баш вермясиня, йаделлиляря гаршы мцбаризянин эцълянмясиня сябяб олду. Тябриздя, Шякидя она гаршы чыхышлар олду вя онлар чятинликля йатырылды. Теймуриляря гаршы мцбаризя язми Ъянуби Гафгаз халгларынын бирляшмясиня вя бирэя мцбаризя апармаларына эятириб чыхарды.

  Шяки вя эцръц гошун бирляшмяляри Ялинъяйя щцъум етдиляр вя Султан Ящмядин оьлу Тащири азад едиб Баьдада йола салдылар. Галанын мцдафияси Сейди Яли вя Щаъы Салещя тапшырылды. Мцттяфигляр Мираншащын оьлу Ябу Бякрин башчылыьы иля эюндярилмиш гошун щиссялярини дя мяьлубиййятя уьратдылар. Ялинъя галасындакы вязиййят Теймуру чох наращат едирди. О, 1399 илдя Щиндистан сяфяриндян гайыдаркян йолда Тябриздян эялмиш гасиддян вязиййяти юйрянди вя Сямяргяндя чатандан ъями 4 ай кечмямиш тяъили сяфярбярлик елан едяряк Азярбайъана цчцнъц йцрцшя чыхды. Тарихи ядябиййатда “Йеддииллик мцщарибя” ады иля танынан бу йцрцш заманы Ялинъя галасы да зябт олунду. Бунун ясас сябяби гала дахилиндя баш вермиш ара чякишмяляри вя галанын мцдафиячиляр тяряфиндян тярк олунмасы иди.

   

  Яряб тарихчиси Ибн Ярябшащын йаздыьына эюря, Теймур бош галмыш галайа эирмиш вя галанын язямяти ону щейран етмишдир. О, бир мцддятдян сонра Гарабаьа, орадан Бейлягана эялмиш вя бурада абадлыг ишляри эюрмцшдцр: Бейляганда кичик шящярин гала гапылары тикилмиш, Араздан шящяря Бярлас су каналы чякилмишдир. Азярбайъанын бир сыра йерли феодаллары Ширваншащ Ибращимин васитячилийи иля Теймурун щцзуруна эялдиляр. Теймур 1404 ил мартын 27-дя Гарабаьдан Сямяргяндя гайытды вя чох кечмядян (1405) вяфат етди. Бундан сонра Азярбайъанда Теймуриляря гаршы мцбаризя йенидян эенишлянди. Теймуриляр 1406 илдя гарагойунлу Гара Йусиф вя мцттяфиги Ярдябил щакими Бястам Ъакирин тяряфиндян мяьлубиййятя уьрадылдылар. Даща сонра Тябриз Ъялаири Султан Ящмяд вя гарагойунлу Гара Йусиф тяряфиндян тутулду. 1410 илдя ися Гара Йусиф мцттяфиги Султан Ящмяди юлдцряряк Тябриздя щакимиййятя йийялянди вя Гарагойунлулар дювлятинин ясасыны гойду. Ъялаириляр дювляти Азярбайъанда сцгута уьрады.

   

   

  13–14 ясрлярдя Ширваншащлар дювляти Щцлакулар вя Ъялаириляр дювлятляринин вассал асылылыьында олмушдур. Бу дювлят Кцр чайындан Дярбяндин шималына кими олан яразиляри ящатя едирди. Пайтахты Шамахы шящяри иди. 13 ясрин яввялляриндя Ширванда щакимиййятдя Кясраниляр сцлалясиндян Эяршясб иди. Илк йцрцшляриндя Шамахыны даьыдан монголлар Дярбянддян щийля иля йан ютдцкдян сонра Монголустана гайытдылар. Монголлардан сонра Ширван яразиси гыпчаг вя эцръц дястяляринин щямляляриня мяруз галды. 1225 илдя дювлят ишляри иля ъидди мяшьул олмайан Ширваншащ Эяршясбин оьлу Фярибцрз [1225–44] атасына гаршы чыхды вя ону юлкядян говду. Фярибцрз орду вя халг тяряфиндян мцдафия олунду. О, Харязмшащ Ъялаляддин иля шазиш баьлады вя хяраъ юдямякля дахили мцстягиллийини горуйа билди. Лакин 1227 илдя о, хяраъ вермякдян дя имтина етди. Ширваншащлар монголларын икинъи йцрцшц вя Щцлаку ханын йцрцшц дюврляриндя дя данышыглар апарараг дахили мцстягилликлярини мцщафизя едя билдиляр. Бунунла беля, Ширваншащларын Щцлакулар дюврцндяки дахили мцстягилликляри мющкям дейилди вя Щцлаку шащзадяляриндян асылылыг даща габарыг нязяря чарпырды. 14 ясрин 20-ъи илляриндя Ширван, Шяки вя Эцръцстан вилайятлярини Щцлакулар дювлятинин баш ямири Чобанын оьлу Шейх Мащмуд идаря едирди.

   14 ясрин 30-ъу илляриндя Щцлакулар дювлятинин тяняззцля уьрадыьы дюврдя Ширваншащларын мцстягиллийинин йени дюврц башланды. Ширваншащлар Щцлакулар дювлятинин вассалы олсалар да, яслиндя Щцлакулар “сялтянятини мцщафизя едян” Чобани феодал групундан асылы дейилдиляр вя онлара гаршы дцшмян мювгедя дурурдулар.

  Ширваншащ Кейгубад вя оьлу Кавус [1345–72] даим Чобани феодалларына гаршы мцбаризя апарараг онларын тарих сящнясиндян силинмяляриндя щялледиъи рол ойнадылар. Кавус 1345 илдя Гарабаьда Чобани Мялик Яшряфля данышыглар апарса да, нятиъя ялдя олунмады, онларын гощумлуг ялагяляри дя баш тутмады. Мялик Яшряф 1347 илдя Ширвана гошун йеритди, лакин Кавусун эцълц орду иля Кцрцн сащилиня эялдийини ешидиб онунла данышыглара эирди. 1348 илдя Ширван бир даща Чобанилярин щцъумуна мяруз галды. Кавус вя атасы галаларда мющкямлянмяли олдулар. Нящайят, онлар Чобанилярин нцфузуну танымалы олдулар вя тяхминян 10 ил бу вязиййятдя галдылар. 1357 илдя Ширванда Чобани феодалларына гаршы мцбаризя йенидян эцълянди. Ширваншащ Кавусун разылыьы иля Гызыл Орда дювлятиня эедян Гази Мящияддин Бярдяи йерли щаким Ъаны бяйи Азярбайъана дявят етди вя Ъаны бяй Ширван яразисини манеясиз кечяряк Ширваншащ Кавусун мцшайияти иля Тябризя дахил олду. Ъаны бяй Мялик Яшряфи тутараг едам етди. Бунунла да, Чобанилярин Азярбайъандакы аьалыьына вя зцлмцня сон гойулду. Даща сонра Кавус диэяр чобани ямири Яхиъугла цзляшмяли олду, оьлу Новдяри гошунла онун цзяриня эюндярди вя Йеничай йахынлыьында Яхиъуьун цзяриндя гялябя чалынды. Кавус Гарабаьа эяляряк гыса мцддят бурада галды. Лакин Яхиъуг йенидян Гарабаьы тутмаьа наил олду.

   

   Ширваншащлар Ъялаириляр дюврцндя дя юз мцстягилликляри уьрунда мцбаризя апармышлар вя бир мцддят там мцстягил фяалиййят эюстярмишляр. Ширваншащ Кавус 1364–67 иллярдя Ъялаириляря гаршы цсйан галдырмыш вя бу дювр ярзиндя, ъялаири султаны Шейх Цвейсин Баьдадда олмасындан бящряляняряк, ики дяфя Тябризя йцрцш едиб 

  Азярбайъаны онларын нцфузундан хилас етмяйя ъящд эюстярмишдир. Шейх Цвейс Баьдаддан гайытдыгдан сонра Ширвана гошун йеритди вя 3 айа йахын Ширванда галыб ящалини гарят етди. Кавус Ъялаирилярин щакимиййятини танымалы олду вя ъялаири Шейх Цвейс тяряфиндян йенидян Ширвана щаким тяйин олунду. Кавусу явяз едян оьлу Щушянэ [1372–82] Ъялаириляр дювлятиндя эюркямли мювге тутду вя щакимиййят уьрунда мцбаризя апаран ъялаири шащзадяляри арасында мцнасибятлярин низама салынмасында фяал рол ойнады.

   1382 илдя Ширванда щакимиййят дяйишиклийи баш верди. Щушянэ юлдцрцлдц вя йериня Ы Шейх Ибращим [1382–1417] щакимиййятя эятирилди. Ибращимин ата-бабалары бир мцддят Дярбяндин щакими олдугларындан о вя хяляфляри Дярбяндиляр адланмаьа башладылар. Яслиндя ися онлар Кясранилярля ган гощумлуьуна малик идиляр, беля ки, Ибращим Щушянэин ямиси оьлу иди. Шейх Ибращимин дюврцндя Ширванда вязиййят, Теймур вя Тохтамышын йцрцшляри иля ялагядар, кяскин сурятдя дяйишди. Ширван шимал вя ъянуб истигамятиндян кяскин щцъумлара мяруз галды. Ики тяряфдян тящлцкя гаршысында галан Ибращим узагэюрян сийасят йеритди вя дцшмянин бириндян истифадя едяряк диэяриня гаршы мцбаризя апармаг тактикасыны тутду. О, Гарабаьда олан Теймурун щцзуруна эедяряк она гиймятли щядиййяляр апарды вя онунла мцттяфиг олараг, Ширван щакими кими танынды. Шимал сярщядляринин мцщафизяси дя она тапшырылды. Ибращим Теймурун Гызыл Ордайа гаршы йцрцшляриндя, Теймура гаршы чыхан йерли феодалларла, о ъцмлядян, Шяки щакими Сейди (Сиди) Ящмядля Теймур арасында мцнасибятлярин низамланмасында йахындан иштирак етди. Тохтамыш иля Теймурун арасында эедян мцщарибяляр Ширванын тясяррцфатына ъидди зийан вурса да, Ибращим юлкяни дирчялдя билди, Дярбяндин мцдафия истещкамларыны мющкямляндирди вя с.

   Теймурун юлцмцндян сонра Ы Шейх Ибращим Теймуриляря гаршы йени сийаси хятт тутду. Теймури империйасы дахилиндя щакимиййят уьрунда эедян мцбаризядян истифадя едян Ибращим Эянъяни вя Гарабаьын хейли щиссясини яля кечиря билди, Шяки, Ярдябил щакими, Гараман тайфа башчысы, эцръц чары иля иттифаг баьлады. Мцттяфигляр 1405 илин йайында Кцр чайынын сащилиндя теймури Юмярин гошунуну мяьлубиййятя уьратдылар. Бу заман Юмяря гаршы цсйан галдырмыш тябризлиляр Ибращими Тябризя дявят етдиляр. 1406 илин майында Ибращим Тябризя дахил олду вя гыса мцддятя олса да, Азярбайъаны юз щакимиййяти алтында бирляшдирди. Лакин сонракы щадисяляр Ибращимин Тябриздян эери гайытмасына сябяб олду.

   13–14 ясрлярдя Азярбайъанда Шяки щакимлийи дя мцщцм рола малик иди. О, 30-ъу иллярдян башлайараг Ширванын тяркибиня дахил олду. 14 ясрин 30-ъу илляриндя Щцлакулар дювлятинин зяифлямясиндян вя парчаланмасындан истифадя едян Шяки феодаллары дахили мцстягиллик ялдя етдиляр. Щакимиййятя ойрат тайфасы эялди. Онларын фяалиййяти Теймурун дюврцндя даща да эенишлянди. Шяки бу дюврдя дяфялярля Теймурун щцъумларына мяруз галды. Теймурун икинъи йцрцшц заманы Шяки даьыдылды, Шяки щакими Сейди Яли щакимиййятдян эетди.

   

   

  Лакин Теймурун Азярбайъанда олмадыьы дюврдя Сейди Яли теймуриляря гаршы мцбаризя апарырды.

  1395 илдя Теймурун оьлу Мираншащ Сейди Ялинин мцхалиф чыхдыьыны эцман едиб Шякийя гошун чякди вя бюлэяни талан етди. Бундан щиддятлянян Сейди Яли эцръц гошуну иля бирликдя Ялинъяйя щцъум етди вя Султан Тащири мцщасирядян азад етди. Даща сонра Шякийя гошун чякян Ябу Бякрля дюйцшдя Сейди Яли юлдцрцлдц. Лакин, Теймурун гошуну да мяьлубиййятя уьрады. Атасынын йерини тутан Шяки щакими Сейди Ящмяд Ы Шейх Ибращимин васитячилийи иля Теймурла мцнасибятляри тянзимляйя билди, Шяки щакими кими танынды. Теймурун юлцмцня гядяр Сейди Ящмяд онун мцттяфиги кими фяалиййят эюстярди, йцрцшляриндя иштирак етди вя бунунла да Шякинин дахили мцстягиллийини горуйуб сахлайа билди.

