Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
“Azərbaycan” xüsusi cildi (Az) (Ümumi məlumat - 6.1 .Milli təhlükəsizliyin təminat sistemi)
  5.2. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasıarı

   

  Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы

   Азярбайъан халгы юзцнцн чохясрлик дювлятчилик янянялярини давам етдиряряк, “Азярбайъан Республикасынын дювлят мцстягиллийи щаггында” Конститусийа Актында якс олунан принсипляри ясас эютцряряк, бцтцн ъямиййятин вя щяр кясин фираванлыьынын тямин едилмясини арзулайараг, ядалятин, азадлыьын вя тящлцкясизлийин бяргярар едилмясини истяйяряк, кечмиш, индики вя эяляъяк нясилляр гаршысында юз мясулиййятини анлайараг, суверен щцгугундан истифадя едяряк тянтяняли сурятдя ашаьыдакы ниййятлярини бяйан едир:

   –- Азярбайъан дювлятинин мустягиллйини, суверенлийини вя ярази бцтювлцйцнц горумаг;

  –- Конститусийа чярчивясиндя демократик гурулуша тяминат вермяк; – вятяндаш ъямиййятинин бяргярар едилмясиня наил олмаг;

  -– халгын ирадясинин ифадяси кими ганунларын алилийини тямин едян щцгуги дцнйяви дювлят гурмаг;

  –- ядалятли игтисади вя сосиал гайдалара уйьун олараг щамынын лайигли щяйат сявиййясини тямин етмяк;

  – цмумбяшяри дяйярляря садиг олараг бцтцн дцнйа халглары иля достлуг, сцлщ вя ямин-аманлыг шяраитиндя йашамаг вя бу мягсядля гаршылыглы фяалиййят эюстярмяк.

  Йухарыда садаланан цлви ниййятлярля цмумхалг сясвермяси – референдум йолу иля бу Конститусийа гябул едилир.

   БИРИНЪИ БЮЛМЯ

  ЦМУМИ МЦДДЯАЛАР

  I фясил

  ХАЛГ ЩАКИМИЙЙЯТИ

   Маддя 1. Щакимиййятин мянбяйи

  1. Азярбайъан Республикасында дювлят щакимиййятинин йеэаня мянбяйи Азярбайъан халгыдыр.
  2. Азярбайъан халгы Азярбайъан Республикасы яразисиндя вя ондан кянарда йашайан, Азярбайъан дювлятиня вя онун ганунларына табе сайылан Азярбайъан Республикасы вятяндашларындан ибарятдир; бу ися бейнялхалг щцгугла мцяййянляшдирилмиш нормалары истисна етмир.

   Инсан вя вятяндаш щцгуглары вя азадлыглары щяр бир шяхся онун вятяндашы  олдуьу дювлятдя йашайыб-йашамамасындан асылы олмайараг анадан олдуьу вахтдан мяхсусдур.

   Маддя 2. Халгын суверенлийи

  1. Сярбяст вя мцстягил юз мцгяддяратыны щялл етмяк вя юз идаряетмя формасыны мцяййян етмяк Азярбайъан халгынын суверен щцгугудур.
  2. Азярбайъан халгы юз суверен щцгугуну билаваситя цмумхалг сясвермяси – референдум вя цмуми, бярабяр вя бирбаша сечки щцгугу ясасында сярбяст, эизли вя шяхси сясвермя йолу иля сечилмиш нцмайяндяляри васитясиля щяйата кечирир.

   Маддя 3. Цмумхалг сясвермяси –референдум йолу иля щялл едилян мясяляляр

  1. Азярбайъан халгы юз щцгуглары вя мянафеляри иля баьлы олан щяр бир мясяляни референдумла щялл едя биляр.
  2. Ашаьыдакы мясяляляр йалныз референдумла щялл олуна биляр:

  1) Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын гябул едилмяси вя она дяйишикликляр едилмяси;

  2) Азярбайъан Республикасынын дювлят сярщядляринин дяйишдирилмяси.

   

  Маддя 4. Халгы тямсил етмяк щцгугу

  Халгын сечдийи сялащиййятли нцмайяндяляриндян башга щеч кясин халгы тямсил етмяк, халгын адындан данышмаг вя халгын адындан мцраъият етмяк щцгугу йохдур.

   

  Маддя 5. Халгын ващидлийи

  1. Азярбайъан халгы ващиддир.
  2. Азярбайъан халгынын ващидлийи Азярбайъан дювлятинин тямялини тяшкил едир. Азярбайъан Республикасы бцтцн Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын цмуми вя бюлцнмяз вятянидир.

   Маддя 6. Щакимиййятин мянимсянилмясиня йол верилмямяси

  1. Азярбайъан халгынын щеч бир щиссяси, сосиал груп, тяшкилат вя йа щеч бир шяхс щакимиййятин щяйата кечирилмяси сялащиййятини мянимсяйя билмяз.
  2. Щакимййятин мянимсянилмяси халга гаршы ян аьыр ъинайятдир.

  II фясил

  Маддя 7. Азярбайъан дювляти

  1. Азярбайъан дювляти демократик, щцгуги, дцнйяви, унитар республикадыр.
  2. Азярбайъан Республикасында дювлят щакимййяти дахили мясялялярдя йалныз щцгугла, хариъи мясялялярдя ися йалныз Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавилялярдян иряли эялян мцддяаларла мящдудлашыр.

  III. Азярбайъан Республикасында дювлят щакимиййяти щакимиййятлярин бюлцнмяси принсипи ясасында тяшкил едилир;

  –- ганунвериъилик щакимиййятини Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси щяйата кечирир;

  –     иъра щакимййяти Азярбайъан Республикасынын Президентиня мянсубдур;

  -– мящкямя щакимййятини Азярбайъан Республикасынын мящкямяляри щяйата кечирир.

  IВ. Бу Конститусийанын мцддяаларына ясасян ганунвериъилик, иъра вя мящкямя щакимиййятляри гаршылыглы фяалиййят эюстярир вя юз сялащиййятляри чярчивясиндя мцстягилдирляр.

   

  Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин бинасы.

   

  Маддя 8. Азярбайъан дювлятинин башчысы

  1. Азярбайъан дювлятинин башчысы Азярбайъан Республикасынын Президен тидир. О, юлкянин дахилиндя вя хариъи мцнасибятлярдя Азярбайъан дювлятини тямсил едир.
  2. Азярбайъан Республикасынын Президенти Азярбайъан халгынын ващидлийини тяъяссцм етдирир вя Азярбайъан дювлятчилийинин варислийини тямин едир.

  III. Азярбайъан Республикасынын Президенти Азярбайъан дювлятинин мцстягиллийинин, ярази бцтювлцйцнцн вя Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавиляляря риайят олунмасынын тяминатчысыдыр.

  IВ. Азярбайъан Республикасынын Президенти мящкямя щакимиййятинин мцстягиллйинин тяминатчысыдыр.

   Маддя 9. Силащлы Гцввяляр

  1. Азярбайъан Республикасы юз тящлцкясизлийини вя мцдафиясини тямин етмяк мягсядиля Силащлы Гцввяляр вя башга силащлы бирляшмяляр йарадыр.
  2.  Азярбайъан Республикасы башга дювлятлярин мцстягиллийиня гясд васитяси кими вя бейнялхалг мцнагишялярин щялли цсулу кими мцщарибяни рядд едир.

  III. Азярбайъан Республикасынын Президенти Азярбайъан Республикасы Силащлы Гцввяляринин Али Баш Команданыдыр.

   Маддя 10. Бейнялхалг мцнасибятлярин принсипляри

  Азярбайъан Республикасы башга дювлятлярля мцнасибятлярини щамылыгла гябул едилмиш бейнялхалг щцгуг нормаларында нязярдя тутулан принсипляр ясасында гурур.

   Маддя 11. Ярази

  1. Азярбайъан Республикасынын яразиси ващиддир, тохунулмаздыр вя бюлцнмяздир.
  2. Азярбайъан Республикасынын дахили сулары, Хязяр дянизинин (эюлцнцн) Азярбайъан Республикасына мянсуб олан бюлмяси, Азярбайъан Республикасынын цзяриндяки щава мяканы Азярбайъан Республикасы яразисинин тяркиб щиссясидир.

  III. Азярбайъан Республикасынын яразиси юзэянинкиляшдириля билмяз. Азярбайъан Республикасы юз яразисинин щеч бир щиссясини щеч бир шякилдя кимсяйя вермир; йалныз Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин гярары иля Азярбайъанын бцтцн ящалиси арасында референдум йолу иля Азярбайъан халгынын ирадяси ясасында дювлят сярщядляри дяйишдириля биляр.

   Маддя 12. Дювлятин али мягсяди

  1. Инсан вя вятяндаш щцгугларынын вя азадлыгларынын тямин едилмяси дювлятин али мягсядидир.
  2. Бу Конститусийада садаланан инсан вя вятяндаш щцгуглары вя азадлыглары Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавиляляря уйьун тятбиг едилир.

   Маддя 13. Мцлкиййят

  1. Азярбайъан Республикасында мцлкиййят тохунулмаздыр вя дювлят тяряфиндян мцдафия олунур.
  2. Мцлкиййят дювлят мцлкиййяти, хцсуси мцлкиййят вя бялядиййя мцлкиййяти нювцндя ола биляр.
  3. Мцлкиййятдян инсан вя вятяндаш щцгуглары вя азадлыглары, ъямиййятин вя дювлятин мянафеляри, шяхсиййятин ляйагяти ялейщиня истифадя едиля билмяз.

   Маддя 14. Тябии ещтийатлар

  Тябии ещтийатлар щяр щансы физики вя йа щцгуги шяхслярин щцгугларына вя мянафеляриня хялял эятирмядян Азярбайъан Республикасына мянсубдур.

   Маддя 15. Игтисади инкишаф вя дювлят

  1. Азярбайъан Республикасында игтисадиййатын инкишафы мцхтялиф мцлкиййят нювляриня ясасланараг халгын рифащынын йцксялдилмясиня хидмят едир.
  2. Азярбайъан дювляти базар мцнасибятляри ясасында игтисадиййатын инкишафына шяраит йарадыр, азад сащибкарлыьа тяминат верир, игтисади мцнасибятлярдя инщисарчылыьа вя щагсыз рягабятя йол вермир.

   Маддя 16. Сосиал инкишаф вя дювлят

  1. Азярбайъан дювляти халгын вя щяр бир вятяндашын рифащынын йцксялдилмяси, онун сосиал мцдафияси вя лайигли щяйат сявиййяси гайьысына галыр.
  2. Азярбайъан дювляти мядяниййятин, тящсилин, сящиййянин, елмин, инъясянятин инкишафына йардым эюстярир, юлкянин тябиятини, халгын тарихи, мадди вя мяняви ирсини горуйур.

   Маддя 17. Аиля вя дювлят

  1. Ъямиййятин ясас юзяйи кими аиля дювлятин хцсуси щимайясиндядир.
  2. Ушагларын гайьысына галмаг вя онлары тярбийя етмяк валидейнлярин боръудур. Бу боръун йериня йетирилмясиня дювлят нязарят едир.

  Маддя 18. Дин вя дювлят

  1. Азярбайъан Республикасында дин дювлятдян айрыдыр. Бцтцн дини етигадлар ганун гаршысында бярабярдир.
  2. Инсан ляйагятини алчалдан вя йа инсанпярвярлик принсипляриня зидд олан динлярин йайылмасы вя тяблиьи гадаьандыр.
  3. Дювлят тящсил системи дцнйяви характер дашыйыр.

  Маддя 19. Пул ващиди

  1. Азярбайъан Республикасынын пул ващиди манатдыр.
  2. Пул нишанларынын тядавцля бурахылмасы вя тядавцлдян чыхарылмасы щцгугу йалныз Милли Банка мянсубдур. Азярбайъан Республикасынын Милли Банкы дювлятин мцстясна мцлкиййятиндядир.
  3.  Азярбайъан Республикасынын яразисиндя манатдан башга пул ващидляринин юдяниш васитяси кими ишлядилмяси гадаьандыр.

   Маддя 20. Дювлятин боръларына гойулан мящдудиййятляр

  Азярбайъан дювлятиня гаршы гийама вя йа дювлят чеврилишиня кюмяк мягсяди иля алынмыш борълар Азярбайъан Республикасы тяряфиндян ющдялик кими гябул едиля вя юдяниля билмяз.

   Маддя 21. Дювлят дили

  1. Азярбайъан Республикасынын дювлят дили Азярбайъан дилидир. Азярбайъан Республикасы Азярбайъан дилинин инкишафыны тямин едир.
  2. Азярбайъан Республикасы ящалинин данышдыьы башга диллярин сярбяст ишлядилмясини вя инкишафыны тямин едир

   Маддя 22. Пайтахт

  Азярбайъан Республикасынын пайтахты Бакы шящяридир.

   Маддя 23. Азярбайъан дювлятинин рямзляри

  1. Азярбайъан Республикасынын дювлят рямзляри Азярбайъан Республикасынын Дювлят байраьы, Азярбайъан Республикасынын Дювлят эерби вя Азярбайъан Республикасынын Дювлят щимнидир.
  2. Азярбайъан Республикасынын Дювлят байраьы бярабяр енли цч цфцги золагдан ибарятдир. Йухары золаг мави, орта золаг гырмызы, ашаьы золаг йашыл рянэдядир вя гырмызы золаьын ортасында байраьын щяр ики цзцндя аь рянэли айпара иля сяккизэушяли улдуз тясвир едилмишдир. Байраьын енинин узунлуьуна нисбяти 1:2-дир.
  3. Азярбайъан Республикасы Дювлят байраьынын вя Азярбайъан Республикасы Дювлят эербинин тясвири, Азярбайъан Республикасы Дювлят щимнинин мусигиси вя мятни Конститусийа Гануну иля мцяййян едилир.

  ИКИНЪИ БЮЛМЯ

  ЯСАС ЩЦГУГЛАР, АЗАДЛЫГЛАР ВЯ ВЯЗИФЯЛЯР

  III фясил

  ЯСАС ИНСАН ВЯ ВЯТЯНДАШ ЩЦГУГЛАРЫ  ВЯ АЗАДЛЫГЛАРЫ

   Маддя 24. Инсан вя вятяндаш щцгугларынын вя азадлыгларынын ясас принсипи

  1. Щяр кясин доьулдуьу андан тохунулмаз, позулмаз вя айрылмаз щцгуглары вя азадлыглары вардыр.
  2. Щцгуглар вя азадлыглар щяр кясин ъямиййят вя башга шяхсляр гаршысында мясулиййятини вя вязифялярини дя ящатя едир

  Маддя 25. Бярабярлик щцгугу

  1. Щамы ганун вя мящкямя гаршысында бярабярдир.
  2. Киши иля гадынын ейни щцгуглары вя азадлыглары вардыр.
  3. Дювлят иргиндян, миллиййятиндян, дининдян, дилиндян, ъинсиндян, мяншяйиндян, ямлак вязиййятиндян, гуллуг мювгейиндян, ягидясиндян, сийаси партийалара, щямкарлар иттифагларына вя диэяр иътимаи бирликляря мянсубиййятиндян асылы олмайараг щяр кясин щцгуг вя азадлыгларынын бярабярлийиня тяминат верир. Инсан вя вятяндаш щцгугларыны вя азадлыгларыны ирги, милли, дини, дил, ъинси, мяншяйи, ягидя, сийаси вя сосиал мянсубиййятя эюря мящдудлашдырмаг гадаьандыр.

   Маддя 26. Инсан вя вятяндаш щцгугларынын вя азадлыгларынын мцдафияси

  1. Щяр кясин ганунла гадаьан олунмайан цсул вя васитялярля юз щцгугларыны вя азадлыгларыны мцдафия етмяк щцгугу вардыр.
  2. Дювлят щяр кясин щцгугларынын вя азадлыгларынын мцдафиясиня тяминат верир.

   Маддя 27. Йашамаг щцгугу

  1. Щяр кясин йашамаг щцгугу вардыр.
  2. Дювлятя силащлы басгын заманы дцшмян ясэярляринин юлдцрцлмяси, мящкямянин гануни гцввяйя минмиш щюкмцня ясасян юлцм ъязасынын тятбиги вя ганунла нязярдя тутулмуш диэяр щаллар истисна олмагла, щяр бир шяхсин йашамаг щцгугу тохунулмаздыр.

  III. Мцстясна ъяза тядбири кими юлцм ъязасы, там ляьв едилянядяк, йалныз дювлятя, инсан щяйатына вя саьламлыьына гаршы хцсусиля аьыр ъинайятляря эюря ганунла мцяййян едиля биляр.

  IВ. Ганунла нязярдя тутулмуш зярури мцдафия, сон зярурят, ъинайяткарын йахаланмасы вя тутулмасы, щябсдя оланын щябс йериндян гачмасынын гаршысынын алынмасы, дювлятя гаршы гийамын йатырылмасы вя йа дювлят чеврилишинин гаршысынын алынмасы, фювгяладя вя щярби вязиййят заманы сялащиййятли шяхсин вердийи ямрин йериня йетирилмяси, юлкяйя силащлы басгын едилмяси щаллары истисна олмагла, инсана гаршы силащ ишлядилмясиня йол верилмир.

   Маддя 28. Азадлыг щцгугу

  1. Щяр кясин азадлыг щцгугу вардыр.
  2. Азадлыг щцгугу йалныз ганунла нязярдя тутулмуш гайдада тутулма, щябсяалма вя йа азадлыгдан мящруметмя йолу иля мящдудлашдырыла биляр.

  III. Гануни сурятдя Азярбайъан Республикасынын яразисиндя олан щяр кяс сярбяст щярякят едя биляр, юзцня йашайыш йери сечя биляр вя Азярбайъан Республикасынын яразисиндян кянара эедя биляр.

  IВ. Азярбайъан Республикасы вятяндашынын щяр заман манеясиз юз юлкясиня гайытмаг щцгугу вардыр.

   

  Маддя 29. Мцлкиййят щцгугу

  1. Щяр кясин мцлкиййят щцгугу вардыр.
  2. Мцлкиййятин щеч бир нювцня цстцнлцк верилмир. Мцлкиййят щцгугу, о ъцмлядян, хцсуси мцлкиййят щцгугу ганунла горунур.

  III. Щяр кясин мцлкиййятиндя дашынар вя дашынмаз ямлак ола биляр. Мцлкиййят щцгугу мцлкиййятчинин тякбашына вя йа башгалары иля бирликдя ямлака сащиб олмаг, ямлакдан истифадя етмяк вя онун барясиндя сярянъам вермяк щцгугларындан ибарятдир.

  IВ. Щеч кяс мящкямянин гярары олмадан мцлкиййятиндян мящрум едиля билмяз. Ямлакын там мцсадирясиня йол верилмир. Дювлят ещтийаълары вя йа иътимаи ещтийаълар цчцн мцлкиййятин юзэянинкиляшдирилмясиня йалныз габагъадан онун дяйярини ядалятли юдямяк шярти иля йол вериля биляр.

  В. Дювлят вярясялик щцгугуна тяминат верир.

   

  Маддя 30. Ягли мцлкиййят щцгугу

  1. Щяр кясин ягли мцлкиййят щцгугу вардыр.
  2. Мцяллифлик щцгугу, ихтирачылыг щцгугу вя ягли мцлкиййят щцгугунун башга нювляри ганунла горунур.

   Маддя 31. Тящлцкясиз йашамаг щцгугу

  1. Щяр кясин тящлцкясиз йашамаг щцгугу вардыр.
  2. Ганунда нязярдя тутулмуш щаллар истисна олмагла, шяхсин щяйатына, физики вя мяняви саьламлыьына, мцлкиййятиня, мянзилиня гясд етмяк, она гаршы зор ишлятмяк гадаьандыр.

  Маддя 32. Шяхси тохунулмазлыг щцгугу

  1. Щяр кясин шяхси тохунулмазлыг щцгугу вардыр.
  2. Щяр кясин шяхси вя аиля щяйатынын сиррини сахламаг щцгугу вардыр. Ганунла нязярдя тутулан щаллардан башга шяхси щяйата мцдахиля етмяк гадаьандыр.

  III. Юз разылыьы олмадан кимсянин шяхси щяйаты щаггында мялуматын топланылмасына, сахланылмасына, истифадясиня вя йайылмасына йол верилмир. IВ. Щяр кясин йазышма, телефон данышыглары, почт, телеграф вя диэяр рабитя васитяляри иля ютцрцлян мялуматын сиррини сахламаг щцгугуна дювлят тяминат верир. Бу щцгуг ганунла нязярдя тутулмуш гайдада ъинайятин гаршысыны алмагдан вя йа ъинайят ишинин истинтагы заманы щягигяти цзя чыхармагдан ютрц мящдудлашдырыла биляр.

   Маддя 33. Мянзил тохунулмазлыьы щцгугу

  1. Щяр кясин мянзил тохунулмазлыьы щцгугу вардыр.
  2. Ганунла мцяййян едилмиш щаллар вя йа мящкямя гярары истисна олмагла мянзилдя йашайанларын ирадяси зиддиня щеч кяс мянзиля дахил ола билмяз.

   Маддя 34. Никащ щцгугу

  1. Щяр кясин ганунла нязярдя тутулмуш йаша чатдыгда аиля гурмаг щцгугу вардыр.
  2. Никащ кюнцллц разылыг ясасында баьланылыр. Щеч кяс зорла евляндириля (яря вериля) билмяз.

  III. Никащ вя аиля дювлятин щимайясиндядир. Аналыг, аталыг, ушаглыг ганунла мцщафизя едилир. Дювлят чохушаглы аиляляря йардым эюстярир.

  IВ. Яр иля арвадын щцгуглары бярабярдир. Ушаглара гайьы эюстярмяк, онлары тярбийя етмяк валидейнлярин щям щцгугу, щям дя боръудур.

  В. Валидейнляря щюрмят етмяк, онларын гайьысына галмаг ушагларын боръудур. 18 йашына чатмыш ямяк габилиййятли ушаглар ямяк габиййяти олмайан валидейнлярини сахламаьа борълудурлар.

   Маддя 35. Ямяк щцгугу

  1. Ямяк фярди вя иътимаи рифащын ясасыдыр.
  2. Щяр кясин ямяйя олан габилиййяти ясасында сярбяст сурятдя юзцня фяалиййят нювц, пешя, мяшьуллуг вя иш йери сечмяк щцгугу вардыр.

  III. Щеч кяс зорла ишлядиля билмяз.

  IВ. Ямяк мцгавиляляри сярбяст баьланылыр. Щеч кяс ямяк мцгавиляси баьламаьа мяъбур едиля билмяз.

  В. Мящкямя гярары ясасында шяртляри вя мцддятляри ганунла нязярдя тутулан мяъбури ямяйя ъялб етмяк, щярби хидмят заманы сялащиййятли шяхслярин ямрляринин йериня йетирилмяси иля ялагядар ишлятмяк, фювгяладя вязиййят вя щярби вязиййят заманы вятяндашлара тяляб олунан ишляри эюрдцрмяк щалларына йол верилир.

  ВI. Щяр кясин тящлцкясиз вя саьлам шяраитдя ишлямяк, щеч бир айры-сечкилик гойулмадан юз ишиня эюря дювлятин мцяййянляшдирдийи минимум ямяк щаггы мигдарындан аз олмайан щагг алмаг щцгугу вардыр.

  ВII. Ишсизлярин дювлятдян сосиал мцавинят алмаг щцгугу вардыр.

  ВIII. Дювлят ишсизлийин арадан галдырылмасы цчцн бцтцн имканларындан истифадя едир.

   Маддя 36. Тятил щцгугу

  1. Щяр кясин тякбашына вя йа башгалары иля бирликдя тятил етмяк щцгугу вардыр.
  2. Ямяк мцгавиляси ясасында ишляйянлярин тятил етмяк щцгугу йалныз ганунла нязярдя тутулмуш щалларда мящдудлашдырыла биляр. Азярбайъан Республикасынын Силащлы Гцввяляриндя вя диэяр силащлы бирляшмялярдя хидмят едян щярби гуллугчулар вя мцлки шяхсляр тятил едя билмязляр.

  III. Фярди вя коллектив ямяк мцбащисяляри ганунла мцяййянляшдирилмиш гайдада щялл едилир.

   Маддя 37. Истиращят щцгугу

  1. Щяр кясин истиращят щцгугу вардыр.
  2.  Ямяк мцгавиляси иля ишляйянляря ганунла мцяййян едилмиш, лакин эцндя 8 саатдан артыг олмайан иш эцнц, истиращят вя байрам эцнляри, илдя азы бир дяфя 21 тягвим эцнцндян аз олмайан юдянишли мязуниййят верилмяси тямин едилир.

   Маддя 38. Сосиал тяминат щцгугу

  1. Щяр кясин сосиал тяминат щцгугу вардыр.
  2. Йардыма мющтаъ оланлара кюмяк етмяк илк нювбядя онларын аиля цзвляринин боръудур.
  3. Щяр кяс ганунла мцяййян едилмиш йаш щяддиня чатдыгда, хястялийиня, ялиллийиня, аиля башчысыны итирдийиня, ямяк габилиййятини итирдийиня, ишсизлийя эюря вя ганунла нязярдя тутулмуш диэяр щалларда сосиал тяминат щцгугуна маликдир.
  4.  Тягацдлярин вя сосиал мцавинятлярин минимум мябляьи ганунла мцяййян едилир.
  5. Дювлят хейриййячилик фяалиййятинин, кюнцллц сосиал сыьортанын вя сосиал тяминатын башга нювляринин инкишафы цчцн имканлар йарадыр.

   

  Маддя 39. Саьлам ятраф мцщитдя йашамаг щцгугу

  1. Щяр кясин саьлам ятраф мцщитдя йашамаг щцгугу вардыр.
  2. Щяр кясин ятраф мцщитин ясл вязиййяти щаггында мялумат топламаг вя еколожи щцгугпозма иля ялагядар онун саьламлыьына вя ямлакына вурулмуш зярярин явязини алмаг щцгугу вардыр.

   

  Маддя 40. Мядяниййят щцгугу

  1. Щяр кясин мядяни щяйатда иштирак етмяк, мядяниййят тясисатларындан вя мядяни сярвятлярдян истифадя етмяк щцгугу вардыр.
  2. Щяр кяс тарихи, мядяни вя мяняви ирся щюрмятля йанашмалы, она гайьы эюстярмяли, тарих вя мядяниййят абидялярини горумалыдыр.

   Маддя 41. Саьламлыьын горунмасы щцгугу

  1. Щяр кясин саьламлыьыны горумаг вя тибби йардым алмаг щцгугу вардыр.
  2. Дювлят мцхтялиф мцлкиййят нювляри ясасында фяалиййят эюстярян сящиййянин бцтцн нювляринин инкишафы цчцн зярури тядбирляр эюрцр, санитарийа-епидемиолоэийа саламатлыьына тяминат верир, тибби сыьортанын мцхтялиф нювляри цчцн имканлар йарадыр.

  III. Инсанларын щяйаты вя саьламлыьы цчцн тящлцкя тюрядян фактлары вя щаллары эизлядян вязифяли шяхсляр ганун ясасында мясулиййятя ъялб едилирляр.

   

  Маддя 42. Тящсил щцгугу

  1. Щяр бир вятяндашын тящсил алмаг щцгугу вардыр.
  2. Дювлят пулсуз иъбари цмуми орта тящсил алмаг щцгугуну тямин едир.

  III. Тящсил системиня дювлят тяряфиндян нязарят едилир.

  IВ. Мадди вязиййятиндян асылы олмайараг истедадлы шяхслярин тящсили давам етдирмясиня дювлят зяманят верир.

  В. Дювлят минимум тящсил стандартларыны мцяййян едир.

   

  Маддя 43. Мянзил щцгугу

  1. Щеч кяс йашадыьы мянзилдян ганунсуз мящрум едиля билмяз.
  2. Дювлят йашайыш биналарынын вя евлярин тикинтисиня ряваъ верир, инсанларын мянзил щцгугуну эерчякляшдирмяк цчцн хцсуси тядбирляр эюрцр.

  Маддя 44. Милли мянсубиййят щцгугу

  1. Щяр кясин милли мянсубиййятини горуйуб сахламаг щцгугу вардыр.
  2. Щеч кяс милли мянсубиййятини дяйишдирмяйя мяъбур едиля билмяз.

   Маддя 45. Ана дилиндян истифадя щцгугу

  1. Щяр кясин ана дилиндян истифадя етмяк щцгугу вардыр. Щяр кясин истядийи дилдя тярбийя вя тящсил алмаг, йарадыъылыгла мяшьул олмаг щцгугу вардыр.
  2. Щеч кяс ана дилиндян истифадя щцгугундан мящрум едиля билмяз.

   Маддя 46. Шяряф вя ляйагятин мцдафияси щцгугу

  1. Щяр кясин юз шяряф вя ляйагятини мцдафия етмяк щцгугу вардыр.
  2. Шяхсиййятин ляйагяти дювлят тяряфиндян горунур. Щеч бир щал шяхсиййятин ляйагятинин алчалдылмасына ясас веря билмяз.

  III. Щеч кяся ишэянъя вя язаб вериля билмяз, щеч кяс инсан ляйагятини алчалдан ряфтара вя йа ъязайа мяруз гала билмяз. Юзцнцн кюнцллц разылыьы олмадан щеч кясин цзяриндя тибби, елми вя башга тяърцбяляр апарыла билмяз.

   

  Маддя 47. Фикир вя сюз азадлыьы

  1. Щяр кясин фикир вя сюз азадлыьывардыр.
  2. Щеч кяс юз фикир вя ягидясини ачыгламаьа вя йа фикир вя ягидясиндян дюнмяйя мяъбур едиля билмяз.

  III. Ирги, милли, дини, сосиал ядавят вя дцшмянчилик ойадан тяшвигата вя тяблиьата йол верилмир.

   

  Маддя 48. Виъдан азадлыьы

  1. Щяр кясин виъдан азадлыьы вардыр.
  2. Щяр кясин диня мцнасибятини мцстягил мцяййянляшдирмяк, щяр щансы диня тякбашына вя йа башгалары иля бирликдя етигад етмяк, йахуд щеч бир диня етигад етмямяк, диня мцнасибяти иля баьлы ягидясини ифадя етмяк вя йаймаг щцгугу вардыр.

  III. Дини мярасимлярин йериня йетирилмяси, иътимаи гайданы позмурса вя йа иътимаи яхлага зидд дейилдирся, сярбястдир.

  IВ. Дини етигад вя ягидя щцгуг позунтусуна бяраят газандырмыр.

   Маддя 49. Сярбяст топлашмаг азадлыьы

  1. Щяр кясин башгалары иля бирликдя сярбяст топлашмаг азадлыьы вардыр.
  2. Щяр кясин башгалары иля бирликдя мцвафиг дювлят органларыны габагъадан хябярдар етмякля динъ, силащсыз йыьышмаг, йыьынъаглар, митингляр, нцмайишляр, кцчя йцрцшляри кечирмяк, пикетляр дцзялтмяк щцгугу вардыр.

   

  Маддя 50. Мялумат азадлыьы

  1. Щяр кясин истядийи мялуматы гануни йолла ахтармаг, ялдя етмяк, ютцрмяк, щазырламаг вя йаймаг азадлыьы вардыр.
  2. Кцтляви информасийанын азадлыьына тяминат верилир. Кцтляви информасийа васитяляриндя, о ъцмлядян, мятбуатда дювлят сензурасы гадаьандыр.

   

  Маддя 51. Йарадыъылыг азадлыьы

  1. Щяр кясин йарадыъылыг азадлыьы вардыр.
  2. Дювлят ядяби-бядии, елми-техники вя башга йарадыъылыг нювляринин азад щяйата кечирилмясиня тяминат верир.

   Маддя 52. Вятяндашлыг щцгугу

  Азярбайъан дювлятиня мянсуб олан, онунла сийаси вя щцгуги баьлылыьы, щабеля гаршылыглы щцгуг вя вязифяляри олан шяхс Азярбайъан Республикасынын вятяндашыдыр. Азярбайъан Республикасынын яразисиндя вя йа Азярбайъан Республикасынын вятяндашларындан доьулмуш шяхс Азярбайъан Республикасынын вятяндашыдыр. Валидейнляриндян бири Азярбайъан Республикасынын вятяндашы олан шяхс Азярбайъан Республикасынын вятяндашыдыр.

   Маддя 53. Вятяндашлыг щцгугунун тяминаты

  1. Азярбайъан Республикасынын вятяндашы щеч бир щалда Азярбайъан Республикасы вятяндашлыьындан мящрум едиля билмяз.
  2. Азярбайъан Республикасынын вятяндашы щеч бир щалда Азярбайъан Республикасындан говула вя йа хариъи дювлятя вериля билмяз.

  III. Азярбайъан Республикасы онун яразисиндян кянарда мцвяггяти вя йа даими йашайан Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын щцгуги мцдафиясиня тяминат верир вя онлара щамилик едир.

   Маддя 54. Ъямиййятин вя дювлятин сийаси щяйатында иштирак щцгугу

  1. Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын ъямиййятин вя дювлятин сийаси щяйатында манеясиз иштирак етмяк щцгугу вардыр.
  2. Дювлятя гаршы гийама вя йа дювлят чеврилишиня мцстягил мцгавимят эюстярмяк Азярбайъан Республикасынын щяр бир вятяндашынын щцгугудур.

   Маддя 55. Дювлятин идаря олунмасында иштирак етмяк щцгугу

  1. Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын дювлятин идаря олунмасында иштирак етмяк щцгугу вардыр. Бу щцгугу онлар билаваситя вя йа нцмайяндяляри васитясиля щяйата кечиря билярляр.
  2. Азярбайъан Республикасынын вятяндашлары дювлят органларында гуллуг етмяк имканына маликдирляр. Дювлят органларынын вязифяли шяхсляри Азярбайъан Республикасынын вятяндашлары сырасындан тяйин едилирляр. Яънябиляр вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляр дювлят гуллуьуна ганунла мцяййянляшдирилмиш гайдада гябул едиля билярляр.

   Маддя 56. Сечки щцгугу

  1. Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын дювлят органларына сечмяк вя сечилмяк, щабеля референдумда иштирак етмяк щцгугу вардыр.
  2. Мящкямянин гярары иля фяалиййят габилиййятсизлийи тясдиг олунмуш шяхслярин сечкилярдя, щабеля референдумда иштирак етмяк щцгугу йохдур.

  III. Щярби гуллугчуларын, щакимлярин, дювлят мямурларынын, дин хадимляринин, мящкямянин гануни гцввяйя минмиш щюкмц иля азадлыгдан мящрум едилмиш шяхслярин, бу Конститусийада вя ганунда нязярдя тутулан диэяр шяхслярин сечкилярдя иштирак етмяк щцгугу ганунла мящдудлашдырыла биляр.

   

  Маддя 57. Мцраъият етмяк щцгугу

  1. Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын дювлят органларына шяхсян мцраъият етмяк, щабеля фярди вя коллектив йазылы мцраъиятляр эюндярмяк щцгугу вардыр. Щяр бир мцраъиятя ганунла мцяййян едилмиш гайдада вя мцддятлярдя йазылы ъаваб верилмялидир.
  2. Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын дювлят органларынын вя онларын вязифяли шяхсляринин, сийаси партийаларын, щямкарлар иттифагларынын вя диэяр иътимаи бирликлярин, щабеля айры-айры вятяндашларын фяалиййятини вя йа ишини тянгид етмяк щцгугу вардыр. Тянгидя эюря тягиб гадаьандыр. Тящгир вя бющтан тянгид сайыла билмяз.

   Маддя 58. Бирляшмяк щцгугу

  1. Щяр кясин башгалары иля бирляшмяк щцгугу вардыр.
  2. Щяр кяс истянилян бирлик, о ъцмлядян, сийаси партийа, щямкарлар иттифагы вя диэяр иътимаи бирлик йаратмаг вя йа мювъуд бирлийя дахил олмаг щцгугуна маликдир. Бцтцн бирликлярин сярбяст фяалиййятиня тяминат верилир.

  III. Щеч кяс щяр щансы бирлийя дахил олмаьа вя йа онун цзвлцйцндя галмаьа мяъбур едиля билмяз.

  IВ. Азярбайъан Республикасынын бцтцн яразисиндя вя йа щяр щансы щиссясиндя гануни дювлят щакимиййятини зорла девирмяк мягсяди эцдян бирликляр гадаьандыр. Конститусийаны вя ганунлары позан бирликлярин фяалиййятиня йалныз мящкямя гайдасында хитам вериля биляр.

   Маддя 59. Азад сащибкарлыг щцгугу

  Щяр кяс ганунла нязярдя тутулмуш гайдада юз имканларындан, габилиййятиндян вя ямлакындан сярбяст истифадя едяряк тякбашына вя йа башгалары иля бирликдя азад сащибкарлыг фяалиййяти вя йа ганунла гадаьан едилмямиш диэяр игтисади фяалиййят нювц иля мяшьул ола биляр.

   Маддя 60. Щцгуг вя азадлыгларын мящкямя тяминаты

  1. Щяр кясин щцгуг вя азадлыгларынын мящкямядя мцдафиясиня тяминат верилир.
  2. Щяр кяс дювлят органларынын, сийаси партийаларын, щямкарлар иттифагларынын вя диэяр иътимаи бирликлярин, вязифяли шяхслярин гярар вя щярякятляриндян (йахуд щярякятсизлийиндян) мящкямяйя шикайят едя биляр.

   Маддя 61. Щцгуги йардым алмаг щцгугу

  1. Щяр кясин йцксяк кейфиййятли щцгуги йардым алмаг щцгугу вардыр.
  2. Ганунла нязярдя тутулмуш щалларда щцгуги йардым юдянишсиз, дювлят щесабына эюстярилир.

  III. Щяр бир шяхсин сялащиййятли дювлят органлары тяряфиндян тутулдуьу, щябся алындыьы, ъинайят тюрядилмясиндя иттищам олундуьу андан мцдафиячинин кюмяйиндян истифадя етмяк щцгугу вардыр.

   Маддя 62. Мящкямя аидиййятинин дяйишдирилмясиня йол верилмямяси

  Щяр кясин онун ишиня ганунла мцяййян едилмиш мящкямядя бахылмасы щцгугу вардыр. Шяхсин разылыьы олмадан онун ишиня башга мящкямядя бахылмасына йол верилмир.

   Маддя 63. Тягсирсизлик презумпсийасы

  1. Щяр кясин тягсирсизлик презумпсийасы щцгугу вардыр. Ъинайятин тюрядилмясиндя тягсирляндирилян щяр бир шяхс, онун тягсири ганунла нязярдя тутулан гайдада сцбута йетирилмяйибся вя бу барядя мящкямянин гануни гцввяйя минмиш щюкмц йохдурса, тягсирсиз сайылыр.
  2. Шяхсин тягсирли олдуьуна ясаслы шцбщяляр варса, онун тягсирли билинмясиня йол верилмир.

  III. Ъинайятин тюрядилмясиндя тягсирляндирилян шяхс юзцнцн тягсирсизлийини сцбута йетирмяйя борълу дейилдир.

  IВ. Ядалят мцщакимяси щяйата кечириляркян гануну позмагла ялдя едилмиш сцбутлардан истфифадя олуна билмяз.

  В. Мящкямянин щюкмц олмаса кимся ъинайятдя тягсирли сайыла билмяз.

   

  Маддя 64. Бир ъинайятя эюря тякрарян мящкум етмяйя йол верилмямяси

  Щеч кяс бир ъинайятя эюря тякрарян мящкум едиля билмяз.

   

  Маддя 65. Мящкямяйя тякрар мцраъият щцгугу

  Мящкямянин мящкум етдийи щяр бир шяхсин юз барясиндя чыхарылмыш щюкмя ганунла нязярдя тутулан гайдада йухары мящкямядя йенидян бахылмасы, щабеля юзцнцн яфв едилмяси вя ъязасынын йцнэцлляшдирилмяси щаггында мцраъият етмяк щцгугу вардыр.

   Маддя 66. Гощумларын ялейщиня ифадя вермяйя мяъбур етмяйя йол верилмямяси

  Щеч кяс юзцня, арвадына (яриня), ювладларына, валидейнляриня, гардашына, баъысына гаршы ифадя вермяйя мяъбур  едиля билмяз. Ялейщиня ифадя верилмяси мяъбури олмайан гощумларын там сийащысы ганунла мцяййян едилир.

   

  Маддя 67. Тутулан, щябся алынан вя ъинайят тюрядилмясиндя иттищам едилянлярин щцгуглары

  Сялащиййятли дювлят органларынын тутдуьу, щябся алдыьы, ъинайят тюрядилмясиндя иттищам етдийи щяр бир шяхся дярщал онун щцгуглары билдирилир вя тутулмасынын, щябся алынмасынын вя ъинайят мясулиййятиня ъялб едилмясинин сябябляри изащ едилир.

   

  Маддя 68. Зярярин юдянилмясини тяляб етмяк щцгугу

  1. Ъинайят, щабеля щакимиййятдян суи-истифадя нятиъясиндя зяряр чякмиш шяхсин щцгуглары ганунла горунур. Зяряр чякмиш шяхсин ядалят мцщакимясинин щяйата кечирилмясиндя иштирак етмяк вя она вурулмуш зярярин юдянилмясини тяляб етмяк щцгугу вардыр.
  2. Щяр кясин дювлят органларынын, йахуд онларын вязифяли шяхсляринин гануна зидд щярякятляри вя йа щярякятсизлийи нятиъясиндя вурулмуш зярярин дювлят тяряфиндян юдянилмяси щцгугу вардыр.

   

  Маддя 69. Яънябилярин вя вятяндашлыьы олмайан шяхслярин щцгуглары

  1. Яънябиляр вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляр Азярбайъан Республикасында оларкян, ганунла вя йа Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавиля иля башга щал нязярдя тутулмайыбса, Азярбайъан Республикасынын вятяндашлары иля бярабяр бцтцн щцгуглардан истифадя едя биляр вя бцтцн вязифяляри йериня йетирмялидирляр.
  2. Азярбайъан Республикасы яразисиндя даими йашайан вя йа мцвяггяти галан яънябилярин вя вятяндашлыьы олмайан шяхслярин щцгуг вя азадлыглары йалныз бейнялхалг щцгуг нормаларына вя Азярбайъан Республикасынын ганунларына уйьун олараг мящдудлашдырыла биляр.

   

  Маддя 70. Сийаси сыьынаъаг щцгугу

  1. Щамылыгла гябул едилмиш бейнялхалг щцгуг нормаларына уйьун олараг Азярбайъан Республикасы яънябиляря вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляря сийаси сыьынаъаг верир.
  2. Сийаси ягидясиня эюря, щабеля Азярбайъан Республикасында ъинайят сайылмайан ямяля эюря тягиб едилян шяхслярин башга дювлятя верилмясиня йол верилмир.

   Маддя 71. Инсан вя вятяндаш щцгугларынын вя азадлыгларынын тяминаты

  1. Конститусийада тясбит едилмиш инсан вя вятяндаш щцгугларыны вя азадлыгларыны эюзлямяк вя горумаг ганунвериъилик, иъра вя мящкямя щакимиййяти органларынын боръудур.
  2. Инсан вя вятяндаш щцгугларынын вя азадлыгларынын щяйата кечирилмясини щеч кяс мящдудлашдыра билмяз.

  III. Йалныз мцщарибя, щярби вязиййят вя фювгяладя вязиййят, щабеля сяфярбярлик елан едиляркян инсан вя вятяндаш щцгугларынын вя азадлыгларынын щяйата кечирилмяси Азярбайъан Республикасынын бейнялхалг ющдяликлярини нязяря алмаг шярти иля гисмян вя мцвяггяти мящдудлашдырыла биляр. Щяйата кечирилмяси мящдудлашдырылмыш щцгуг вя азадлыглар щаггында ящалийя габагъадан мялумат верилир.

  IВ. Щеч бир щалда щеч кяс дин, виъдан, фикир вя ягидясини ачыгламаьа мяъбур едиля билмяз вя бунлара эюря тягсирляндириля билмяз.

  В. Бу Конститусийанын щеч бир мцддяасы инсан вя вятяндаш щцгугларынын вя азадлыгларынын ляьвиня йюнялдилмиш мцддяа кими тяфсир едиля билмяз.

  ВI. Азярбайъан Республикасы яразисиндя инсан вя вятяндаш щцгуглары вя азадлыглары бирбаша гцввядядир.

  ВII. Инсан вя вятяндаш щцгугларынын вя азадлыгларынын позулмасы иля ялагядар мцбащисяляри мящкямяляр щялл едир.

  ВIII. Щеч кяс тюрядилдийи заман щцгуг позунтусу сайылмайан ямяля эюря мясулиййят дашымыр. Щцгуг позунтусу тюрядилдикдян сонра йени ганунла бу ъцр щярякятляря эюря мясулиййят арадан галдырылмышса вя йа йцнэцлляшдирилмишся, йени ганун тятбиг едилир.

   IВ фясил

  ВЯТЯНДАШЛАРЫН ЯСАС ВЯЗИФЯЛЯРИ

  Маддя 72. Вятяндашларын вязифяляринин ясасы

  1. Дювлят вя ъямиййят гаршысында щяр бир шяхс онун щцгуг вя азадлыгларындан билаваситя иряли эялян вязифяляр дашыйыр.
  2. Щяр бир шяхс Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына вя ганунларына ямял етмяли, башга шяхслярин щцгуг вя азадлыгларына щюрмят бяслямяли, ганунла мцяййян едилмиш диэяр вязифяляри йериня йетирмялидир.

  III. Гануну билмямяк мясулиййятдян азад етмир.

   

  Маддя 73. Верэиляр вя башга дювлят юдянишляри

  1. Ганунла мцяййян едилмиш верэиляри вя башга дювлят юдянишлярини там щяъмдя вя вахтында юдямяк щяр кясин боръудур.
  2. Щеч кяс ганунла нязярдя тутулмуш ясаслар олмадан вя ганунда эюстярилмиш щяъмдян ялавя верэиляр вя башга дювлят юдянишляри юдямяйя мяъбур едиля билмяз.

   

  Маддя 74. Вятяня сядагят

  1. Вятяня сядагят мцгяддясдир.
  2. Вязифяйя сечилмя вя йа тяйинат йолу иля ганунвериъилик, иъра вя йа мящкямя щакимиййяти органларында ишляйян шяхсляр юз вязифялярини дцрцст вя лайигинъя йериня йетирмямяйя эюря мясулиййят дашыйырлар вя ганунла мцяййян едилмиш щалларда анд ичирляр.

  III. Вязифяйя сечилмя вя йа тяйинат йолу иля ганунвериъилик, иъра вя йа мящкямя щакимиййяти органларында ишляйян, Азярбайъан Республикасы Конститусийасына садиг галаъаьына анд ичмиш шяхс дювлятя гаршы ъинайятдя, о ъцмлядян, дювлятя гаршы гийамда вя йа дювлят чеврилишиндя иттищам едилибся вя бу иттищам ясасында мящкум олунубса, щямин вязифядян эетмиш сайылыр вя бир даща бу вязифяни тута билмяз.

   Маддя 75. Дювлят рямзляриня щюрмят

  Щяр бир вятяндаш Азярбайъан Республикасынын дювлят рямзляриня – байраьы-на, эербиня вя щимниня щюрмят етмялидир.

   Маддя 76. Вятяни мцдафия

  1. Вятяни мцдафия щяр бир вятяндашын боръудур. Ганунла мцяййян едилмиш гайдада вятяндашлар щярби хидмят кечирляр.
  2. Вятяндашларын ягидяси щягиги щярби хидмят кечмяйя зиддирся, ганунла мцяййян едилмиш щалларда щягиги щярби хидмятин алтернатив щярби хидмятля явяз олунмасына йол верилир.

  Маддя 77. Тарих вя мядяниййят абидяляринин горунмасы

  Тарих вя мядяниййят абидялярини горумаг щяр бир шяхсин боръудур.

   Маддя 78. Ятраф мцщитин горунмасы

  Ятраф мцщитин горунмасы щяр бир шяхсин боръудур.

   Маддя 79. Гануна зидд вязифялярин иърасына йол верилмямяси

  Щеч кяс Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына вя йа ганунларына зидд вязифялярин иърасына мяъбур едиля билмяз.

   Маддя 80. Мясулиййят

  Конститусийанын вя ганунларын позулмасы, о ъцмлядян, Конститусийада вя ганунларда нязярдя тутулан щцгуглардан суи-истифадя вя йа вязифялярин йериня йетирилмямяси ганунла мцяййян едилян мясулиййятя сябяб олур.     

   ЦЧЦНЪЦ БЮЛМЯ

  ДЮВЛЯТ ЩАКИМИЙЙЯТИ

  В фясил

  ГАНУНВЕРИЪИЛИК ЩАКИМИЙЙЯТИ   

   Маддя 81. Ганунвериъилик щакимиййятинин щяйата кечирилмяси

  Азярбайъан Республикасында ганунвериъилик щакимиййятини Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси щяйата кечирир.

   Маддя 82. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин сай тяркиби

  Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси 125 депутатдан ибарятдир.

   Маддя 83. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси депутатларынын сечкиляринин ясаслары

  Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутатлары мажоритар сечки системи, цмуми, бярабяр вя бирбаша сечки щцгугу ясасында сярбяст, шяхси вя эизли сясвермя йолу иля сечилирляр.  

   

  Маддя 84. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси чаьырышынын сялащиййят мцддяти

  1. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин щяр чаьырышынын сялащиййят мцддяти 5 илдир.
  2. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин щяр чаьырышынын сечкиляри щяр беш илдян бир нойабр айынын биринъи базар эцнц кечирилир.

  III. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутатларынын сялащиййят мцддяти Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин чаьырышынын сялащиййят мцддяти иля мящдудлашыр.

  IВ. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутатлыьындан чыханларын йериня йени сечкиляр кечирилярся, йени сечилян депутатын сялащиййят мцддяти депутатлыгдан чыханын галан сялащиййят мцддяти иля мящдудлашыр.   

   

  Маддя 85. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутатлыьына намизядляря аид тялябляр

  1. Азярбайъан Республикасынын йашы 25-дян ашаьы олмайан щяр бир вятяндашы ганунла мцяййян едилмиш гайдада Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутаты сечиля биляр.
  2. Икили вятяндашлыьы олан, башга дювлятляр гаршысында ющдялийи олан, иъра вя йа мящкямя щакимиййяти системляриндя гуллуг едян, елми, педагожи вя йарадыъылыг фяалиййяти истисна олмагла, башга юдянишли фяалиййятля мяшьул олан шяхсляр, дин хадимляри, фяалиййят габилиййятсизлийи мящкямя тяряфиндян тясдиг едилян, аьыр ъинайятляря эюря мящкум олунмуш шяхсляр, мящкямянин гануни гцввяйя минмиш щюкмц иля азадлыгдан мящруметмя йерляриндя ъяза чякян шяхсляр Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиня депутат сечиля билмязляр.

   

  Маддя 86. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси депутатларынын сечкиляринин нятиъяляринин йохланылмасы вя тясдиги

  Сечкилярин нятиъяляринин дцзэцнлцйцнц ганунла мцяййян олунмуш гайдада Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси йохлайыр вя тясдиг едир.

   Маддя 87. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси депутатларынын сялащиййятинин битмяси

  1. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси депутатларынын сялащиййятляри Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин йени чаьырышынын илк иълас эцнц битир.
  2. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси депутатлыьындан чыханларын йериня сечкиляр Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин сялащиййят мцддятинин битмясиня 120 эцндян аз мцддят галарса, кечирилмир.

  III. Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси 83 депутатынын сялащиййятляри тясдиг олундугда сялащиййятлидир.  

   Маддя 88. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин сессийалары

  1. Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси щяр ил ики нювбяти йаз вя пайыз сессийаларына йыьылыр.

   Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин 83 депутатынын сялащиййятляри тясдиг едилдикдян сонра Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин илк иъласы щямин эцндян башлайараг бир щяфтядян эеъ олмайараг чаьырылыр.

   Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиня сечкилярдян сонра мартын 10-дяк онун 83 депутатынын сялащиййятляри тясдиг едилмязся, Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин илк иъласынын кечирилмя вахтыны Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси мцяййян едир.

  1. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин нювбядянкянар сессийаларыны Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин сядри Азярбайъан Республикасы Президентинин вя йа Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин 42 депутатынын тяляби ясасында чаьырыр.
  2.  Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин нювбядянкянар сессийасынын эцндялийини мцвафиг олараг онун чаьырылмасыны тяляб едянляр мцяййянляшдирир. Бу эцндяликдяки мясяляляря бахылдыгдан сонра нювбядянкянар сессийанын иши битир.     

   * 24 август 2002 ил тарихдя кечирилмиш цмумхалг сясвермяси (референдум) иля 88-ъи маддянин Ы щиссясинин биринъи абзасында “ики нювбяти сессийайа” сюзляри “ики нювбяти йаз вя пайыз сессийаларына” сюзляри иля, алтынъы абзасында “февралын 1-дяк” сюзляри “мартын 10-дяк” сюзляри иля явяз едилмиш, икинъи, цчцнъц вя дюрдцнъц абзаслар чыхарылмышдыр.

    

  Маддя 89. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси депутатлыьындан мящруметмя вя Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутатларынын сялащиййятляринин итирилмяси

  1. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутаты ашаьыдакы щалларда мандатындан мящрум едилир:

  1) сечкиляр заманы сяслярин дцзэцн щесабланмадыьы ашкар олундугда;

  2) Азярбайъан Республикасы вятяндашлыьындан чыхдыгда вя йа башга дювлятин вятяндашлыьыны гябул етдикдя;

  3) ъинайят тюрятдикдя вя мящкямянин гануни гцввяйя минмиш щюкмц олдугда;

  4) дювлят органларында вязифя тутдугда, дин хадими олдугда, сащибкарлыг, коммерсийа вя башга юдянишли фяалиййятля мяшьул олдугда (елми, педагожи вя йарадыъылыг фяалиййяти истисна олмагла);

  5) юзц имтина етдикдя;

  6) чыхарылмышдыр.

  Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутатлыьындан мящруметмя щаггында гярар ганунла мцяййян едилмиш гайдада гябул едилир.

  II. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутатлары юз сялащиййятлярини даими иъра едя билмядикдя вя ганунда нязярдя тутулмуш диэяр щалларда онларын сялащиййятляри итирилир. Мцвафиг гярарын гябул едилмя гайдасы ганунла мцяййян едилир.

   

  Маддя 90. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутатларынын тохунулмазлыьы

  1. Сялащиййят мцддяти ярзиндя Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси депутатынын шяхсиййяти тохунулмаздыр. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутаты сялащиййят мцддяти ярзиндя ъинайят башында йахаланма щалларындан башга, ъинайят мясулиййятиня ъялб едиля билмяз, тутула билмяз, онун барясиндя мящкямя гайдасында инзибати тянбещ тядбирляри тятбиг едиля билмяз, ахтарыша мяруз гала билмяз, шяхси мцайиня едиля билмяз. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутаты ъинайят башында йахаланарса тутула биляр. Беля олдугда Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутатыны тутан орган бу барядя дярщал Азярбайъан Республикасынын Баш прокуроруна хябяр вермялидир.
  2. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутатынын тохунулмазлыьына йалныз Азярбайъан Республикасы Баш прокурорунун тягдиматына ясасян Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин гярары иля хитам вериля биляр.

   

  * 24 август 2002 ил тарихдя кечирилмиш цмумхалг сясвермяси (референдум) иля 89-ъу маддянин Ы щиссясиндян 6-ъы бянд чыхарылмышдыр.

   

  Маддя 91. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси депутатынын мясулиййятя ъялб олунмасына гойулан гадаьанлар

  Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутатлары Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисиндяки фяалиййятиня, сясвермяйя вя сюйлядийи фикря эюря мясулийятя ъялб олуна билмязляр. Разылыьы олмадан онлардан бу щалларла ялагядар изащат, ифадя тяляб едиля билмяз.

   

  Маддя 92. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин ишинин тяшкили

  Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси юз иш гайдасыны мцяййян едир вя Милли Мяълисин мцвафиг органларыны йарадыр, о ъцмлядян юз сядрини вя онун мцавинлярини сечир, даими вя башга комиссийалар тяшкил едир, Щесаблама палатасы йарадыр.

   

  Маддя 93. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин актлары

  1. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси юз сялащиййятляриня аид мясяляляр цзря Конститусийа ганунлары, ганунлар вя гярарлар гябул едир.
  2. Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиндя Конститусийа ганунлары, ганунлар вя гярарлар бу Конститусийа иля нязярдя тутулмуш гайдада гябул едилир.
  3.  Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутатлары сясвермя щцгугуну шяхсян щяйата кечирирляр.
  4. Ганунларда вя Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин гярарларында иъра щакимиййяти вя мящкямя органларына конкрет тапшырыглар нязярдя тутула билмяз.

   

  Маддя 94. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин мцяййян етдийи цмуми гайдалар

  1. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси ашаьыдакы мясяляляря даир цму-

  ми гайдалар мцяййян едир:

  1) бу Конститусийада тясбит едилмиш инсан вя вятяндаш щцгугларындан вя азадлыгларындан истифадя, бу щцгугларын вя азадлыгларын дювлят тяминаты;

  2) Азярбайъан Республикасы Президентинин сечкиляри;

  3) Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиня сечкиляр вя Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутатларынын статусу; 4) референдум;

  5) мящкямя гурулушу вя щакимлярин статусу; прокурорлуг; вякиллик вя нотариат;

   6) мящкямя иърааты, мящкямя гярарларынын иърасы;

  7) бялядиййяляря сечкиляр вя бялядиййялярин статусу;

  8) фювгяладя вязиййят режими; щярби вязиййят режими;

  9) дювлят тялтифляри;

  10) физики вя щцгуги шяхслярин статусу;

  11) мцлки щцгуг обйектляри;

  12) ягдляр, мцлки мцгавиляляр, нцмайяндялик вя вярясялик;

  13) мцлкиййят щцгугу, о ъцмлядян, дювлят, хцсуси вя бялядиййя мцлкиййятинин щцгуги режими, ягли мцлкиййят щцгугу; диэяр яшйа щцгуглары; ющдялик щцгугу;

  14) аиля мцнасибятляри, о ъцмлядян, щимайячилик вя гяййумлуг;

  15) малиййя фяалиййятинин ясаслары, верэиляр, рцсумлар вя юдянишляр;

  16) ямяк мцнасибятляри вя сосиал тяминат;

  17) ъинайятлярин вя башга щцгуг позунтуларынын мцяййян едилмяси, онларын тюрядилмясиня эюря  mясулиййятин тяйин едилмяси;

  18) мцдафия вя щярби гуллуг;

  19) дювлят гуллуьу;

  20) тящлцкясизлийин ясаслары;

  21) ярази гурулушу; дювлят сярщяди режими;

  22) бейнялхалг мцгавилялярин тясдиги вя ляьви;

  23) рабитя вя няглиййат иши;

  24) статистика, метролоэийа вя стандартлар;

  25) эюмрцк иши;

  26) тиъарят иши вя биржа фяалиййяти;

  27) банк иши, мцщасибат, сыьорта.

  II. Бу маддянин 2, 3, 4-ъц бяндляриндя эюстярилян мясяляляря даир ганунлар 83 сяс чохлуьу иля, галан мясяляляря даир ганунлар ися 63 сяс чохлуьу иля гябул едилир.

  III. Бу маддянин биринъи щиссясиня Конститусийа гануну иля ялавяляр едиля биляр.

   

  Маддя 95. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин щялл етдийи мясяляляр

  1. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин сялащиййятиня ашаьыдакы мясялялярин щялли аиддир:

  1) Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин ишинин тяшкили;

  2) Азярбайъан Республикасы Президентинин тягдиматы иля Азярбайъан Республикасы дипломатик нцмайяндяликляринин тясис едилмяси;

  3) инзибати ярази бюлэцсц;

  4) дювлятлярарасы мцгавилялярин тясдиг вя ляьв едилмяси;

  5) Азярбайъан Республикасы Президентинин тягдиматына ясасян Азярбайъан Республикасы дювлят бцдъясинин тясдиг едилмяси вя онун иърасына нязарят;

  6) Азярбайъан Республикасы Президентинин тягдиматы иля Азярбайъан Республикасынын Инсан щцгуглары цзря мцвяккилинин сечилмяси;

  7) Азярбайъан Республикасы Президентинин тягдиматына ясасян Азярбайъан Республикасынын щярби доктринасынын тясдиги;

  8) бу Конститусийада нязярдя тутулмуш щалларда Азярбайъан Республикасы Президентинин фярманларынын тясдиги;

  9) Азярбайъан Республикасы Президентинин тягдиматына ясасян Азярбайъан Республикасынын Баш назиринин вязифяйя тяйин едилмясиня разылыг верилмяси; 10) Азярбайъан Республикасы Президентинин тягдиматына ясасян Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямяси, Азярбайъан Республикасы Али Мящкямяси вя Азярбайъан Республикасы апеллйасийа мящкямяляри щакимляринин тяйин едилмяси;

  11) Азярбайъан Республикасы Президентинин тягдиматына ясасян Азярбайъан Республикасы Баш прокурорунун вязифяйя тяйин вя вязифядян азад едилмясиня разылыг верилмяси;

  12) Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин тягдиматына ясасян Азярбайъан Республикасы Президентинин импичмент гайдасында вязифядян кянарлашдырылмасы;

  13) Азярбайъан Республикасы Президентинин тягдиматына ясасян щакимлярин вязифядян кянарлашдырылмасы;

  14) Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинетиня етимад мясялясинин щялл едилмяси;

  15) Азярбайъан Республикасы Президентинин тягдиматына ясасян Азярбайъан Республикасы Милли Банкы Идаря Щейяти цзвляринин вязифяйя тяйин вя вязифядян азад едилмяси;

  16) Азярбайъан Республикасы Президентинин тягдиматына ясасян Азярбайъан Республикасы Силащлы Гцввяляринин тяйинаты иля баьлы олмайан вязифялярин иърасына ъялб едилмясиня разылыг верилмяси;

  17) Азярбайъан Республикасы Президентинин мцраъиятиня ясасян мцщарибя елан едилмясиня вя сцлщ баьланмасына разылыг верилмяси;

  18) референдум тяйин едилмяси;

  19) Амнистийа.

  II. Бу маддянин 1–5-ъи бяндляриндя эюстярилян мясяляляря даир 63 сяс чохлуьу иля ганунлар, галан мясяляляря даир ися бу Конститусийада башга гайда нязярдя тутулмайыбса, ейни гайдада гярарлар гябул едилир.