   13–14 ясрлярдя Азярбайъанда ящалинин етник тяркибиндя вя дини эюрцшляриндя мцяййян дяйишиклик баш верди. Бу илк нювбядя монгол йцрцшляри дюврцндя Азярбайъана бир сыра монгол-тцрк тайфаларынын эялмяси иля баьлы иди. Илк мянбяляр вя топонимик материаллар щямин дюврдя 20-дян артыг тайфанын Азярбайъана эяляряк юлкянин мцхтялиф йерляриндя мяскунлашдыьы щагда мялумат верир. Сулдус-чобани, ъялаири, гурган, сягаит, кинэит, ъуриат, сунит, тянкгут, илдуркин, урйанкгат, онгут, татар, щяртякан, ойрат, щямчинин ъиркин, тамгалыг, долан, алар, ялят, уран вя с. беля тайфалардан идиляр. Бу тайфаларын адлары Азярбайъан топонимикасында горунуб сахланмышды. Эялмя монгол-тцрк тайфалары заман кечдикъя йерли ящали иля гайнайыб-гарышмыш, ассимилйасийайа уьрамыш вя ейни заманда Азярбайъанда ящалинин сайынын артмасына сябяб олмушлар. Монгол йцрцшляри дюврцндя эялян тайфалардан сулдусиляр (сонрадан “чобаниляр” адландылар) вя ъялаириляр Азярбайъанда даща фяал олдулар вя юлкянин идарясиндя иштирак етдиляр.

   

  Азярбайъана эялян монгол-тцрк тайфалары иля йерли ящали арасында мювъуд олмуш фяргли ъящятлярдян бири онларын дини эюрцшляриндяки мцхтялифлик иди. Ясасян бцтпярястлярдян ибарят олан монгол тайфалары илк вахтларда Азярбайъанда вя зябт етдикляри яразилярдя юз динлярини, адят-янянялярини горуйуб сахламаьа ъящд эюстярдиляр. Хой, Мараьа вя с. шящярлярдя бцтпярястлик дини абидяляри бцтханалар тикилди, бцтпяряст дин хадимляринин – бяхшилярин щазырланмасы цчцн эениш имканлар йарадылды. Монголлар илк вахтларда башга динляря, хцсусиля христиан вя йящуди динляриня дя мейил салдылар. Бцтцн бунлар исламын дювлят дини статусуну итирмясиня эятириб чыхарды вя йерли мцсялман ящалиси иля эялмя монголлар арасында гаршыдурмайа сябяб олду. Монгол шащзадяси Газан щакимиййятдя мющкямлянмяк наминя бцтпярястликдян цз дюндярди, ислам динини гябул етди вя бцтцн монгол тайфаларыны бу диня ситайиш етмяйя вадар етди. Ислам йенидян дювлят дини статусу кясб етди. Газан ханын бу тядбири бцтпярястлийин арадан чыхмасына, христиан вя йящуди динляринин мювгейинин хейли зяифлямясиня эятириб чыхартды. Кяскин мцбаризя шяраитиндя газанылан бу гялябя исламын сонракы инкишафына тясир етди вя юлкянин идарясинин бир чох сащяляри йенидян ислам дин хадимляринин сярянъамына верилди.

   Азярбайъанда игтисади вязиййят. Монгол истилалары Азярбайъан игтисадиййатына аьыр зярбя ендирди. Юлкядя ишчи гцввяси кяскин сурятдя азалды, бир сыра шящярляр, хцсусиля Бейляган, Эянъя, Ярдябил даьыдылды, бязиляри (Бярзянд, Баъряван, Халхал, Мийаня вя с.) ади йашайыш мянтягяляриня чеврилдиляр. Кянд тясяррцфаты, суварма системи даща эцълц даьынтыйа мяруз галды. Буна сябяб олан амиллярдян бири кючяри монгол тайфаларынын йерли отураг ящалини сыхышдырмасы, юзляриня мяхсус кючярилик янянялярини давам етдиряряк кянд тясяррцфаты цчцн мящсулдар торпаглары отлаглара чевирмяляри иди. Нятиъядя, илк монгол йцрцшляри дюврцндя Азярбайъанда якин сащяляринин йалныз 1/10-и кянд тясяррцфаты цчцн йарарлы вязиййятдя галды.

  13 ясрин орталарында Щцлакулар дювлятинин тясиси вя мяркязи щакимиййятин эцълянмяси тясяррцфатда мцяййян ъанланмайа сябяб олду. Бу дюврдя монгол ханларынын щяйата кечирдикляри игтисади сийасятин ясасыны йерли феодалларын торпаг сащялярини зябт етмяк вя ящалинин истисмары нятиъясиндя вар-дювлятя йийялянмяк тяшкил едирди. Щцлаку вя оьлу Абага ханын щакимиййяти дюврцндя юлкя игтисадиййаты мцяййян дяряъядя инкишаф ется дя, сонрадан игтисадиййатда тяняззцл просеси башланды вя эетдикъя дяринляшди. 13 ясрин сонларына йахын Щцлакулар дювлятиндя сийаси вя игтисади бющран баш верди. Игтисадиййатдакы тяняззцл дювлят хязинясинин бошалмасына сябяб олду. Кейхату хан [1291–95] бу просесин гаршысыны алмаг мягсядиля тядбирляр эюрся дя (тядавцля чао адлы каьыз пуллар бурахылды), бунун сямяряси олмады.

   Щцлакулар дювлятини игтисади вя сийаси бющрандан хилас етмяк мягсядиля Газан хан [1295–1304] ъидди аддымлар атды вя ислащатлар кечирди. Онун торпаг, верэи, мящкямя, рабитя, тиъарят сащяляриндяки ислащатлары юлкя игтисадиййатынын йцксялмясиня, дювлятин тяняззцл просесинин гаршысынын алынмасына вя гцввятлянмясиня сябяб олду. Газан хан щярбчиляря игта торпаглары пайланмасыны рясмиляшдирди вя бунунла да щярби хярълярин азалдылмасына, щярбчилярин хидмяти мясулиййятляринин артырылмасына наил олду. Торпаг ислащатынын мцщцм тяркиб щиссяляриндян бири бош галмыш торпагларын (байрат) истифадяси цзря щяйата кечирилян тядбирляр иди.

  Байрат торпаглары гейдиййата алыныр вя сащиби ону беъярмядикдя, башгаларына пайланыр вя беъярилмяси цчцн имканлар йарадылырды. Газан ханын верэи сащясиндяки тядбирляри дя сямяряли олду. Бцтцн верэиляр вя онларын щяъми дягигляшдирилди, онларын топланылмасында ъидди гайдаганун гойулду, верэилярдян ялдя олунан эялирлярин хярълянмяси цзяриндя нязарят эцъляндирилди. Газан ханын эюстяриши иля мящкямя системиндяки юзбашыналыг, гисмян дя олса арадан галдырылды, рцшвятхорлуг щаллары азалды, 30 илдян артыг вахты кечмиш иддиалар ганунсуз щесаб олунду, газы вязифясиня тяйинатлара хцсуси фикир верилди вя с.

   

   Рабитя сащясиндя дя ъидди тядбирляр щяйата кечирилди. Ясас тиъарят йолларында щяр 3 фярсянэдян (20–21 кмдян) бир рабитя дайанаъаглары – йамлар йарадылды. Онлара йам ямирляри тяйин олунду. Рабитядя истифадя олунан йарлыг вя “пайдза”лар (лювщяъикляр) дяйишдирилди, онлардан истифадя цзяриндя нязарят гойулду. Беляликля, юлкядя рясми рабитяйам системи йарадылды. Тиъарятдя ишлядилян пул, чяки, юлчц ващидляри сабитляшдирилди, тиъарят йолларынын, базарларын мцщафизяси эцъляндирилди. Газан ханын ислащатлары нятиъясиндя юлкянин игтисади вязиййяти тянзимлянди, хязиня эялирляри артараг 1700 тцмяндян 2100 тцмяня чатды. Тясяррцфатын инкишафы 14 ясрин 20-ъи илляринин сонуна кими давам етди. Газан хан ислащатларынын щяйата кечирилмясиндя дювлятин баш вязири, щяким, тарихчи Фязлуллащ Ряшидяддинин бюйцк хидмятляри олмушдур.

   14 ясрин 30-ъу илляриндя Азярбайъанда игтисади вязиййят йенидян аьырлашды вя бу щал ясрин орталарына – Ъялаири Шейх Цвейсин дюврцня кими давам етди. Буна сябяб Щцлакулар дюврцндя мяркязи щакимиййятин зяифлямяси, феодал ара чякишмяляринин артмасы, дювлятин яразисинин мцхтялиф щиссяляря парчаланмасы, Азярбайъанда Чобани феодал групунун зцлмц, еляъя дя юлкяйя олан арамсыз хариъи щцъумлар, мцщарибяляр олду. Дюврцн тарихчиси Щямдуллащ Гязвини 40-ъы иллярин яввялляриндя юлкянин “гурда, тцлкцйя мяскян, байгуша, кяркяся вятян” олдуьуну, Ябу Бякр ял-Гцтби ял-Ящяри ися Азярбайъанда “зцлм, бащалыг вя вяба” кими цч шейин бол олдуьуну хябяр верирляр. Ъялаири Шейх Цвейсин дюврцндя юлкя игтисадиййатында мцяййян ъанланма мцшащидя олунса да, Азярбайъан яразисинин Теймурун вя Тохтамышын щцъумлары дюврцндя дюйцш мейданына чеврилмяси тясяррцфат щяйатына ъидди тясир эюстярди вя игтисади вязиййятин йенидян тяняззцлцня сябяб олду.

   

  Монголларын Азярбайъана йцрцшляри вя монгол щюкмранлыьы юлкянин аграр гурулушуна бюйцк тясир эюстярди. Юлкядя яввялляр мювъуд олмуш яняняви торпаг мцлкиййяти формалары иля йанашы (хасся, вягф, мцлк, ъамаат вя с.) инъу, диван, игта торпаг мцлкиййяти формалары да эениш йайылды. Монголларын эялиши иля юлкядяки верэи вя мцкялляфиййятляр щям сайъа, щям дя верэинин мигдарына эюря артды. Дюврцн мянбяляриндян айдын олур ки, монгол аьалыьы дюврцндя ящали 40-а йахын верэи юдямиш, мцкялляфиййятляр йериня йетирмишдир. Ящалидян топланан верэиляр ичярисиндя гупчур, хяраъ, тамьа, таьар, баъ, цляфа (яляфя), калан, тярщ, ъизйя, нямари, тябьур, баьбашы (баь-шумар), хане-шумар, ушр вя с. верэи нювляри даща аьыр иди вя халг кцтлясинин мцфлисляшмясиня сябяб олурду (акад. Я.Ялизадянин арашдырмаларына эюря).

   Азярбайъан тарихян мцнбит, мящсулдар торпаглара, зянэин битки юртцйцня малик юлкя иди. Азярбайъанда щяр ъцр дянли биткиляр – буьда, арпа, чялтик, гарьыдалы, бостан вя баь биткиляри, техники биткиляр, хцсусиля памбыг беъярилирди. Юлкянин айры-айры бюлэяляри мцхтялиф битки нювц иля мяшщурлашмышды. Кянд тясяррцфатында сцни суварма шябякяси мювъуд иди. Бу сащядя ясасян чай суларындан вя кящриз системиндян истифадя олунурду. Теймурун дюврцндя Араздан Бейлягана Бярлас су архы чякилди вя кянд тясяррцфатынын инкишафында мцщцм рол ойнады. Кянд тясяррцфаты биткиляринин беъярилмясиня хцсуси диггят йетирилирди.

  Истиханалардан, сцни сувармадан, котан иля шумламадан, шоран торпагларын йуйулараг мцнбитляшдирилмясиндян эениш истифадя едилирди. 1–2 ъцт юкцзля дартылан хырда котанларла йанашы, 8–10 ъцт юкцзля дартылан котанлар мювъуд иди. Кянд тясяррцфаты биткилярини хястяликлярдян вя зийанвериъилярдян горумаг цчцн мцхтялиф тядбирляр эюрцлцрдц. Кянд тясяррцфатынын мцщцм сащясини щейвандарлыг тяшкил едирди. Азярбайъанын бцтцн бюлэяляриндя гарамал вя давар сахланылырды. Азярбайъан атлары дцнйа шющряти газанмышды. Марко Поло Азярбайъанда чохлу йахшы атын олдуьуну вя Щиндистана апарылыб баща гиймятя сатылдыьыны билдирирди.

   13 ясрин яввялляриндя Азярбайъанда шящярляр йцксяк инкишаф сявиййясиндя иди. Шящяр игтисадиййатында сяняткарлыг вя тиъарят мцщцм йер тутурду. Ясрин яввялляриндя Азярбайъанда ирили-хырдалы 60-дан чох шящяр вя галалар вар иди. Эянъя, Тябриз, Нахчыван, Мараьа, Ярдябил, Дярбянд вя с. Азярбайъанын ясас шящярляриндян иди. Онларын бязиляриндя 100 миндян артыг ящали йашайырды. Монгол йцрцшляринин даьыдыъы нятиъяляриня бахмайараг, шящярлярин инкишафы давам етди, йени шящярляр салынды.