  III. Бу Конститусийада Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисинин сялащиййятляриня аид едилян диэяр мясяляляря даир дя гярарлар гябул едилир.

  IV. Бу маддянин биринъи щиссясиня Конститусийа гануну иля ялавяляр едиля биляр.

   

  Маддя 96. Ганунвериъилик тяшяббцсц щцгугу

  1. Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиндя ганунвериъилик тяшяббцсц щцгугу (ганун лайищялярини вя башга мясяляляри Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин мцзакирясиня тягдиm етмяк щцгугу) Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутатларына, Азярбайъан Республикасынын Президентиня, Азярбайъан Республикасынын Али Мящкямясиня, Азярбайъан Республикасы Прокурорлуьуна вя Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мяълисиня мянсубдур.
  2. Азярбайъан Республикасы Президентинин, Азярбайъан Республикасы Али Мящкямясинин, Азярбайъан Республикасы Прокурорлуьунун вя Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин ганунвериъилик тяшяббцсц гайдасында Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин мцзакирясиня вердийи ганун вя йа гярар лайищяляри мцзакиряйя тягдим олунмуш шякилдя чыхарылыр вя сяся гойулур.
  3. Беля ганун вя йа гярар лайищяляриндя дяйишикликляр ганунвериъилик тяшяббцсц щцгугундан истифадя едян органын разылыьы иля едиля биляр.
  4.  Ганунвериъилик тяшяббцсц гайдасында Азярбайъан Республикасы Президентинин, Азярбайъан Республикасы Али Мящкямясинин, Азярбайъан Республикасы Прокурорлуьунун вя йа Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисиня тягдим етдийи ганун вя йа гярар лайищяляри ики ай ярзиндя сяся гойулур.
  5. Ганун вя йа гярар лайищясини Азярбайъан Республикасынын Президенти, Азярбайъан Республикасынын Али Мящкямяси, Азярбайъан Республикасы Прокурорлуьу вя йа Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мяълиси тяъили елан едился, бу мцддят 20 эцн тяшкил едир.

   Маддя 97. Ганунларын имзаланмаг цчцн тягдим олунмасы мцддяти

  1. Ганунлар гябул едилдийи эцндян 14 эцн мцддятиндя Азярбайъан Республикасынын Президентиня имзаланмаг цчцн тягдим едилир.
  2. Тяъили елан олунан ганун лайищяси Азярбайъан Республикасынын Президентиня имзаланмаг цчцн гябул едилдийи эцндян 24 саат ярзиндя тягдим едилир.

   Маддя 98. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин актларынын гцввяйя минмяси

  Ганунун вя Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин гярарынын юзцндя башга гайда нязярдя тутулмайыбса, ганун вя гярар дяръ едилдийи эцндян гцввяйя минир.

                      VI фясил

  ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИ

   Маддя 99. Иъра щакимиййятинин мянсубиййяти

  Азярбайъан Республикасында иъра щакимиййяти Азярбайъан Республикасынын Президентиня мянсубдур.

   

  Маддя 100. Азярбайъан Республикасынын Президентлийиня намизядляря аид тялябляр

  Йашы отуз бешдян ашаьы олмайан, Азярбайъан Республикасынын яразисиндя 10 илдян артыг даими йашайан, сечкилярдя иштирак етмяк щцгугуна малик олан, о ъцмлядян, аьыр ъинайятя эюря мящкум олунмайан, башга дювлятляр гаршысында ющдялийи олмайан, али тящсилли, икили вятяндашлыьы олмайан Азярбайъан Республикасынын вятяндашы Азярбайъан Республикасынын Президенти сечиля биляр.

   Маддя 101. Азярбайъан Республикасы Президенти сечкиляринин ясаслары

  1. Азярбайъан Республикасынын Президенти цмуми, бярабяр вя бирбаша сечки щцгугу ясасында, сярбяст, шяхси вя эизли сясвермя йолу иля 5 ил мцддятиня сечилир.
  2. Азярбайъан Республикасынын Президенти сясвермядя иштирак едянлярин йарысындан чохунун сяс чохлуьу иля сечилир.
  3.  Бу сяс чохлуьу сясвермянин биринъи дюврясиндя топланмайыбса, сясвермя эцнцндян сонра икинъи базар эцнц сясвермянин икинъи дювряси кечирилир. Икинъи дюврядя анъаг биринъи дюврядя ян чох сяс топламыш ики намизяд, йахуд ян чох сяс топламыш вя юз намизядлийини эери эютцрмцш намизядлярдян сонра эялян ики намизяд иштирак едир.
  4. IСясвермянин икинъи дюврясиндя сяс чохлуьу топлайан намизяд Азярбайъан Республикасынын Президенти сечилмиш сайылыр.
  5.  Щеч кяс ики дяфядян артыг тякрарян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечиля билмяз.
  6. Бу маддянин тятбиги гайдасы ганунла мцяййян едилир.

   Маддя 102. Азярбайъан Республикасы Президенти сечкиляринин йекунлары

  Азярбайъан Республикасы Президенти сечкиляринин йекунлары щаггында мялуматы сясвермя эцнцндян сонра 14 эцн ярзиндя Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси рясмян елан едир.

   Маддя 103. Азярбайъан Республикасынын Президенти сечилмиш шяхсин анды

  1. Азярбайъан Республикасынын Президенти сечилмиш шяхс Азярбайъан Республикасы Президенти сечкиляринин йекунлары щаггында мялуматын елан олундуьу эцндян башлайараг 3 эцн ярзиндя Конститусийа Мящкямяси щакимляринин иштиракы иля беля бир анд ичир: “Азярбайъан Республикасы Президентинин сялащиййятлярини щяйата кечиряркян Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына ямял едяъяйимя, дювлятин мцстягиллийини вя ярази бцтювлцйцнц горуйаъаьыма, халга ляйагятля хидмят едяъяйимя анд ичирям”.
  2. Анд ичдийи эцндян Азярбайъан Республикасынын Президенти юз сялащиййятляринин иърасына башламыш сайылыр.

  Маддя 104. Азярбайъан Республикасы Президентинин юз сялащиййятлярини даими иъра едя билмямяси

  1. Азярбайъан Республикасынын Президенти истефа вердикдя, сящщятиня эюря юз сялащиййятлярини иъра етмяк габилиййятини тамамиля итирдикдя, бу Конститусийа иля нязярдя тутулмуш щалларда вя гайдада вязифясиндян кянарлашдырылдыгда вахтындан яввял вязифядян эетмиш сайылыр.
  2. Азярбайъан Республикасынын Президенти истефа вердикдя онун истефа яризяси Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямясиня тягдим олунур. Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси истефа яризясини Азярбайъан Республикасы Президентинин юзцнцн вердийиня ямин олдуьу тягдирдя Азярбайъан Республикасы Президентинин истефасынын гябул олунмасы щаггында гярар гябул едир. Щямин андан Азярбайъан Республикасынын Президенти истефа вердийиня эюря вязифядян эетмиш сайылыр.
  3.  Азярбайъан Республикасы Президентинин сящщятиня эюря юз сялащиййятлярини иъра етмяк габилиййятини тамамиля итирдийи барядя мялумат верилдикдя Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси бу фактын айдынлашдырылмасы цчцн Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямясиня мцраъият едир. Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси бу барядя гярары щакимлярин 6 сяс чохлуьу иля гябул едир. Яэяр Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси бу факты тясдиг етмязся, мясяля бунунла битмиш сайылыр.

   

  Маддя 105. Азярбайъан Республикасынын Президенти вязифядян эетдикдя онун сялащиййятляринин иърасы

  1. Азярбайъан Республикасынын Президенти вахтындан яввял вязифядян эетдикдя цч ай ярзиндя нювбядянкянар Азярбайъан Республикасынын Президенти сечкиляри кечирилир. Бу щалда Азярбайъан Республикасынын йени Президенти сечилянядяк Азярбайъан Республикасы Президентинин сялащиййятлярини Азярбайъан Республикасынын Баш назири иъра едир.
  2. Бу мцддят ярзиндя Азярбайъан Республикасы Президентинин сялащиййятлярини иъра едян Азярбайъан Республикасынын Баш назири истефа вердикдя, сящщятиня эюря юз сялащиййятлярини иъра етмяк габилиййятини тамамиля итирдикдя Азярбайъан Республикасы Президентинин сялащиййятлярини Азярбайъан Республи-асы Милли Мяълисинин сядри иъра едир.
  3. Бу маддянин икинъи щиссясиндя эюстярилян сябябляря эюря Азярбайъан Республикасы Президентинин сялащиййятлярини Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси сядринин иъра етмяси мцмкцн олмадыгда Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси Азярбайъан Республикасы Президентинин сялащиййятляринин башга вязифяли шяхс тяряфиндян иърасы щаггында гярар гябул едир.

   

  Маддя 106. Азярбайъан Республикасы Президентинин тохунулмазлыьы

  Азярбайъан Республикасынын Президенти тохунулмазлыг щцгугуна маликдир. Азярбайъан Республикасы Президентинин шяряф вя ляйагяти ганунла горунур.

   

  Маддя 107. Азярбайъан Республикасы Президентинин вязифядян кянарлашдырылмасы

  1. Азярбайъан Республикасы Президентинин вязифядян кянарлашдырылмасы тяшяббцсц Азярбайъан Республикасынын Президенти аьыр ъинайят тюрятдикдя Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин тяшяббцсц иля Азярбайъан Республикасы Али Мящкямясинин 30 эцн мцддятиндя верилян ряйи ясасында Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси гаршысында иряли сцрцля биляр.
  2. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутатларынын 95 сяс чохлуьу иля гябул олунмуш гярар ясасында Азярбайъан Республикасынын Президенти вязифядян кянарлашдырыла биляр. Бу гярары Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин сядри имзалайыр. Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси щямин гярарын имзаланмасына бир щяфтя ярзиндя тяряфдар чыхмазса, гярар гцввяйя минмир.
  3. Азярбайъан Республикасы Президентинин вязифядян кянарлашдырылмасы щаггында гярар Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиня мцраъият етдийи эцндян башлайараг 2 ай ярзиндя гябул олунмалыдыр. Бу мцддятдя эюстярилян гярар гябул едилмяся, Азярбайъан Республикасынын Президентиня гаршы иряли сцрцлмцш иттищам рядд едилмиш сайылыр.

   

  Маддя 108. Азярбайъан Республикасы Президентинин тяминаты

  Азярбайъан Республикасынын Президенти вя онун аиляси дювлят щесабына тямин едилир. Азярбайъан Республикасы Президентинин вя онун аилясинин тящлцкясизлийини хцсуси мцщафизя хидмятляри тямин едир.

   

  Маддя 109. Азярбайъан Республикасы Президентинин сялащиййятляри

  Азярбайъан Республикасынын Президенти:

  1) Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиня сечкиляри тяйин едир;

  2) Азярбайъан Республикасынын дювлят бцдъясини Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин тясдигиня тягдим едир;

  3) дювлят игтисади вя сосиал програмларыны тясдиг едир;

  4) Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин разылыьы иля Азярбайъан Республикасынын Баш назирини вязифяйя тяйин едир; Азярбайъан Республикасынын Баш назирини вязифядян азад едир;

  5) Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин цзвлярини вязифяйя тяйин вя вязифядян азад едир; зярури щалларда Азярбайъан Республикасы Назирля Кабинетинин иъласларына сядрлик едир;

  6) Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин истефасы щаггында гярар гябул едир;

  7) Азярбайъан Республикасынын дювлят бцдъясиндя иъра щакимиййяти цчцн нязярдя тутулмуш хяръляр чярчивясиндя мяркязи вя йерли иъра щакимиййяти органлары йарадыр;

  8) Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин вя Нахчыван Мухтар Республикасы Назирляр Кабинетинин гярар вя сярянъамларыны, мяркязи вя йерли иъра щакимиййяти органларынын актларыны ляьв едир;

  9) Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси, Азярбайъан Республикасынын Али Мящкямяси вя Азярбайъан Республикасынын апеллйасийа мящкямяляри щакимляринин вязифяйя тяйин едилмяси щаггында Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиня тягдиматлар верир; Азярбайъан Республикасынын

  диэяр мящкямяляринин щакимлярини вязифяйя тяйин едир; Азярбайъан Республикасынын Баш прокуроруну Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин разылыьы иля вязифяйя тяйин вя вязифядян азад едир;

  10) Азярбайъан Республикасы Милли Банкы Идаря Щейяти цзвляринин вязифяйя тяйин вя вязифядян азад едилмяси барядя Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиня тягдимат верир;

  11) Азярбайъан Республикасынын щярби доктринасыны Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин тясдигиня верир;

  12) Азярбайъан Республикасы Силащлы Гцввяляринин али команда щейятини вязифяйя тяйин вя вязифядян азад едир;

  13) Азярбайъан Республикасы Президентинин Иъра Апаратыны тяшкил едир вя онун рящбярини тяйин едир;

  14) Азярбайъан Республикасынын Инсан щцгуглары цзря мцвяккилинин сечилмяси щаггында Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисиня тягдимат верир; 15) Азярбайъан Республикасынын хариъи юлкялярдя вя бейнялхалг тяшкилатларда дипломатик нцмайяндяликляринин тясис едилмяси щаггында Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисиня тягдимат верир, Азярбайъан Республикасынын хариъи юлкялярдя вя бейнялхалг тяшкилатларда дипломатик нцмайяндялярини тяйин едир вя эери чаьырыр;

  15) Азярбайъан Республикасынын хариъи юлкялярдя вя бейнялхалг тяшкилатларда дипломатик нцмайяндяликляринин тясис едилмяси щаггында Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисиня тягдимат верир, Азярбайъан Республикасынын хариъи юлкялярдя вя бейнялхалг тяшкилатларда дипломатик нцмайяндялярини тяйин едир вя эери чаьырыр;

  16) хариъи дювлятлярин дипломатик нцмайяндяляринин етимаднамя вя ювдятнамялярини гябул едир;

  17) дювлятлярарасы вя щюкумятлярарасы бейнялхалг мцгавиляляр баьлайыр, дювлятлярарасы бейнялхалг мцгавиляляри тясдиг вя ляьв олунмаг цчцн Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиня тягдим едир; тясдигнамяляри имзалайыр;

  18) референдум тяйин едир;

  19) ганунлары имзалайыр вя дяръ едир;

  20) вятяндашлыг мясялялярини щялл едир;

  21) сийаси сыьынаъаг верилмяси мясялялярини щялл едир;

  22) яфв едир;

  23) дювлят тялтифляри иля тялтиф едир;

  24) али щярби вя али хцсуси рцтбялярверир;

  25) цмуми вя гисмян сяфярбярлик елан едир, щабеля сяфярбярлик цзря чаьырыланлары тярхис едир;

  26) Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын мцддятли щярби хидмятя чаьырылмасы вя мцддятли щярби хидмятдя олан щярби гуллугчуларын ещтийата бурахылмасы барядя гярарлар гябул едир;

  27) Азярбайъан Республикасынын Тящлцкясизлик Шурасыны йарадыр;

  28) Азярбайъан Республикасы Силащлы Гцввяляринин тяйинаты иля баьлы олмайан вязифялярин иърасына ъялб едилмясиня разылыг верилмяси барядя Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиня тягдимат верир;

  29) фювгяладя вя щярби вязиййят елан едир;

  30) Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин разылыьы иля мцщарибя елан едир вя сцлщ баьлайыр;

  31) Азярбайъан Республикасынын дювлят бцдъясиндя бу мягсядляр цчцн нязярдя тутулмуш хяръляр чярчивясиндя хцсуси мцщафизя хидмятляри йарадыр;

  32) бу Конститусийа иля Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин вя мящкямя органларынын сялащиййятляриня аид едилмяйян диэяр мясяляляри иъра гайдасында щялл едир.

   

  Маддя 110. Ганунларын имзаланмасы

  1. Азярбайъан Республикасынын Президенти ганунлары она тягдим олунмуш эцндян башлайараг 56 эцн ярзиндя имзалайыр. Ганун Азярбайъан Республикасы Президентинин етиразыны доьурурса, о, гануну имзаламайыб юз етиразлары иля бирликдя эюстярилян мцддят ярзиндя Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиня гайтара биляр.
  2. Конститусийа ганунлары Азярбайъан Республикасынын Президенти тяряфиндян имзаланмазса, гцввяйя минмир.

  Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси 83 сяс чохлуьу иля гябул едилян ганунлары 95 сяс чохлуьу иля, 63 сяс чохлуьу иля гябул едилян ганунлары ися 83 сяс чохлуьу иля йенидян гябул едярся, беля ганунлар тякрар сясвермядян сонра гцввяйя минир.

   

  Маддя 111. Щярби вязиййят елан едилмяси

  Азярбайъан Республикасынын Президенти Азярбайъан Республикасы яразисинин мцяййян щиссяси фактик ишьал олундугда, хариъи дювлят вя йа дювлятляр Азярбайъан Республикасына мцщарибя елан етдикдя, Азярбайъан Республикасына гаршы реал силащлы щцъум тящлцкяси йарандыгда, Азярбайъан Республикасынын яразиси блокадайа алындыгда, щабеля блокада цчцн реал тящлцкя олдугда Азярбайъан Республикасынын бцтцн яразисиндя вя йа айры-айры йерляриндя щярби вязиййят елан едир вя бу барядя гябул етдийи фярманы 24 саат мцддятиндя Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин тясдигиня верир.

   

  Маддя 112. Фювгяладя вязиййят тятбиг едилмяси

  Азярбайъан Республикасынын Президенти тябии фялакятляр, епидемийалар, епизоотийалар, бюйцк еколожи вя башга гязалар баш вердикдя, щабеля Азярбайъан Республикасынын ярази бцтювлцйцнцн позулмасына, дювлятя гаршы гийама вя йа дювлят чеврилишиня йюнялдилян щярякятляр едилдикдя, зоракылыгла мцшайият олунан кцтляви иьтишашлар йарандыгда, вятяндашларын щяйаты вя тящлцкясизлийи, йахуд дювлят тясисатларынын нормал фяалиййяти цчцн горху тюрядян диэяр мцнагишяляр мейдана эялдикдя Азярбайъан Республикасынын айры-айры йерляриндя фювгяладя вязиййят тятбиг едир вя бу барядя гябул етдийи фярманы 24 саат мцддятиндя Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин тясдигиня верир.

   

  Маддя 113. Азярбайъан Республикасы Президентинин актлары

  Ы. Цмуми гайдалар мцяййян етдикдя Азярбайъан Республикасынын Президенти фярманлар, башга мясяляляр барясиндя ися сярянъамлар гябул едир.

  ЫЫ. Азярбайъан Республикасы Президентинин фярман вя сярянъамларында башга гайда нязярдя тутулмайыбса, онлар дяръ едилдийи эцндян гцввяйя минир.

   

  Маддя 114. Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин статусу

  Ы. Азярбайъан Республикасынын Президенти иъра сялащиййятляринин щяйата кечирилмясинин тяшкили мягсядиля Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинетини йарадыр.

  ЫЫ. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети Азярбайъан Республикасы Президентинин йухары иъра органыдыр.

  ЫЫЫ. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети Азярбайъан Республикасынын Президентиня табедир вя онун гаршысында ъавабдещдир.

  ЫВ. Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин иш гайдасыны Азярбайъан Республикасынын Президенти мцяййянляшдирир.

   

  Маддя 115. Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин тяркиби

  Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин тяркибиня Азярбайъан Республикасынын Баш назири, онун мцавинляри, назирляр вя башга мяркязи иъра щакимиййяти органларынын рящбярляри дахилдирляр.

   

  Маддя 116. Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин истефасы

  Йени сечилмиш Азярбайъан Республикасынын Президенти вязифясини тутдуьу вя сялащиййятлярини иъра етмяйя башладыьы эцн Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети Азярбайъан Республикасы Президентиня истефа верир.

   

  Маддя 117. Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин иъласлары

  Азярбайъан Республикасы Назирляр кабинетинин иъласларына бир гайда олараг Азярбайъан Республикасынын Баш назири сядрлик едир.

   

  Маддя 118. Азярбайъан Республикасы Баш назиринин тяйин едилмяси гайдасы

  Ы. Азярбайъан Республикасынын Баш назирини Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин разылыьы иля Азярбайъан Республикасынын Президенти тяйин едир.

  ЫЫ. Азярбайъан Республикасынын Баш назири вязифясиня намизядлик щаггында тяклифи Азярбайъан Республикасынын Президенти онун юз вязифяляринин иърасына башладыьы эцндян бир ай вя йа Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин истефа вердийи эцндян ики щяфтя мцддятиндян эеъ олмайараг Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин мцзакирясиня тягдим едир.

  ЫЫЫ. Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси Азярбайъан Республикасынын Баш назири вязифясиня намизядлик щаггында гярары щямин намизядлийин тягдим едилдийи эцндян бир щяфтядян эеъ олмайараг гябул едир. Эюстярилян гайда позуларса вя йа Азярбайъан Республикасы Президентинин тягдим етдийи намизядлярин Азярбайъан Республикасынын Баш назири вязифясиня тяйин олунмасына цч дяфя разылыг верилмязся, Азярбайъан Республикасынын Президенти Азярбайъан Республикасынын Баш назирини Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин разылыьы олмадан тяйин едя биляр.

   

  Маддя 119. Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин сялащиййятляри

  Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети: – Азярбайъан Республикасы дювлят бцдъясинин лайищясини щазырлайыб Азярбайъан Республикасынын Президентиня тягдим едир;

  – Азярбайъан Республикасы дювлят бцдъясинин иърасыны тямин едир; – малиййя-кредит вя пул сийасятинин

  щяйата кечирилмясини тямин едир; – дювлят игтисади програмларынын щяйата кечирилмясини тямин едир;

  – дювлят сосиал тяминат програмларынын щяйата кечирилмясини тямин едир; – назирликляря вя диэяр мяркязи иъра щакимиййяти органларына рящбярлик едир, онларын актларыны ляьв едир; – Азярбайъан Республикасы Президентинин онун сялащиййятляриня аид етдийи диэяр мясяляляри щялл едир.

   

  Маддя 120. Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин актлары

  Ы. Цмуми гайдалар мцяййян етдикдя Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети гярарлар, башга мясяляляр цзря сярянъамлар гябул едир.

  ЫЫ. Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин гярар вя сярянъамларында башга гайда нязярдя тутулмайыбса, онлар дяръ едилдийи эцндян гцввяйя минир.

   

  Маддя 121. Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин цзвлцйцня намизядляря даир тялябляр

    Ы. Азярбайъан Республикасынын Баш назири вязифясиня йашы 30-дан ашаьы олмайан, сечкилярдя иштирак етмяк щцгугуна малик, али тящсилли, башга дювлят гаршысында ющдялийи олмайан Азярбайъан Республикасы вятяндашы тяйин едилир.

  ЫЫ. Азярбайъан Республикасы Баш назиринин мцавини, назир, диэяр мяркязи иъра щакимиййяти органынын рящбяри вязифясиня йашы 25-дян ашаьы олмайан, сечкилярдя иштирак етмяк щцгугуна малик, али тящсилли, башга дювлят гаршысында ющдялийи олмайан Азярбайъан Республикасы вятяндашы тяйин едилир. лярдя иштирак етмяк щцгугуна малик, али тящсилли, башга дювлят гаршысында ющдялийи олмайан Азярбайъан Республикасы вятяндашы тяйин едилир.

   

  Маддя 122. Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин цзвляриня аид тялябляр

  Азярбайъан Республикасынын Баш назири, онун мцавинляри, назирляр, диэяр мяркязи иъра щакимиййяти органларынын рящбярляри щеч бир башга сечкили вя йа тяйинатлы вязифя тута билмязляр, елми, педагожи вя йарадыъылыг фяалиййятиндян башга щеч бир сащибкарлыг, коммерсийа вя диэяр юдянишли фяалиййятля мяшьул ола билмязляр, вязифя маашындан, щабеля елми, педагожи вя йарадыъылыг фяалиййятиня эюря алдыьы вясаитдян башга мяваъиб ала билмязляр.

   

  Маддя 123. Азярбайъан Республикасы Баш назиринин тохунулмазлыьы

  Ы. Сялащиййят мцддяти ярзиндя Азярбайъан Республикасы Баш назиринин шяхсиййяти тохунулмаздыр.

  ЫЫ. Азярбайъан Республикасынын Баш назири ъинайят башында йахаланма щалларындан башга тутула билмяз, ъинайят мясулиййятиня ъялб едиля билмяз, онун барясиндя мящкямя гайдасында инзибати тянбещ тядбирляри тятбиг едиля билмяз, ахтарыша мяруз гала билмяз, шяхси мцайиня едиля билмяз.

  ЫЫЫ. Азярбайъан Республикасынын Баш назири ъинайят башында йахаланарса тутула биляр. Беля олдугда ону тутан орган бу барядя дярщал Азярбайъан Республикасынын Баш прокуроруна хябяр вермялидир.

  ЫВ. Азярбайъан Республикасы Баш назиринин тохунулмазлыьына йалныз Баш прокурорун тягдиматына ясасян Азярбайъан Республикасынын Президенти тяряфиндян хитам вериля биляр.

   

  Маддя 124. Йерлярдя иъра щакимиййяти

  Ы. Йерлярдя иъра щакимиййятини йерли иъра щакимиййятляринин башчылары щяйата кечирирляр.

  ЫЫ. Иъра щакимиййяти башчыларыны  Азярбайъан Республикасынын Президенти вязифяйя тяйин вя вязифядян азад едир.

  ЫЫЫ. Йерли иъра щакимиййятляринин сялащиййятлярини Азярбайъан Республикасынын Президенти мцяййян едир.

   

  ВЫЫ фясил

  МЯЩКЯМЯ ЩАКИМИЙЙЯТИ

   Маддя 125. Мящкямя щакимиййятинин щяйата кечирилмяси

  Ы. Азярбайъан Республикасында мящкямя щакимиййятини ядалят мцщакимяси йолу иля йалныз мящкямяляр щяйата кечирирляр.

  ЫЫ. Мящкямя щакимиййятини Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси, Азярбайъан Республикасынын Али Мящкямяси, Азярбайъан Республикасынын апеллйасийа мящкямяляри, Азярбайъан Республикасынын цмуми мящкямяляри вя диэяр ихтисаслашдырылмыш мящкямяляри щяйата кечирирляр.

  ЫЫЫ. Мящкямя щакимиййяти Конститусийа, мцлки вя ъинайят мящкямя иърааты васитясиля вя ганунла нязярдя тутулмуш диэяр васитяляр иля щяйата кечирилир.

  ЫВ. Ъинайят мящкямя иъраатында Азярбайъан Республикасынын Прокурорлуьу вя мцдафия тяряфи иштирак едир.

  В. Мящкямя гурулушу вя мящкямя иърааты гайдасы ганунла мцяййян олунур.

  ВЫ. Мящкямялярин сялащиййятляринин дяйишдирилмяси мягсядиля мцяййян олунмамыш щцгуги цсулларын тятбиг едилмяси вя фювгяладя мящкямялярин йарадылмасы гадаьандыр.

   Маддя 126. Щакимлийя намизядляря аид тялябляр

  Ы. Йашы 30-дан ашаьы олмайан, сечкилярдя иштирак етмяк щцгугуна малик олан, али щцгуг тящсилли вя щцгугшцнас ихтисасы цзря 5 илдян артыг ишляйян Азярбайъан Республикасы вятяндашлары щаким ола билярляр.

  ЫЫ. Щакимляр щеч бир башга сечкили вя тяйинатлы вязифя тута билмязляр, елми, педагожи вя йарадыъылыг фяалиййятиндян башга щеч бир сащибкарлыг, коммерсийа вя диэяр юдянишли фяалиййятля мяшьул ола билмязляр, сийаси фяалиййятля мяшьул ола билмяз вя сийаси партийалара цзв ола билмязляр, вязифя маашындан, щабеля елми, педагожи вя йарадыъылыг фяалиййятиня эюря алдыьы вясаитдян башга мяваъиб ала билмязляр.

  Маддя 127. Щакимлярин мцстягиллийи, ядалят мцщакимясинин щяйата кечирилмясинин ясас принсипляри вя шяртляри

  Ы. Щакимляр мцстягилдир, йалныз Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына вя ганунларына табедирляр вя сялащиййятляри мцддятиндя дяйишилмяздирляр.

  ЫЫ. Щакимляр ишляря гярязсиз, ядалятля, тяряфлярин щцгуг бярабярлийиня, фактлара ясасян вя гануна мцвафиг бахырлар.

  ЫЫЫ. Щяр щансы бир шяхс тяряфиндян вя щяр щансы бир сябябдян билаваситя, йахуд долайы йолла мящкямя иъраатына мящдудиййят гойулмасы, гануна зидд тясир, щядя вя мцдахиля едилмяси йолверилмяздир.

  ЫВ. Ядалят мцщакимяси вятяндашларын ганун вя мящкямя гаршысында бярабярлийи ясасында щяйата кечирилир.

  В. Бцтцн мящкямялярдя ишляр ачыг апарылыр. Ишя гапалы иъласда бахылмасына йалныз о щалда иъазя верилир ки, мящкямя ачыг иъраатын дювлят, пешя вя коммерсийа сирринин ачылмасына сябяб олаъаьыны эцман едир, йа да вятяндашларын шяхси вя аиля щяйатынын мяхфилийини горумаг зярурятинин мювъудлуьуну мцяййян едир.

  ВЫ. Ганунда нязярдя тутулмуш щаллар истисна олмагла ъинайят ишляринин гийаби мящкямя иъраатына йол верилмир.

  ВЫЫ. Мящкямя иърааты чякишмя принсипи ясасында щяйата кечирилир.

  ВЫЫЫ. Мящкямя иъраатынын истянилян мярщялясиндя щяр кясин мцдафия щцгугу тямин олунур.

  ЫХ. Ядалят мцщакимяси тягсирсизлик презумпсийасына ясасланыр.

  Х. Азярбайъан Республикасында мящкямя иърааты Азярбайъан Республикасынын дювлят дилиндя вя йа мцвафиг йерин ящалисинин чохлуг тяшкил едян щиссясинин дилиндя апарылыр. Ишин иштиракчысы олуб мящкямя иъраатынын апарылдыьы дили билмяйян шяхслярин ишин материаллары иля там таныш олмаг, мящкямядя тяръцмячи васитясиля иштирак етмяк вя мящкямядя ана дилиндя чыхыш етмяк щцгугу тямин едилир.

   Маддя 128. Щакимлярин тохунулмазлыьы

  Ы. Щакимляр тохунулмаздырлар.

  ЫЫ. Щаким ъинайят мясулиййятиня йалныз ганунда нязярдя тутулан гайдада ъялб олуна биляр.

  ЫЫЫ. Щакимлярин сялащиййятляриня йалныз ганунда нязярдя тутулмуш ясаслара вя гайдалара мцвафиг сурятдя хитам вериля биляр.

  ЫВ. Щакимлярин вязифядян кянарлашдырылмасы тяшяббцсцнц щакимляр ъинайят тюрятдикдя Азярбайъан Республикасынын Президенти Азярбайъан Республикасы Али Мящкямясинин ряйи ясасында Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси гаршысында иряли сцря биляр. Мцвафиг ряйи Азярбайъан Республикасынын Али Мящкямяси Азярбайъан Республикасы Президентинин сорьусундан сонра 30 эцн мцддятиндя тягдим етмялидир.

  В. Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси, Азярбайъан Республикасынын Али Мящкямяси вя Азярбайъан Республикасынын Апеллйасийа Мящкямяси щакимляринин ишдян кянарлашдырылмасы щаггында гярар Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиндя 83 сяс чохлуьу иля гябул едилир; башга щакимлярин ишдян кянарлашдырылмасы щаггында гярар Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиндя 63 сяс чохлуьу иля гябул едилир.

   

  Маддя 129. Мящкямя гярарлары вя онларын иърасы

  Мящкямянин гябул етдийи гярарлар дювлятин адындан чыхарылыр вя онларын иърасы мяъбуридир.

   

  Маддя 130. Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси

  Ы. Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси 9 щакимдян ибарятдир.

  ЫЫ. Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин щакимлярини Азярбайъан Республикасы Президентинин тягдиматы иля Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси тяйин едир.

  ЫЫЫ. Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси Азярбайъан Республикасы Президентинин, Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин, Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин, Азярбайъан Республикасы Али Мящкямясинин, Азярбайъан Республикасы Прокурорлуьунун, Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин сорьусу ясасында ашаьыдакы мясяляляри щялл едир:

  1) Азярбайъан Республикасы ганунларынын, Азярбайъан Республикасы Президентинин фярман вя сярянъамларынын, Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин гярарларынын, Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин гярар вя сярянъамларынын, мяркязи иъра щакимиййяти органларынын норматив-щцгуги актларынын Азярбайъан Республикасы Конститусийасына уйьунлуьу;

  2) Азярбайъан Республикасы Президентинин фярманларынын, Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарларынын, мяркязи иъра щакимиййяти органларынын норматив-щцгуги актларынын Азярбайъан Республикасы ганунларына уйьунлуьу;

  3) Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарларынын, мяркязи иъра щакимиййяти органларынын норматив-щцгуги актларынын Азярбайъан Республикасы Президентинин фярманларына уйьунлуьу;

  4) Азярбайъан Республикасы Али Мящкямясинин гярарларынын ганунда нязярдя тутулмуш щалларда Азярбайъан Республикасы Конститусийасына вя ганунларына уйьунлуьу;

  5) бялядиййя актларынын Азярбайъан Республикасы Конститусийасына, Азярбайъан Республикасы ганунларына, Азярбайъан Республикасы Президентинин фярманларына, Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарларына (Нахчыван Мухтар Республикасында щям дя Нахчыван Мухтар Республикасынын Конститусийасына, ганунларына вя Нахчыван Мухтар Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарларына) уйьунлуьу;

  6) Азярбайъан Республикасынын гцввяйя минмямиш дювлятлярарасы мцгавиляляринин Азярбайъан Республикасы Конститусийасына уйьунлуьу; Азярбайъан Республикасынын щюкумятлярарасы мцгавиляляринин Азярбайъан Республикасы Конститусийасына вя ганунларына уйьунлуьу;

  7) Нахчыван Мухтар Республикасы Конститусийасынын, ганунларынын, Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин гярарларынын вя Назирляр Кабинетинин гярарларынын Азярбайъан Республикасы Конститусийасына уйьунлуьу; Нахчыван Мухтар Республикасы ганунларынын, Нахчыван Мухтар Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарларынын Азярбайъан Республикасы ганунларына уйьунлуьу; Нахчыван Мухтар Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарларынын Азярбайъан Республикасы Президентинин фярманларына вя Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарларына уйьунлуьу;

  8) ганунвериъилик, иъра вя мящкямя щакимиййятляри арасында сялащиййятляр бюлэцсц иля баьлы мцбащисяляр.

  ЫВ. Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси Азярбайъан Республикасы Президентинин, Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин, Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин, Азярбайъан Республикасы Али Мящкямясинин, Азярбайъан Республикасы Прокурорлуьунун, Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин сорьусу ясасында Азярбайъан Республикасынын Конститусийасыны вя ганунларыны шярщ едир

  В. Щяр кяс онун щцгуг вя азадлыгларыны позан ганунвериъилик вя иъра щакимиййяти органларынын норматив актларын дан, бялядиййя вя мящкямя актларындан ганунла мцяййян едилмиш гайдада бу маддянин III щиссясинин 1–7-ъи бяндляриндя эюстярилян мясялялярин Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси тяряфиндян щялл едилмяси цчцн Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямясиня позулмуш инсан щцгуг вя азадлыгларынын бярпа едилмяси мягсяди иля шикайят веря биляр.

  ВЫ. Азярбайъан Республикасынын ганунлары иля мцяййян едилмиш гайдада мящкямяляр инсан щцгуг вя азадлыгларынын щяйата кечирилмяси мясяляляри иля баьлы Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын вя ганунларынын шярщ едилмяси щаггында Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямясиня мцраъият едя билярляр.

  ВЫЫ. Азярбайъан Республикасынын инсан щцгуглары цзря мцвяккили инсан щцгуг вя азадлыгларыны позан ганунвериъилик вя иъра щакимиййяти органларынын норматив актларындан, бялядиййя вя мящкямя актларындан ганунла мцяййян едилмиш гайдада бу маддянин III щиссясинин 1–7-ъи бяндляриндя эюстярилян мясялялярин Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси тяряфиндян щялл едилмяси цчцн Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямясиня сорьу веря биляр.

  VIII. Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси бу Конститусийада нязярдя тутулмуш диэяр сялащиййятляри дя щяйата кечирир.

  IX. Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси юз сялащиййятляриня аид едилян мясяляляря даир гярарлар гябул едир. Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин гярары Азярбайъан Республикасы яразисиндя мяъбури гцввяйя маликдир.

  X. Ганунлар вя диэяр актлар, йахуд онларын айры-айры мцддяалары, Азярбайъан Республикасынын щюкумятлярарасы мцгавиляляри Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин гярарында мцяййян едилмиш мцддятдя гцввядян дцшцр, Азярбайъан Республикасынын дювлятлярарасы мцгавиляляри ися гцввяйя минмир.

   

  Маддя 131. Азярбайъан Республикасы Али Мящкямяси

  Ы. Азярбайъан Республикасынын Али Мящкямяси цмуми вя ихтисаслашдырылмыш мящкямялярин иъраатына аид едилян мцлки, ъинайят вя диэяр ишляр цзря али мящкямя органыдыр; о, кассасийа гайдасында ядалят мцщакимясини щяйата кечирир; мящкямялярин практикасына аид мясяляляр цзря изащатлар верир.

  ЫЫ. Азярбайъан Республикасы Али Мящкямясинин щакимлярини Азярбайъан Республикасы Президентинин тягдиматы иля Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси тяйин едир.

  Маддя 132. Азярбайъан Республикасынын апеллйасийа мящкямяляри

  Ы. Азярбайъан Республикасынын апеллйасийа мящкямяляри ганунла онларын сялащиййятляриня аид едилмиш ишляр цзря йухары инстансийа мящкямяляридир.

  ЫЫ. Азярбайъан Республикасынын апеллйасийа мящкямяляринин щакимлярини Азярбайъан Республикасы Президентинин тягдиматы иля Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси тяйин едир.

   

  Маддя 133. Азярбайъан Республикасы Прокурорлуьу

  Ы. Азярбайъан Республикасынын Прокурорлуьу ганунла нязярдя тутулмуш гайдада вя щалларда ганунларын иъра вя тятбиг олунмасына нязарят едир; ганунла нязярдя тутулмуш щалларда ъинайят ишляри башлайыр вя истинтаг апарыр; мящкямядя дювлят иттищамыны мцдафия едир; мящкямядя иддиа галдырыр; мящкямя гярарларындан протест верир.

  ЫЫ. Азярбайъан Республикасынын Прокурорлуьу ярази вя ихтисаслашдырылмыш прокурорларын Азярбайъан Республикасы Баш прокуроруна табелийиня ясасланан ващид мяркязляшдирилмиш органдыр.

   ЫЫЫ. Азярбайъан Республикасынын Баш прокуроруну Азярбайъан Республикасынын Президенти Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин разылыьы иля вязифяйя тяйин вя вязифядян азад едир.

  ЫВ. Азярбайъан Республикасы Баш прокурорунун мцавинлярини, республика ихтисаслашдырылмыш прокурорлуглара рящбярлик едян прокурорлары, Нахчыван Мухтар Республикасынын Прокуроруну Азярбайъан Республикасы Баш прокурорунун тягдиматы иля Азярбайъан Республикасынын Президенти вязифяйя тяйин вя вязифядян азад едир.

  В. Ярази вя ихтисаслашдырылмыш прокурорлары Азярбайъан Республикасы Президентинин разылыьы иля Азярбайъан Республикасынын Баш прокурору вязифяйя тяйин вя вязифядян азад едир.

  ВЫЫЫ фясил

  НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫ               

   Маддя 134. Нахчыван Мухтар Республикасынын статусу

  Ы. Нахчыван Мухтар Республикасы Азярбайъан Республикасынын тяркибиндя мухтар дювлятдир.

  ЫЫ. Нахчыван Мухтар Республикасынын статусу бу Конститусийа иля мцяййян едилир.

  ЫЫЫ. Нахчыван Мухтар Республикасы Азярбайъан Республикасынын айрылмаз тяркиб щиссясидир.

  ЫВ. Азярбайъан Республикасы Конститусийасы, ганунлары, Азярбайъан Республикасы Президентинин фярманлары вя Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарлары Нахчыван Мухтар Республикасынын яразисиндя мяъбуридир.

  В. Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин гябул етдийи Нахчыван Мухтар Республикасынын Конститусийасы вя ганунлары мцвафиг олараг Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына вя ганунларына; Нахчыван Мухтар Республикасынын Назирляр Кабинетинин гябул етдийи гярарлар Азярбайъан Республикасы Конститусийасына, ганунларына, Азярбайъан Республикасы Президентинин фярманларына, Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарларына зидд олмамалыдыр.

  VI. Нахчыван Мухтар Республикасынын Конститусийасы Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиня Азярбайъан Республикасынын Президенти тяряфиндян тягдим едилир вя Конститусийа Гануну иля тясдиг едилир.

   

  Маддя 135. Нахчыван Мухтар Республикасында щакимиййятлярин бюлцнмяси

  Ы. Нахчыван Мухтар Республикасынын ганунвериъилик щакимиййятини Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мяълиси, иъра щакимиййятини Нахчыван Мухтар Республикасынын Назирляр Кабинети, мящкямя щакимиййятини Нахчыван Мухтар Республикасынын мящкямяляри щяйата кечирир.

  ЫЫ. Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мяълиси Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы вя ганунлары иля онун сялащиййятляриня аид едилян мясялялярин щяллиндя, Нахчыван Мухтар Республикасынын Назирляр Кабинети Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы, ганунлары вя Азярбайъан Республикасы Президентинин фярманлары иля онун сялащиййятляриня аид едилян мясялялярин щяллиндя, Нахчыван Мухтар Республикасынын мящкямяляри ися Азярбайъан Республикасы Конститусийасы вя ганунлары иля онларын сялащиййятляриня аид едилян мясялялярин щяллиндя мцстягилдирляр.

   

  Маддя 136. Нахчыван Мухтар Республикасынын али вязифяли шяхси

  Нахчыван Мухтар Республикасынынали вязифяли шяхси Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин сядридир.

   

  Маддя 137. Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мяълиси

  Ы. Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мяълиси 45 цзвдян ибарятдир.

  ЫЫ. Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин сялащиййят мцддяти 5 илдир.

  ЫЫЫ. Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мяълиси Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин сядрини вя онун мцавинлярини сечир, даими вя диэяр комиссийалар тяшкил едир.

   

  Маддя 138. Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин мцяййян етдийи цмуми гайдалар

  Ы. Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мяълиси ашаьыдакылара даир цмуми гайдалар мцяййян едир:

  1) Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мяълисиня сечкиляр;

  2) верэиляр;

  3) Нахчыван Мухтар Республикасы игтисадиййатынын инкишафы истигамятляри; 4) сосиал тяминат;

  5) ятраф мцщитин горунмасы;

  6) туризм;

  7) сящиййя, елм, мядяниййят.

  ЫЫ. Бу маддядя эюстярилян мясяляляря даир Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мяълиси ганунлар гябул едир.

   

  Маддя 139. Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин щялл етдийи мясяляляр

  Ы. Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мяълиси ашаьыдакы мясяляляри щялл едир:

  1) Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин ишинин тяшкили;

  2) Нахчыван Мухтар Республикасынын бцдъясинин тясдиги;

  3) Нахчыван Мухтар Республикасынын игтисади вя сосиал програмларынын тясдиги;

  4) Нахчыван Мухтар Республикасы Баш назиринин вязифяйя тяйин вя вязифядян азад едилмяси;

  5) Нахчыван Мухтар Республикасынын Назирляр Кабинети тяркибинин тясдиги;

  6) Нахчыван Мухтар Республикасынын Назирляр Кабинетиня етимад.

  ЫЫ. Бу маддядя эюстярилян мясяляляря даир Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мяълиси гярарлар гябул едир.

   

  Маддя 140. Нахчыван Мухтар Республикасынын Назирляр Кабинети

  Ы. Нахчыван Мухтар Республикасынын Назирляр Кабинетинин тяркибини Нахчыван Мухтар Республикасы Баш назиринин тяклифи иля Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мяълиси тясдиг едир.

  ЫЫ. Нахчыван Мухтар Республикасынын Баш назирини Азярбайъан Республикасы Президентинин тягдиматына ясасян Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мяълиси тяйин едир.

  ЫЫЫ. Нахчыван Мухтар Республикасынын Назирляр Кабинети: – мухтар республика бцдъясинин лайищясини щазырлайыб Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мяълисиня тягдим едир; – мухтар республиканын бцдъясини иъра едир; – мухтар республиканын игтисади програмларынын щяйата кечирилмясини тямин едир;

  – мухтар республиканын сосиал програмларынын щяйата кечирилмясини тямин едир;

  – Азярбайъан Республикасы Президентинин онун сялащиййятляриня аид етдийи диэяр мясяляляри щялл едир.

  ЫВ. Нахчыван Мухтар Республикасынын Назирляр Кабинети гярар вя сярянъамлар гябул едир.

   

  Маддя 141. Нахчыван Мухтар Республикасында йерли иъра щакимиййяти

  Нахчыван Мухтар Республикасында йерли иъра щакимиййятляринин башчыларыны Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълиси сядринин тягдиматы ясасында Азярбайъан Республикасынын Президенти тяйин едир.

   ДЮРДЦНЪЦ БЮЛМЯ

  ЙЕРЛИ ЮЗЦНЦИДАРЯЕТМЯ

  ЫХ фясил

  БЯЛЯДИЙЙЯЛЯР

  Маддя 142. Йерлярдя юзцнцидарянин тяшкили

  Ы. Йерли юзцнцидаряни бялядиййяляр щяйата кечирир.

  ЫЫ. Бялядиййяляр сечкиляр ясасында йарадылыр.

  ЫЫЫ. Бялядиййялярин статусунун ясаслары бу Конститусийа иля, бялядиййяляря сечкилярин гайдалары ися ганунла мцяййян едилир.

   

  Маддя 143. Бялядиййялярин ишинин тяшкили

  Ы. Бялядиййя юз фяалиййятини иъласлар, даими вя башга комиссийалар васитясиля щяйата кечирир.

  ЫЫ. Бялядиййянин иъласларыны бялядиййянин сядри чаьырыр.

  Маддя 144. Бялядиййялярин сялащиййятляри

  Ы. Бялядиййялярин иъласларында ашаьыдакы мясяляляр щялл едилир:

  1) бялядиййя цзвляринин сялащиййятляринин танынмасы, ганунла мцяййян едилмиш щалларда онларын сялащиййятляринин итирилмяси вя сялащиййятляриня хитам верилмяси;

  2) бялядиййянин регламентинин тясдиг едилмяси;

  3) бялядиййянин сядринин вя онун мцавинляринин, даими вя башга комиссийаларын сечилмяси;

  4) йерли верэилярин вя юдянишлярин мцяййян едилмяси;

  5) йерли бцдъянин вя онун иърасы щаггында щесабатларын тясдиг едилмяси;

  6) бялядиййя мцлкиййятиня сащиблик, ондан истифадя вя онун барясиндя сярянъам;

  7) йерли сосиал мцдафия вя сосиал инкишаф програмларынын гябул вя иъра едилмяси;

  8) йерли игтисади инкишаф програмларынын гябул вя иъра едилмяси;

  9) йерли еколожи програмларын гябул вя иъра едилмяси.

  ЫЫ. Бялядиййяляря ганунвериъилик вя иъра щакимиййятляри тяряфиндян ялавя сялащиййятляр дя вериля биляр. Бу сялащиййятлярин щяйата кечирилмяси цчцн бялядиййя цзря мцвафиг зярури малиййя вясаити дя айрылмалыдыр. Беля сялащиййятлярин щяйата кечирилмясиня мцвафиг олараг ганунвериъилик вя иъра щакимиййятляри нязарят едирляр.

   

  Маддя 145. Бялядиййялярин гярарлары

  Ы. Бялядиййянин иъласларында бахылан мясяляляря даир гярарлар гябул едилир.

  ЫЫ. Бялядиййянин гярарлары бялядиййя цзвляринин садя сяс чохлуьу иля гябул едилир.

  ЫЫЫ. Йерли верэиляр вя юдянишляр иля баьлы гярарлар бялядиййя цзвляринин цчдя ики сяс чохлуьу иля гябул едилир.

   

  Маддя 146. Бялядиййялярин мцстягиллийинин тяминаты

  Бялядиййялярин мящкямя тяряфиндян мцдафиясиня, дювлят органларынын гярарлары нятиъясиндя йаранан ялавя хярълярин юдянилмясиня тяминат верилир.

   

  БЕШИНЪИ БЮЛМЯ

  ЩЦГУГ ВЯ ГАНУН

  Х фясил

  ГАНУНВЕРИЪИЛИК СИСТЕМИ

   

  Маддя 147. Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын щцгуги гцввяси

  Ы. Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы Азярбайъан Республикасында ян йцксяк щцгуги гцввяйя маликдир.

  ЫЫ. Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы бирбаша щцгуги гцввяйя маликдир.

  ЫЫЫ. Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилик системинин ясасыдыр.

   

  Маддя 148. Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилик системиня дахил олан актлар

  Ы. Ганунвериъилик системи ашаьыдакы норматив-щцгуги актлардан ибарятдир:

  1) Конститусийа;

  2) референдумла гябул едилмиш актлар;

  3) ганунлар;

  4) фярманлар;

  5) Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарлары; 6) мяркязи иъра щакимиййяти органларынын норматив актлары.

  ЫЫ. Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавиляляр Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилик системинин айрылмаз тяркиб щиссясидир.

  ЫЫЫ. Нахчыван Мухтар Республикасында щям дя Нахчыван Мухтар Республикасынын Конститусийасы вя ганунлары, Нахчыван Мухтар Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарлары щцгуги гцввяйя маликдир.

  ЫВ. Нахчыван Мухтар Республикасынын ганунвериъилик системи Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилик системиня уйьун олмалыдыр.

  В. Юз сялащиййятляри дахилиндя йерли иъра щакмиййяти органлары ганунвериъилик системиня дахил олан актлара зидд эялмяйян норматив характерли актлар гябул едя билярляр.

   Маддя 149. Норматив-щцгуги актлар

  Ы. Норматив-щцгуги актлар щцгуга вя щагг-ядалятя (бярабяр мянафеляря бярабяр мцнасибятя) ясасланмалыдыр.

  ЫЫ. Референдумла гябул олунмуш актлар йалныз дяръ едилдикдя онларын тятбиги вя иърасы вятяндашлар, ганунвериъилик, иъра вя мящкямя щакимиййяти, щцгуги шяхсляр вя бялядиййяляр цчцн мяъбуридир.

  ЫЫЫ. Ганунлар Конститусийайа зидд олмамалыдыр. Йалныз дяръ едилмиш ганунларын тятбиги вя иърасы бцтцн вятяндашлар, ганунвериъилик, иъра вя мящкямя щакимиййяти, щцгуги шяхсляр вя бялядиййяляр цчцн мяъбуридир.

  ЫВ. Азярбайъан Республикасы Президентинин фярманлары Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына вя ганунларына зидд олмамалыдыр. Йалныз дяръ едилмиш фярманларын тятбиги вя иърасы бцтцн вятяндашлар, иъра щакимиййяти органлары, щцгуги шяхсляр цчцн мяъбуридир.

  В. Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарлары Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына, ганунларына вя Азярбайъан Республикасы Президентинин фярманларына зидд олмамалыдыр. Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарлары йалныз дяръ едилдикдя онларын тятбиги вя иърасы вятяндашлар, мяркязи вя йерли иъра щакимиййяти органлары, щцгуги шяхсляр цчцн мяъбуридир.

  ВЫ. Мяркязи иъра щакимиййяти органларынын актлары Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына, ганунларына,

  Азярбайъан Республикасы Президентинин фярманларына вя Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарларына зидд олмамалыдыр.

  ВЫЫ. Физики вя щцгуги шяхслярин щцгуги вязиййятини йахшылашдыран, щцгуги мясулиййятини арадан галдыран вя йа йцнэцлляшдирян норматив-щцгуги актларын гцввяси эерийя шамил едилир. Башга норматив-щцгуги актларын гцввяси эерийя шамил едилмир.

   

  Маддя 150. Бялядиййя актлары

  Ы. Бялядиййялярин гябул етдикляри актлар щцгуга вя щагг-ядалятя (бярабяр мянафеляря бярабяр мцнасибятя) ясасланмалы, Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына, ганунларына, Азярбайъан Республикасы Президентинин фярманларына, Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарларына (Нахчыван Мухтар Республикасында ися щям дя Нахчыван Мухтар Республикасынын Конститусийасына, ганунларына, Нахчыван Мухтар Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарларына) зидд олмамалыдыр.

  ЫЫ. Бялядиййянин гябул етдийи актын иърасы онун яразисиндя йашайан вятяндашлар вя онун яразисиндя йерляшян щцгуги шяхсляр цчцн мяъбуридир.

   Маддя 151. Бейнялхалг актларын щцгуги гцввяси

  Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилик системиня дахил олан норматив-щцгуги актлар иля (Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы вя референдумла гябул едилян актлар истисна олмагла) Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы дювлятлярарасы мцгавиляляр арасында зиддиййят йаранарса, щямин бейнялхалг мцгавиляляр тятбиг едилир.

   

  ХЫ фясил

  АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУСИЙАСЫНДА ДЯЙИШИКЛИКЛЯР

   Маддя 152. Азярбайъан Республикасынын Конститусийасында дяйишикликлярин гябул едилмяси гайдасы

  Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын мятниндя дяйишикликляр йалныз референдумла гябул едиля биляр.

   

  Маддя 153. Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын мятниндя дяйишикликлярин тяклиф едилмяси гайдасы

  Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын мятниндя дяйишикликляри Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси вя йа Азярбайъан Республикасынын Президенти тяклиф етдикдя, тяклиф олунан дяйишикликляря даир яввялъядян Азярбайъан Республикасы Конститусийа  Мящкямясинин ряйи алыныр.

   

  Маддя 154. Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин сялащиййятляринин мящдудлашдырылмасы

  Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси референдумла гябул олунмуш Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын мятниндя дяйишикликляря даир гярар гябул едя билмяз.

   Маддя 155. Азярбайъан Республикасы Конститусийасында дяйишикликляр тяклиф едилмяси тяшяббцсцнцн мящдудлашдырылмасы

  Бу Конститусийанын 1-ъи, 2-ъи, 6-ъы, 7-ъи, 8-ъи вя 21-ъи маддяляриндя дяйишикликляр вя йа онларын ляьв едилмяси щаггында, 3-ъц фяслиндя нязярдя тутулмуш инсан вя вятяндаш щцгуглары вя азадлыгларынын ляьви вя йа Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавилялярдя нязярдя тутулдуьундан даща артыг дяряъядя мящдудлашдырылмасы щаггында тяклифляр референдума чыхарыла билмяз.

   

  ХЫЫ фясил

  АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУСИЙАСЫНА ЯЛАВЯЛЯР

   Маддя 156. Азярбайъан Республикасы Конститусийасына ялавялярин гябул едилмяси гайдасы

  Ы. Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына ялавяляр Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиндя 95 сяс чохлуьу иля Конститусийа ганунлары шяклиндя гябул едилир.

  ЫЫ. Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына ялавяляр щаггында Конститусийа ганунлары Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиндя ики дяфя сяся гойулур. Икинъи сясвермя биринъи сясвермядян 6 ай сонра кечирилир.

  ЫЫЫ. Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына ялавяляр щаггында Конститусийа ганунлары щям биринъи, щям дя икинъи сясвермядян сонра бу Конститусийада ганунлар цчцн нязярдя тутулмуш гайдада Азярбайъан Республикасы Президентиня имзаланмаг цчцн тягдим олунур.

  ЫВ. Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына ялавяляр щаггында Конститусийа ганунлары Азярбайъан Республикасынын Президенти тяряфиндян икинъи сясвермядян сонра имзаландыгда гцввяйя минир.

  В. Конститусийа ганунлары Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын айрылмаз щиссясидир вя Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын ясас мятниня зидд олмамалыдыр.

   

  Маддя 157. Азярбайъан Республикасы Конститусийасына ялавялярин тяклиф едилмяси тяшяббцсц

  Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына ялавяляри Азярбайъан Республикасынын Президенти вя йа Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин азы 63 депутаты тяклиф едя билярляр.

   

  Маддя 158. Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына ялавялярин тяклиф едилмяси тяшяббцсцнцн мящдудлашдырылмасы 24 август 2002-ъи ил тарихдя кечирилмиш цмумхалг сясвермяси (референдум) иля йени редаксийада.

  Бу Конститусийанын биринъи бюлмясиндя якс етдирилмиш мцддяаларла ялагядар Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына ялавяляр тяклиф едиля билмяз.

   

  КЕЧИД  МЦДДЯАЛАРЫ

   

  1. Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы референдумла гябул едилдикдян сонра рясмян дяръ олундуьу эцндян гцввяйя минир. Бу Конститусийанын гцввяйя миндийи эцндян 1978-ъи ил апрелин 21-дя гябул едилмиш Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы (Ясас Гануну) гцввядян дцшцр.
  2. Бу Конститусийанын гцввяйя минмясиня гядяр сечилмиш Азярбайъан Республикасынын Президенти бу Конститусийа иля Азярбайъан Республикасынын Президентиня аид едилмиш сялащиййятляри щяйата кечирир.
  1. Бу Конститусийанын 101-ъи маддясинин 5-ъи щиссяси бу Конститусийа гябул едилдикдян сонра сечилян Азярбайъан Республикасы Президентиня шамил едилир.
  2. Азярбайъан Республикасы халг депутатларынын вя Азярбайъан Республикасы Али Советинин йаратдыьы Милли Мяълисин сялащиййятляри йени сечилмиш Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин илк иълас эцнц баша чатыр.

  Йени сечилмиш Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин илк иъласы Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин азы 83 депутатынын сечилдийи эцндян бир щяфтя сонра кечирилир. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин илк сессийасы 1996-ъы ил майын 31-дяк давам едир. 1995-ъи ил августун 15-дя гябул едилмиш “Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисиня сечкиляр щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунунун 85-ъи маддяси бу Ганун ясасында сечилмиш Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин биринъи чаьырышынын сялащиййятляри битянядяк гцввядядир.

  1. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети бу Конститусийанын гцввяйя миндийи эцндян бу Конститусийада мцяййян едилян сялащиййятляри щяйата кечирир.
  2. Бу Конститусийа гцввяйя миндийи эцндян Азярбайъан Республикасы йерли Халг Депутатлары Советляринин сялащиййятляриня хитам верилир. Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийи иля Азярбайъан Республикасынын йерли Халг Депутатлары Советляриня аид едилмиш сялащиййятляри йерли иъра щакимиййяти органлары щяйата кечирир.
  3. Бу Конститусийа гцввяйя миндикдян сонра ики ил мцддятиндя йерли юзцнцидаря щаггында ганун гябул едилмяли вя бялядиййяляря сечкиляр кечирилмялидир.
  4. Бу Конститусийанын гябул едилдийи эцнядяк Азярбайъан Республикасынын яразисиндя гцввядя олан ганунлар вя башга норматив-щцгуги актлар бу Конститусийайа зидд олмайан щиссядя юз гцввясини сахлайыр.
  5. Бу Конститусийа гцввяйя минянядяк фяалиййят эюстярян Азярбайъан Республикасынын мящкямяляри ядалят мцщакимясини бу Конститусийада мцяййян едилян сялащиййятляря вя принсипляря уйьун щяйата кечирир.
  1. Бу Конститусийа гцввяйя миндийи эцндян бир ил ярзиндя щакимлярин статусу, мящкямя гурулушу вя мящкямя ислащаты иля ялагядар Азярбайъан Республикасынын бу Конститусийайа уйьун олан ганунвериъилийи гябул едилмялидир вя Азярбайъан Республикасы мящкямяляринин щакимляри йенидян тяйин едилмялидир.

  Щямин ганунвериъилик гябул едилянядяк щакимлярин вязифяйя тяйин вя вязифядян азад едилмяси бу Конститусийа гцввяйя минянядяк гцввядя олан ганунвериъилик ясасында щяйата кечирилир.

  1. Бу Конститусийа гцввяйя миндийи эцндян бир ил мцддятиндя Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси щаггында Азярбайъан Республикасынын Гануну гябул едилмяли вя Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси йарадылмалыдыр. Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси йарадыланадяк бу Конститусийада нязярдя тутулмуш Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин сялащиййятляри щяйата кечирилмир. Бу Конститусийанын 130-ъу маддясинин цчцнъц щиссясинин 7-ъи бяндиндя нязярдя тутулмуш мясяляни Азярбайъан Республикасынын Али Мящкямяси щялл едир.
  2. Азярбайъан Республикасынын Али Арбитраж Мящкямяси бу Конститусийанын гцввяйя миндийи эцндян Азярбайъан Республикасынын Игтисад Мящкямяси адланыр вя гцввядя олан ганунвериъиликля мцяййян олунмуш сялащиййятляри щяйата кечирир.
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
Ümumi məlumat – 6.1 .Milli təhlükəsizliyin təminat sistemi
  5.2. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasıarı

   

  Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы

   Азярбайъан халгы юзцнцн чохясрлик дювлятчилик янянялярини давам етдиряряк, “Азярбайъан Республикасынын дювлят мцстягиллийи щаггында” Конститусийа Актында якс олунан принсипляри ясас эютцряряк, бцтцн ъямиййятин вя щяр кясин фираванлыьынын тямин едилмясини арзулайараг, ядалятин, азадлыьын вя тящлцкясизлийин бяргярар едилмясини истяйяряк, кечмиш, индики вя эяляъяк нясилляр гаршысында юз мясулиййятини анлайараг, суверен щцгугундан истифадя едяряк тянтяняли сурятдя ашаьыдакы ниййятлярини бяйан едир:

   –- Азярбайъан дювлятинин мустягиллйини, суверенлийини вя ярази бцтювлцйцнц горумаг;

  –- Конститусийа чярчивясиндя демократик гурулуша тяминат вермяк; – вятяндаш ъямиййятинин бяргярар едилмясиня наил олмаг;

  -– халгын ирадясинин ифадяси кими ганунларын алилийини тямин едян щцгуги дцнйяви дювлят гурмаг;

  –- ядалятли игтисади вя сосиал гайдалара уйьун олараг щамынын лайигли щяйат сявиййясини тямин етмяк;

  – цмумбяшяри дяйярляря садиг олараг бцтцн дцнйа халглары иля достлуг, сцлщ вя ямин-аманлыг шяраитиндя йашамаг вя бу мягсядля гаршылыглы фяалиййят эюстярмяк.