   

   

  14 ясрин 1-ъи йарысында вя сонралар Мараьа, Нахчыван вя Уъан шящярляри даща да инкишаф етди. Урмийа, Хой, Сялмас, Сяраб вя Ушну юлкянин ири шящярляри сырасына дахил олдулар. Тябриз Щцлаку дювлятинин пайтахты олараг даща сцрятля инкишаф едирди. Онун яразиси эенишляняряк 4000 щектара чатды. Шящяр 25 мин аддым (тягр. 24 км) узунлуьунда дивар иля ящатя олунмушду. Шящярдя 1 милйона йахын адам йашайырды. Тябриз шящяринин ятрафында салынмыш Ряшидиййядя 30 мин ев варды. Бу дюврдя Азярбайъанда Мащмудабад шящяри салынды. Азярбайъанын бир чох йерляриндя – Тябриздя (Ярк галасы), Абшеронда юлкянин мцдафия гцдрятинин мющкямлянмясиня хидмят едян галалар тикилди. Мярдякандакы 2 гала, Нардаран галасы, Рамана галасы бу дюврцн тикилиляриндяндир.

   Азярбайъан шящярляри йарымаграр хцсусиййятляря малик олсалар да, онларын игтисадиййатында сяняткарлыг вя тиъарят мцщцм йер тутурду. Шящяр ящалисинин сяняткарлыг вя тиъарятля мяшьул олан зцмряси чохлуг тяшкил едирди. Бир чох Азярбайъан шящярляри, хцсусиля Тябриз Шяргин мцщцм сяняткарлыг вя тиъарят мяркязиня чеврилмишди. Шящярдя щяр бир сянят нювц цзря сяняткарлыг растасы – ъярэяси мювъуд иди. Базарларда яснаф вя сяняткарларын хцсуси йерляри варды.

   Щямдуллащ Гязвини. Нцзщятцлгцлуб.

   ЫЫЫ бюлцм. Азярбайъан юлкясинин тясвири Азярбайъанын тяркибиндя 9 тцмян вя 27 шящяр вардыр. Юлкянин чох йериндя  иглим сойуг, аз йериндя мцлайимдир. Онун сярщядляри Ираги-Яъям, Муьан,  Эцръцстан, Ярмян вя Кцрдцстан  яйалятляринядяк чатыр. Узунлуьу Бакыдан Халхала кими 95 фярсях, ени ися Бяъярвандан Сипана кими 55 фярсях едир. Кечмишдя Азярбайъанын  пайтахты Мараьа шящяри олмушдур, инди ися Тябриздир. Бу, бцтцн Азярбайъан шящярляри ичярисиндя ян эюзял вя мющтяшям шящярдир. Сялъуглар вя Атабяйляр щакимиййяти заманында Азярбайъанын дювлят эялири 20 милйон динара йахын олмушдур.

   Бу дюврдя Азярбйъан шящярляриндя, ясасян, яввялки яняняви сянят нювляри давам етдирилирди. Тохуъулуг, халчачылыг, металишлямя, керамика, дулусчулуг, дяри истещсалы, аьаъ емалы, шцшя истещсалы, тикинти иши, ширниййат щазырланмасы, бядии ишлямяляр вя с. ясас сяняткарлыг сащялярини тяшкил едирди. Ширван юз ипяйи, Эянъя сойуг силащы, Хой мис мямулаты, Шямкир бычаглары, Шиз гызыл вя гурьушун емалы иля танынырды. Елханиляр дюврцндя силащ щазырланмасы сащясиндя кейфиййят дяйишиклийи дя баш верди. Бир чох сяняткарлар монголлардан яхз етдикляри “тона” адланан цчтийяли ох уълуглары щазырлайырдылар. Тябриз, Бейляган, Гябяля, Эянъя керамика усталарынын, Тябриз, Каьызконан (Хуняъ) шящярляринин аьаъ емалы цзря сяняткарларынын мящсуллары йцксяк гиймятляндирилирди. Сяняткарлар “яхи” адланан дини-иътимаи-сийаси вя пешя бирликляри йаратмышдылар.

  Беля бирликляр чох вахт “яснаф” вя йа “мющтярифя”, монголлар дюврцндя ися “озан” адланырды. “Яхи” бирликляри хцсуси низамнамяляр – “Фцтцввятнамя”ляр ясасында фяалиййят эюстярирдиляр.

   

   

  Азярбайъан Щцлакулар вя Ъялаириляр дювлятляринин мяркязи вилайяти кими хариъи вя дахили тиъарятдя апарыъы рол ойнайырды. Бу дювлятлярин яразисиндян кечян 5 ясас карван йолунун яксяриййятинин Азярбайъанла ялагяси варды. Тябриз дцнйа ящямиййятли тиъарят йолларынын кясишдийи мякан иди. Шимал, ъянуб вя ъянуб-шярг йоллары Тябризи дцнйанын бир чох тиъарят мяркязляри иля бирляшдирирди. Азярбайъан яразисиндя цмуми узунлуьу тяхм. 2000 км-дян артыг олан тиъарят йоллары шябякяси мювъуд иди.

   Азярбайъан сяняткарларынын мящсуллары Шярг вя Гярб юлкяляриня ихраъ олунур вя йцксяк гиймятляндирилирди. Венесийа, Эенуйа, Гызыл Орда вя с. дювлятлярля тиъарят ялагяляри даща эениш иди. Азярбайъандан ихраъ олунан ямтяяляр арасында кянд тясяррцфаты мящсуллары хцсуси йер тутурду. Юлкяйя чохлу хариъи маллар идхал олунурду. Тябриз базарында Сейлон, Кяшмир, Мярв, Тус, Шираз, Шам, Чин, рус кнйазлыглары, Алманийа вя с. юлкялярдян эятирилян мцхтялиф чешидли маллар сатылырды. Газан ханын кечирдийи ислащатлар юлкядя тиъарятин даща да инкишафына тякан верди.

   Тиъарятин инкишафы вя эениш вцсят алмасы юлкядя пул тядавцлцнцн тянзимлянмясини тяляб едирди. Азярбайъанын мцхтялиф шящярляриндя – Тябриз, Эянъя, Мараьа, Нахчыван, Бярдя, Ярдябил, Урмийа, Бакы, Шамахы, Шабран, Бейляган, Дярбянд, Хой, Билясувар, Шярур, Сяраб, Астара, Сялмас, Мащмудабад, Гябяля, Яръиш, Ширван, Гарааьаъ, Ялинъя, Эцштасфи вя с. шящяр вя галаларында зярбханалар мювъуд иди вя онларда мцхтялиф юлчцдя вя вязндя гызыл, эцмцш вя мис сиккяляр кясилирди. Зярбханаларда хцсуси иш принсипи мювъуд иди. Тядавцлдя тцмян, балыш, динар, дирщям, еляъя дя аьъа, мири, тинэя, данг, бир мцддят ися “чао” адлы каьыз пуллар истифадя олунмушдур.

   Идарячилик системи. Монголларын Азярбайъанда дювлят гурмалары юлкянин идаря системиня мцяййян тясир эюстярди. Азярбайъанда ики яняняви дювлят гурулушунун – отураг ящалийя вя кючяриляря мяхсус идаря системляринин бир-бириля чульашмасы нятиъясиндя даща тякмил, юз дюврц цчцн мцтярягги олан ващид идаря системи йаранды. Йени идаря системиндя щяр ики тяряфя аид мцтярягги ъящятляр юзцня йер тапды. Бу системдя кючяриляря мяхсус щярби идарячилик юз мювгейини горуйуб сахласа да, тясяррцфатын идарясиндя йерли идарячилик яняняляри цстцнлцк газанды.

   Щцлакулар вя Ъялаириляр дювлятляриндя али щакимиййят органы гурултай иди. Сялтянят сащиби олан султан да гурултайда сечилдикдян сонра щцгуги бахымдан тясдиглянирди. Султанын сялащиййятляри гейри-мящдуд иди. Наиб яс-сялтянят султанын наиби иди вя онун олмадыьы вахтларда юлкяни идаря едирди. Дювлятдя щярби идарячилийя даща чох цстцнлцк верилирди. Щярби идарячилик баш ямирин ялиндя ъямлянмишди. Щярби идарячилик “ямарят” (ямирлик)

  адланан тяшкилатда ъямляшмишди вя онун ашаьы щярби бюлмялярдя юзякляри мювъуд иди. Бу системдя улус ямири, вилайят (юлкя) ямири, тцмян, минлик, йцзлцк ямирляри фяалиййят эюстярирди. Щярби щиссялярдя инаглар (щярби мяслящятчиляр), букавул (тяминатчы), йасавул, бяхши, йуртчи, бяларгучи вя с. вязифя сащибляри чалышырдылар.

  Орду щиссяляриндя ъидди низам-интизам Чинэиз ханын йасасы (гануну) иля тянзимлянирди.

   

   

  Дювлятин мцлкц идаряси “диван” системи иля щяйата кечирилирди. Мяркязи дювлят апаратында 20-дян артыг диван мювъуд иди. Онлар мяркязи вя сащяляр цзря диванлара айрылырды. Мяркязи диванлар “Диван-и сялтянят” вя “Диван-и мямалик” олмагла 2 гисмя бюлцнцрдц вя мцвафиг олараг сялтянят сащибиня вя дювлятя аид тясяррцфатын идаряси иля мяшьул олурду. Диванларда ъидди малиййя щагг-щесабы апарылыр вя бу мягсядля 7 нюв дяфтярлярдян – мцщасибат китабларындан истифадя олунурду. Мцлки идаряйя баш вязирляр вя диван башчылары ъавабдещ идиляр. Бундан ялавя, мцлки идаря системиндя улуг битикчи (ямлак ряиси), мцнши ял-мямалик, исфящсалар, щякям ял-мямалик вя с. вязифя сащибляри чалышырдылар. Бош галмыш байрат торпагларын истифадяси, тикинти, сяняткарлыг, тиъарят вя диэяр сащяляр цзря диванлар фяалиййят эюстярирди. Онлар, вилайятляр, шящярляр цзря шахялянмишдиляр. Дини мцяссисялярин, ямлакын, хцсусиля, вягф ямлакынын идаряси газы ял-гцззатын (газылар газысынын) ялиндя ъямляшмишди. Вягф ямлакы “дювлят вягфи” вя “сейидляр вягфи” олмагла 2 йеря бюлцнмцшдц. Дювлятин мящкямя системи дя мцхтялиф щиссяляря –дювлят вя дини мящкямяляря айрылмышды.

  Дювлят мящкямяляри Чинэиз ханын йасасына, дини мящкямяляр шярият ганунларына ясасян фяалиййят эюстярирди.

  Шярият мящкямяляринин ишиня дювлят мящкямяляринин мцдахиляси ганун иля гадаьан олунмушду.

   

   Монгол йцрцшляри дюврцндя кючяри монгол-тцрк тайфаларынын Азярбайъана эялмяси вя бурада мяскунлашмасы Азярбайъан елминя вя инъясянятиня, о ъцмлядян, уйьур ряссамларынын эятирдикляри Шярги Тцркцстан сянятинин Тябриз миниатцр мяктябинин инкишафына ящямиййятли тясири олмушдур. Ейни заманда уйьур ялифбасы юлкянин тцрк ящалиси арасында йазы васитясиня чеврилди. Рясми сянядляр ящалийя бу ялифба иля чатдырылырды.

   Беляликля, монгол йцрцшляринин даьыдыъы тясириня бахмайараг, 13–14 ясрлярдя Азярбайъан елми вя мядяниййятинин инкишафында мцщцм наилиййятляр ялдя едилмишдир.

   Яд.: А л и з а д е А. А. Социально-экономическая и политическая история Азербайджана 13–14 веков. Б., 1956; П и р и й е в В. З. Азярбайъан Щцлакулар дювлятинин тяняззцлц дюврцндя. Б., 1978; Азярбайъан тарихи. Йедди ъилддя. Ъ. 3, Б., 1999; П и р и й е в В а г и ф . Азярбайъан 13–14 ясрлярдя. Б., 2003; П и р и й е в В а г и ф. Нахчыван тарихиндян сящифяляр. 13–14 ясрляр. Б., 2004; Ш и р и н Б я й а н и. Тарих-е але Ъялаир. Тещран, 1345 (щиъри).

  Вагиф Пирийев

   

   

  4.4.  Azərbaycan 13-14 əsrlərdə

  Азярбайъан 13–14 ясрлярдя

   Азярбайъанын тарихи-сийаси ъоьрафийасы. Азярбайъан 13–14 ясрлярдя эениш яразиляри ящатя етмиш Щцлакулар (Елханиляр) вя Ъялаириляр дювлятляринин тяркибиндя олмушдур. Щцлакулар дювлятинин сярщядляри Иран кюрфязиндян Дярбяндин шималына, Мисир щцдудларындан Аму-Дярйа чайына кими узанырды. Онун тяркибиня Азярбайъан, Яряб Ирагы, Яъям Ирагы, Кирман, Эцръцстан, Кичик Асийа (Рум), Ермянистан (Ярмян), Кцрдцстан, Фарс, Хузистан, Хорасан вя с. вилайятляр дахил иди. Щцлакулар дювлятинин пайтахтлары Мараьа, Тябриз, Султаниййя вя йенидян Тябриз шящярляри олмушдур. Щцлакулары явяз едян Ъялаириляр дювлятинин яразиси ися нисбятян йыьъам иди вя Азярбайъан, Яряб Ирагы, Яъям Ирагы, Ермянистан вя Кцрдцстан вилайятлярини бирляшдирирди. Бу дювлятин пайтахты яввял Баьдад, сонра Тябриз шящярляри олмушдур. Азярбайъан ады чякилян дювлятлярин мяркязи вилайяти, онун Мараьа вя Тябриз шящярляри дювлятлярин пайтахт шящярляри олмуш вя щяр ики дювлятин тяркибиня дахил олан вилайятлярин идаряси Азярбайъандан – Тябриздян щяйата кечирилмишдир.