  Йухарыда садаланан цлви ниййятлярля цмумхалг сясвермяси – референдум йолу иля бу Конститусийа гябул едилир.

   БИРИНЪИ БЮЛМЯ

  ЦМУМИ МЦДДЯАЛАР

  I фясил

  ХАЛГ ЩАКИМИЙЙЯТИ

   Маддя 1. Щакимиййятин мянбяйи

  1. Азярбайъан Республикасында дювлят щакимиййятинин йеэаня мянбяйи Азярбайъан халгыдыр.
  2. Азярбайъан халгы Азярбайъан Республикасы яразисиндя вя ондан кянарда йашайан, Азярбайъан дювлятиня вя онун ганунларына табе сайылан Азярбайъан Республикасы вятяндашларындан ибарятдир; бу ися бейнялхалг щцгугла мцяййянляшдирилмиш нормалары истисна етмир.

   Инсан вя вятяндаш щцгуглары вя азадлыглары щяр бир шяхся онун вятяндашы  олдуьу дювлятдя йашайыб-йашамамасындан асылы олмайараг анадан олдуьу вахтдан мяхсусдур.

   Маддя 2. Халгын суверенлийи

  1. Сярбяст вя мцстягил юз мцгяддяратыны щялл етмяк вя юз идаряетмя формасыны мцяййян етмяк Азярбайъан халгынын суверен щцгугудур.
  2. Азярбайъан халгы юз суверен щцгугуну билаваситя цмумхалг сясвермяси – референдум вя цмуми, бярабяр вя бирбаша сечки щцгугу ясасында сярбяст, эизли вя шяхси сясвермя йолу иля сечилмиш нцмайяндяляри васитясиля щяйата кечирир.

   Маддя 3. Цмумхалг сясвермяси –референдум йолу иля щялл едилян мясяляляр

  1. Азярбайъан халгы юз щцгуглары вя мянафеляри иля баьлы олан щяр бир мясяляни референдумла щялл едя биляр.
  2. Ашаьыдакы мясяляляр йалныз референдумла щялл олуна биляр:

  1) Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын гябул едилмяси вя она дяйишикликляр едилмяси;

  2) Азярбайъан Республикасынын дювлят сярщядляринин дяйишдирилмяси.

   

  Маддя 4. Халгы тямсил етмяк щцгугу

  Халгын сечдийи сялащиййятли нцмайяндяляриндян башга щеч кясин халгы тямсил етмяк, халгын адындан данышмаг вя халгын адындан мцраъият етмяк щцгугу йохдур.

   

  Маддя 5. Халгын ващидлийи

  1. Азярбайъан халгы ващиддир.
  2. Азярбайъан халгынын ващидлийи Азярбайъан дювлятинин тямялини тяшкил едир. Азярбайъан Республикасы бцтцн Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын цмуми вя бюлцнмяз вятянидир.

   Маддя 6. Щакимиййятин мянимсянилмясиня йол верилмямяси

  1. Азярбайъан халгынын щеч бир щиссяси, сосиал груп, тяшкилат вя йа щеч бир шяхс щакимиййятин щяйата кечирилмяси сялащиййятини мянимсяйя билмяз.
  2. Щакимййятин мянимсянилмяси халга гаршы ян аьыр ъинайятдир.

  II фясил

  Маддя 7. Азярбайъан дювляти

  1. Азярбайъан дювляти демократик, щцгуги, дцнйяви, унитар республикадыр.
  2. Азярбайъан Республикасында дювлят щакимййяти дахили мясялялярдя йалныз щцгугла, хариъи мясялялярдя ися йалныз Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавилялярдян иряли эялян мцддяаларла мящдудлашыр.

  III. Азярбайъан Республикасында дювлят щакимиййяти щакимиййятлярин бюлцнмяси принсипи ясасында тяшкил едилир;

  –- ганунвериъилик щакимиййятини Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси щяйата кечирир;

  –     иъра щакимййяти Азярбайъан Республикасынын Президентиня мянсубдур;

  -– мящкямя щакимййятини Азярбайъан Республикасынын мящкямяляри щяйата кечирир.

  IВ. Бу Конститусийанын мцддяаларына ясасян ганунвериъилик, иъра вя мящкямя щакимиййятляри гаршылыглы фяалиййят эюстярир вя юз сялащиййятляри чярчивясиндя мцстягилдирляр.

   

  Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин бинасы.

   

  Маддя 8. Азярбайъан дювлятинин башчысы

  1. Азярбайъан дювлятинин башчысы Азярбайъан Республикасынын Президен тидир. О, юлкянин дахилиндя вя хариъи мцнасибятлярдя Азярбайъан дювлятини тямсил едир.
  2. Азярбайъан Республикасынын Президенти Азярбайъан халгынын ващидлийини тяъяссцм етдирир вя Азярбайъан дювлятчилийинин варислийини тямин едир.

  III. Азярбайъан Республикасынын Президенти Азярбайъан дювлятинин мцстягиллийинин, ярази бцтювлцйцнцн вя Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавиляляря риайят олунмасынын тяминатчысыдыр.

  IВ. Азярбайъан Республикасынын Президенти мящкямя щакимиййятинин мцстягиллйинин тяминатчысыдыр.

   Маддя 9. Силащлы Гцввяляр

  1. Азярбайъан Республикасы юз тящлцкясизлийини вя мцдафиясини тямин етмяк мягсядиля Силащлы Гцввяляр вя башга силащлы бирляшмяляр йарадыр.
  2.  Азярбайъан Республикасы башга дювлятлярин мцстягиллийиня гясд васитяси кими вя бейнялхалг мцнагишялярин щялли цсулу кими мцщарибяни рядд едир.

  III. Азярбайъан Республикасынын Президенти Азярбайъан Республикасы Силащлы Гцввяляринин Али Баш Команданыдыр.

   Маддя 10. Бейнялхалг мцнасибятлярин принсипляри

  Азярбайъан Республикасы башга дювлятлярля мцнасибятлярини щамылыгла гябул едилмиш бейнялхалг щцгуг нормаларында нязярдя тутулан принсипляр ясасында гурур.

   Маддя 11. Ярази

  1. Азярбайъан Республикасынын яразиси ващиддир, тохунулмаздыр вя бюлцнмяздир.
  2. Азярбайъан Республикасынын дахили сулары, Хязяр дянизинин (эюлцнцн) Азярбайъан Республикасына мянсуб олан бюлмяси, Азярбайъан Республикасынын цзяриндяки щава мяканы Азярбайъан Республикасы яразисинин тяркиб щиссясидир.

  III. Азярбайъан Республикасынын яразиси юзэянинкиляшдириля билмяз. Азярбайъан Республикасы юз яразисинин щеч бир щиссясини щеч бир шякилдя кимсяйя вермир; йалныз Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин гярары иля Азярбайъанын бцтцн ящалиси арасында референдум йолу иля Азярбайъан халгынын ирадяси ясасында дювлят сярщядляри дяйишдириля биляр.

   Маддя 12. Дювлятин али мягсяди

  1. Инсан вя вятяндаш щцгугларынын вя азадлыгларынын тямин едилмяси дювлятин али мягсядидир.
  2. Бу Конститусийада садаланан инсан вя вятяндаш щцгуглары вя азадлыглары Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавиляляря уйьун тятбиг едилир.

   Маддя 13. Мцлкиййят

  1. Азярбайъан Республикасында мцлкиййят тохунулмаздыр вя дювлят тяряфиндян мцдафия олунур.
  2. Мцлкиййят дювлят мцлкиййяти, хцсуси мцлкиййят вя бялядиййя мцлкиййяти нювцндя ола биляр.
  3. Мцлкиййятдян инсан вя вятяндаш щцгуглары вя азадлыглары, ъямиййятин вя дювлятин мянафеляри, шяхсиййятин ляйагяти ялейщиня истифадя едиля билмяз.

   Маддя 14. Тябии ещтийатлар

  Тябии ещтийатлар щяр щансы физики вя йа щцгуги шяхслярин щцгугларына вя мянафеляриня хялял эятирмядян Азярбайъан Республикасына мянсубдур.

   Маддя 15. Игтисади инкишаф вя дювлят

  1. Азярбайъан Республикасында игтисадиййатын инкишафы мцхтялиф мцлкиййят нювляриня ясасланараг халгын рифащынын йцксялдилмясиня хидмят едир.
  2. Азярбайъан дювляти базар мцнасибятляри ясасында игтисадиййатын инкишафына шяраит йарадыр, азад сащибкарлыьа тяминат верир, игтисади мцнасибятлярдя инщисарчылыьа вя щагсыз рягабятя йол вермир.

   Маддя 16. Сосиал инкишаф вя дювлят

  1. Азярбайъан дювляти халгын вя щяр бир вятяндашын рифащынын йцксялдилмяси, онун сосиал мцдафияси вя лайигли щяйат сявиййяси гайьысына галыр.
  2. Азярбайъан дювляти мядяниййятин, тящсилин, сящиййянин, елмин, инъясянятин инкишафына йардым эюстярир, юлкянин тябиятини, халгын тарихи, мадди вя мяняви ирсини горуйур.

   Маддя 17. Аиля вя дювлят

  1. Ъямиййятин ясас юзяйи кими аиля дювлятин хцсуси щимайясиндядир.
  2. Ушагларын гайьысына галмаг вя онлары тярбийя етмяк валидейнлярин боръудур. Бу боръун йериня йетирилмясиня дювлят нязарят едир.

  Маддя 18. Дин вя дювлят

  1. Азярбайъан Республикасында дин дювлятдян айрыдыр. Бцтцн дини етигадлар ганун гаршысында бярабярдир.
  2. Инсан ляйагятини алчалдан вя йа инсанпярвярлик принсипляриня зидд олан динлярин йайылмасы вя тяблиьи гадаьандыр.
  3. Дювлят тящсил системи дцнйяви характер дашыйыр.

  Маддя 19. Пул ващиди

  1. Азярбайъан Республикасынын пул ващиди манатдыр.
  2. Пул нишанларынын тядавцля бурахылмасы вя тядавцлдян чыхарылмасы щцгугу йалныз Милли Банка мянсубдур. Азярбайъан Республикасынын Милли Банкы дювлятин мцстясна мцлкиййятиндядир.
  3.  Азярбайъан Республикасынын яразисиндя манатдан башга пул ващидляринин юдяниш васитяси кими ишлядилмяси гадаьандыр.

   Маддя 20. Дювлятин боръларына гойулан мящдудиййятляр

  Азярбайъан дювлятиня гаршы гийама вя йа дювлят чеврилишиня кюмяк мягсяди иля алынмыш борълар Азярбайъан Республикасы тяряфиндян ющдялик кими гябул едиля вя юдяниля билмяз.

   Маддя 21. Дювлят дили

  1. Азярбайъан Республикасынын дювлят дили Азярбайъан дилидир. Азярбайъан Республикасы Азярбайъан дилинин инкишафыны тямин едир.
  2. Азярбайъан Республикасы ящалинин данышдыьы башга диллярин сярбяст ишлядилмясини вя инкишафыны тямин едир

   Маддя 22. Пайтахт

  Азярбайъан Республикасынын пайтахты Бакы шящяридир.

   Маддя 23. Азярбайъан дювлятинин рямзляри

  1. Азярбайъан Республикасынын дювлят рямзляри Азярбайъан Республикасынын Дювлят байраьы, Азярбайъан Республикасынын Дювлят эерби вя Азярбайъан Республикасынын Дювлят щимнидир.
  2. Азярбайъан Республикасынын Дювлят байраьы бярабяр енли цч цфцги золагдан ибарятдир. Йухары золаг мави, орта золаг гырмызы, ашаьы золаг йашыл рянэдядир вя гырмызы золаьын ортасында байраьын щяр ики цзцндя аь рянэли айпара иля сяккизэушяли улдуз тясвир едилмишдир. Байраьын енинин узунлуьуна нисбяти 1:2-дир.
  3. Азярбайъан Республикасы Дювлят байраьынын вя Азярбайъан Республикасы Дювлят эербинин тясвири, Азярбайъан Республикасы Дювлят щимнинин мусигиси вя мятни Конститусийа Гануну иля мцяййян едилир.

  ИКИНЪИ БЮЛМЯ

  ЯСАС ЩЦГУГЛАР, АЗАДЛЫГЛАР ВЯ ВЯЗИФЯЛЯР

  III фясил

  ЯСАС ИНСАН ВЯ ВЯТЯНДАШ ЩЦГУГЛАРЫ  ВЯ АЗАДЛЫГЛАРЫ

   Маддя 24. Инсан вя вятяндаш щцгугларынын вя азадлыгларынын ясас принсипи

  1. Щяр кясин доьулдуьу андан тохунулмаз, позулмаз вя айрылмаз щцгуглары вя азадлыглары вардыр.
  2. Щцгуглар вя азадлыглар щяр кясин ъямиййят вя башга шяхсляр гаршысында мясулиййятини вя вязифялярини дя ящатя едир

  Маддя 25. Бярабярлик щцгугу

  1. Щамы ганун вя мящкямя гаршысында бярабярдир.
  2. Киши иля гадынын ейни щцгуглары вя азадлыглары вардыр.
  3. Дювлят иргиндян, миллиййятиндян, дининдян, дилиндян, ъинсиндян, мяншяйиндян, ямлак вязиййятиндян, гуллуг мювгейиндян, ягидясиндян, сийаси партийалара, щямкарлар иттифагларына вя диэяр иътимаи бирликляря мянсубиййятиндян асылы олмайараг щяр кясин щцгуг вя азадлыгларынын бярабярлийиня тяминат верир. Инсан вя вятяндаш щцгугларыны вя азадлыгларыны ирги, милли, дини, дил, ъинси, мяншяйи, ягидя, сийаси вя сосиал мянсубиййятя эюря мящдудлашдырмаг гадаьандыр.

   Маддя 26. Инсан вя вятяндаш щцгугларынын вя азадлыгларынын мцдафияси

  1. Щяр кясин ганунла гадаьан олунмайан цсул вя васитялярля юз щцгугларыны вя азадлыгларыны мцдафия етмяк щцгугу вардыр.
  2. Дювлят щяр кясин щцгугларынын вя азадлыгларынын мцдафиясиня тяминат верир.

   Маддя 27. Йашамаг щцгугу

  1. Щяр кясин йашамаг щцгугу вардыр.
  2. Дювлятя силащлы басгын заманы дцшмян ясэярляринин юлдцрцлмяси, мящкямянин гануни гцввяйя минмиш щюкмцня ясасян юлцм ъязасынын тятбиги вя ганунла нязярдя тутулмуш диэяр щаллар истисна олмагла, щяр бир шяхсин йашамаг щцгугу тохунулмаздыр.

  III. Мцстясна ъяза тядбири кими юлцм ъязасы, там ляьв едилянядяк, йалныз дювлятя, инсан щяйатына вя саьламлыьына гаршы хцсусиля аьыр ъинайятляря эюря ганунла мцяййян едиля биляр.

  IВ. Ганунла нязярдя тутулмуш зярури мцдафия, сон зярурят, ъинайяткарын йахаланмасы вя тутулмасы, щябсдя оланын щябс йериндян гачмасынын гаршысынын алынмасы, дювлятя гаршы гийамын йатырылмасы вя йа дювлят чеврилишинин гаршысынын алынмасы, фювгяладя вя щярби вязиййят заманы сялащиййятли шяхсин вердийи ямрин йериня йетирилмяси, юлкяйя силащлы басгын едилмяси щаллары истисна олмагла, инсана гаршы силащ ишлядилмясиня йол верилмир.

   Маддя 28. Азадлыг щцгугу

  1. Щяр кясин азадлыг щцгугу вардыр.
  2. Азадлыг щцгугу йалныз ганунла нязярдя тутулмуш гайдада тутулма, щябсяалма вя йа азадлыгдан мящруметмя йолу иля мящдудлашдырыла биляр.

  III. Гануни сурятдя Азярбайъан Республикасынын яразисиндя олан щяр кяс сярбяст щярякят едя биляр, юзцня йашайыш йери сечя биляр вя Азярбайъан Республикасынын яразисиндян кянара эедя биляр.

  IВ. Азярбайъан Республикасы вятяндашынын щяр заман манеясиз юз юлкясиня гайытмаг щцгугу вардыр.

   

  Маддя 29. Мцлкиййят щцгугу

  1. Щяр кясин мцлкиййят щцгугу вардыр.
  2. Мцлкиййятин щеч бир нювцня цстцнлцк верилмир. Мцлкиййят щцгугу, о ъцмлядян, хцсуси мцлкиййят щцгугу ганунла горунур.

  III. Щяр кясин мцлкиййятиндя дашынар вя дашынмаз ямлак ола биляр. Мцлкиййят щцгугу мцлкиййятчинин тякбашына вя йа башгалары иля бирликдя ямлака сащиб олмаг, ямлакдан истифадя етмяк вя онун барясиндя сярянъам вермяк щцгугларындан ибарятдир.

  IВ. Щеч кяс мящкямянин гярары олмадан мцлкиййятиндян мящрум едиля билмяз. Ямлакын там мцсадирясиня йол верилмир. Дювлят ещтийаълары вя йа иътимаи ещтийаълар цчцн мцлкиййятин юзэянинкиляшдирилмясиня йалныз габагъадан онун дяйярини ядалятли юдямяк шярти иля йол вериля биляр.

  В. Дювлят вярясялик щцгугуна тяминат верир.

   

  Маддя 30. Ягли мцлкиййят щцгугу

  1. Щяр кясин ягли мцлкиййят щцгугу вардыр.
  2. Мцяллифлик щцгугу, ихтирачылыг щцгугу вя ягли мцлкиййят щцгугунун башга нювляри ганунла горунур.

   Маддя 31. Тящлцкясиз йашамаг щцгугу

  1. Щяр кясин тящлцкясиз йашамаг щцгугу вардыр.
  2. Ганунда нязярдя тутулмуш щаллар истисна олмагла, шяхсин щяйатына, физики вя мяняви саьламлыьына, мцлкиййятиня, мянзилиня гясд етмяк, она гаршы зор ишлятмяк гадаьандыр.

  Маддя 32. Шяхси тохунулмазлыг щцгугу

  1. Щяр кясин шяхси тохунулмазлыг щцгугу вардыр.
  2. Щяр кясин шяхси вя аиля щяйатынын сиррини сахламаг щцгугу вардыр. Ганунла нязярдя тутулан щаллардан башга шяхси щяйата мцдахиля етмяк гадаьандыр.

  III. Юз разылыьы олмадан кимсянин шяхси щяйаты щаггында мялуматын топланылмасына, сахланылмасына, истифадясиня вя йайылмасына йол верилмир. IВ. Щяр кясин йазышма, телефон данышыглары, почт, телеграф вя диэяр рабитя васитяляри иля ютцрцлян мялуматын сиррини сахламаг щцгугуна дювлят тяминат верир. Бу щцгуг ганунла нязярдя тутулмуш гайдада ъинайятин гаршысыны алмагдан вя йа ъинайят ишинин истинтагы заманы щягигяти цзя чыхармагдан ютрц мящдудлашдырыла биляр.

   Маддя 33. Мянзил тохунулмазлыьы щцгугу

  1. Щяр кясин мянзил тохунулмазлыьы щцгугу вардыр.
  2. Ганунла мцяййян едилмиш щаллар вя йа мящкямя гярары истисна олмагла мянзилдя йашайанларын ирадяси зиддиня щеч кяс мянзиля дахил ола билмяз.

   Маддя 34. Никащ щцгугу

  1. Щяр кясин ганунла нязярдя тутулмуш йаша чатдыгда аиля гурмаг щцгугу вардыр.
  2. Никащ кюнцллц разылыг ясасында баьланылыр. Щеч кяс зорла евляндириля (яря вериля) билмяз.

  III. Никащ вя аиля дювлятин щимайясиндядир. Аналыг, аталыг, ушаглыг ганунла мцщафизя едилир. Дювлят чохушаглы аиляляря йардым эюстярир.

  IВ. Яр иля арвадын щцгуглары бярабярдир. Ушаглара гайьы эюстярмяк, онлары тярбийя етмяк валидейнлярин щям щцгугу, щям дя боръудур.

  В. Валидейнляря щюрмят етмяк, онларын гайьысына галмаг ушагларын боръудур. 18 йашына чатмыш ямяк габилиййятли ушаглар ямяк габиййяти олмайан валидейнлярини сахламаьа борълудурлар.

   Маддя 35. Ямяк щцгугу

  1. Ямяк фярди вя иътимаи рифащын ясасыдыр.
  2. Щяр кясин ямяйя олан габилиййяти ясасында сярбяст сурятдя юзцня фяалиййят нювц, пешя, мяшьуллуг вя иш йери сечмяк щцгугу вардыр.

  III. Щеч кяс зорла ишлядиля билмяз.

  IВ. Ямяк мцгавиляляри сярбяст баьланылыр. Щеч кяс ямяк мцгавиляси баьламаьа мяъбур едиля билмяз.

  В. Мящкямя гярары ясасында шяртляри вя мцддятляри ганунла нязярдя тутулан мяъбури ямяйя ъялб етмяк, щярби хидмят заманы сялащиййятли шяхслярин ямрляринин йериня йетирилмяси иля ялагядар ишлятмяк, фювгяладя вязиййят вя щярби вязиййят заманы вятяндашлара тяляб олунан ишляри эюрдцрмяк щалларына йол верилир.

  ВI. Щяр кясин тящлцкясиз вя саьлам шяраитдя ишлямяк, щеч бир айры-сечкилик гойулмадан юз ишиня эюря дювлятин мцяййянляшдирдийи минимум ямяк щаггы мигдарындан аз олмайан щагг алмаг щцгугу вардыр.

  ВII. Ишсизлярин дювлятдян сосиал мцавинят алмаг щцгугу вардыр.

  ВIII. Дювлят ишсизлийин арадан галдырылмасы цчцн бцтцн имканларындан истифадя едир.

   Маддя 36. Тятил щцгугу

  1. Щяр кясин тякбашына вя йа башгалары иля бирликдя тятил етмяк щцгугу вардыр.
  2. Ямяк мцгавиляси ясасында ишляйянлярин тятил етмяк щцгугу йалныз ганунла нязярдя тутулмуш щалларда мящдудлашдырыла биляр. Азярбайъан Республикасынын Силащлы Гцввяляриндя вя диэяр силащлы бирляшмялярдя хидмят едян щярби гуллугчулар вя мцлки шяхсляр тятил едя билмязляр.

  III. Фярди вя коллектив ямяк мцбащисяляри ганунла мцяййянляшдирилмиш гайдада щялл едилир.

   Маддя 37. Истиращят щцгугу

  1. Щяр кясин истиращят щцгугу вардыр.
  2.  Ямяк мцгавиляси иля ишляйянляря ганунла мцяййян едилмиш, лакин эцндя 8 саатдан артыг олмайан иш эцнц, истиращят вя байрам эцнляри, илдя азы бир дяфя 21 тягвим эцнцндян аз олмайан юдянишли мязуниййят верилмяси тямин едилир.

   Маддя 38. Сосиал тяминат щцгугу

  1. Щяр кясин сосиал тяминат щцгугу вардыр.
  2. Йардыма мющтаъ оланлара кюмяк етмяк илк нювбядя онларын аиля цзвляринин боръудур.
  3. Щяр кяс ганунла мцяййян едилмиш йаш щяддиня чатдыгда, хястялийиня, ялиллийиня, аиля башчысыны итирдийиня, ямяк габилиййятини итирдийиня, ишсизлийя эюря вя ганунла нязярдя тутулмуш диэяр щалларда сосиал тяминат щцгугуна маликдир.
  4.  Тягацдлярин вя сосиал мцавинятлярин минимум мябляьи ганунла мцяййян едилир.
  5. Дювлят хейриййячилик фяалиййятинин, кюнцллц сосиал сыьортанын вя сосиал тяминатын башга нювляринин инкишафы цчцн имканлар йарадыр.

   

  Маддя 39. Саьлам ятраф мцщитдя йашамаг щцгугу

  1. Щяр кясин саьлам ятраф мцщитдя йашамаг щцгугу вардыр.
  2. Щяр кясин ятраф мцщитин ясл вязиййяти щаггында мялумат топламаг вя еколожи щцгугпозма иля ялагядар онун саьламлыьына вя ямлакына вурулмуш зярярин явязини алмаг щцгугу вардыр.

   

  Маддя 40. Мядяниййят щцгугу

  1. Щяр кясин мядяни щяйатда иштирак етмяк, мядяниййят тясисатларындан вя мядяни сярвятлярдян истифадя етмяк щцгугу вардыр.
  2. Щяр кяс тарихи, мядяни вя мяняви ирся щюрмятля йанашмалы, она гайьы эюстярмяли, тарих вя мядяниййят абидялярини горумалыдыр.

   Маддя 41. Саьламлыьын горунмасы щцгугу

  1. Щяр кясин саьламлыьыны горумаг вя тибби йардым алмаг щцгугу вардыр.
  2. Дювлят мцхтялиф мцлкиййят нювляри ясасында фяалиййят эюстярян сящиййянин бцтцн нювляринин инкишафы цчцн зярури тядбирляр эюрцр, санитарийа-епидемиолоэийа саламатлыьына тяминат верир, тибби сыьортанын мцхтялиф нювляри цчцн имканлар йарадыр.

  III. Инсанларын щяйаты вя саьламлыьы цчцн тящлцкя тюрядян фактлары вя щаллары эизлядян вязифяли шяхсляр ганун ясасында мясулиййятя ъялб едилирляр.

   

  Маддя 42. Тящсил щцгугу

  1. Щяр бир вятяндашын тящсил алмаг щцгугу вардыр.
  2. Дювлят пулсуз иъбари цмуми орта тящсил алмаг щцгугуну тямин едир.

  III. Тящсил системиня дювлят тяряфиндян нязарят едилир.

  IВ. Мадди вязиййятиндян асылы олмайараг истедадлы шяхслярин тящсили давам етдирмясиня дювлят зяманят верир.

  В. Дювлят минимум тящсил стандартларыны мцяййян едир.

   

  Маддя 43. Мянзил щцгугу

  1. Щеч кяс йашадыьы мянзилдян ганунсуз мящрум едиля билмяз.
  2. Дювлят йашайыш биналарынын вя евлярин тикинтисиня ряваъ верир, инсанларын мянзил щцгугуну эерчякляшдирмяк цчцн хцсуси тядбирляр эюрцр.

  Маддя 44. Милли мянсубиййят щцгугу

  1. Щяр кясин милли мянсубиййятини горуйуб сахламаг щцгугу вардыр.
  2. Щеч кяс милли мянсубиййятини дяйишдирмяйя мяъбур едиля билмяз.

   Маддя 45. Ана дилиндян истифадя щцгугу

  1. Щяр кясин ана дилиндян истифадя етмяк щцгугу вардыр. Щяр кясин истядийи дилдя тярбийя вя тящсил алмаг, йарадыъылыгла мяшьул олмаг щцгугу вардыр.
  2. Щеч кяс ана дилиндян истифадя щцгугундан мящрум едиля билмяз.

   Маддя 46. Шяряф вя ляйагятин мцдафияси щцгугу

  1. Щяр кясин юз шяряф вя ляйагятини мцдафия етмяк щцгугу вардыр.
  2. Шяхсиййятин ляйагяти дювлят тяряфиндян горунур. Щеч бир щал шяхсиййятин ляйагятинин алчалдылмасына ясас веря билмяз.

  III. Щеч кяся ишэянъя вя язаб вериля билмяз, щеч кяс инсан ляйагятини алчалдан ряфтара вя йа ъязайа мяруз гала билмяз. Юзцнцн кюнцллц разылыьы олмадан щеч кясин цзяриндя тибби, елми вя башга тяърцбяляр апарыла билмяз.

   

  Маддя 47. Фикир вя сюз азадлыьы

  1. Щяр кясин фикир вя сюз азадлыьывардыр.
  2. Щеч кяс юз фикир вя ягидясини ачыгламаьа вя йа фикир вя ягидясиндян дюнмяйя мяъбур едиля билмяз.

  III. Ирги, милли, дини, сосиал ядавят вя дцшмянчилик ойадан тяшвигата вя тяблиьата йол верилмир.

   

  Маддя 48. Виъдан азадлыьы

  1. Щяр кясин виъдан азадлыьы вардыр.
  2. Щяр кясин диня мцнасибятини мцстягил мцяййянляшдирмяк, щяр щансы диня тякбашына вя йа башгалары иля бирликдя етигад етмяк, йахуд щеч бир диня етигад етмямяк, диня мцнасибяти иля баьлы ягидясини ифадя етмяк вя йаймаг щцгугу вардыр.

  III. Дини мярасимлярин йериня йетирилмяси, иътимаи гайданы позмурса вя йа иътимаи яхлага зидд дейилдирся, сярбястдир.

  IВ. Дини етигад вя ягидя щцгуг позунтусуна бяраят газандырмыр.

   Маддя 49. Сярбяст топлашмаг азадлыьы

  1. Щяр кясин башгалары иля бирликдя сярбяст топлашмаг азадлыьы вардыр.
  2. Щяр кясин башгалары иля бирликдя мцвафиг дювлят органларыны габагъадан хябярдар етмякля динъ, силащсыз йыьышмаг, йыьынъаглар, митингляр, нцмайишляр, кцчя йцрцшляри кечирмяк, пикетляр дцзялтмяк щцгугу вардыр.

   

  Маддя 50. Мялумат азадлыьы

  1. Щяр кясин истядийи мялуматы гануни йолла ахтармаг, ялдя етмяк, ютцрмяк, щазырламаг вя йаймаг азадлыьы вардыр.
  2. Кцтляви информасийанын азадлыьына тяминат верилир. Кцтляви информасийа васитяляриндя, о ъцмлядян, мятбуатда дювлят сензурасы гадаьандыр.

   

  Маддя 51. Йарадыъылыг азадлыьы

  1. Щяр кясин йарадыъылыг азадлыьы вардыр.
  2. Дювлят ядяби-бядии, елми-техники вя башга йарадыъылыг нювляринин азад щяйата кечирилмясиня тяминат верир.

   Маддя 52. Вятяндашлыг щцгугу

  Азярбайъан дювлятиня мянсуб олан, онунла сийаси вя щцгуги баьлылыьы, щабеля гаршылыглы щцгуг вя вязифяляри олан шяхс Азярбайъан Республикасынын вятяндашыдыр. Азярбайъан Республикасынын яразисиндя вя йа Азярбайъан Республикасынын вятяндашларындан доьулмуш шяхс Азярбайъан Республикасынын вятяндашыдыр. Валидейнляриндян бири Азярбайъан Республикасынын вятяндашы олан шяхс Азярбайъан Республикасынын вятяндашыдыр.

   Маддя 53. Вятяндашлыг щцгугунун тяминаты

  1. Азярбайъан Республикасынын вятяндашы щеч бир щалда Азярбайъан Республикасы вятяндашлыьындан мящрум едиля билмяз.
  2. Азярбайъан Республикасынын вятяндашы щеч бир щалда Азярбайъан Республикасындан говула вя йа хариъи дювлятя вериля билмяз.

  III. Азярбайъан Республикасы онун яразисиндян кянарда мцвяггяти вя йа даими йашайан Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын щцгуги мцдафиясиня тяминат верир вя онлара щамилик едир.

   Маддя 54. Ъямиййятин вя дювлятин сийаси щяйатында иштирак щцгугу

  1. Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын ъямиййятин вя дювлятин сийаси щяйатында манеясиз иштирак етмяк щцгугу вардыр.
  2. Дювлятя гаршы гийама вя йа дювлят чеврилишиня мцстягил мцгавимят эюстярмяк Азярбайъан Республикасынын щяр бир вятяндашынын щцгугудур.

   Маддя 55. Дювлятин идаря олунмасында иштирак етмяк щцгугу

  1. Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын дювлятин идаря олунмасында иштирак етмяк щцгугу вардыр. Бу щцгугу онлар билаваситя вя йа нцмайяндяляри васитясиля щяйата кечиря билярляр.
  2. Азярбайъан Республикасынын вятяндашлары дювлят органларында гуллуг етмяк имканына маликдирляр. Дювлят органларынын вязифяли шяхсляри Азярбайъан Республикасынын вятяндашлары сырасындан тяйин едилирляр. Яънябиляр вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляр дювлят гуллуьуна ганунла мцяййянляшдирилмиш гайдада гябул едиля билярляр.

   Маддя 56. Сечки щцгугу

  1. Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын дювлят органларына сечмяк вя сечилмяк, щабеля референдумда иштирак етмяк щцгугу вардыр.
  2. Мящкямянин гярары иля фяалиййят габилиййятсизлийи тясдиг олунмуш шяхслярин сечкилярдя, щабеля референдумда иштирак етмяк щцгугу йохдур.

  III. Щярби гуллугчуларын, щакимлярин, дювлят мямурларынын, дин хадимляринин, мящкямянин гануни гцввяйя минмиш щюкмц иля азадлыгдан мящрум едилмиш шяхслярин, бу Конститусийада вя ганунда нязярдя тутулан диэяр шяхслярин сечкилярдя иштирак етмяк щцгугу ганунла мящдудлашдырыла биляр.

   

  Маддя 57. Мцраъият етмяк щцгугу

  1. Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын дювлят органларына шяхсян мцраъият етмяк, щабеля фярди вя коллектив йазылы мцраъиятляр эюндярмяк щцгугу вардыр. Щяр бир мцраъиятя ганунла мцяййян едилмиш гайдада вя мцддятлярдя йазылы ъаваб верилмялидир.
  2. Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын дювлят органларынын вя онларын вязифяли шяхсляринин, сийаси партийаларын, щямкарлар иттифагларынын вя диэяр иътимаи бирликлярин, щабеля айры-айры вятяндашларын фяалиййятини вя йа ишини тянгид етмяк щцгугу вардыр. Тянгидя эюря тягиб гадаьандыр. Тящгир вя бющтан тянгид сайыла билмяз.

   Маддя 58. Бирляшмяк щцгугу

  1. Щяр кясин башгалары иля бирляшмяк щцгугу вардыр.
  2. Щяр кяс истянилян бирлик, о ъцмлядян, сийаси партийа, щямкарлар иттифагы вя диэяр иътимаи бирлик йаратмаг вя йа мювъуд бирлийя дахил олмаг щцгугуна маликдир. Бцтцн бирликлярин сярбяст фяалиййятиня тяминат верилир.

  III. Щеч кяс щяр щансы бирлийя дахил олмаьа вя йа онун цзвлцйцндя галмаьа мяъбур едиля билмяз.

  IВ. Азярбайъан Республикасынын бцтцн яразисиндя вя йа щяр щансы щиссясиндя гануни дювлят щакимиййятини зорла девирмяк мягсяди эцдян бирликляр гадаьандыр. Конститусийаны вя ганунлары позан бирликлярин фяалиййятиня йалныз мящкямя гайдасында хитам вериля биляр.

   Маддя 59. Азад сащибкарлыг щцгугу

  Щяр кяс ганунла нязярдя тутулмуш гайдада юз имканларындан, габилиййятиндян вя ямлакындан сярбяст истифадя едяряк тякбашына вя йа башгалары иля бирликдя азад сащибкарлыг фяалиййяти вя йа ганунла гадаьан едилмямиш диэяр игтисади фяалиййят нювц иля мяшьул ола биляр.

   Маддя 60. Щцгуг вя азадлыгларын мящкямя тяминаты

  1. Щяр кясин щцгуг вя азадлыгларынын мящкямядя мцдафиясиня тяминат верилир.
  2. Щяр кяс дювлят органларынын, сийаси партийаларын, щямкарлар иттифагларынын вя диэяр иътимаи бирликлярин, вязифяли шяхслярин гярар вя щярякятляриндян (йахуд щярякятсизлийиндян) мящкямяйя шикайят едя биляр.

   Маддя 61. Щцгуги йардым алмаг щцгугу

  1. Щяр кясин йцксяк кейфиййятли щцгуги йардым алмаг щцгугу вардыр.
  2. Ганунла нязярдя тутулмуш щалларда щцгуги йардым юдянишсиз, дювлят щесабына эюстярилир.

  III. Щяр бир шяхсин сялащиййятли дювлят органлары тяряфиндян тутулдуьу, щябся алындыьы, ъинайят тюрядилмясиндя иттищам олундуьу андан мцдафиячинин кюмяйиндян истифадя етмяк щцгугу вардыр.

   Маддя 62. Мящкямя аидиййятинин дяйишдирилмясиня йол верилмямяси

  Щяр кясин онун ишиня ганунла мцяййян едилмиш мящкямядя бахылмасы щцгугу вардыр. Шяхсин разылыьы олмадан онун ишиня башга мящкямядя бахылмасына йол верилмир.

   Маддя 63. Тягсирсизлик презумпсийасы

  1. Щяр кясин тягсирсизлик презумпсийасы щцгугу вардыр. Ъинайятин тюрядилмясиндя тягсирляндирилян щяр бир шяхс, онун тягсири ганунла нязярдя тутулан гайдада сцбута йетирилмяйибся вя бу барядя мящкямянин гануни гцввяйя минмиш щюкмц йохдурса, тягсирсиз сайылыр.
  2. Шяхсин тягсирли олдуьуна ясаслы шцбщяляр варса, онун тягсирли билинмясиня йол верилмир.

  III. Ъинайятин тюрядилмясиндя тягсирляндирилян шяхс юзцнцн тягсирсизлийини сцбута йетирмяйя борълу дейилдир.

  IВ. Ядалят мцщакимяси щяйата кечириляркян гануну позмагла ялдя едилмиш сцбутлардан истфифадя олуна билмяз.

  В. Мящкямянин щюкмц олмаса кимся ъинайятдя тягсирли сайыла билмяз.

   

  Маддя 64. Бир ъинайятя эюря тякрарян мящкум етмяйя йол верилмямяси

  Щеч кяс бир ъинайятя эюря тякрарян мящкум едиля билмяз.

   

  Маддя 65. Мящкямяйя тякрар мцраъият щцгугу

  Мящкямянин мящкум етдийи щяр бир шяхсин юз барясиндя чыхарылмыш щюкмя ганунла нязярдя тутулан гайдада йухары мящкямядя йенидян бахылмасы, щабеля юзцнцн яфв едилмяси вя ъязасынын йцнэцлляшдирилмяси щаггында мцраъият етмяк щцгугу вардыр.

   Маддя 66. Гощумларын ялейщиня ифадя вермяйя мяъбур етмяйя йол верилмямяси

  Щеч кяс юзцня, арвадына (яриня), ювладларына, валидейнляриня, гардашына, баъысына гаршы ифадя вермяйя мяъбур  едиля билмяз. Ялейщиня ифадя верилмяси мяъбури олмайан гощумларын там сийащысы ганунла мцяййян едилир.

   

  Маддя 67. Тутулан, щябся алынан вя ъинайят тюрядилмясиндя иттищам едилянлярин щцгуглары

  Сялащиййятли дювлят органларынын тутдуьу, щябся алдыьы, ъинайят тюрядилмясиндя иттищам етдийи щяр бир шяхся дярщал онун щцгуглары билдирилир вя тутулмасынын, щябся алынмасынын вя ъинайят мясулиййятиня ъялб едилмясинин сябябляри изащ едилир.

   

  Маддя 68. Зярярин юдянилмясини тяляб етмяк щцгугу

  1. Ъинайят, щабеля щакимиййятдян суи-истифадя нятиъясиндя зяряр чякмиш шяхсин щцгуглары ганунла горунур. Зяряр чякмиш шяхсин ядалят мцщакимясинин щяйата кечирилмясиндя иштирак етмяк вя она вурулмуш зярярин юдянилмясини тяляб етмяк щцгугу вардыр.
  2. Щяр кясин дювлят органларынын, йахуд онларын вязифяли шяхсляринин гануна зидд щярякятляри вя йа щярякятсизлийи нятиъясиндя вурулмуш зярярин дювлят тяряфиндян юдянилмяси щцгугу вардыр.

   

  Маддя 69. Яънябилярин вя вятяндашлыьы олмайан шяхслярин щцгуглары

  1. Яънябиляр вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляр Азярбайъан Республикасында оларкян, ганунла вя йа Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавиля иля башга щал нязярдя тутулмайыбса, Азярбайъан Республикасынын вятяндашлары иля бярабяр бцтцн щцгуглардан истифадя едя биляр вя бцтцн вязифяляри йериня йетирмялидирляр.
  2. Азярбайъан Республикасы яразисиндя даими йашайан вя йа мцвяггяти галан яънябилярин вя вятяндашлыьы олмайан шяхслярин щцгуг вя азадлыглары йалныз бейнялхалг щцгуг нормаларына вя Азярбайъан Республикасынын ганунларына уйьун олараг мящдудлашдырыла биляр.

   

  Маддя 70. Сийаси сыьынаъаг щцгугу

  1. Щамылыгла гябул едилмиш бейнялхалг щцгуг нормаларына уйьун олараг Азярбайъан Республикасы яънябиляря вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляря сийаси сыьынаъаг верир.
  2. Сийаси ягидясиня эюря, щабеля Азярбайъан Республикасында ъинайят сайылмайан ямяля эюря тягиб едилян шяхслярин башга дювлятя верилмясиня йол верилмир.

   Маддя 71. Инсан вя вятяндаш щцгугларынын вя азадлыгларынын тяминаты

  1. Конститусийада тясбит едилмиш инсан вя вятяндаш щцгугларыны вя азадлыгларыны эюзлямяк вя горумаг ганунвериъилик, иъра вя мящкямя щакимиййяти органларынын боръудур.
  2. Инсан вя вятяндаш щцгугларынын вя азадлыгларынын щяйата кечирилмясини щеч кяс мящдудлашдыра билмяз.

  III. Йалныз мцщарибя, щярби вязиййят вя фювгяладя вязиййят, щабеля сяфярбярлик елан едиляркян инсан вя вятяндаш щцгугларынын вя азадлыгларынын щяйата кечирилмяси Азярбайъан Республикасынын бейнялхалг ющдяликлярини нязяря алмаг шярти иля гисмян вя мцвяггяти мящдудлашдырыла биляр. Щяйата кечирилмяси мящдудлашдырылмыш щцгуг вя азадлыглар щаггында ящалийя габагъадан мялумат верилир.

  IВ. Щеч бир щалда щеч кяс дин, виъдан, фикир вя ягидясини ачыгламаьа мяъбур едиля билмяз вя бунлара эюря тягсирляндириля билмяз.

  В. Бу Конститусийанын щеч бир мцддяасы инсан вя вятяндаш щцгугларынын вя азадлыгларынын ляьвиня йюнялдилмиш мцддяа кими тяфсир едиля билмяз.

  ВI. Азярбайъан Республикасы яразисиндя инсан вя вятяндаш щцгуглары вя азадлыглары бирбаша гцввядядир.

  ВII. Инсан вя вятяндаш щцгугларынын вя азадлыгларынын позулмасы иля ялагядар мцбащисяляри мящкямяляр щялл едир.

  ВIII. Щеч кяс тюрядилдийи заман щцгуг позунтусу сайылмайан ямяля эюря мясулиййят дашымыр. Щцгуг позунтусу тюрядилдикдян сонра йени ганунла бу ъцр щярякятляря эюря мясулиййят арадан галдырылмышса вя йа йцнэцлляшдирилмишся, йени ганун тятбиг едилир.

   IВ фясил

  ВЯТЯНДАШЛАРЫН ЯСАС ВЯЗИФЯЛЯРИ

  Маддя 72. Вятяндашларын вязифяляринин ясасы

  1. Дювлят вя ъямиййят гаршысында щяр бир шяхс онун щцгуг вя азадлыгларындан билаваситя иряли эялян вязифяляр дашыйыр.
  2. Щяр бир шяхс Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына вя ганунларына ямял етмяли, башга шяхслярин щцгуг вя азадлыгларына щюрмят бяслямяли, ганунла мцяййян едилмиш диэяр вязифяляри йериня йетирмялидир.

  III. Гануну билмямяк мясулиййятдян азад етмир.

   

  Маддя 73. Верэиляр вя башга дювлят юдянишляри

  1. Ганунла мцяййян едилмиш верэиляри вя башга дювлят юдянишлярини там щяъмдя вя вахтында юдямяк щяр кясин боръудур.
  2. Щеч кяс ганунла нязярдя тутулмуш ясаслар олмадан вя ганунда эюстярилмиш щяъмдян ялавя верэиляр вя башга дювлят юдянишляри юдямяйя мяъбур едиля билмяз.

   

  Маддя 74. Вятяня сядагят

  1. Вятяня сядагят мцгяддясдир.
  2. Вязифяйя сечилмя вя йа тяйинат йолу иля ганунвериъилик, иъра вя йа мящкямя щакимиййяти органларында ишляйян шяхсляр юз вязифялярини дцрцст вя лайигинъя йериня йетирмямяйя эюря мясулиййят дашыйырлар вя ганунла мцяййян едилмиш щалларда анд ичирляр.

  III. Вязифяйя сечилмя вя йа тяйинат йолу иля ганунвериъилик, иъра вя йа мящкямя щакимиййяти органларында ишляйян, Азярбайъан Республикасы Конститусийасына садиг галаъаьына анд ичмиш шяхс дювлятя гаршы ъинайятдя, о ъцмлядян, дювлятя гаршы гийамда вя йа дювлят чеврилишиндя иттищам едилибся вя бу иттищам ясасында мящкум олунубса, щямин вязифядян эетмиш сайылыр вя бир даща бу вязифяни тута билмяз.

   Маддя 75. Дювлят рямзляриня щюрмят

  Щяр бир вятяндаш Азярбайъан Республикасынын дювлят рямзляриня – байраьы-на, эербиня вя щимниня щюрмят етмялидир.

   Маддя 76. Вятяни мцдафия

  1. Вятяни мцдафия щяр бир вятяндашын боръудур. Ганунла мцяййян едилмиш гайдада вятяндашлар щярби хидмят кечирляр.
  2. Вятяндашларын ягидяси щягиги щярби хидмят кечмяйя зиддирся, ганунла мцяййян едилмиш щалларда щягиги щярби хидмятин алтернатив щярби хидмятля явяз олунмасына йол верилир.

  Маддя 77. Тарих вя мядяниййят абидяляринин горунмасы

  Тарих вя мядяниййят абидялярини горумаг щяр бир шяхсин боръудур.

   Маддя 78. Ятраф мцщитин горунмасы

  Ятраф мцщитин горунмасы щяр бир шяхсин боръудур.

   Маддя 79. Гануна зидд вязифялярин иърасына йол верилмямяси

  Щеч кяс Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына вя йа ганунларына зидд вязифялярин иърасына мяъбур едиля билмяз.

   Маддя 80. Мясулиййят

  Конститусийанын вя ганунларын позулмасы, о ъцмлядян, Конститусийада вя ганунларда нязярдя тутулан щцгуглардан суи-истифадя вя йа вязифялярин йериня йетирилмямяси ганунла мцяййян едилян мясулиййятя сябяб олур.     

   ЦЧЦНЪЦ БЮЛМЯ

  ДЮВЛЯТ ЩАКИМИЙЙЯТИ

  В фясил

  ГАНУНВЕРИЪИЛИК ЩАКИМИЙЙЯТИ   

   Маддя 81. Ганунвериъилик щакимиййятинин щяйата кечирилмяси

  Азярбайъан Республикасында ганунвериъилик щакимиййятини Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси щяйата кечирир.

   Маддя 82. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин сай тяркиби

  Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси 125 депутатдан ибарятдир.

   Маддя 83. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси депутатларынын сечкиляринин ясаслары

  Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутатлары мажоритар сечки системи, цмуми, бярабяр вя бирбаша сечки щцгугу ясасында сярбяст, шяхси вя эизли сясвермя йолу иля сечилирляр.  

   

  Маддя 84. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси чаьырышынын сялащиййят мцддяти

  1. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин щяр чаьырышынын сялащиййят мцддяти 5 илдир.
  2. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин щяр чаьырышынын сечкиляри щяр беш илдян бир нойабр айынын биринъи базар эцнц кечирилир.

  III. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутатларынын сялащиййят мцддяти Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин чаьырышынын сялащиййят мцддяти иля мящдудлашыр.

  IВ. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутатлыьындан чыханларын йериня йени сечкиляр кечирилярся, йени сечилян депутатын сялащиййят мцддяти депутатлыгдан чыханын галан сялащиййят мцддяти иля мящдудлашыр.   

   

  Маддя 85. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутатлыьына намизядляря аид тялябляр

  1. Азярбайъан Республикасынын йашы 25-дян ашаьы олмайан щяр бир вятяндашы ганунла мцяййян едилмиш гайдада Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутаты сечиля биляр.
  2. Икили вятяндашлыьы олан, башга дювлятляр гаршысында ющдялийи олан, иъра вя йа мящкямя щакимиййяти системляриндя гуллуг едян, елми, педагожи вя йарадыъылыг фяалиййяти истисна олмагла, башга юдянишли фяалиййятля мяшьул олан шяхсляр, дин хадимляри, фяалиййят габилиййятсизлийи мящкямя тяряфиндян тясдиг едилян, аьыр ъинайятляря эюря мящкум олунмуш шяхсляр, мящкямянин гануни гцввяйя минмиш щюкмц иля азадлыгдан мящруметмя йерляриндя ъяза чякян шяхсляр Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиня депутат сечиля билмязляр.

   

  Маддя 86. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси депутатларынын сечкиляринин нятиъяляринин йохланылмасы вя тясдиги

  Сечкилярин нятиъяляринин дцзэцнлцйцнц ганунла мцяййян олунмуш гайдада Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси йохлайыр вя тясдиг едир.

   Маддя 87. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси депутатларынын сялащиййятинин битмяси

  1. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси депутатларынын сялащиййятляри Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин йени чаьырышынын илк иълас эцнц битир.
  2. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси депутатлыьындан чыханларын йериня сечкиляр Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин сялащиййят мцддятинин битмясиня 120 эцндян аз мцддят галарса, кечирилмир.

  III. Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси 83 депутатынын сялащиййятляри тясдиг олундугда сялащиййятлидир.  

   Маддя 88. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин сессийалары

  1. Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси щяр ил ики нювбяти йаз вя пайыз сессийаларына йыьылыр.

   Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин 83 депутатынын сялащиййятляри тясдиг едилдикдян сонра Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин илк иъласы щямин эцндян башлайараг бир щяфтядян эеъ олмайараг чаьырылыр.

   Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиня сечкилярдян сонра мартын 10-дяк онун 83 депутатынын сялащиййятляри тясдиг едилмязся, Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин илк иъласынын кечирилмя вахтыны Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси мцяййян едир.

  1. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин нювбядянкянар сессийаларыны Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин сядри Азярбайъан Республикасы Президентинин вя йа Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин 42 депутатынын тяляби ясасында чаьырыр.
  2.  Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин нювбядянкянар сессийасынын эцндялийини мцвафиг олараг онун чаьырылмасыны тяляб едянляр мцяййянляшдирир. Бу эцндяликдяки мясяляляря бахылдыгдан сонра нювбядянкянар сессийанын иши битир.     

   * 24 август 2002 ил тарихдя кечирилмиш цмумхалг сясвермяси (референдум) иля 88-ъи маддянин Ы щиссясинин биринъи абзасында “ики нювбяти сессийайа” сюзляри “ики нювбяти йаз вя пайыз сессийаларына” сюзляри иля, алтынъы абзасында “февралын 1-дяк” сюзляри “мартын 10-дяк” сюзляри иля явяз едилмиш, икинъи, цчцнъц вя дюрдцнъц абзаслар чыхарылмышдыр.

    

  Маддя 89. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси депутатлыьындан мящруметмя вя Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутатларынын сялащиййятляринин итирилмяси

  1. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутаты ашаьыдакы щалларда мандатындан мящрум едилир:

  1) сечкиляр заманы сяслярин дцзэцн щесабланмадыьы ашкар олундугда;

  2) Азярбайъан Республикасы вятяндашлыьындан чыхдыгда вя йа башга дювлятин вятяндашлыьыны гябул етдикдя;

  3) ъинайят тюрятдикдя вя мящкямянин гануни гцввяйя минмиш щюкмц олдугда;

  4) дювлят органларында вязифя тутдугда, дин хадими олдугда, сащибкарлыг, коммерсийа вя башга юдянишли фяалиййятля мяшьул олдугда (елми, педагожи вя йарадыъылыг фяалиййяти истисна олмагла);

  5) юзц имтина етдикдя;

  6) чыхарылмышдыр.

  Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутатлыьындан мящруметмя щаггында гярар ганунла мцяййян едилмиш гайдада гябул едилир.

  II. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутатлары юз сялащиййятлярини даими иъра едя билмядикдя вя ганунда нязярдя тутулмуш диэяр щалларда онларын сялащиййятляри итирилир. Мцвафиг гярарын гябул едилмя гайдасы ганунла мцяййян едилир.

   

  Маддя 90. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутатларынын тохунулмазлыьы

  1. Сялащиййят мцддяти ярзиндя Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси депутатынын шяхсиййяти тохунулмаздыр. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутаты сялащиййят мцддяти ярзиндя ъинайят башында йахаланма щалларындан башга, ъинайят мясулиййятиня ъялб едиля билмяз, тутула билмяз, онун барясиндя мящкямя гайдасында инзибати тянбещ тядбирляри тятбиг едиля билмяз, ахтарыша мяруз гала билмяз, шяхси мцайиня едиля билмяз. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутаты ъинайят башында йахаланарса тутула биляр. Беля олдугда Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутатыны тутан орган бу барядя дярщал Азярбайъан Республикасынын Баш прокуроруна хябяр вермялидир.
  2. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутатынын тохунулмазлыьына йалныз Азярбайъан Республикасы Баш прокурорунун тягдиматына ясасян Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин гярары иля хитам вериля биляр.

   

  * 24 август 2002 ил тарихдя кечирилмиш цмумхалг сясвермяси (референдум) иля 89-ъу маддянин Ы щиссясиндян 6-ъы бянд чыхарылмышдыр.

   

  Маддя 91. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси депутатынын мясулиййятя ъялб олунмасына гойулан гадаьанлар

  Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутатлары Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисиндяки фяалиййятиня, сясвермяйя вя сюйлядийи фикря эюря мясулийятя ъялб олуна билмязляр. Разылыьы олмадан онлардан бу щалларла ялагядар изащат, ифадя тяляб едиля билмяз.

   

  Маддя 92. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин ишинин тяшкили

  Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси юз иш гайдасыны мцяййян едир вя Милли Мяълисин мцвафиг органларыны йарадыр, о ъцмлядян юз сядрини вя онун мцавинлярини сечир, даими вя башга комиссийалар тяшкил едир, Щесаблама палатасы йарадыр.

   

  Маддя 93. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин актлары

  1. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси юз сялащиййятляриня аид мясяляляр цзря Конститусийа ганунлары, ганунлар вя гярарлар гябул едир.
  2. Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиндя Конститусийа ганунлары, ганунлар вя гярарлар бу Конститусийа иля нязярдя тутулмуш гайдада гябул едилир.
  3.  Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутатлары сясвермя щцгугуну шяхсян щяйата кечирирляр.
  4. Ганунларда вя Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин гярарларында иъра щакимиййяти вя мящкямя органларына конкрет тапшырыглар нязярдя тутула билмяз.

   

  Маддя 94. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин мцяййян етдийи цмуми гайдалар

  1. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси ашаьыдакы мясяляляря даир цму-

  ми гайдалар мцяййян едир:

  1) бу Конститусийада тясбит едилмиш инсан вя вятяндаш щцгугларындан вя азадлыгларындан истифадя, бу щцгугларын вя азадлыгларын дювлят тяминаты;

  2) Азярбайъан Республикасы Президентинин сечкиляри;

  3) Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиня сечкиляр вя Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутатларынын статусу; 4) референдум;

  5) мящкямя гурулушу вя щакимлярин статусу; прокурорлуг; вякиллик вя нотариат;

   6) мящкямя иърааты, мящкямя гярарларынын иърасы;

  7) бялядиййяляря сечкиляр вя бялядиййялярин статусу;

  8) фювгяладя вязиййят режими; щярби вязиййят режими;

  9) дювлят тялтифляри;

  10) физики вя щцгуги шяхслярин статусу;

  11) мцлки щцгуг обйектляри;

  12) ягдляр, мцлки мцгавиляляр, нцмайяндялик вя вярясялик;

  13) мцлкиййят щцгугу, о ъцмлядян, дювлят, хцсуси вя бялядиййя мцлкиййятинин щцгуги режими, ягли мцлкиййят щцгугу; диэяр яшйа щцгуглары; ющдялик щцгугу;

  14) аиля мцнасибятляри, о ъцмлядян, щимайячилик вя гяййумлуг;

  15) малиййя фяалиййятинин ясаслары, верэиляр, рцсумлар вя юдянишляр;

  16) ямяк мцнасибятляри вя сосиал тяминат;

  17) ъинайятлярин вя башга щцгуг позунтуларынын мцяййян едилмяси, онларын тюрядилмясиня эюря  mясулиййятин тяйин едилмяси;

  18) мцдафия вя щярби гуллуг;

  19) дювлят гуллуьу;

  20) тящлцкясизлийин ясаслары;

  21) ярази гурулушу; дювлят сярщяди режими;

  22) бейнялхалг мцгавилялярин тясдиги вя ляьви;

  23) рабитя вя няглиййат иши;

  24) статистика, метролоэийа вя стандартлар;

  25) эюмрцк иши;

  26) тиъарят иши вя биржа фяалиййяти;

  27) банк иши, мцщасибат, сыьорта.

  II. Бу маддянин 2, 3, 4-ъц бяндляриндя эюстярилян мясяляляря даир ганунлар 83 сяс чохлуьу иля, галан мясяляляря даир ганунлар ися 63 сяс чохлуьу иля гябул едилир.

  III. Бу маддянин биринъи щиссясиня Конститусийа гануну иля ялавяляр едиля биляр.

   

  Маддя 95. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин щялл етдийи мясяляляр

  1. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин сялащиййятиня ашаьыдакы мясялялярин щялли аиддир:

  1) Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин ишинин тяшкили;

  2) Азярбайъан Республикасы Президентинин тягдиматы иля Азярбайъан Республикасы дипломатик нцмайяндяликляринин тясис едилмяси;

  3) инзибати ярази бюлэцсц;

  4) дювлятлярарасы мцгавилялярин тясдиг вя ляьв едилмяси;

  5) Азярбайъан Республикасы Президентинин тягдиматына ясасян Азярбайъан Республикасы дювлят бцдъясинин тясдиг едилмяси вя онун иърасына нязарят;

  6) Азярбайъан Республикасы Президентинин тягдиматы иля Азярбайъан Республикасынын Инсан щцгуглары цзря мцвяккилинин сечилмяси;

  7) Азярбайъан Республикасы Президентинин тягдиматына ясасян Азярбайъан Республикасынын щярби доктринасынын тясдиги;

  8) бу Конститусийада нязярдя тутулмуш щалларда Азярбайъан Республикасы Президентинин фярманларынын тясдиги;

  9) Азярбайъан Республикасы Президентинин тягдиматына ясасян Азярбайъан Республикасынын Баш назиринин вязифяйя тяйин едилмясиня разылыг верилмяси; 10) Азярбайъан Республикасы Президентинин тягдиматына ясасян Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямяси, Азярбайъан Республикасы Али Мящкямяси вя Азярбайъан Республикасы апеллйасийа мящкямяляри щакимляринин тяйин едилмяси;

  11) Азярбайъан Республикасы Президентинин тягдиматына ясасян Азярбайъан Республикасы Баш прокурорунун вязифяйя тяйин вя вязифядян азад едилмясиня разылыг верилмяси;

  12) Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин тягдиматына ясасян Азярбайъан Республикасы Президентинин импичмент гайдасында вязифядян кянарлашдырылмасы;

  13) Азярбайъан Республикасы Президентинин тягдиматына ясасян щакимлярин вязифядян кянарлашдырылмасы;

  14) Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинетиня етимад мясялясинин щялл едилмяси;

  15) Азярбайъан Республикасы Президентинин тягдиматына ясасян Азярбайъан Республикасы Милли Банкы Идаря Щейяти цзвляринин вязифяйя тяйин вя вязифядян азад едилмяси;

  16) Азярбайъан Республикасы Президентинин тягдиматына ясасян Азярбайъан Республикасы Силащлы Гцввяляринин тяйинаты иля баьлы олмайан вязифялярин иърасына ъялб едилмясиня разылыг верилмяси;

  17) Азярбайъан Республикасы Президентинин мцраъиятиня ясасян мцщарибя елан едилмясиня вя сцлщ баьланмасына разылыг верилмяси;

  18) референдум тяйин едилмяси;

  19) Амнистийа.

  II. Бу маддянин 1–5-ъи бяндляриндя эюстярилян мясяляляря даир 63 сяс чохлуьу иля ганунлар, галан мясяляляря даир ися бу Конститусийада башга гайда нязярдя тутулмайыбса, ейни гайдада гярарлар гябул едилир.

  III. Бу Конститусийада Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисинин сялащиййятляриня аид едилян диэяр мясяляляря даир дя гярарлар гябул едилир.

  IV. Бу маддянин биринъи щиссясиня Конститусийа гануну иля ялавяляр едиля биляр.

   

  Маддя 96. Ганунвериъилик тяшяббцсц щцгугу

  1. Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиндя ганунвериъилик тяшяббцсц щцгугу (ганун лайищялярини вя башга мясяляляри Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин мцзакирясиня тягдиm етмяк щцгугу) Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутатларына, Азярбайъан Республикасынын Президентиня, Азярбайъан Республикасынын Али Мящкямясиня, Азярбайъан Республикасы Прокурорлуьуна вя Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мяълисиня мянсубдур.
  2. Азярбайъан Республикасы Президентинин, Азярбайъан Республикасы Али Мящкямясинин, Азярбайъан Республикасы Прокурорлуьунун вя Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин ганунвериъилик тяшяббцсц гайдасында Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин мцзакирясиня вердийи ганун вя йа гярар лайищяляри мцзакиряйя тягдим олунмуш шякилдя чыхарылыр вя сяся гойулур.
  3. Беля ганун вя йа гярар лайищяляриндя дяйишикликляр ганунвериъилик тяшяббцсц щцгугундан истифадя едян органын разылыьы иля едиля биляр.
  4.  Ганунвериъилик тяшяббцсц гайдасында Азярбайъан Республикасы Президентинин, Азярбайъан Республикасы Али Мящкямясинин, Азярбайъан Республикасы Прокурорлуьунун вя йа Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисиня тягдим етдийи ганун вя йа гярар лайищяляри ики ай ярзиндя сяся гойулур.
  5. Ганун вя йа гярар лайищясини Азярбайъан Республикасынын Президенти, Азярбайъан Республикасынын Али Мящкямяси, Азярбайъан Республикасы Прокурорлуьу вя йа Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мяълиси тяъили елан едился, бу мцддят 20 эцн тяшкил едир.