   

  13–14 ясрлярдя бцтцн Азярбайъан торпаглары (вилайят кими) Дярбяндин шималындан Зянъанын ъянубуна, Хязяр вя Эилан сярщядляриндян Эюйчя эюлцнцн гярб сащилляриня кими олан яразини ящатя едирди. Бу дюврдя Азярбайъан ады алтында щям мцасир Ъянуби Азярбайъан, щям дя Шимали Азярбайъан яразиси нязярдя тутулурду. Ващид Азярбайъан яразиси яввялки (Атабяйляр) вя сонракы (Сяфявиляр) дюврлярдякиня нисбятян йыьъам иди вя тяхминян 370–375 мин км2 яразини ящатя едирди. Азярбайъан яразисинин азалмасына сябяб монгол йцрцшляри вя бундан мящарятля истифадя едян христиан аляминин (хцсусиля ермянилярин) мякрли сийасяти олмушдур. Азярбайъан вилайятинин бу дюврдяки сярщядляри Хязяр дянизи – Эилан вилайяти – Зянъан, Савуъбулаг, Ушну шящярляринин вя Руиндеж галасынын ъянубундан – Урмийа, Сялмас, Хой, Маку шящярляринин вя Нахчыван мащалынын гярбиндян – Дябил (Двин) шящяриндян  Эюйчя эюлц – Дебед (Тебедер) чайындан – Шяки мащалынын гярбиндян вя шималындан – Дярбянд шящяринин шималындан кечирди.

   

   Азярбайъан вилайяти инзибати-ярази бюлэцсц бахымындан яйалятляря, мащаллара, тцмянляря айрылырды. Азярбайъан вилайяти 4 яйалятя – Азярбайъан, Арран, Ширван вя Муьан яйалятляриня бюлцнмцшдц. Азярбайъан щям бцтюв вилайятин, щям дя онун бир яйалятинин – тарихи Атропатена (Адурбадаган) яразисинин ады иди. Азярбайъан яйаляти Араз чайындан ъянубдакы яразилярин, Арран Кцр иля Аразын арасындакы сащялярин, Ширван Кцрдян шималдакы сащялярин, Муьан Аразын Кцря тюкцлдцйц йердян ъянубшяргя тяряф олан йерлярин ады иди. Азярбайъан яйалятинин тяркибиндя Гарадаь вя Талыш мащаллары, Ширванын тяркибиндя Шяки, Арранын тяркибиндя Гарабаь, Эцштасфи, Арасбар мащаллары мювъуд иди. Ъоьрафи бахымдан Аррана дахил олан Нахчыван тцмян статусу иля Азярбайъан яйалятинин тяркибиндя иди. Азярбайъан яйаляти (тарихи Атропатена яразиси) инзибати бахымдан тцмянляря бюлцнмцшдц. Дюврцн тарихчиси Щямдуллащ Мустовфи Гязвини Азярбайъан яйалятинин 9 тцмяня бюлцндцйцнц хябяр верся дя, онлардан 8-нин адыны чякир (Тябриз, Ярдябил, Мишкин, Хой, Сяраб, Мараьа, Мярянд вя Нахчыван). “Тцмян” яслиндя щярби-инзибати ярази ващиди иди. Тцмян кими мцяййянляшдирилмиш яразидян ейни заманда бир тцмян, йяни 10 мин ясэяр топланмалы вя дювлятя верилмяли иди.

   Азярбайъан вилайятиня дахил олан яйалятляр вя онларын тяркибиндяки мащаллар вя тцмянляр сийаси-инзибати, иътимаиигтисади, мядяни вя мяняви бахымдан ващид яразини тямсил едирдиляр. Гарабаь Арранын тяркибиндя олмагла ъянубда Араз чайы, ъянуб-гярбдя Щякяри чайы, шимал-гярбдя Зягямчай, шяргдя Эцштасфи (Аразын Кцря говушдуьу ярази), шимал вя шимал-шяргдя Кцр чайы иля сярщядлянирди. Гарабаьын даьлыг вя дцзян яразиляри бир-бириля сых игтисади вя мядяни ялагядя олмушдур. Дюврцн илк мянбяляриндя “Даьлыг Гарабаь” термининя тясадцф олунмур. Нахчыван тцмяни дя мцасир Нахчыван МР-на нисбятян даща эениш яразиляря малик олмушдур. Дюврцн илк мянбяляринин мялуматындан айдын олур ки, 13–14 ясрлярдя Нахчыван Араз чайынын шимал вя ъянуб сащилляриндяки яразиляри юзцндя бирляшдирирди. Онун яразисинин ясас щиссяси Арранда олса да, мцяййян гисми индики Ъянуби Азярбайъанын шимал-гярбиндя иди. Макудан Гафан даьларына кими олан яразиляр бу дийара дахил иди. Нахчыван тцмяни Хой, Мярянд, Мишкин тцмянляри вя Гарабаьла щцдудланырды. Макунун вя Гафанын Нахчыван тцмяниня дахил олмасы бу дюврцн илк мянбяляринин (Ф.Ряшидяддин, Щ.Гязвини вя с.) мялуматы иля тясдиг олунур.

    

   

  Монголларын Азярбайъана икинъи йцрцшц. 1231 илдя Ъормоьонун башчылыьы иля монгол гошунлары ъянуб истигамятиндян йенидян Азярбайъана сохулдулар. Мараьаны зябт едяряк шящяр ящалиси цзяриня аьыр верэи гойан монголлар Тябризи мцщасиряйя алдылар. Апарылан данышыглар нятиъясиндя Тябриз ящалиси хяраъ юдямяли олду. Тябризин бир чох танынмыш сяняткарлары Монгол империйасынын пайтахты Гарагорума эюндярилди. Монголлар Тябриздян Эянъяйя йцрцш етдиляр. Шящяр 4 ил мцдафия олунмасына бахмайараг 1235 илдя дцшмян ялиня кечди. Эянъя даща 4 ил хараба вязиййятдя галды вя йалныз 1239 илдя онун бярпасына ъящд эюстярилди. Шямкир шящяри дя монголлара эцълц  мцгавимят эюстярди. Чох чятинликля шящяря эиря билян монголлар ону йандырдылар, ящалини гылынъдан кечирдиляр. Даща сонра Бакы, Товуз вя с. шящярляри яля кечирян монголлар 1239 илдя Дярбянди тутдулар вя беляликля дя бцтцн Азярбайъан яразисини яля кечирдиляр. Онлар, илк йцрцшдян фяргли олараг, бу дяфя юлкяни тярк етмядиляр. Азярбайъанда мющкямлянян монголлар диэяр вилайятляри дя яля кечиряряк Ъянуби Гафгазда мяскян салдылар.

   1239–56 иллярдя Азярбайъан вя еляъя дя Ъянуби Гафгаз яразиси Бюйцк Монгол хаганынын тяйин етдийи ъанишинляр тяряфиндян идаря олунду. Аргун аьа зябт олунмуш яразилярин ъанишини тяйин олунду. Азярбайъанын мцнбит торпаглары монголлар арасында бюлцшдцрцлдц. Тякъя Муьан яразиси 110 монгол ямириня верилди. Йерли феодаллар монгол ъанишинляринин вассалына чеврилдиляр.

   Бюйцк Монгол хаганлыьынын Юн Асийа, Ъянуби Гафгаз вя Кичик Асийаны яля кечирмясиня бахмайараг, 13 ясрин орталарында щямин яразилярдя бязи феодаллар щяля дя юз мцстягиллийини горуйуб сахлайа билмишдиляр. Монголлара гаршы йерлярдя азадлыг мцбаризяси дя эенишлянмякдя иди. 1253 илдя Бюйцк монгол хаганы Менгу [1251–59] гардашы Щцлаку ханы эцълц гошунла бу яразиляря эюндярди. 1256 илдя Шимали Иранда исмаилилярин Ялямут щюкмдарлыьы сцгута уьрадылды, щямин илдя Азярбайъан йенидян истила олунду. 1258 илдя Баьдад тутулду вя 500 илдян артыг щюкм сцрян Аббасиляр хилафяти сцгута уьрады. Щцлаку хан зябт етдийи яразилярдя бешинъи монгол улусу – Щцлакулар дювлятини тясис етди. 1265 илдя Щцлаку хан [1256–65] “елхан” (елин ханы) титулуну гябул етди вя онун гурдуьу дювлят “Елханиляр дювляти” кими дя танынды. Щямин дювлят Азярбайъанда 1256 1357 иллярдя мювъуд олмушдур. Азярбайъан, эениш яразиляри ящатя едян Щцлакулар дювлятинин мяркязи вилайятиня, Мараьа вя Тябриз шящярляри дювлятин пайтахт шящярляриня, Гарабаь ися Щцлаку ханларынын йайлаьына чеврилди. Щцлаку хан кючяри монгол-тцрк феодалларына архаланараг тезликля игтисади ъящятдян гцввятли, мющкям дювлят йарада билди. Азярбайъанын яксяр щиссяляриндя, хцсусиля юлкянин шимал вилайятляриндя эцълц щярби щиссяляр йерляшдирилди. Шащзадя Йушмут Арранын щакими тяйин олунду. Отураг ящалинин истисмары вя йерли феодалларын сыхышдырылмасы бу ишдя ясас рол ойнады. Лакин Щцлаку ханын щакимиййятинин сонларына йахын юлкядя феодал ара чякишмяляри эцълянмяйя башлады, щакимиййят уьрунда мцбаризя эенишлянди вя Абага ханын [1265–82] дюврцндя артды. Щакимиййятя йийялянян Ящмяд ханын [1282–84] вя Аргун ханын [1284–91] заманында дювлят даща да тяняззцля уьрады. Кейхату хан [1291–95] да вязиййяти низамлайа билмяди. 1295 илдя дювлятдя 2 щюкмдар дяйишилди. Байду ханын [1295] щакимиййятя йийялянмясиндян гязяблянян монгол шащзадяси Газан ъидди аддым атды.

   

   

  О, йерли ящалини юз тяряфиня чякмяк наминя ислам динини гябул етди, Мащмуд адыны алды вя беляликля дя, юзцня бюйцк дайаг газанды. Газан хан [1295–1304] Гарабаьда Щцлакулар дювлятинин башчысы елан олунду. Кючяри феодаллар Газан ханын сийасятиня гаршы чыхараг она суигясдляр тяшкил етсяляр дя, ъящдляри сямярясиз олду. Газан хан мцхалиф гцввяляри табе едя билди. Юлкядя ъидди ислащатлар кечирян Газан хан тясяррцфаты дирчялтди, дювлятин игтисади вязиййятини йцксялтди. Щцлакулар дювляти Мящяммяд Худабяндя Улъайтунун [1304–16] вя оьлу Султан Ябу Сяидин [1316–35] вахтында да (1330 иля кими) юз гцдрятини горуйуб сахлайа билди. Лакин 14 ясрин 30-ъу илляриндя Щцлакулар дювляти йенидян тяняззцля уьрады, дахили феодал ара мцщарибяляри эцълянди, щакимиййят уьрунда мцбаризя шиддятлянди. Нятиъядя, дювлятин яразиси мцхтялиф щиссяляря бюлцндц вя айры-айры йерлярдя сцгута уьрамаьа башлады.

   Щцлакулар дювлятинин зяифлямяси вя тяняззцля уьрамасынын сябябляриндян бири щцлакуларла гызылордалылар арасында давам едян мцщарибяляр иди. Бу мцщарибялярин ясас сябяби Щцлакулар дювлятинин тяшяккцлц вя Азярбайъанын бу дювлятин тяркибиня дахил едилмяси иди. Щцлаку хан зябт етдийи яразиляри, Чинэиз ханын вясиййятиня эюря, яслиндя онун Ъучи няслиндян олан ювладларына (Баты хан няслиня) вермяли иди. Щцлакунун бу тапшырыьа ямял етмямяси вя юз дювлятини тясис етмяси 2 монгол улусу арасында дцшмянчилийя эятириб чыхарды. Щцлакулар дювлятинин тясиси гызылордалылары Азярбайъанын зянэин тябии сярвятляриндян, отлагларындан, Мисир иля олан тиъарят ялагяляриндян вя с. Мящрум едирди. Щцлакуларла гызылордалылар арасында илк дюйцш щяля Щцлаку ханын дюврцндя баш верди. 1263 илдя Гызыл Орда ханы Бяркя [1256–66] сяркярдя Ногайы 30 минлик гошунла Азярбайъана эюндярди. Щямин ил йанварын 13-дя Терек чайы сащилиндя баш вермиш дюйцшдя Щцлаку гошуну мяьлуб олду. Дярбянд гызылордалылар тяряфиндян тутулду. 1265 илдя баш вермиш икинъи дюйцшдя ися Щцлакулар гялябя чалды. Тяряфляр арасында цчцнъц (1288) вя дюрдцнъц (1290) дюйцшлярдя дя Щцлакулар гялябя ялдя етдиляр. 