   Маддя 97. Ганунларын имзаланмаг цчцн тягдим олунмасы мцддяти

  1. Ганунлар гябул едилдийи эцндян 14 эцн мцддятиндя Азярбайъан Республикасынын Президентиня имзаланмаг цчцн тягдим едилир.
  2. Тяъили елан олунан ганун лайищяси Азярбайъан Республикасынын Президентиня имзаланмаг цчцн гябул едилдийи эцндян 24 саат ярзиндя тягдим едилир.

   Маддя 98. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин актларынын гцввяйя минмяси

  Ганунун вя Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин гярарынын юзцндя башга гайда нязярдя тутулмайыбса, ганун вя гярар дяръ едилдийи эцндян гцввяйя минир.

                      VI фясил

  ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИ

   Маддя 99. Иъра щакимиййятинин мянсубиййяти

  Азярбайъан Республикасында иъра щакимиййяти Азярбайъан Республикасынын Президентиня мянсубдур.

   

  Маддя 100. Азярбайъан Республикасынын Президентлийиня намизядляря аид тялябляр

  Йашы отуз бешдян ашаьы олмайан, Азярбайъан Республикасынын яразисиндя 10 илдян артыг даими йашайан, сечкилярдя иштирак етмяк щцгугуна малик олан, о ъцмлядян, аьыр ъинайятя эюря мящкум олунмайан, башга дювлятляр гаршысында ющдялийи олмайан, али тящсилли, икили вятяндашлыьы олмайан Азярбайъан Республикасынын вятяндашы Азярбайъан Республикасынын Президенти сечиля биляр.

   Маддя 101. Азярбайъан Республикасы Президенти сечкиляринин ясаслары

  1. Азярбайъан Республикасынын Президенти цмуми, бярабяр вя бирбаша сечки щцгугу ясасында, сярбяст, шяхси вя эизли сясвермя йолу иля 5 ил мцддятиня сечилир.
  2. Азярбайъан Республикасынын Президенти сясвермядя иштирак едянлярин йарысындан чохунун сяс чохлуьу иля сечилир.
  3.  Бу сяс чохлуьу сясвермянин биринъи дюврясиндя топланмайыбса, сясвермя эцнцндян сонра икинъи базар эцнц сясвермянин икинъи дювряси кечирилир. Икинъи дюврядя анъаг биринъи дюврядя ян чох сяс топламыш ики намизяд, йахуд ян чох сяс топламыш вя юз намизядлийини эери эютцрмцш намизядлярдян сонра эялян ики намизяд иштирак едир.
  4. IСясвермянин икинъи дюврясиндя сяс чохлуьу топлайан намизяд Азярбайъан Республикасынын Президенти сечилмиш сайылыр.
  5.  Щеч кяс ики дяфядян артыг тякрарян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечиля билмяз.
  6. Бу маддянин тятбиги гайдасы ганунла мцяййян едилир.

   Маддя 102. Азярбайъан Республикасы Президенти сечкиляринин йекунлары

  Азярбайъан Республикасы Президенти сечкиляринин йекунлары щаггында мялуматы сясвермя эцнцндян сонра 14 эцн ярзиндя Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси рясмян елан едир.

   Маддя 103. Азярбайъан Республикасынын Президенти сечилмиш шяхсин анды

  1. Азярбайъан Республикасынын Президенти сечилмиш шяхс Азярбайъан Республикасы Президенти сечкиляринин йекунлары щаггында мялуматын елан олундуьу эцндян башлайараг 3 эцн ярзиндя Конститусийа Мящкямяси щакимляринин иштиракы иля беля бир анд ичир: “Азярбайъан Республикасы Президентинин сялащиййятлярини щяйата кечиряркян Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына ямял едяъяйимя, дювлятин мцстягиллийини вя ярази бцтювлцйцнц горуйаъаьыма, халга ляйагятля хидмят едяъяйимя анд ичирям”.
  2. Анд ичдийи эцндян Азярбайъан Республикасынын Президенти юз сялащиййятляринин иърасына башламыш сайылыр.

  Маддя 104. Азярбайъан Республикасы Президентинин юз сялащиййятлярини даими иъра едя билмямяси

  1. Азярбайъан Республикасынын Президенти истефа вердикдя, сящщятиня эюря юз сялащиййятлярини иъра етмяк габилиййятини тамамиля итирдикдя, бу Конститусийа иля нязярдя тутулмуш щалларда вя гайдада вязифясиндян кянарлашдырылдыгда вахтындан яввял вязифядян эетмиш сайылыр.
  2. Азярбайъан Республикасынын Президенти истефа вердикдя онун истефа яризяси Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямясиня тягдим олунур. Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси истефа яризясини Азярбайъан Республикасы Президентинин юзцнцн вердийиня ямин олдуьу тягдирдя Азярбайъан Республикасы Президентинин истефасынын гябул олунмасы щаггында гярар гябул едир. Щямин андан Азярбайъан Республикасынын Президенти истефа вердийиня эюря вязифядян эетмиш сайылыр.
  3.  Азярбайъан Республикасы Президентинин сящщятиня эюря юз сялащиййятлярини иъра етмяк габилиййятини тамамиля итирдийи барядя мялумат верилдикдя Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси бу фактын айдынлашдырылмасы цчцн Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямясиня мцраъият едир. Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси бу барядя гярары щакимлярин 6 сяс чохлуьу иля гябул едир. Яэяр Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси бу факты тясдиг етмязся, мясяля бунунла битмиш сайылыр.

   

  Маддя 105. Азярбайъан Республикасынын Президенти вязифядян эетдикдя онун сялащиййятляринин иърасы

  1. Азярбайъан Республикасынын Президенти вахтындан яввял вязифядян эетдикдя цч ай ярзиндя нювбядянкянар Азярбайъан Республикасынын Президенти сечкиляри кечирилир. Бу щалда Азярбайъан Республикасынын йени Президенти сечилянядяк Азярбайъан Республикасы Президентинин сялащиййятлярини Азярбайъан Республикасынын Баш назири иъра едир.
  2. Бу мцддят ярзиндя Азярбайъан Республикасы Президентинин сялащиййятлярини иъра едян Азярбайъан Республикасынын Баш назири истефа вердикдя, сящщятиня эюря юз сялащиййятлярини иъра етмяк габилиййятини тамамиля итирдикдя Азярбайъан Республикасы Президентинин сялащиййятлярини Азярбайъан Республи-асы Милли Мяълисинин сядри иъра едир.
  3. Бу маддянин икинъи щиссясиндя эюстярилян сябябляря эюря Азярбайъан Республикасы Президентинин сялащиййятлярини Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси сядринин иъра етмяси мцмкцн олмадыгда Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси Азярбайъан Республикасы Президентинин сялащиййятляринин башга вязифяли шяхс тяряфиндян иърасы щаггында гярар гябул едир.

   

  Маддя 106. Азярбайъан Республикасы Президентинин тохунулмазлыьы

  Азярбайъан Республикасынын Президенти тохунулмазлыг щцгугуна маликдир. Азярбайъан Республикасы Президентинин шяряф вя ляйагяти ганунла горунур.

   

  Маддя 107. Азярбайъан Республикасы Президентинин вязифядян кянарлашдырылмасы

  1. Азярбайъан Республикасы Президентинин вязифядян кянарлашдырылмасы тяшяббцсц Азярбайъан Республикасынын Президенти аьыр ъинайят тюрятдикдя Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин тяшяббцсц иля Азярбайъан Республикасы Али Мящкямясинин 30 эцн мцддятиндя верилян ряйи ясасында Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси гаршысында иряли сцрцля биляр.
  2. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутатларынын 95 сяс чохлуьу иля гябул олунмуш гярар ясасында Азярбайъан Республикасынын Президенти вязифядян кянарлашдырыла биляр. Бу гярары Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин сядри имзалайыр. Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси щямин гярарын имзаланмасына бир щяфтя ярзиндя тяряфдар чыхмазса, гярар гцввяйя минмир.
  3. Азярбайъан Республикасы Президентинин вязифядян кянарлашдырылмасы щаггында гярар Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиня мцраъият етдийи эцндян башлайараг 2 ай ярзиндя гябул олунмалыдыр. Бу мцддятдя эюстярилян гярар гябул едилмяся, Азярбайъан Республикасынын Президентиня гаршы иряли сцрцлмцш иттищам рядд едилмиш сайылыр.

   

  Маддя 108. Азярбайъан Республикасы Президентинин тяминаты

  Азярбайъан Республикасынын Президенти вя онун аиляси дювлят щесабына тямин едилир. Азярбайъан Республикасы Президентинин вя онун аилясинин тящлцкясизлийини хцсуси мцщафизя хидмятляри тямин едир.

   

  Маддя 109. Азярбайъан Республикасы Президентинин сялащиййятляри

  Азярбайъан Республикасынын Президенти:

  1) Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиня сечкиляри тяйин едир;

  2) Азярбайъан Республикасынын дювлят бцдъясини Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин тясдигиня тягдим едир;

  3) дювлят игтисади вя сосиал програмларыны тясдиг едир;

  4) Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин разылыьы иля Азярбайъан Республикасынын Баш назирини вязифяйя тяйин едир; Азярбайъан Республикасынын Баш назирини вязифядян азад едир;

  5) Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин цзвлярини вязифяйя тяйин вя вязифядян азад едир; зярури щалларда Азярбайъан Республикасы Назирля Кабинетинин иъласларына сядрлик едир;

  6) Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин истефасы щаггында гярар гябул едир;

  7) Азярбайъан Республикасынын дювлят бцдъясиндя иъра щакимиййяти цчцн нязярдя тутулмуш хяръляр чярчивясиндя мяркязи вя йерли иъра щакимиййяти органлары йарадыр;

  8) Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин вя Нахчыван Мухтар Республикасы Назирляр Кабинетинин гярар вя сярянъамларыны, мяркязи вя йерли иъра щакимиййяти органларынын актларыны ляьв едир;

  9) Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси, Азярбайъан Республикасынын Али Мящкямяси вя Азярбайъан Республикасынын апеллйасийа мящкямяляри щакимляринин вязифяйя тяйин едилмяси щаггында Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиня тягдиматлар верир; Азярбайъан Республикасынын

  диэяр мящкямяляринин щакимлярини вязифяйя тяйин едир; Азярбайъан Республикасынын Баш прокуроруну Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин разылыьы иля вязифяйя тяйин вя вязифядян азад едир;

  10) Азярбайъан Республикасы Милли Банкы Идаря Щейяти цзвляринин вязифяйя тяйин вя вязифядян азад едилмяси барядя Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиня тягдимат верир;

  11) Азярбайъан Республикасынын щярби доктринасыны Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин тясдигиня верир;

  12) Азярбайъан Республикасы Силащлы Гцввяляринин али команда щейятини вязифяйя тяйин вя вязифядян азад едир;

  13) Азярбайъан Республикасы Президентинин Иъра Апаратыны тяшкил едир вя онун рящбярини тяйин едир;

  14) Азярбайъан Республикасынын Инсан щцгуглары цзря мцвяккилинин сечилмяси щаггында Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисиня тягдимат верир; 15) Азярбайъан Республикасынын хариъи юлкялярдя вя бейнялхалг тяшкилатларда дипломатик нцмайяндяликляринин тясис едилмяси щаггында Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисиня тягдимат верир, Азярбайъан Республикасынын хариъи юлкялярдя вя бейнялхалг тяшкилатларда дипломатик нцмайяндялярини тяйин едир вя эери чаьырыр;

  15) Азярбайъан Республикасынын хариъи юлкялярдя вя бейнялхалг тяшкилатларда дипломатик нцмайяндяликляринин тясис едилмяси щаггында Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисиня тягдимат верир, Азярбайъан Республикасынын хариъи юлкялярдя вя бейнялхалг тяшкилатларда дипломатик нцмайяндялярини тяйин едир вя эери чаьырыр;

  16) хариъи дювлятлярин дипломатик нцмайяндяляринин етимаднамя вя ювдятнамялярини гябул едир;

  17) дювлятлярарасы вя щюкумятлярарасы бейнялхалг мцгавиляляр баьлайыр, дювлятлярарасы бейнялхалг мцгавиляляри тясдиг вя ляьв олунмаг цчцн Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиня тягдим едир; тясдигнамяляри имзалайыр;

  18) референдум тяйин едир;

  19) ганунлары имзалайыр вя дяръ едир;

  20) вятяндашлыг мясялялярини щялл едир;

  21) сийаси сыьынаъаг верилмяси мясялялярини щялл едир;

  22) яфв едир;

  23) дювлят тялтифляри иля тялтиф едир;

  24) али щярби вя али хцсуси рцтбялярверир;

  25) цмуми вя гисмян сяфярбярлик елан едир, щабеля сяфярбярлик цзря чаьырыланлары тярхис едир;

  26) Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын мцддятли щярби хидмятя чаьырылмасы вя мцддятли щярби хидмятдя олан щярби гуллугчуларын ещтийата бурахылмасы барядя гярарлар гябул едир;

  27) Азярбайъан Республикасынын Тящлцкясизлик Шурасыны йарадыр;

  28) Азярбайъан Республикасы Силащлы Гцввяляринин тяйинаты иля баьлы олмайан вязифялярин иърасына ъялб едилмясиня разылыг верилмяси барядя Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиня тягдимат верир;

  29) фювгяладя вя щярби вязиййят елан едир;

  30) Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин разылыьы иля мцщарибя елан едир вя сцлщ баьлайыр;

  31) Азярбайъан Республикасынын дювлят бцдъясиндя бу мягсядляр цчцн нязярдя тутулмуш хяръляр чярчивясиндя хцсуси мцщафизя хидмятляри йарадыр;

  32) бу Конститусийа иля Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин вя мящкямя органларынын сялащиййятляриня аид едилмяйян диэяр мясяляляри иъра гайдасында щялл едир.

   

  Маддя 110. Ганунларын имзаланмасы

  1. Азярбайъан Республикасынын Президенти ганунлары она тягдим олунмуш эцндян башлайараг 56 эцн ярзиндя имзалайыр. Ганун Азярбайъан Республикасы Президентинин етиразыны доьурурса, о, гануну имзаламайыб юз етиразлары иля бирликдя эюстярилян мцддят ярзиндя Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиня гайтара биляр.
  2. Конститусийа ганунлары Азярбайъан Республикасынын Президенти тяряфиндян имзаланмазса, гцввяйя минмир.

  Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси 83 сяс чохлуьу иля гябул едилян ганунлары 95 сяс чохлуьу иля, 63 сяс чохлуьу иля гябул едилян ганунлары ися 83 сяс чохлуьу иля йенидян гябул едярся, беля ганунлар тякрар сясвермядян сонра гцввяйя минир.

   

  Маддя 111. Щярби вязиййят елан едилмяси

  Азярбайъан Республикасынын Президенти Азярбайъан Республикасы яразисинин мцяййян щиссяси фактик ишьал олундугда, хариъи дювлят вя йа дювлятляр Азярбайъан Республикасына мцщарибя елан етдикдя, Азярбайъан Республикасына гаршы реал силащлы щцъум тящлцкяси йарандыгда, Азярбайъан Республикасынын яразиси блокадайа алындыгда, щабеля блокада цчцн реал тящлцкя олдугда Азярбайъан Республикасынын бцтцн яразисиндя вя йа айры-айры йерляриндя щярби вязиййят елан едир вя бу барядя гябул етдийи фярманы 24 саат мцддятиндя Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин тясдигиня верир.

   

  Маддя 112. Фювгяладя вязиййят тятбиг едилмяси

  Азярбайъан Республикасынын Президенти тябии фялакятляр, епидемийалар, епизоотийалар, бюйцк еколожи вя башга гязалар баш вердикдя, щабеля Азярбайъан Республикасынын ярази бцтювлцйцнцн позулмасына, дювлятя гаршы гийама вя йа дювлят чеврилишиня йюнялдилян щярякятляр едилдикдя, зоракылыгла мцшайият олунан кцтляви иьтишашлар йарандыгда, вятяндашларын щяйаты вя тящлцкясизлийи, йахуд дювлят тясисатларынын нормал фяалиййяти цчцн горху тюрядян диэяр мцнагишяляр мейдана эялдикдя Азярбайъан Республикасынын айры-айры йерляриндя фювгяладя вязиййят тятбиг едир вя бу барядя гябул етдийи фярманы 24 саат мцддятиндя Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин тясдигиня верир.

   

  Маддя 113. Азярбайъан Республикасы Президентинин актлары

  Ы. Цмуми гайдалар мцяййян етдикдя Азярбайъан Республикасынын Президенти фярманлар, башга мясяляляр барясиндя ися сярянъамлар гябул едир.

  ЫЫ. Азярбайъан Республикасы Президентинин фярман вя сярянъамларында башга гайда нязярдя тутулмайыбса, онлар дяръ едилдийи эцндян гцввяйя минир.

   

  Маддя 114. Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин статусу

  Ы. Азярбайъан Республикасынын Президенти иъра сялащиййятляринин щяйата кечирилмясинин тяшкили мягсядиля Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинетини йарадыр.

  ЫЫ. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети Азярбайъан Республикасы Президентинин йухары иъра органыдыр.

  ЫЫЫ. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети Азярбайъан Республикасынын Президентиня табедир вя онун гаршысында ъавабдещдир.

  ЫВ. Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин иш гайдасыны Азярбайъан Республикасынын Президенти мцяййянляшдирир.

   

  Маддя 115. Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин тяркиби

  Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин тяркибиня Азярбайъан Республикасынын Баш назири, онун мцавинляри, назирляр вя башга мяркязи иъра щакимиййяти органларынын рящбярляри дахилдирляр.

   

  Маддя 116. Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин истефасы

  Йени сечилмиш Азярбайъан Республикасынын Президенти вязифясини тутдуьу вя сялащиййятлярини иъра етмяйя башладыьы эцн Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети Азярбайъан Республикасы Президентиня истефа верир.

   

  Маддя 117. Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин иъласлары

  Азярбайъан Республикасы Назирляр кабинетинин иъласларына бир гайда олараг Азярбайъан Республикасынын Баш назири сядрлик едир.

   

  Маддя 118. Азярбайъан Республикасы Баш назиринин тяйин едилмяси гайдасы

  Ы. Азярбайъан Республикасынын Баш назирини Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин разылыьы иля Азярбайъан Республикасынын Президенти тяйин едир.

  ЫЫ. Азярбайъан Республикасынын Баш назири вязифясиня намизядлик щаггында тяклифи Азярбайъан Республикасынын Президенти онун юз вязифяляринин иърасына башладыьы эцндян бир ай вя йа Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин истефа вердийи эцндян ики щяфтя мцддятиндян эеъ олмайараг Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин мцзакирясиня тягдим едир.

  ЫЫЫ. Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси Азярбайъан Республикасынын Баш назири вязифясиня намизядлик щаггында гярары щямин намизядлийин тягдим едилдийи эцндян бир щяфтядян эеъ олмайараг гябул едир. Эюстярилян гайда позуларса вя йа Азярбайъан Республикасы Президентинин тягдим етдийи намизядлярин Азярбайъан Республикасынын Баш назири вязифясиня тяйин олунмасына цч дяфя разылыг верилмязся, Азярбайъан Республикасынын Президенти Азярбайъан Республикасынын Баш назирини Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин разылыьы олмадан тяйин едя биляр.

   

  Маддя 119. Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин сялащиййятляри

  Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети: – Азярбайъан Республикасы дювлят бцдъясинин лайищясини щазырлайыб Азярбайъан Республикасынын Президентиня тягдим едир;

  – Азярбайъан Республикасы дювлят бцдъясинин иърасыны тямин едир; – малиййя-кредит вя пул сийасятинин

  щяйата кечирилмясини тямин едир; – дювлят игтисади програмларынын щяйата кечирилмясини тямин едир;

  – дювлят сосиал тяминат програмларынын щяйата кечирилмясини тямин едир; – назирликляря вя диэяр мяркязи иъра щакимиййяти органларына рящбярлик едир, онларын актларыны ляьв едир; – Азярбайъан Республикасы Президентинин онун сялащиййятляриня аид етдийи диэяр мясяляляри щялл едир.

   

  Маддя 120. Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин актлары

  Ы. Цмуми гайдалар мцяййян етдикдя Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети гярарлар, башга мясяляляр цзря сярянъамлар гябул едир.

  ЫЫ. Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин гярар вя сярянъамларында башга гайда нязярдя тутулмайыбса, онлар дяръ едилдийи эцндян гцввяйя минир.

   

  Маддя 121. Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин цзвлцйцня намизядляря даир тялябляр

    Ы. Азярбайъан Республикасынын Баш назири вязифясиня йашы 30-дан ашаьы олмайан, сечкилярдя иштирак етмяк щцгугуна малик, али тящсилли, башга дювлят гаршысында ющдялийи олмайан Азярбайъан Республикасы вятяндашы тяйин едилир.

  ЫЫ. Азярбайъан Республикасы Баш назиринин мцавини, назир, диэяр мяркязи иъра щакимиййяти органынын рящбяри вязифясиня йашы 25-дян ашаьы олмайан, сечкилярдя иштирак етмяк щцгугуна малик, али тящсилли, башга дювлят гаршысында ющдялийи олмайан Азярбайъан Республикасы вятяндашы тяйин едилир. лярдя иштирак етмяк щцгугуна малик, али тящсилли, башга дювлят гаршысында ющдялийи олмайан Азярбайъан Республикасы вятяндашы тяйин едилир.

   

  Маддя 122. Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин цзвляриня аид тялябляр

  Азярбайъан Республикасынын Баш назири, онун мцавинляри, назирляр, диэяр мяркязи иъра щакимиййяти органларынын рящбярляри щеч бир башга сечкили вя йа тяйинатлы вязифя тута билмязляр, елми, педагожи вя йарадыъылыг фяалиййятиндян башга щеч бир сащибкарлыг, коммерсийа вя диэяр юдянишли фяалиййятля мяшьул ола билмязляр, вязифя маашындан, щабеля елми, педагожи вя йарадыъылыг фяалиййятиня эюря алдыьы вясаитдян башга мяваъиб ала билмязляр.

   

  Маддя 123. Азярбайъан Республикасы Баш назиринин тохунулмазлыьы

  Ы. Сялащиййят мцддяти ярзиндя Азярбайъан Республикасы Баш назиринин шяхсиййяти тохунулмаздыр.

  ЫЫ. Азярбайъан Республикасынын Баш назири ъинайят башында йахаланма щалларындан башга тутула билмяз, ъинайят мясулиййятиня ъялб едиля билмяз, онун барясиндя мящкямя гайдасында инзибати тянбещ тядбирляри тятбиг едиля билмяз, ахтарыша мяруз гала билмяз, шяхси мцайиня едиля билмяз.

  ЫЫЫ. Азярбайъан Республикасынын Баш назири ъинайят башында йахаланарса тутула биляр. Беля олдугда ону тутан орган бу барядя дярщал Азярбайъан Республикасынын Баш прокуроруна хябяр вермялидир.

  ЫВ. Азярбайъан Республикасы Баш назиринин тохунулмазлыьына йалныз Баш прокурорун тягдиматына ясасян Азярбайъан Республикасынын Президенти тяряфиндян хитам вериля биляр.

   

  Маддя 124. Йерлярдя иъра щакимиййяти

  Ы. Йерлярдя иъра щакимиййятини йерли иъра щакимиййятляринин башчылары щяйата кечирирляр.

  ЫЫ. Иъра щакимиййяти башчыларыны  Азярбайъан Республикасынын Президенти вязифяйя тяйин вя вязифядян азад едир.

  ЫЫЫ. Йерли иъра щакимиййятляринин сялащиййятлярини Азярбайъан Республикасынын Президенти мцяййян едир.

   

  ВЫЫ фясил

  МЯЩКЯМЯ ЩАКИМИЙЙЯТИ

   Маддя 125. Мящкямя щакимиййятинин щяйата кечирилмяси

  Ы. Азярбайъан Республикасында мящкямя щакимиййятини ядалят мцщакимяси йолу иля йалныз мящкямяляр щяйата кечирирляр.

  ЫЫ. Мящкямя щакимиййятини Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси, Азярбайъан Республикасынын Али Мящкямяси, Азярбайъан Республикасынын апеллйасийа мящкямяляри, Азярбайъан Республикасынын цмуми мящкямяляри вя диэяр ихтисаслашдырылмыш мящкямяляри щяйата кечирирляр.

  ЫЫЫ. Мящкямя щакимиййяти Конститусийа, мцлки вя ъинайят мящкямя иърааты васитясиля вя ганунла нязярдя тутулмуш диэяр васитяляр иля щяйата кечирилир.

  ЫВ. Ъинайят мящкямя иъраатында Азярбайъан Республикасынын Прокурорлуьу вя мцдафия тяряфи иштирак едир.

  В. Мящкямя гурулушу вя мящкямя иърааты гайдасы ганунла мцяййян олунур.

  ВЫ. Мящкямялярин сялащиййятляринин дяйишдирилмяси мягсядиля мцяййян олунмамыш щцгуги цсулларын тятбиг едилмяси вя фювгяладя мящкямялярин йарадылмасы гадаьандыр.

   Маддя 126. Щакимлийя намизядляря аид тялябляр

  Ы. Йашы 30-дан ашаьы олмайан, сечкилярдя иштирак етмяк щцгугуна малик олан, али щцгуг тящсилли вя щцгугшцнас ихтисасы цзря 5 илдян артыг ишляйян Азярбайъан Республикасы вятяндашлары щаким ола билярляр.

  ЫЫ. Щакимляр щеч бир башга сечкили вя тяйинатлы вязифя тута билмязляр, елми, педагожи вя йарадыъылыг фяалиййятиндян башга щеч бир сащибкарлыг, коммерсийа вя диэяр юдянишли фяалиййятля мяшьул ола билмязляр, сийаси фяалиййятля мяшьул ола билмяз вя сийаси партийалара цзв ола билмязляр, вязифя маашындан, щабеля елми, педагожи вя йарадыъылыг фяалиййятиня эюря алдыьы вясаитдян башга мяваъиб ала билмязляр.

  Маддя 127. Щакимлярин мцстягиллийи, ядалят мцщакимясинин щяйата кечирилмясинин ясас принсипляри вя шяртляри

  Ы. Щакимляр мцстягилдир, йалныз Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына вя ганунларына табедирляр вя сялащиййятляри мцддятиндя дяйишилмяздирляр.

  ЫЫ. Щакимляр ишляря гярязсиз, ядалятля, тяряфлярин щцгуг бярабярлийиня, фактлара ясасян вя гануна мцвафиг бахырлар.

  ЫЫЫ. Щяр щансы бир шяхс тяряфиндян вя щяр щансы бир сябябдян билаваситя, йахуд долайы йолла мящкямя иъраатына мящдудиййят гойулмасы, гануна зидд тясир, щядя вя мцдахиля едилмяси йолверилмяздир.

  ЫВ. Ядалят мцщакимяси вятяндашларын ганун вя мящкямя гаршысында бярабярлийи ясасында щяйата кечирилир.

  В. Бцтцн мящкямялярдя ишляр ачыг апарылыр. Ишя гапалы иъласда бахылмасына йалныз о щалда иъазя верилир ки, мящкямя ачыг иъраатын дювлят, пешя вя коммерсийа сирринин ачылмасына сябяб олаъаьыны эцман едир, йа да вятяндашларын шяхси вя аиля щяйатынын мяхфилийини горумаг зярурятинин мювъудлуьуну мцяййян едир.

  ВЫ. Ганунда нязярдя тутулмуш щаллар истисна олмагла ъинайят ишляринин гийаби мящкямя иъраатына йол верилмир.

  ВЫЫ. Мящкямя иърааты чякишмя принсипи ясасында щяйата кечирилир.

  ВЫЫЫ. Мящкямя иъраатынын истянилян мярщялясиндя щяр кясин мцдафия щцгугу тямин олунур.

  ЫХ. Ядалят мцщакимяси тягсирсизлик презумпсийасына ясасланыр.

  Х. Азярбайъан Республикасында мящкямя иърааты Азярбайъан Республикасынын дювлят дилиндя вя йа мцвафиг йерин ящалисинин чохлуг тяшкил едян щиссясинин дилиндя апарылыр. Ишин иштиракчысы олуб мящкямя иъраатынын апарылдыьы дили билмяйян шяхслярин ишин материаллары иля там таныш олмаг, мящкямядя тяръцмячи васитясиля иштирак етмяк вя мящкямядя ана дилиндя чыхыш етмяк щцгугу тямин едилир.

   Маддя 128. Щакимлярин тохунулмазлыьы

  Ы. Щакимляр тохунулмаздырлар.

  ЫЫ. Щаким ъинайят мясулиййятиня йалныз ганунда нязярдя тутулан гайдада ъялб олуна биляр.

  ЫЫЫ. Щакимлярин сялащиййятляриня йалныз ганунда нязярдя тутулмуш ясаслара вя гайдалара мцвафиг сурятдя хитам вериля биляр.

  ЫВ. Щакимлярин вязифядян кянарлашдырылмасы тяшяббцсцнц щакимляр ъинайят тюрятдикдя Азярбайъан Республикасынын Президенти Азярбайъан Республикасы Али Мящкямясинин ряйи ясасында Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси гаршысында иряли сцря биляр. Мцвафиг ряйи Азярбайъан Республикасынын Али Мящкямяси Азярбайъан Республикасы Президентинин сорьусундан сонра 30 эцн мцддятиндя тягдим етмялидир.

  В. Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси, Азярбайъан Республикасынын Али Мящкямяси вя Азярбайъан Республикасынын Апеллйасийа Мящкямяси щакимляринин ишдян кянарлашдырылмасы щаггында гярар Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиндя 83 сяс чохлуьу иля гябул едилир; башга щакимлярин ишдян кянарлашдырылмасы щаггында гярар Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиндя 63 сяс чохлуьу иля гябул едилир.

   

  Маддя 129. Мящкямя гярарлары вя онларын иърасы

  Мящкямянин гябул етдийи гярарлар дювлятин адындан чыхарылыр вя онларын иърасы мяъбуридир.

   

  Маддя 130. Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси

  Ы. Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси 9 щакимдян ибарятдир.

  ЫЫ. Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин щакимлярини Азярбайъан Республикасы Президентинин тягдиматы иля Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси тяйин едир.