  Щцлакуларла гызылордалылар арасында эедян мцщарибяляр Азярбайъан игтисадиййатына, тясяррцфат щяйатына ъидди тясир эюстярирди.

   14 ясрин 30-ъу илляриндян Елханиляр дювляти йенидян бющран кечирирди. Азйашлы Султан Ябу Сяидин [1316–35] дювлят ишлярини мцстягил идаря едя билмямяси бу просеся тякан верди. Тяняззцля тясир едян диэяр сябябляр ися юлкядяки феодал ара чякишмяляри, монголлара гаршы эедян азадлыг щярякаты, юлкяйя едилян хариъи щцъумларла баьлы иди. Ябу Сяидин щакимиййятинин илк дюврцндя дювлятин идаряси баш ямир Чобанын вя оьланларынын ялиндя ъямлянмишди вя бу щал диэяр ири феодалларын мяркязи щакимиййятя гаршы чыхмаларына сябяб олмушду. Хорасанда шащзадя Йасавур мяркязи щакимиййятя гаршы чыхды. Бу заман юлкя хариъи щямляляря дя мяруз галды. Шималдан Гызыл Орда ханлары, Дийарбякир истигамятиндян ися Мисир вя Шам гошунлары щцъума кечдиляр. Елханиляр юз гцввялярини сяфярбяр едиб ясас щиссясини гызылордалылара гаршы йюнялтдиляр. Ямир Чобанын башчылыьы иля Щцлаку гошуну гызылордалылары эери отурда билди. Хорасан цсйаны йатырылды, Мисир вя Шам гошунлары мяьлубиййятя уьрадылды. 1319 илдя Эцръцстанда ямир Гурумишинин цсйаны галхды вя Дийарбякир щакими Ирянъин дя она гошулду. Онлара гаршы дюйцшдя Ябу Сяид юзц шяхсян иштирак етди вя эюстярдийи гящряманлыьа эюря “Бащадыр” лягябини алды. 1320 илдя Эцръцстанда ямир Яргнайын башчылыьы иля галхан цсйан да йатырылды. 1322 илдя Румда галхмыш цсйан ися юз мащиййяти етибариля яввялкилярдян фярглянирди вя Щцлакулар дювлятинин тяняззцлцнц даща да сцрятляндирди. Бу заман Рум щакими Теймурташ Чобан оьлу юзцнц “падшащ” елан етди. Ямир Чобан Рума йцрцш едиб оьлу Теймурташы тутараг Ябу Сяидин щцзуруна эятирди, цсйан йатырылды. Бу дюврдя Щцлакуларын гызылордалылара гаршы йцрцшляри дя тяшкил олунду. 1319 вя 1325 иллярдя баш вермиш йцрцшлярдя Щцлакулар гялябя газанараг бюйцк гянимят яля кечирдиляр.

   

   

  14 ясрин 2-ъи рцбцндя Султан Ябу Сяид ямир Чобанын вя оьланларынын нцфузундан хилас ола бился дя, диэяр феодал групунун – вязир хаъя Гийасяддин Ряшидинин башчылыг етдийи групун нцфуз даирясиня дцшдц. Юлкядя феодал ара чякишмяляри даща да артды. 1334 илдя Султаниййядя щакимиййятя гаршы баш верян чыхышлар чятинликля йатырылды. Дювлятин хариъи вязиййяти дя эярэинляшди. 1335 илдя Гызыл Орда ханы Юзбяк [1312–41] шималдан Азярбайъана щцъум етди. Ябу Сяид она гаршы эцълц гошун щиссяляри эюндярди вя юзц Гарабаьа эялди. Лакин о, феодал ара чякишмяляринин гурбаны олду вя бурада зящярляняряк юлдцрцлдц. Ону явяз едян Арпа хан [1335–36] Юзбяк хан цзяриндя гялябя газанды вя дцшмяни юлкядян гова билди. Буна бахмайараг, юлкянин дахили вязиййяти эярэин олараг галмагда иди. Щакимиййят уьрунда мцбаризя шиддятлянди. 1336–40 иллярдя юлкядя бир нечя падшащ бир-бирини явяз етди. Гоша вя чохпадшащлылыг мейдана чыхды. Дювлятин яразиси 40-ъы иллярин яввялляриндя 11 щиссяйя бюлцндц. Щцлакулар сялтянятини мцдафия етмяк байраьы алтында эедян бу мцбаризядя Ъялаири, Чобани, Хорасан феодаллары даща фяал идиляр. Щяр щансы Щцлаку шащзадясини “падшащ” елан едиб нцфуз даиряляриндя олан яразиляри онун адындан идаря едян феодал груплары яслиндя щямин яразилярдя мцстягилляшмяк цчцн зямин йарадырдылар.

    

  Азярбайъанда Щцлакуларын формал нцфузу бир мцддят давам етди. Азярбайъанда вя ятраф яразилярдя Чобани феодаллары фактики щакимиййятя йийялянмишдиляр. Чобаниляр узун мцддят дювлятин баш ямири олмуш Ямир Чобанын давамчылары идиляр. Ямир Чобанын мянсуб олдуьу сулдус тайфасы щяля Щцлаку ханын йцрцшляри дюврцндя Азярбайъана эялмиш вя бурада мяскунлашмышды. Щал-щазырда Ъянуби Азярбайъандакы Сулдуз мащалы онларын адыны дашыйыр. 1338 илдя мювъуд вязиййятдян бящрялянян Шейх Щясян Чобани (тарихи ядябиййатда “Кичик Щясян” кими таныныр) Ъялаири Шейх Щясяня (“Бюйцк Щясян”) гаршы чыхды. Румдан Тябризя йцрцш едяряк шящяри тутду вя шащзадя Сатыбяй хатуну [1339–40] “падшащ” елан едиб юлкяни онун адындан идаря етмяйя башлады. Чобанилярин Азярбайъанда аьалыьы 1357 иля гядяр давам етди. Щямин дюврдя Шейх Щясян Чобани вя гардашы Мялик Яшряф Щцлаку шащзадяляри Сцлейман хан [1340–44], Януширяван [1344–55] вя Щясян ханы [1356–57] падшащ елан едяряк юлкяни онларын адындан идаря етдиляр. Лакин Чобани ямирляри щцлакулардан асылы олмайан мцстягил дювлят тясис едя билмядиляр: адларына сиккя кясдирмядиляр, хцтбя охутмадылар, гоншу дювлятляр тяряфиндян мцстягил дювлят кими танынмадылар вя щцгуги бахымдан Азярбайъанда Щцлакулар дювлятинин варлыьыны давам етдирмиш ири феодал групу олараг галдылар.

   Чобани феодалларынын зцлмц халг кцтляляринин ъидди наразылыьына сябяб олду. Чобанилярин Ширваншащларла да мцнасибятляри эярэинляшди. Чобани ямири Мялик Яшряфин зцлмцндян ъана эялян халгын адындан чыхыш едян Гази Мящияддин Бярдяи Гызыл Орда ханы Ъаны бяйин [1341– 57] йанына эедяряк ону Азярбайъана дявят етди. Ъаны бяй 1357 илдя йцрцш едиб, Тябризи тутду. Гяддар Чобани ямири Яшряф юлдцрцлдц. Бунунла да Чобани феодалларынын “Щцлакулар сялтянятини давам етдирмяк уьрундакы мцбаризяси” баша чатды. Ъаны бяй оьлу Бярди бяйи Тябриздя тахта отурдуб эери дюндц. Лакин 2 айдан сонра Бярди бяй Гызыл Ордайа гайытмалы олду. Буна сябяб атасы Ъаны бяйин гяфил юлцмц иди. Вязиййятдян бящрялянян чобаниляр Яхиъуьун [1357–59] башчылыьы иля щакимиййятя йийялянмяйя ъящд эюстярсяляр дя буна наил ола билмядиляр.

   

   

  1341 илдя Ираг-и Ярябдя мцстягил дювлят гурмуш Ъялаириляр Азярбайъана олан иддиаларындан ял чякмямишдиляр. Ъялаири Шейх Щясян вя ону явяз етмиш оьлу Шейх Цвейс [1359–74] дяфялярля Азярбайъаны тутмаьа ъящд етсяляр дя, уьур газана билмядиляр. Онларын 1359 ил- дяки йцрцшц ися Азярбайъанын зябти иля баша чатды. Щямин илдя Шейх Цвейс эцълц гошун щиссяляри иля Тябризя йцрцш етди, шящяри тутду вя ону Ъялаириляр дювлятинин пайтахтына чевирди. Шейх Цвейс щяйата кечирдийи ъидди тядбирляр сайясиндя дювляти мющкямлядя билди, Ширваншащлары да вассал асылылыьына салды. Онун юлцмцндян сонра юлкядя феодал чякишмяляри башланды, оьланлары арасында щакимиййят уьрунда мцбаризя шиддятлянди. Сон нятиъядя щакимиййятя Султан Ящмяд [1382– 1410, фасилялярля] йийялянди. Онун щакимиййяти дюврцндя Азярбайъан дахили феодал чякишмяляринин вя хариъи щцъумларын мейданына чеврилди. Буна ясас сябяб Тохтамыш вя Теймур кими фатещлярин тарих сящнясиня чыхмалары вя ятраф яразиляря йцрцшляря башламасы олду.

  1385 илин сонунда Гызыл Орда ханы Тохтамыш 90–100 минлик гошунла шимал истигамятиндян Азярбайъана сохулду, Дярбянди вя Ширван яразисини кечяряк Тябризя йахынлашды вя шящяри мцщасиряйя алды. Гошун щиссяляри 8 эцн Тябризин ятрафында дювря вурсалар да, шящяря дахил ола билмядиляр. Тохтамыш шящяр щакими ямир Вяли иля данышыглара башлады вя хяраъ алмагла эери гайыдаъаьыны билдирди. Буна инанан тябризлиляр силащы йеря гойдулар. Вязиййятдян истифадя едян Тохтамыш щийляйя ял атды вя 1382 илдя Москва ятрафында олдуьу кими, гошуну шящяря йеритди. Тябриз 8 эцн гарятя мяруз галды, ящалинин вар-йоху таланды. Сонра гошунун бир щиссяси Мараьайа йолланды вя шящяри гарят едиб йенидян Тябризя гайытды. Даща сонра гошун 2 йеря бюлцндц: бир щиссяси Мярянд вя Нахчывана цз тутду вя онлары гарят едиб шимала тяряф ирялиляди, о бири щиссяси ися Ящяр йолу иля шимала чякилди вя щяр ики орду Гарабаьда бирляшяряк 200 мин ясирля Гызыл Орда дювлятиня гайытды. Азярбайъан бу йцрцшдян чох зийан чякди. Ъялаири ямирляринин бир гисми Ялинъя галасына эетди, Султан Ящмяд ися Баьдада чякилди. Буна сябяб Теймурун ъянуб истигамятиндян Азярбайъана йцрцш етмяси иди.

   

   

  Теймурун Азярбайъана илк йцрцшц 1386 илин бащарында баш верди. Султаниййя шящярини тутан Теймур Тябризя тяряф ирялиляди, шящяря дахил олду вя ШянбиГазанда мяскян салды. Шящяр ящалисиндян хяраъ алынды, Тябризин танынмыш сяняткарлары Сямяргяндя эюндярилди. Теймур щямин илин пайызында Нахчывана эялди. Нахчыванлылар Шейх Щясянин башчылыьы иля мцбаризяйя галхдылар. Лакин Теймур онларын мцгавимятини гыра билди вя Ялинъя галасыны мцщасиряйя алды. Бурадан Гарса вя сонра Тифлися эялян Теймур Шякийя тяряф ирялиляди, даьлыг яразилярдя йашайан ящалини итаятя ъялб етди. Тянэцт, Агъяб, Гябяля, Сорх (Сурхаб) вя с. йерляри тутан Теймур Гарабаьа эялди вя бурада мяскян салды. Азярбайъана гаршы иддиаларындан ял чякмяйян Гызыл Орда ханы Тохтамыш 1387 илдя бир даща бурайа йцрцш ется дя, Теймурун оьлу Мираншащын Кцрцн шималына эюндярдийи гошунуна гаршы дура билмяйиб эери чякилди. Теймур ися Мяряндя эетди вя орадан Нахчывана гайыдараг Ялинъя галасына щцъум етди.

   Ялинъя галасы 14 ил мцщасирядя галды. Галада Ъялаирилярин хязиняси сахланылырды. Галанын мцдафияси Султан Ящмядин оьлу Султан Тащиря тапшырылмышды. Онун сярянъамында 300-я йахын ъянэавяр вар иди. Галанын мцдафиясиня ямир Алтун, ямир Оьулшайи кими ямирляр башчылыг едирди. Галаны тута билмяйян Теймур онун мцщасирясини даща да мющкямляндирди вя щямин илин бащарында Сямяргяндя гайытды. Азярбайъанда вя диэяр йерлярдя теймуриляря гаршы мцбаризя эцълянирди. Тябризя йийялянмяк уьрунда кяскин ара мцщарибяляри башланды. Щямин мцбаризядя Тябризин йерли ямирляри, Ялинъядяки ъялаири ямирляри, Халхал щакими Мащмуд, Мараьа щакими Йадиэаршащ, гарагойунлу ямирляри вя с. йахындан иштирак етдиляр. Цмумиййятля эютцрдцкдя, 1385–92 иллярдя Тябризя 22 дяфя щцъум едилмиш вя онларын 18-индя шящяр бир феодалдан башгасынын ялиня кечмишдир. Нящайят, 1392 илдя Теймурун Азярбайъана икинъи йцрцшц иля юлкядя нисби сакитлик йаранды, феодал груплары юз мювгеляриня чякилмяйя мяъбур олдулар. Теймур Ялинъяйя эцълц гошун щиссяляри эюндярди. Онун гошунуна 4 тцмян ямири башчылыг едирди. Гала мцдафиячиляри иля баш вермиш дюйцшдя онлардан икиси юлдцрцлдц, лакин гала тяслим олмады.

   

   

  1394 илдя Гызыл Орда ханы Тохтамыш бир даща Азярбайъана гошун йеритди. Теймур Шяки истигамятиндян онун цзяриня щярби гцввяляр эюндярди вя ону эери отуртду. Теймур 1395 илдя Гызыл Ордайа йцрцш етди, бюйцк гялябя чалды вя гянимятля эери гайытды. О, Дярбяндин мцдафия истещкамларыны мющкямлятди вя шимал сярщядляринин мцщафизясини Ширваншащ Ы Шейх Ибращимя тапшырды. Бундан сонра Теймур Сямяргяндя эетди. Онун оьлу Мираншащын Азярбайъандакы фяалиййяти цсйанларын баш вермясиня, йаделлиляря гаршы мцбаризянин эцълянмясиня сябяб олду. Тябриздя, Шякидя она гаршы чыхышлар олду вя онлар чятинликля йатырылды. Теймуриляря гаршы мцбаризя язми Ъянуби Гафгаз халгларынын бирляшмясиня вя бирэя мцбаризя апармаларына эятириб чыхарды.

  Шяки вя эцръц гошун бирляшмяляри Ялинъяйя щцъум етдиляр вя Султан Ящмядин оьлу Тащири азад едиб Баьдада йола салдылар. Галанын мцдафияси Сейди Яли вя Щаъы Салещя тапшырылды. Мцттяфигляр Мираншащын оьлу Ябу Бякрин башчылыьы иля эюндярилмиш гошун щиссялярини дя мяьлубиййятя уьратдылар. Ялинъя галасындакы вязиййят Теймуру чох наращат едирди. О, 1399 илдя Щиндистан сяфяриндян гайыдаркян йолда Тябриздян эялмиш гасиддян вязиййяти юйрянди вя Сямяргяндя чатандан ъями 4 ай кечмямиш тяъили сяфярбярлик елан едяряк Азярбайъана цчцнъц йцрцшя чыхды. Тарихи ядябиййатда “Йеддииллик мцщарибя” ады иля танынан бу йцрцш заманы Ялинъя галасы да зябт олунду. Бунун ясас сябяби гала дахилиндя баш вермиш ара чякишмяляри вя галанын мцдафиячиляр тяряфиндян тярк олунмасы иди.

   

  Яряб тарихчиси Ибн Ярябшащын йаздыьына эюря, Теймур бош галмыш галайа эирмиш вя галанын язямяти ону щейран етмишдир. О, бир мцддятдян сонра Гарабаьа, орадан Бейлягана эялмиш вя бурада абадлыг ишляри эюрмцшдцр: Бейляганда кичик шящярин гала гапылары тикилмиш, Араздан шящяря Бярлас су каналы чякилмишдир. Азярбайъанын бир сыра йерли феодаллары Ширваншащ Ибращимин васитячилийи иля Теймурун щцзуруна эялдиляр. Теймур 1404 ил мартын 27-дя Гарабаьдан Сямяргяндя гайытды вя чох кечмядян (1405) вяфат етди. Бундан сонра Азярбайъанда Теймуриляря гаршы мцбаризя йенидян эенишлянди. Теймуриляр 1406 илдя гарагойунлу Гара Йусиф вя мцттяфиги Ярдябил щакими Бястам Ъакирин тяряфиндян мяьлубиййятя уьрадылдылар. Даща сонра Тябриз Ъялаири Султан Ящмяд вя гарагойунлу Гара Йусиф тяряфиндян тутулду. 1410 илдя ися Гара Йусиф мцттяфиги Султан Ящмяди юлдцряряк Тябриздя щакимиййятя йийялянди вя Гарагойунлулар дювлятинин ясасыны гойду. Ъялаириляр дювляти Азярбайъанда сцгута уьрады.

   

   

  13–14 ясрлярдя Ширваншащлар дювляти Щцлакулар вя Ъялаириляр дювлятляринин вассал асылылыьында олмушдур. Бу дювлят Кцр чайындан Дярбяндин шималына кими олан яразиляри ящатя едирди. Пайтахты Шамахы шящяри иди. 13 ясрин яввялляриндя Ширванда щакимиййятдя Кясраниляр сцлалясиндян Эяршясб иди. Илк йцрцшляриндя Шамахыны даьыдан монголлар Дярбянддян щийля иля йан ютдцкдян сонра Монголустана гайытдылар. Монголлардан сонра Ширван яразиси гыпчаг вя эцръц дястяляринин щямляляриня мяруз галды. 1225 илдя дювлят ишляри иля ъидди мяшьул олмайан Ширваншащ Эяршясбин оьлу Фярибцрз [1225–44] атасына гаршы чыхды вя ону юлкядян говду. Фярибцрз орду вя халг тяряфиндян мцдафия олунду. О, Харязмшащ Ъялаляддин иля шазиш баьлады вя хяраъ юдямякля дахили мцстягиллийини горуйа билди. Лакин 1227 илдя о, хяраъ вермякдян дя имтина етди. Ширваншащлар монголларын икинъи йцрцшц вя Щцлаку ханын йцрцшц дюврляриндя дя данышыглар апарараг дахили мцстягилликлярини мцщафизя едя билдиляр. Бунунла беля, Ширваншащларын Щцлакулар дюврцндяки дахили мцстягилликляри мющкям дейилди вя Щцлаку шащзадяляриндян асылылыг даща габарыг нязяря чарпырды. 14 ясрин 20-ъи илляриндя Ширван, Шяки вя Эцръцстан вилайятлярини Щцлакулар дювлятинин баш ямири Чобанын оьлу Шейх Мащмуд идаря едирди.

   14 ясрин 30-ъу илляриндя Щцлакулар дювлятинин тяняззцля уьрадыьы дюврдя Ширваншащларын мцстягиллийинин йени дюврц башланды. Ширваншащлар Щцлакулар дювлятинин вассалы олсалар да, яслиндя Щцлакулар “сялтянятини мцщафизя едян” Чобани феодал групундан асылы дейилдиляр вя онлара гаршы дцшмян мювгедя дурурдулар.

  Ширваншащ Кейгубад вя оьлу Кавус [1345–72] даим Чобани феодалларына гаршы мцбаризя апарараг онларын тарих сящнясиндян силинмяляриндя щялледиъи рол ойнадылар. Кавус 1345 илдя Гарабаьда Чобани Мялик Яшряфля данышыглар апарса да, нятиъя ялдя олунмады, онларын гощумлуг ялагяляри дя баш тутмады. Мялик Яшряф 1347 илдя Ширвана гошун йеритди, лакин Кавусун эцълц орду иля Кцрцн сащилиня эялдийини ешидиб онунла данышыглара эирди. 1348 илдя Ширван бир даща Чобанилярин щцъумуна мяруз галды. Кавус вя атасы галаларда мющкямлянмяли олдулар. Нящайят, онлар Чобанилярин нцфузуну танымалы олдулар вя тяхминян 10 ил бу вязиййятдя галдылар. 1357 илдя Ширванда Чобани феодалларына гаршы мцбаризя йенидян эцълянди. Ширваншащ Кавусун разылыьы иля Гызыл Орда дювлятиня эедян Гази Мящияддин Бярдяи йерли щаким Ъаны бяйи Азярбайъана дявят етди вя Ъаны бяй Ширван яразисини манеясиз кечяряк Ширваншащ Кавусун мцшайияти иля Тябризя дахил олду. Ъаны бяй Мялик Яшряфи тутараг едам етди. Бунунла да, Чобанилярин Азярбайъандакы аьалыьына вя зцлмцня сон гойулду. Даща сонра Кавус диэяр чобани ямири Яхиъугла цзляшмяли олду, оьлу Новдяри гошунла онун цзяриня эюндярди вя Йеничай йахынлыьында Яхиъуьун цзяриндя гялябя чалынды. Кавус Гарабаьа эяляряк гыса мцддят бурада галды. Лакин Яхиъуг йенидян Гарабаьы тутмаьа наил олду.

   

   Ширваншащлар Ъялаириляр дюврцндя дя юз мцстягилликляри уьрунда мцбаризя апармышлар вя бир мцддят там мцстягил фяалиййят эюстярмишляр. Ширваншащ Кавус 1364–67 иллярдя Ъялаириляря гаршы цсйан галдырмыш вя бу дювр ярзиндя, ъялаири султаны Шейх Цвейсин Баьдадда олмасындан бящряляняряк, ики дяфя Тябризя йцрцш едиб 

  Азярбайъаны онларын нцфузундан хилас етмяйя ъящд эюстярмишдир. Шейх Цвейс Баьдаддан гайытдыгдан сонра Ширвана гошун йеритди вя 3 айа йахын Ширванда галыб ящалини гарят етди. Кавус Ъялаирилярин щакимиййятини танымалы олду вя ъялаири Шейх Цвейс тяряфиндян йенидян Ширвана щаким тяйин олунду. Кавусу явяз едян оьлу Щушянэ [1372–82] Ъялаириляр дювлятиндя эюркямли мювге тутду вя щакимиййят уьрунда мцбаризя апаран ъялаири шащзадяляри арасында мцнасибятлярин низама салынмасында фяал рол ойнады.

   1382 илдя Ширванда щакимиййят дяйишиклийи баш верди. Щушянэ юлдцрцлдц вя йериня Ы Шейх Ибращим [1382–1417] щакимиййятя эятирилди. Ибращимин ата-бабалары бир мцддят Дярбяндин щакими олдугларындан о вя хяляфляри Дярбяндиляр адланмаьа башладылар. Яслиндя ися онлар Кясранилярля ган гощумлуьуна малик идиляр, беля ки, Ибращим Щушянэин ямиси оьлу иди. Шейх Ибращимин дюврцндя Ширванда вязиййят, Теймур вя Тохтамышын йцрцшляри иля ялагядар, кяскин сурятдя дяйишди. Ширван шимал вя ъянуб истигамятиндян кяскин щцъумлара мяруз галды. Ики тяряфдян тящлцкя гаршысында галан Ибращим узагэюрян сийасят йеритди вя дцшмянин бириндян истифадя едяряк диэяриня гаршы мцбаризя апармаг тактикасыны тутду. О, Гарабаьда олан Теймурун щцзуруна эедяряк она гиймятли щядиййяляр апарды вя онунла мцттяфиг олараг, Ширван щакими кими танынды. Шимал сярщядляринин мцщафизяси дя она тапшырылды. Ибращим Теймурун Гызыл Ордайа гаршы йцрцшляриндя, Теймура гаршы чыхан йерли феодалларла, о ъцмлядян, Шяки щакими Сейди (Сиди) Ящмядля Теймур арасында мцнасибятлярин низамланмасында йахындан иштирак етди. Тохтамыш иля Теймурун арасында эедян мцщарибяляр Ширванын тясяррцфатына ъидди зийан вурса да, Ибращим юлкяни дирчялдя билди, Дярбяндин мцдафия истещкамларыны мющкямляндирди вя с.

   Теймурун юлцмцндян сонра Ы Шейх Ибращим Теймуриляря гаршы йени сийаси хятт тутду. Теймури империйасы дахилиндя щакимиййят уьрунда эедян мцбаризядян истифадя едян Ибращим Эянъяни вя Гарабаьын хейли щиссясини яля кечиря билди, Шяки, Ярдябил щакими, Гараман тайфа башчысы, эцръц чары иля иттифаг баьлады. Мцттяфигляр 1405 илин йайында Кцр чайынын сащилиндя теймури Юмярин гошунуну мяьлубиййятя уьратдылар. Бу заман Юмяря гаршы цсйан галдырмыш тябризлиляр Ибращими Тябризя дявят етдиляр. 1406 илин майында Ибращим Тябризя дахил олду вя гыса мцддятя олса да, Азярбайъаны юз щакимиййяти алтында бирляшдирди. Лакин сонракы щадисяляр Ибращимин Тябриздян эери гайытмасына сябяб олду.

   13–14 ясрлярдя Азярбайъанда Шяки щакимлийи дя мцщцм рола малик иди. О, 30-ъу иллярдян башлайараг Ширванын тяркибиня дахил олду. 14 ясрин 30-ъу илляриндя Щцлакулар дювлятинин зяифлямясиндян вя парчаланмасындан истифадя едян Шяки феодаллары дахили мцстягиллик ялдя етдиляр. Щакимиййятя ойрат тайфасы эялди. Онларын фяалиййяти Теймурун дюврцндя даща да эенишлянди. Шяки бу дюврдя дяфялярля Теймурун щцъумларына мяруз галды. Теймурун икинъи йцрцшц заманы Шяки даьыдылды, Шяки щакими Сейди Яли щакимиййятдян эетди.

   

   

  Лакин Теймурун Азярбайъанда олмадыьы дюврдя Сейди Яли теймуриляря гаршы мцбаризя апарырды.

  1395 илдя Теймурун оьлу Мираншащ Сейди Ялинин мцхалиф чыхдыьыны эцман едиб Шякийя гошун чякди вя бюлэяни талан етди. Бундан щиддятлянян Сейди Яли эцръц гошуну иля бирликдя Ялинъяйя щцъум етди вя Султан Тащири мцщасирядян азад етди. Даща сонра Шякийя гошун чякян Ябу Бякрля дюйцшдя Сейди Яли юлдцрцлдц. Лакин, Теймурун гошуну да мяьлубиййятя уьрады. Атасынын йерини тутан Шяки щакими Сейди Ящмяд Ы Шейх Ибращимин васитячилийи иля Теймурла мцнасибятляри тянзимляйя билди, Шяки щакими кими танынды. Теймурун юлцмцня гядяр Сейди Ящмяд онун мцттяфиги кими фяалиййят эюстярди, йцрцшляриндя иштирак етди вя бунунла да Шякинин дахили мцстягиллийини горуйуб сахлайа билди.

   13–14 ясрлярдя Азярбайъанда ящалинин етник тяркибиндя вя дини эюрцшляриндя мцяййян дяйишиклик баш верди. Бу илк нювбядя монгол йцрцшляри дюврцндя Азярбайъана бир сыра монгол-тцрк тайфаларынын эялмяси иля баьлы иди. Илк мянбяляр вя топонимик материаллар щямин дюврдя 20-дян артыг тайфанын Азярбайъана эяляряк юлкянин мцхтялиф йерляриндя мяскунлашдыьы щагда мялумат верир. Сулдус-чобани, ъялаири, гурган, сягаит, кинэит, ъуриат, сунит, тянкгут, илдуркин, урйанкгат, онгут, татар, щяртякан, ойрат, щямчинин ъиркин, тамгалыг, долан, алар, ялят, уран вя с. беля тайфалардан идиляр. Бу тайфаларын адлары Азярбайъан топонимикасында горунуб сахланмышды. Эялмя монгол-тцрк тайфалары заман кечдикъя йерли ящали иля гайнайыб-гарышмыш, ассимилйасийайа уьрамыш вя ейни заманда Азярбайъанда ящалинин сайынын артмасына сябяб олмушлар. Монгол йцрцшляри дюврцндя эялян тайфалардан сулдусиляр (сонрадан “чобаниляр” адландылар) вя ъялаириляр Азярбайъанда даща фяал олдулар вя юлкянин идарясиндя иштирак етдиляр.

   

  Азярбайъана эялян монгол-тцрк тайфалары иля йерли ящали арасында мювъуд олмуш фяргли ъящятлярдян бири онларын дини эюрцшляриндяки мцхтялифлик иди. Ясасян бцтпярястлярдян ибарят олан монгол тайфалары илк вахтларда Азярбайъанда вя зябт етдикляри яразилярдя юз динлярини, адят-янянялярини горуйуб сахламаьа ъящд эюстярдиляр. Хой, Мараьа вя с. шящярлярдя бцтпярястлик дини абидяляри бцтханалар тикилди, бцтпяряст дин хадимляринин – бяхшилярин щазырланмасы цчцн эениш имканлар йарадылды. Монголлар илк вахтларда башга динляря, хцсусиля христиан вя йящуди динляриня дя мейил салдылар. Бцтцн бунлар исламын дювлят дини статусуну итирмясиня эятириб чыхарды вя йерли мцсялман ящалиси иля эялмя монголлар арасында гаршыдурмайа сябяб олду. Монгол шащзадяси Газан щакимиййятдя мющкямлянмяк наминя бцтпярястликдян цз дюндярди, ислам динини гябул етди вя бцтцн монгол тайфаларыны бу диня ситайиш етмяйя вадар етди. Ислам йенидян дювлят дини статусу кясб етди. Газан ханын бу тядбири бцтпярястлийин арадан чыхмасына, христиан вя йящуди динляринин мювгейинин хейли зяифлямясиня эятириб чыхартды. Кяскин мцбаризя шяраитиндя газанылан бу гялябя исламын сонракы инкишафына тясир етди вя юлкянин идарясинин бир чох сащяляри йенидян ислам дин хадимляринин сярянъамына верилди.

   Азярбайъанда игтисади вязиййят. Монгол истилалары Азярбайъан игтисадиййатына аьыр зярбя ендирди. Юлкядя ишчи гцввяси кяскин сурятдя азалды, бир сыра шящярляр, хцсусиля Бейляган, Эянъя, Ярдябил даьыдылды, бязиляри (Бярзянд, Баъряван, Халхал, Мийаня вя с.) ади йашайыш мянтягяляриня чеврилдиляр. Кянд тясяррцфаты, суварма системи даща эцълц даьынтыйа мяруз галды. Буна сябяб олан амиллярдян бири кючяри монгол тайфаларынын йерли отураг ящалини сыхышдырмасы, юзляриня мяхсус кючярилик янянялярини давам етдиряряк кянд тясяррцфаты цчцн мящсулдар торпаглары отлаглара чевирмяляри иди. Нятиъядя, илк монгол йцрцшляри дюврцндя Азярбайъанда якин сащяляринин йалныз 1/10-и кянд тясяррцфаты цчцн йарарлы вязиййятдя галды.

  13 ясрин орталарында Щцлакулар дювлятинин тясиси вя мяркязи щакимиййятин эцълянмяси тясяррцфатда мцяййян ъанланмайа сябяб олду. Бу дюврдя монгол ханларынын щяйата кечирдикляри игтисади сийасятин ясасыны йерли феодалларын торпаг сащялярини зябт етмяк вя ящалинин истисмары нятиъясиндя вар-дювлятя йийялянмяк тяшкил едирди. Щцлаку вя оьлу Абага ханын щакимиййяти дюврцндя юлкя игтисадиййаты мцяййян дяряъядя инкишаф ется дя, сонрадан игтисадиййатда тяняззцл просеси башланды вя эетдикъя дяринляшди. 13 ясрин сонларына йахын Щцлакулар дювлятиндя сийаси вя игтисади бющран баш верди. Игтисадиййатдакы тяняззцл дювлят хязинясинин бошалмасына сябяб олду. Кейхату хан [1291–95] бу просесин гаршысыны алмаг мягсядиля тядбирляр эюрся дя (тядавцля чао адлы каьыз пуллар бурахылды), бунун сямяряси олмады.

   Щцлакулар дювлятини игтисади вя сийаси бющрандан хилас етмяк мягсядиля Газан хан [1295–1304] ъидди аддымлар атды вя ислащатлар кечирди. Онун торпаг, верэи, мящкямя, рабитя, тиъарят сащяляриндяки ислащатлары юлкя игтисадиййатынын йцксялмясиня, дювлятин тяняззцл просесинин гаршысынын алынмасына вя гцввятлянмясиня сябяб олду. Газан хан щярбчиляря игта торпаглары пайланмасыны рясмиляшдирди вя бунунла да щярби хярълярин азалдылмасына, щярбчилярин хидмяти мясулиййятляринин артырылмасына наил олду. Торпаг ислащатынын мцщцм тяркиб щиссяляриндян бири бош галмыш торпагларын (байрат) истифадяси цзря щяйата кечирилян тядбирляр иди.

  Байрат торпаглары гейдиййата алыныр вя сащиби ону беъярмядикдя, башгаларына пайланыр вя беъярилмяси цчцн имканлар йарадылырды. Газан ханын верэи сащясиндяки тядбирляри дя сямяряли олду. Бцтцн верэиляр вя онларын щяъми дягигляшдирилди, онларын топланылмасында ъидди гайдаганун гойулду, верэилярдян ялдя олунан эялирлярин хярълянмяси цзяриндя нязарят эцъляндирилди. Газан ханын эюстяриши иля мящкямя системиндяки юзбашыналыг, гисмян дя олса арадан галдырылды, рцшвятхорлуг щаллары азалды, 30 илдян артыг вахты кечмиш иддиалар ганунсуз щесаб олунду, газы вязифясиня тяйинатлара хцсуси фикир верилди вя с.

   

   Рабитя сащясиндя дя ъидди тядбирляр щяйата кечирилди. Ясас тиъарят йолларында щяр 3 фярсянэдян (20–21 кмдян) бир рабитя дайанаъаглары – йамлар йарадылды. Онлара йам ямирляри тяйин олунду. Рабитядя истифадя олунан йарлыг вя “пайдза”лар (лювщяъикляр) дяйишдирилди, онлардан истифадя цзяриндя нязарят гойулду. Беляликля, юлкядя рясми рабитяйам системи йарадылды. Тиъарятдя ишлядилян пул, чяки, юлчц ващидляри сабитляшдирилди, тиъарят йолларынын, базарларын мцщафизяси эцъляндирилди. Газан ханын ислащатлары нятиъясиндя юлкянин игтисади вязиййяти тянзимлянди, хязиня эялирляри артараг 1700 тцмяндян 2100 тцмяня чатды. Тясяррцфатын инкишафы 14 ясрин 20-ъи илляринин сонуна кими давам етди. Газан хан ислащатларынын щяйата кечирилмясиндя дювлятин баш вязири, щяким, тарихчи Фязлуллащ Ряшидяддинин бюйцк хидмятляри олмушдур.

   14 ясрин 30-ъу илляриндя Азярбайъанда игтисади вязиййят йенидян аьырлашды вя бу щал ясрин орталарына – Ъялаири Шейх Цвейсин дюврцня кими давам етди. Буна сябяб Щцлакулар дюврцндя мяркязи щакимиййятин зяифлямяси, феодал ара чякишмяляринин артмасы, дювлятин яразисинин мцхтялиф щиссяляря парчаланмасы, Азярбайъанда Чобани феодал групунун зцлмц, еляъя дя юлкяйя олан арамсыз хариъи щцъумлар, мцщарибяляр олду. Дюврцн тарихчиси Щямдуллащ Гязвини 40-ъы иллярин яввялляриндя юлкянин “гурда, тцлкцйя мяскян, байгуша, кяркяся вятян” олдуьуну, Ябу Бякр ял-Гцтби ял-Ящяри ися Азярбайъанда “зцлм, бащалыг вя вяба” кими цч шейин бол олдуьуну хябяр верирляр. Ъялаири Шейх Цвейсин дюврцндя юлкя игтисадиййатында мцяййян ъанланма мцшащидя олунса да, Азярбайъан яразисинин Теймурун вя Тохтамышын щцъумлары дюврцндя дюйцш мейданына чеврилмяси тясяррцфат щяйатына ъидди тясир эюстярди вя игтисади вязиййятин йенидян тяняззцлцня сябяб олду.

   

  Монголларын Азярбайъана йцрцшляри вя монгол щюкмранлыьы юлкянин аграр гурулушуна бюйцк тясир эюстярди. Юлкядя яввялляр мювъуд олмуш яняняви торпаг мцлкиййяти формалары иля йанашы (хасся, вягф, мцлк, ъамаат вя с.) инъу, диван, игта торпаг мцлкиййяти формалары да эениш йайылды. Монголларын эялиши иля юлкядяки верэи вя мцкялляфиййятляр щям сайъа, щям дя верэинин мигдарына эюря артды. Дюврцн мянбяляриндян айдын олур ки, монгол аьалыьы дюврцндя ящали 40-а йахын верэи юдямиш, мцкялляфиййятляр йериня йетирмишдир. Ящалидян топланан верэиляр ичярисиндя гупчур, хяраъ, тамьа, таьар, баъ, цляфа (яляфя), калан, тярщ, ъизйя, нямари, тябьур, баьбашы (баь-шумар), хане-шумар, ушр вя с. верэи нювляри даща аьыр иди вя халг кцтлясинин мцфлисляшмясиня сябяб олурду (акад. Я.Ялизадянин арашдырмаларына эюря).

   Азярбайъан тарихян мцнбит, мящсулдар торпаглара, зянэин битки юртцйцня малик юлкя иди. Азярбайъанда щяр ъцр дянли биткиляр – буьда, арпа, чялтик, гарьыдалы, бостан вя баь биткиляри, техники биткиляр, хцсусиля памбыг беъярилирди. Юлкянин айры-айры бюлэяляри мцхтялиф битки нювц иля мяшщурлашмышды. Кянд тясяррцфатында сцни суварма шябякяси мювъуд иди. Бу сащядя ясасян чай суларындан вя кящриз системиндян истифадя олунурду. Теймурун дюврцндя Араздан Бейлягана Бярлас су архы чякилди вя кянд тясяррцфатынын инкишафында мцщцм рол ойнады. Кянд тясяррцфаты биткиляринин беъярилмясиня хцсуси диггят йетирилирди.

  Истиханалардан, сцни сувармадан, котан иля шумламадан, шоран торпагларын йуйулараг мцнбитляшдирилмясиндян эениш истифадя едилирди. 1–2 ъцт юкцзля дартылан хырда котанларла йанашы, 8–10 ъцт юкцзля дартылан котанлар мювъуд иди. Кянд тясяррцфаты биткилярини хястяликлярдян вя зийанвериъилярдян горумаг цчцн мцхтялиф тядбирляр эюрцлцрдц. Кянд тясяррцфатынын мцщцм сащясини щейвандарлыг тяшкил едирди. Азярбайъанын бцтцн бюлэяляриндя гарамал вя давар сахланылырды. Азярбайъан атлары дцнйа шющряти газанмышды. Марко Поло Азярбайъанда чохлу йахшы атын олдуьуну вя Щиндистана апарылыб баща гиймятя сатылдыьыны билдирирди.

   13 ясрин яввялляриндя Азярбайъанда шящярляр йцксяк инкишаф сявиййясиндя иди. Шящяр игтисадиййатында сяняткарлыг вя тиъарят мцщцм йер тутурду. Ясрин яввялляриндя Азярбайъанда ирили-хырдалы 60-дан чох шящяр вя галалар вар иди. Эянъя, Тябриз, Нахчыван, Мараьа, Ярдябил, Дярбянд вя с. Азярбайъанын ясас шящярляриндян иди. Онларын бязиляриндя 100 миндян артыг ящали йашайырды. Монгол йцрцшляринин даьыдыъы нятиъяляриня бахмайараг, шящярлярин инкишафы давам етди, йени шящярляр салынды.

   

   

  14 ясрин 1-ъи йарысында вя сонралар Мараьа, Нахчыван вя Уъан шящярляри даща да инкишаф етди. Урмийа, Хой, Сялмас, Сяраб вя Ушну юлкянин ири шящярляри сырасына дахил олдулар. Тябриз Щцлаку дювлятинин пайтахты олараг даща сцрятля инкишаф едирди. Онун яразиси эенишляняряк 4000 щектара чатды. Шящяр 25 мин аддым (тягр. 24 км) узунлуьунда дивар иля ящатя олунмушду. Шящярдя 1 милйона йахын адам йашайырды. Тябриз шящяринин ятрафында салынмыш Ряшидиййядя 30 мин ев варды. Бу дюврдя Азярбайъанда Мащмудабад шящяри салынды. Азярбайъанын бир чох йерляриндя – Тябриздя (Ярк галасы), Абшеронда юлкянин мцдафия гцдрятинин мющкямлянмясиня хидмят едян галалар тикилди. Мярдякандакы 2 гала, Нардаран галасы, Рамана галасы бу дюврцн тикилиляриндяндир.

   Азярбайъан шящярляри йарымаграр хцсусиййятляря малик олсалар да, онларын игтисадиййатында сяняткарлыг вя тиъарят мцщцм йер тутурду. Шящяр ящалисинин сяняткарлыг вя тиъарятля мяшьул олан зцмряси чохлуг тяшкил едирди. Бир чох Азярбайъан шящярляри, хцсусиля Тябриз Шяргин мцщцм сяняткарлыг вя тиъарят мяркязиня чеврилмишди. Шящярдя щяр бир сянят нювц цзря сяняткарлыг растасы – ъярэяси мювъуд иди. Базарларда яснаф вя сяняткарларын хцсуси йерляри варды.

   Щямдуллащ Гязвини. Нцзщятцлгцлуб.

   ЫЫЫ бюлцм. Азярбайъан юлкясинин тясвири Азярбайъанын тяркибиндя 9 тцмян вя 27 шящяр вардыр. Юлкянин чох йериндя  иглим сойуг, аз йериндя мцлайимдир. Онун сярщядляри Ираги-Яъям, Муьан,  Эцръцстан, Ярмян вя Кцрдцстан  яйалятляринядяк чатыр. Узунлуьу Бакыдан Халхала кими 95 фярсях, ени ися Бяъярвандан Сипана кими 55 фярсях едир. Кечмишдя Азярбайъанын  пайтахты Мараьа шящяри олмушдур, инди ися Тябриздир. Бу, бцтцн Азярбайъан шящярляри ичярисиндя ян эюзял вя мющтяшям шящярдир. Сялъуглар вя Атабяйляр щакимиййяти заманында Азярбайъанын дювлят эялири 20 милйон динара йахын олмушдур.

   Бу дюврдя Азярбйъан шящярляриндя, ясасян, яввялки яняняви сянят нювляри давам етдирилирди. Тохуъулуг, халчачылыг, металишлямя, керамика, дулусчулуг, дяри истещсалы, аьаъ емалы, шцшя истещсалы, тикинти иши, ширниййат щазырланмасы, бядии ишлямяляр вя с. ясас сяняткарлыг сащялярини тяшкил едирди. Ширван юз ипяйи, Эянъя сойуг силащы, Хой мис мямулаты, Шямкир бычаглары, Шиз гызыл вя гурьушун емалы иля танынырды. Елханиляр дюврцндя силащ щазырланмасы сащясиндя кейфиййят дяйишиклийи дя баш верди. Бир чох сяняткарлар монголлардан яхз етдикляри “тона” адланан цчтийяли ох уълуглары щазырлайырдылар. Тябриз, Бейляган, Гябяля, Эянъя керамика усталарынын, Тябриз, Каьызконан (Хуняъ) шящярляринин аьаъ емалы цзря сяняткарларынын мящсуллары йцксяк гиймятляндирилирди. Сяняткарлар “яхи” адланан дини-иътимаи-сийаси вя пешя бирликляри йаратмышдылар.

  Беля бирликляр чох вахт “яснаф” вя йа “мющтярифя”, монголлар дюврцндя ися “озан” адланырды. “Яхи” бирликляри хцсуси низамнамяляр – “Фцтцввятнамя”ляр ясасында фяалиййят эюстярирдиляр.

   

   

  Азярбайъан Щцлакулар вя Ъялаириляр дювлятляринин мяркязи вилайяти кими хариъи вя дахили тиъарятдя апарыъы рол ойнайырды. Бу дювлятлярин яразисиндян кечян 5 ясас карван йолунун яксяриййятинин Азярбайъанла ялагяси варды. Тябриз дцнйа ящямиййятли тиъарят йолларынын кясишдийи мякан иди. Шимал, ъянуб вя ъянуб-шярг йоллары Тябризи дцнйанын бир чох тиъарят мяркязляри иля бирляшдирирди. Азярбайъан яразисиндя цмуми узунлуьу тяхм. 2000 км-дян артыг олан тиъарят йоллары шябякяси мювъуд иди.

   Азярбайъан сяняткарларынын мящсуллары Шярг вя Гярб юлкяляриня ихраъ олунур вя йцксяк гиймятляндирилирди. Венесийа, Эенуйа, Гызыл Орда вя с. дювлятлярля тиъарят ялагяляри даща эениш иди. Азярбайъандан ихраъ олунан ямтяяляр арасында кянд тясяррцфаты мящсуллары хцсуси йер тутурду. Юлкяйя чохлу хариъи маллар идхал олунурду. Тябриз базарында Сейлон, Кяшмир, Мярв, Тус, Шираз, Шам, Чин, рус кнйазлыглары, Алманийа вя с. юлкялярдян эятирилян мцхтялиф чешидли маллар сатылырды. Газан ханын кечирдийи ислащатлар юлкядя тиъарятин даща да инкишафына тякан верди.

   Тиъарятин инкишафы вя эениш вцсят алмасы юлкядя пул тядавцлцнцн тянзимлянмясини тяляб едирди. Азярбайъанын мцхтялиф шящярляриндя – Тябриз, Эянъя, Мараьа, Нахчыван, Бярдя, Ярдябил, Урмийа, Бакы, Шамахы, Шабран, Бейляган, Дярбянд, Хой, Билясувар, Шярур, Сяраб, Астара, Сялмас, Мащмудабад, Гябяля, Яръиш, Ширван, Гарааьаъ, Ялинъя, Эцштасфи вя с. шящяр вя галаларында зярбханалар мювъуд иди вя онларда мцхтялиф юлчцдя вя вязндя гызыл, эцмцш вя мис сиккяляр кясилирди. Зярбханаларда хцсуси иш принсипи мювъуд иди. Тядавцлдя тцмян, балыш, динар, дирщям, еляъя дя аьъа, мири, тинэя, данг, бир мцддят ися “чао” адлы каьыз пуллар истифадя олунмушдур.

   Идарячилик системи. Монголларын Азярбайъанда дювлят гурмалары юлкянин идаря системиня мцяййян тясир эюстярди. Азярбайъанда ики яняняви дювлят гурулушунун – отураг ящалийя вя кючяриляря мяхсус идаря системляринин бир-бириля чульашмасы нятиъясиндя даща тякмил, юз дюврц цчцн мцтярягги олан ващид идаря системи йаранды. Йени идаря системиндя щяр ики тяряфя аид мцтярягги ъящятляр юзцня йер тапды. Бу системдя кючяриляря мяхсус щярби идарячилик юз мювгейини горуйуб сахласа да, тясяррцфатын идарясиндя йерли идарячилик яняняляри цстцнлцк газанды.

   Щцлакулар вя Ъялаириляр дювлятляриндя али щакимиййят органы гурултай иди. Сялтянят сащиби олан султан да гурултайда сечилдикдян сонра щцгуги бахымдан тясдиглянирди. Султанын сялащиййятляри гейри-мящдуд иди. Наиб яс-сялтянят султанын наиби иди вя онун олмадыьы вахтларда юлкяни идаря едирди. Дювлятдя щярби идарячилийя даща чох цстцнлцк верилирди. Щярби идарячилик баш ямирин ялиндя ъямлянмишди. Щярби идарячилик “ямарят” (ямирлик)

  адланан тяшкилатда ъямляшмишди вя онун ашаьы щярби бюлмялярдя юзякляри мювъуд иди. Бу системдя улус ямири, вилайят (юлкя) ямири, тцмян, минлик, йцзлцк ямирляри фяалиййят эюстярирди. Щярби щиссялярдя инаглар (щярби мяслящятчиляр), букавул (тяминатчы), йасавул, бяхши, йуртчи, бяларгучи вя с. вязифя сащибляри чалышырдылар.

  Орду щиссяляриндя ъидди низам-интизам Чинэиз ханын йасасы (гануну) иля тянзимлянирди.

   

   

  Дювлятин мцлкц идаряси “диван” системи иля щяйата кечирилирди. Мяркязи дювлят апаратында 20-дян артыг диван мювъуд иди. Онлар мяркязи вя сащяляр цзря диванлара айрылырды. Мяркязи диванлар “Диван-и сялтянят” вя “Диван-и мямалик” олмагла 2 гисмя бюлцнцрдц вя мцвафиг олараг сялтянят сащибиня вя дювлятя аид тясяррцфатын идаряси иля мяшьул олурду. Диванларда ъидди малиййя щагг-щесабы апарылыр вя бу мягсядля 7 нюв дяфтярлярдян – мцщасибат китабларындан истифадя олунурду. Мцлки идаряйя баш вязирляр вя диван башчылары ъавабдещ идиляр. Бундан ялавя, мцлки идаря системиндя улуг битикчи (ямлак ряиси), мцнши ял-мямалик, исфящсалар, щякям ял-мямалик вя с. вязифя сащибляри чалышырдылар. Бош галмыш байрат торпагларын истифадяси, тикинти, сяняткарлыг, тиъарят вя диэяр сащяляр цзря диванлар фяалиййят эюстярирди. Онлар, вилайятляр, шящярляр цзря шахялянмишдиляр. Дини мцяссисялярин, ямлакын, хцсусиля, вягф ямлакынын идаряси газы ял-гцззатын (газылар газысынын) ялиндя ъямляшмишди. Вягф ямлакы “дювлят вягфи” вя “сейидляр вягфи” олмагла 2 йеря бюлцнмцшдц. Дювлятин мящкямя системи дя мцхтялиф щиссяляря –дювлят вя дини мящкямяляря айрылмышды.

  Дювлят мящкямяляри Чинэиз ханын йасасына, дини мящкямяляр шярият ганунларына ясасян фяалиййят эюстярирди.

  Шярият мящкямяляринин ишиня дювлят мящкямяляринин мцдахиляси ганун иля гадаьан олунмушду.

   

   Монгол йцрцшляри дюврцндя кючяри монгол-тцрк тайфаларынын Азярбайъана эялмяси вя бурада мяскунлашмасы Азярбайъан елминя вя инъясянятиня, о ъцмлядян, уйьур ряссамларынын эятирдикляри Шярги Тцркцстан сянятинин Тябриз миниатцр мяктябинин инкишафына ящямиййятли тясири олмушдур. Ейни заманда уйьур ялифбасы юлкянин тцрк ящалиси арасында йазы васитясиня чеврилди. Рясми сянядляр ящалийя бу ялифба иля чатдырылырды.

   Беляликля, монгол йцрцшляринин даьыдыъы тясириня бахмайараг, 13–14 ясрлярдя Азярбайъан елми вя мядяниййятинин инкишафында мцщцм наилиййятляр ялдя едилмишдир.

   Яд.: А л и з а д е А. А. Социально-экономическая и политическая история Азербайджана 13–14 веков. Б., 1956; П и р и й е в В. З. Азярбайъан Щцлакулар дювлятинин тяняззцлц дюврцндя. Б., 1978; Азярбайъан тарихи. Йедди ъилддя. Ъ. 3, Б., 1999; П и р и й е в В а г и ф . Азярбайъан 13–14 ясрлярдя. Б., 2003; П и р и й е в В а г и ф. Нахчыван тарихиндян сящифяляр. 13–14 ясрляр. Б., 2004; Ш и р и н Б я й а н и. Тарих-е але Ъялаир. Тещран, 1345 (щиъри).

  Вагиф Пирийев