  ЫЫЫ. Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси Азярбайъан Республикасы Президентинин, Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин, Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин, Азярбайъан Республикасы Али Мящкямясинин, Азярбайъан Республикасы Прокурорлуьунун, Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин сорьусу ясасында ашаьыдакы мясяляляри щялл едир:

  1) Азярбайъан Республикасы ганунларынын, Азярбайъан Республикасы Президентинин фярман вя сярянъамларынын, Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин гярарларынын, Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин гярар вя сярянъамларынын, мяркязи иъра щакимиййяти органларынын норматив-щцгуги актларынын Азярбайъан Республикасы Конститусийасына уйьунлуьу;

  2) Азярбайъан Республикасы Президентинин фярманларынын, Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарларынын, мяркязи иъра щакимиййяти органларынын норматив-щцгуги актларынын Азярбайъан Республикасы ганунларына уйьунлуьу;

  3) Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарларынын, мяркязи иъра щакимиййяти органларынын норматив-щцгуги актларынын Азярбайъан Республикасы Президентинин фярманларына уйьунлуьу;

  4) Азярбайъан Республикасы Али Мящкямясинин гярарларынын ганунда нязярдя тутулмуш щалларда Азярбайъан Республикасы Конститусийасына вя ганунларына уйьунлуьу;

  5) бялядиййя актларынын Азярбайъан Республикасы Конститусийасына, Азярбайъан Республикасы ганунларына, Азярбайъан Республикасы Президентинин фярманларына, Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарларына (Нахчыван Мухтар Республикасында щям дя Нахчыван Мухтар Республикасынын Конститусийасына, ганунларына вя Нахчыван Мухтар Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарларына) уйьунлуьу;

  6) Азярбайъан Республикасынын гцввяйя минмямиш дювлятлярарасы мцгавиляляринин Азярбайъан Республикасы Конститусийасына уйьунлуьу; Азярбайъан Республикасынын щюкумятлярарасы мцгавиляляринин Азярбайъан Республикасы Конститусийасына вя ганунларына уйьунлуьу;

  7) Нахчыван Мухтар Республикасы Конститусийасынын, ганунларынын, Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин гярарларынын вя Назирляр Кабинетинин гярарларынын Азярбайъан Республикасы Конститусийасына уйьунлуьу; Нахчыван Мухтар Республикасы ганунларынын, Нахчыван Мухтар Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарларынын Азярбайъан Республикасы ганунларына уйьунлуьу; Нахчыван Мухтар Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарларынын Азярбайъан Республикасы Президентинин фярманларына вя Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарларына уйьунлуьу;

  8) ганунвериъилик, иъра вя мящкямя щакимиййятляри арасында сялащиййятляр бюлэцсц иля баьлы мцбащисяляр.

  ЫВ. Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси Азярбайъан Республикасы Президентинин, Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин, Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин, Азярбайъан Республикасы Али Мящкямясинин, Азярбайъан Республикасы Прокурорлуьунун, Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин сорьусу ясасында Азярбайъан Республикасынын Конститусийасыны вя ганунларыны шярщ едир

  В. Щяр кяс онун щцгуг вя азадлыгларыны позан ганунвериъилик вя иъра щакимиййяти органларынын норматив актларын дан, бялядиййя вя мящкямя актларындан ганунла мцяййян едилмиш гайдада бу маддянин III щиссясинин 1–7-ъи бяндляриндя эюстярилян мясялялярин Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси тяряфиндян щялл едилмяси цчцн Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямясиня позулмуш инсан щцгуг вя азадлыгларынын бярпа едилмяси мягсяди иля шикайят веря биляр.

  ВЫ. Азярбайъан Республикасынын ганунлары иля мцяййян едилмиш гайдада мящкямяляр инсан щцгуг вя азадлыгларынын щяйата кечирилмяси мясяляляри иля баьлы Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын вя ганунларынын шярщ едилмяси щаггында Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямясиня мцраъият едя билярляр.

  ВЫЫ. Азярбайъан Республикасынын инсан щцгуглары цзря мцвяккили инсан щцгуг вя азадлыгларыны позан ганунвериъилик вя иъра щакимиййяти органларынын норматив актларындан, бялядиййя вя мящкямя актларындан ганунла мцяййян едилмиш гайдада бу маддянин III щиссясинин 1–7-ъи бяндляриндя эюстярилян мясялялярин Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси тяряфиндян щялл едилмяси цчцн Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямясиня сорьу веря биляр.

  VIII. Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси бу Конститусийада нязярдя тутулмуш диэяр сялащиййятляри дя щяйата кечирир.

  IX. Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси юз сялащиййятляриня аид едилян мясяляляря даир гярарлар гябул едир. Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин гярары Азярбайъан Республикасы яразисиндя мяъбури гцввяйя маликдир.

  X. Ганунлар вя диэяр актлар, йахуд онларын айры-айры мцддяалары, Азярбайъан Республикасынын щюкумятлярарасы мцгавиляляри Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин гярарында мцяййян едилмиш мцддятдя гцввядян дцшцр, Азярбайъан Республикасынын дювлятлярарасы мцгавиляляри ися гцввяйя минмир.

   

  Маддя 131. Азярбайъан Республикасы Али Мящкямяси

  Ы. Азярбайъан Республикасынын Али Мящкямяси цмуми вя ихтисаслашдырылмыш мящкямялярин иъраатына аид едилян мцлки, ъинайят вя диэяр ишляр цзря али мящкямя органыдыр; о, кассасийа гайдасында ядалят мцщакимясини щяйата кечирир; мящкямялярин практикасына аид мясяляляр цзря изащатлар верир.

  ЫЫ. Азярбайъан Республикасы Али Мящкямясинин щакимлярини Азярбайъан Республикасы Президентинин тягдиматы иля Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси тяйин едир.

  Маддя 132. Азярбайъан Республикасынын апеллйасийа мящкямяляри

  Ы. Азярбайъан Республикасынын апеллйасийа мящкямяляри ганунла онларын сялащиййятляриня аид едилмиш ишляр цзря йухары инстансийа мящкямяляридир.

  ЫЫ. Азярбайъан Республикасынын апеллйасийа мящкямяляринин щакимлярини Азярбайъан Республикасы Президентинин тягдиматы иля Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси тяйин едир.

   

  Маддя 133. Азярбайъан Республикасы Прокурорлуьу

  Ы. Азярбайъан Республикасынын Прокурорлуьу ганунла нязярдя тутулмуш гайдада вя щалларда ганунларын иъра вя тятбиг олунмасына нязарят едир; ганунла нязярдя тутулмуш щалларда ъинайят ишляри башлайыр вя истинтаг апарыр; мящкямядя дювлят иттищамыны мцдафия едир; мящкямядя иддиа галдырыр; мящкямя гярарларындан протест верир.

  ЫЫ. Азярбайъан Республикасынын Прокурорлуьу ярази вя ихтисаслашдырылмыш прокурорларын Азярбайъан Республикасы Баш прокуроруна табелийиня ясасланан ващид мяркязляшдирилмиш органдыр.

   ЫЫЫ. Азярбайъан Республикасынын Баш прокуроруну Азярбайъан Республикасынын Президенти Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин разылыьы иля вязифяйя тяйин вя вязифядян азад едир.

  ЫВ. Азярбайъан Республикасы Баш прокурорунун мцавинлярини, республика ихтисаслашдырылмыш прокурорлуглара рящбярлик едян прокурорлары, Нахчыван Мухтар Республикасынын Прокуроруну Азярбайъан Республикасы Баш прокурорунун тягдиматы иля Азярбайъан Республикасынын Президенти вязифяйя тяйин вя вязифядян азад едир.

  В. Ярази вя ихтисаслашдырылмыш прокурорлары Азярбайъан Республикасы Президентинин разылыьы иля Азярбайъан Республикасынын Баш прокурору вязифяйя тяйин вя вязифядян азад едир.

  ВЫЫЫ фясил

  НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫ               

   Маддя 134. Нахчыван Мухтар Республикасынын статусу

  Ы. Нахчыван Мухтар Республикасы Азярбайъан Республикасынын тяркибиндя мухтар дювлятдир.

  ЫЫ. Нахчыван Мухтар Республикасынын статусу бу Конститусийа иля мцяййян едилир.

  ЫЫЫ. Нахчыван Мухтар Республикасы Азярбайъан Республикасынын айрылмаз тяркиб щиссясидир.

  ЫВ. Азярбайъан Республикасы Конститусийасы, ганунлары, Азярбайъан Республикасы Президентинин фярманлары вя Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарлары Нахчыван Мухтар Республикасынын яразисиндя мяъбуридир.

  В. Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин гябул етдийи Нахчыван Мухтар Республикасынын Конститусийасы вя ганунлары мцвафиг олараг Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына вя ганунларына; Нахчыван Мухтар Республикасынын Назирляр Кабинетинин гябул етдийи гярарлар Азярбайъан Республикасы Конститусийасына, ганунларына, Азярбайъан Республикасы Президентинин фярманларына, Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарларына зидд олмамалыдыр.

  VI. Нахчыван Мухтар Республикасынын Конститусийасы Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиня Азярбайъан Республикасынын Президенти тяряфиндян тягдим едилир вя Конститусийа Гануну иля тясдиг едилир.

   

  Маддя 135. Нахчыван Мухтар Республикасында щакимиййятлярин бюлцнмяси

  Ы. Нахчыван Мухтар Республикасынын ганунвериъилик щакимиййятини Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мяълиси, иъра щакимиййятини Нахчыван Мухтар Республикасынын Назирляр Кабинети, мящкямя щакимиййятини Нахчыван Мухтар Республикасынын мящкямяляри щяйата кечирир.

  ЫЫ. Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мяълиси Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы вя ганунлары иля онун сялащиййятляриня аид едилян мясялялярин щяллиндя, Нахчыван Мухтар Республикасынын Назирляр Кабинети Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы, ганунлары вя Азярбайъан Республикасы Президентинин фярманлары иля онун сялащиййятляриня аид едилян мясялялярин щяллиндя, Нахчыван Мухтар Республикасынын мящкямяляри ися Азярбайъан Республикасы Конститусийасы вя ганунлары иля онларын сялащиййятляриня аид едилян мясялялярин щяллиндя мцстягилдирляр.

   

  Маддя 136. Нахчыван Мухтар Республикасынын али вязифяли шяхси

  Нахчыван Мухтар Республикасынынали вязифяли шяхси Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин сядридир.

   

  Маддя 137. Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мяълиси

  Ы. Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мяълиси 45 цзвдян ибарятдир.

  ЫЫ. Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин сялащиййят мцддяти 5 илдир.

  ЫЫЫ. Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мяълиси Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин сядрини вя онун мцавинлярини сечир, даими вя диэяр комиссийалар тяшкил едир.

   

  Маддя 138. Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин мцяййян етдийи цмуми гайдалар

  Ы. Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мяълиси ашаьыдакылара даир цмуми гайдалар мцяййян едир:

  1) Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мяълисиня сечкиляр;

  2) верэиляр;

  3) Нахчыван Мухтар Республикасы игтисадиййатынын инкишафы истигамятляри; 4) сосиал тяминат;

  5) ятраф мцщитин горунмасы;

  6) туризм;

  7) сящиййя, елм, мядяниййят.

  ЫЫ. Бу маддядя эюстярилян мясяляляря даир Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мяълиси ганунлар гябул едир.

   

  Маддя 139. Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин щялл етдийи мясяляляр

  Ы. Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мяълиси ашаьыдакы мясяляляри щялл едир:

  1) Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин ишинин тяшкили;

  2) Нахчыван Мухтар Республикасынын бцдъясинин тясдиги;

  3) Нахчыван Мухтар Республикасынын игтисади вя сосиал програмларынын тясдиги;

  4) Нахчыван Мухтар Республикасы Баш назиринин вязифяйя тяйин вя вязифядян азад едилмяси;

  5) Нахчыван Мухтар Республикасынын Назирляр Кабинети тяркибинин тясдиги;

  6) Нахчыван Мухтар Республикасынын Назирляр Кабинетиня етимад.

  ЫЫ. Бу маддядя эюстярилян мясяляляря даир Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мяълиси гярарлар гябул едир.

   

  Маддя 140. Нахчыван Мухтар Республикасынын Назирляр Кабинети

  Ы. Нахчыван Мухтар Республикасынын Назирляр Кабинетинин тяркибини Нахчыван Мухтар Республикасы Баш назиринин тяклифи иля Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мяълиси тясдиг едир.

  ЫЫ. Нахчыван Мухтар Республикасынын Баш назирини Азярбайъан Республикасы Президентинин тягдиматына ясасян Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мяълиси тяйин едир.

  ЫЫЫ. Нахчыван Мухтар Республикасынын Назирляр Кабинети: – мухтар республика бцдъясинин лайищясини щазырлайыб Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мяълисиня тягдим едир; – мухтар республиканын бцдъясини иъра едир; – мухтар республиканын игтисади програмларынын щяйата кечирилмясини тямин едир;

  – мухтар республиканын сосиал програмларынын щяйата кечирилмясини тямин едир;

  – Азярбайъан Республикасы Президентинин онун сялащиййятляриня аид етдийи диэяр мясяляляри щялл едир.

  ЫВ. Нахчыван Мухтар Республикасынын Назирляр Кабинети гярар вя сярянъамлар гябул едир.

   

  Маддя 141. Нахчыван Мухтар Республикасында йерли иъра щакимиййяти

  Нахчыван Мухтар Республикасында йерли иъра щакимиййятляринин башчыларыны Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълиси сядринин тягдиматы ясасында Азярбайъан Республикасынын Президенти тяйин едир.

   ДЮРДЦНЪЦ БЮЛМЯ

  ЙЕРЛИ ЮЗЦНЦИДАРЯЕТМЯ

  ЫХ фясил

  БЯЛЯДИЙЙЯЛЯР

  Маддя 142. Йерлярдя юзцнцидарянин тяшкили

  Ы. Йерли юзцнцидаряни бялядиййяляр щяйата кечирир.

  ЫЫ. Бялядиййяляр сечкиляр ясасында йарадылыр.

  ЫЫЫ. Бялядиййялярин статусунун ясаслары бу Конститусийа иля, бялядиййяляря сечкилярин гайдалары ися ганунла мцяййян едилир.

   

  Маддя 143. Бялядиййялярин ишинин тяшкили

  Ы. Бялядиййя юз фяалиййятини иъласлар, даими вя башга комиссийалар васитясиля щяйата кечирир.

  ЫЫ. Бялядиййянин иъласларыны бялядиййянин сядри чаьырыр.

  Маддя 144. Бялядиййялярин сялащиййятляри

  Ы. Бялядиййялярин иъласларында ашаьыдакы мясяляляр щялл едилир:

  1) бялядиййя цзвляринин сялащиййятляринин танынмасы, ганунла мцяййян едилмиш щалларда онларын сялащиййятляринин итирилмяси вя сялащиййятляриня хитам верилмяси;

  2) бялядиййянин регламентинин тясдиг едилмяси;

  3) бялядиййянин сядринин вя онун мцавинляринин, даими вя башга комиссийаларын сечилмяси;

  4) йерли верэилярин вя юдянишлярин мцяййян едилмяси;

  5) йерли бцдъянин вя онун иърасы щаггында щесабатларын тясдиг едилмяси;

  6) бялядиййя мцлкиййятиня сащиблик, ондан истифадя вя онун барясиндя сярянъам;

  7) йерли сосиал мцдафия вя сосиал инкишаф програмларынын гябул вя иъра едилмяси;

  8) йерли игтисади инкишаф програмларынын гябул вя иъра едилмяси;

  9) йерли еколожи програмларын гябул вя иъра едилмяси.

  ЫЫ. Бялядиййяляря ганунвериъилик вя иъра щакимиййятляри тяряфиндян ялавя сялащиййятляр дя вериля биляр. Бу сялащиййятлярин щяйата кечирилмяси цчцн бялядиййя цзря мцвафиг зярури малиййя вясаити дя айрылмалыдыр. Беля сялащиййятлярин щяйата кечирилмясиня мцвафиг олараг ганунвериъилик вя иъра щакимиййятляри нязарят едирляр.

   

  Маддя 145. Бялядиййялярин гярарлары

  Ы. Бялядиййянин иъласларында бахылан мясяляляря даир гярарлар гябул едилир.

  ЫЫ. Бялядиййянин гярарлары бялядиййя цзвляринин садя сяс чохлуьу иля гябул едилир.

  ЫЫЫ. Йерли верэиляр вя юдянишляр иля баьлы гярарлар бялядиййя цзвляринин цчдя ики сяс чохлуьу иля гябул едилир.

   

  Маддя 146. Бялядиййялярин мцстягиллийинин тяминаты

  Бялядиййялярин мящкямя тяряфиндян мцдафиясиня, дювлят органларынын гярарлары нятиъясиндя йаранан ялавя хярълярин юдянилмясиня тяминат верилир.

   

  БЕШИНЪИ БЮЛМЯ

  ЩЦГУГ ВЯ ГАНУН

  Х фясил

  ГАНУНВЕРИЪИЛИК СИСТЕМИ

   

  Маддя 147. Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын щцгуги гцввяси

  Ы. Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы Азярбайъан Республикасында ян йцксяк щцгуги гцввяйя маликдир.

  ЫЫ. Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы бирбаша щцгуги гцввяйя маликдир.

  ЫЫЫ. Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилик системинин ясасыдыр.

   

  Маддя 148. Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилик системиня дахил олан актлар

  Ы. Ганунвериъилик системи ашаьыдакы норматив-щцгуги актлардан ибарятдир:

  1) Конститусийа;

  2) референдумла гябул едилмиш актлар;

  3) ганунлар;

  4) фярманлар;

  5) Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарлары; 6) мяркязи иъра щакимиййяти органларынын норматив актлары.

  ЫЫ. Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавиляляр Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилик системинин айрылмаз тяркиб щиссясидир.

  ЫЫЫ. Нахчыван Мухтар Республикасында щям дя Нахчыван Мухтар Республикасынын Конститусийасы вя ганунлары, Нахчыван Мухтар Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарлары щцгуги гцввяйя маликдир.

  ЫВ. Нахчыван Мухтар Республикасынын ганунвериъилик системи Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилик системиня уйьун олмалыдыр.

  В. Юз сялащиййятляри дахилиндя йерли иъра щакмиййяти органлары ганунвериъилик системиня дахил олан актлара зидд эялмяйян норматив характерли актлар гябул едя билярляр.

   Маддя 149. Норматив-щцгуги актлар

  Ы. Норматив-щцгуги актлар щцгуга вя щагг-ядалятя (бярабяр мянафеляря бярабяр мцнасибятя) ясасланмалыдыр.

  ЫЫ. Референдумла гябул олунмуш актлар йалныз дяръ едилдикдя онларын тятбиги вя иърасы вятяндашлар, ганунвериъилик, иъра вя мящкямя щакимиййяти, щцгуги шяхсляр вя бялядиййяляр цчцн мяъбуридир.

  ЫЫЫ. Ганунлар Конститусийайа зидд олмамалыдыр. Йалныз дяръ едилмиш ганунларын тятбиги вя иърасы бцтцн вятяндашлар, ганунвериъилик, иъра вя мящкямя щакимиййяти, щцгуги шяхсляр вя бялядиййяляр цчцн мяъбуридир.

  ЫВ. Азярбайъан Республикасы Президентинин фярманлары Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына вя ганунларына зидд олмамалыдыр. Йалныз дяръ едилмиш фярманларын тятбиги вя иърасы бцтцн вятяндашлар, иъра щакимиййяти органлары, щцгуги шяхсляр цчцн мяъбуридир.

  В. Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарлары Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына, ганунларына вя Азярбайъан Республикасы Президентинин фярманларына зидд олмамалыдыр. Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарлары йалныз дяръ едилдикдя онларын тятбиги вя иърасы вятяндашлар, мяркязи вя йерли иъра щакимиййяти органлары, щцгуги шяхсляр цчцн мяъбуридир.

  ВЫ. Мяркязи иъра щакимиййяти органларынын актлары Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына, ганунларына,

  Азярбайъан Республикасы Президентинин фярманларына вя Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарларына зидд олмамалыдыр.

  ВЫЫ. Физики вя щцгуги шяхслярин щцгуги вязиййятини йахшылашдыран, щцгуги мясулиййятини арадан галдыран вя йа йцнэцлляшдирян норматив-щцгуги актларын гцввяси эерийя шамил едилир. Башга норматив-щцгуги актларын гцввяси эерийя шамил едилмир.

   

  Маддя 150. Бялядиййя актлары

  Ы. Бялядиййялярин гябул етдикляри актлар щцгуга вя щагг-ядалятя (бярабяр мянафеляря бярабяр мцнасибятя) ясасланмалы, Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына, ганунларына, Азярбайъан Республикасы Президентинин фярманларына, Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарларына (Нахчыван Мухтар Республикасында ися щям дя Нахчыван Мухтар Республикасынын Конститусийасына, ганунларына, Нахчыван Мухтар Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарларына) зидд олмамалыдыр.

  ЫЫ. Бялядиййянин гябул етдийи актын иърасы онун яразисиндя йашайан вятяндашлар вя онун яразисиндя йерляшян щцгуги шяхсляр цчцн мяъбуридир.

   Маддя 151. Бейнялхалг актларын щцгуги гцввяси

  Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилик системиня дахил олан норматив-щцгуги актлар иля (Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы вя референдумла гябул едилян актлар истисна олмагла) Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы дювлятлярарасы мцгавиляляр арасында зиддиййят йаранарса, щямин бейнялхалг мцгавиляляр тятбиг едилир.

   

  ХЫ фясил

  АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУСИЙАСЫНДА ДЯЙИШИКЛИКЛЯР

   Маддя 152. Азярбайъан Республикасынын Конститусийасында дяйишикликлярин гябул едилмяси гайдасы

  Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын мятниндя дяйишикликляр йалныз референдумла гябул едиля биляр.

   

  Маддя 153. Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын мятниндя дяйишикликлярин тяклиф едилмяси гайдасы

  Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын мятниндя дяйишикликляри Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси вя йа Азярбайъан Республикасынын Президенти тяклиф етдикдя, тяклиф олунан дяйишикликляря даир яввялъядян Азярбайъан Республикасы Конститусийа  Мящкямясинин ряйи алыныр.

   

  Маддя 154. Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин сялащиййятляринин мящдудлашдырылмасы

  Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси референдумла гябул олунмуш Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын мятниндя дяйишикликляря даир гярар гябул едя билмяз.

   Маддя 155. Азярбайъан Республикасы Конститусийасында дяйишикликляр тяклиф едилмяси тяшяббцсцнцн мящдудлашдырылмасы

  Бу Конститусийанын 1-ъи, 2-ъи, 6-ъы, 7-ъи, 8-ъи вя 21-ъи маддяляриндя дяйишикликляр вя йа онларын ляьв едилмяси щаггында, 3-ъц фяслиндя нязярдя тутулмуш инсан вя вятяндаш щцгуглары вя азадлыгларынын ляьви вя йа Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавилялярдя нязярдя тутулдуьундан даща артыг дяряъядя мящдудлашдырылмасы щаггында тяклифляр референдума чыхарыла билмяз.

   

  ХЫЫ фясил

  АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУСИЙАСЫНА ЯЛАВЯЛЯР

   Маддя 156. Азярбайъан Республикасы Конститусийасына ялавялярин гябул едилмяси гайдасы

  Ы. Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына ялавяляр Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиндя 95 сяс чохлуьу иля Конститусийа ганунлары шяклиндя гябул едилир.

  ЫЫ. Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына ялавяляр щаггында Конститусийа ганунлары Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиндя ики дяфя сяся гойулур. Икинъи сясвермя биринъи сясвермядян 6 ай сонра кечирилир.

  ЫЫЫ. Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына ялавяляр щаггында Конститусийа ганунлары щям биринъи, щям дя икинъи сясвермядян сонра бу Конститусийада ганунлар цчцн нязярдя тутулмуш гайдада Азярбайъан Республикасы Президентиня имзаланмаг цчцн тягдим олунур.

  ЫВ. Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына ялавяляр щаггында Конститусийа ганунлары Азярбайъан Республикасынын Президенти тяряфиндян икинъи сясвермядян сонра имзаландыгда гцввяйя минир.

  В. Конститусийа ганунлары Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын айрылмаз щиссясидир вя Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын ясас мятниня зидд олмамалыдыр.

   

  Маддя 157. Азярбайъан Республикасы Конститусийасына ялавялярин тяклиф едилмяси тяшяббцсц

  Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына ялавяляри Азярбайъан Республикасынын Президенти вя йа Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин азы 63 депутаты тяклиф едя билярляр.

   

  Маддя 158. Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына ялавялярин тяклиф едилмяси тяшяббцсцнцн мящдудлашдырылмасы 24 август 2002-ъи ил тарихдя кечирилмиш цмумхалг сясвермяси (референдум) иля йени редаксийада.

  Бу Конститусийанын биринъи бюлмясиндя якс етдирилмиш мцддяаларла ялагядар Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына ялавяляр тяклиф едиля билмяз.

   

  КЕЧИД  МЦДДЯАЛАРЫ

   

  1. Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы референдумла гябул едилдикдян сонра рясмян дяръ олундуьу эцндян гцввяйя минир. Бу Конститусийанын гцввяйя миндийи эцндян 1978-ъи ил апрелин 21-дя гябул едилмиш Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы (Ясас Гануну) гцввядян дцшцр.
  2. Бу Конститусийанын гцввяйя минмясиня гядяр сечилмиш Азярбайъан Республикасынын Президенти бу Конститусийа иля Азярбайъан Республикасынын Президентиня аид едилмиш сялащиййятляри щяйата кечирир.
  1. Бу Конститусийанын 101-ъи маддясинин 5-ъи щиссяси бу Конститусийа гябул едилдикдян сонра сечилян Азярбайъан Республикасы Президентиня шамил едилир.
  2. Азярбайъан Республикасы халг депутатларынын вя Азярбайъан Республикасы Али Советинин йаратдыьы Милли Мяълисин сялащиййятляри йени сечилмиш Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин илк иълас эцнц баша чатыр.

  Йени сечилмиш Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин илк иъласы Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин азы 83 депутатынын сечилдийи эцндян бир щяфтя сонра кечирилир. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин илк сессийасы 1996-ъы ил майын 31-дяк давам едир. 1995-ъи ил августун 15-дя гябул едилмиш “Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисиня сечкиляр щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунунун 85-ъи маддяси бу Ганун ясасында сечилмиш Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин биринъи чаьырышынын сялащиййятляри битянядяк гцввядядир.

  1. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети бу Конститусийанын гцввяйя миндийи эцндян бу Конститусийада мцяййян едилян сялащиййятляри щяйата кечирир.
  2. Бу Конститусийа гцввяйя миндийи эцндян Азярбайъан Республикасы йерли Халг Депутатлары Советляринин сялащиййятляриня хитам верилир. Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийи иля Азярбайъан Республикасынын йерли Халг Депутатлары Советляриня аид едилмиш сялащиййятляри йерли иъра щакимиййяти органлары щяйата кечирир.
  3. Бу Конститусийа гцввяйя миндикдян сонра ики ил мцддятиндя йерли юзцнцидаря щаггында ганун гябул едилмяли вя бялядиййяляря сечкиляр кечирилмялидир.
  4. Бу Конститусийанын гябул едилдийи эцнядяк Азярбайъан Республикасынын яразисиндя гцввядя олан ганунлар вя башга норматив-щцгуги актлар бу Конститусийайа зидд олмайан щиссядя юз гцввясини сахлайыр.
  5. Бу Конститусийа гцввяйя минянядяк фяалиййят эюстярян Азярбайъан Республикасынын мящкямяляри ядалят мцщакимясини бу Конститусийада мцяййян едилян сялащиййятляря вя принсипляря уйьун щяйата кечирир.
  1. Бу Конститусийа гцввяйя миндийи эцндян бир ил ярзиндя щакимлярин статусу, мящкямя гурулушу вя мящкямя ислащаты иля ялагядар Азярбайъан Республикасынын бу Конститусийайа уйьун олан ганунвериъилийи гябул едилмялидир вя Азярбайъан Республикасы мящкямяляринин щакимляри йенидян тяйин едилмялидир.

  Щямин ганунвериъилик гябул едилянядяк щакимлярин вязифяйя тяйин вя вязифядян азад едилмяси бу Конститусийа гцввяйя минянядяк гцввядя олан ганунвериъилик ясасында щяйата кечирилир.

  1. Бу Конститусийа гцввяйя миндийи эцндян бир ил мцддятиндя Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси щаггында Азярбайъан Республикасынын Гануну гябул едилмяли вя Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси йарадылмалыдыр. Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси йарадыланадяк бу Конститусийада нязярдя тутулмуш Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин сялащиййятляри щяйата кечирилмир. Бу Конститусийанын 130-ъу маддясинин цчцнъц щиссясинин 7-ъи бяндиндя нязярдя тутулмуш мясяляни Азярбайъан Республикасынын Али Мящкямяси щялл едир.
  2. Азярбайъан Республикасынын Али Арбитраж Мящкямяси бу Конститусийанын гцввяйя миндийи эцндян Азярбайъан Республикасынын Игтисад Мящкямяси адланыр вя гцввядя олан ганунвериъиликля мцяййян олунмуш сялащиййятляри щяйата кечирир.
  5.2. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasıarı

   

  Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы

   Азярбайъан халгы юзцнцн чохясрлик дювлятчилик янянялярини давам етдиряряк, “Азярбайъан Республикасынын дювлят мцстягиллийи щаггында” Конститусийа Актында якс олунан принсипляри ясас эютцряряк, бцтцн ъямиййятин вя щяр кясин фираванлыьынын тямин едилмясини арзулайараг, ядалятин, азадлыьын вя тящлцкясизлийин бяргярар едилмясини истяйяряк, кечмиш, индики вя эяляъяк нясилляр гаршысында юз мясулиййятини анлайараг, суверен щцгугундан истифадя едяряк тянтяняли сурятдя ашаьыдакы ниййятлярини бяйан едир:

   –- Азярбайъан дювлятинин мустягиллйини, суверенлийини вя ярази бцтювлцйцнц горумаг;

  –- Конститусийа чярчивясиндя демократик гурулуша тяминат вермяк; – вятяндаш ъямиййятинин бяргярар едилмясиня наил олмаг;

  -– халгын ирадясинин ифадяси кими ганунларын алилийини тямин едян щцгуги дцнйяви дювлят гурмаг;

  –- ядалятли игтисади вя сосиал гайдалара уйьун олараг щамынын лайигли щяйат сявиййясини тямин етмяк;

  – цмумбяшяри дяйярляря садиг олараг бцтцн дцнйа халглары иля достлуг, сцлщ вя ямин-аманлыг шяраитиндя йашамаг вя бу мягсядля гаршылыглы фяалиййят эюстярмяк.

  Йухарыда садаланан цлви ниййятлярля цмумхалг сясвермяси – референдум йолу иля бу Конститусийа гябул едилир.

   БИРИНЪИ БЮЛМЯ

  ЦМУМИ МЦДДЯАЛАР

  I фясил

  ХАЛГ ЩАКИМИЙЙЯТИ

   Маддя 1. Щакимиййятин мянбяйи

  1. Азярбайъан Республикасында дювлят щакимиййятинин йеэаня мянбяйи Азярбайъан халгыдыр.
  2. Азярбайъан халгы Азярбайъан Республикасы яразисиндя вя ондан кянарда йашайан, Азярбайъан дювлятиня вя онун ганунларына табе сайылан Азярбайъан Республикасы вятяндашларындан ибарятдир; бу ися бейнялхалг щцгугла мцяййянляшдирилмиш нормалары истисна етмир.

   Инсан вя вятяндаш щцгуглары вя азадлыглары щяр бир шяхся онун вятяндашы  олдуьу дювлятдя йашайыб-йашамамасындан асылы олмайараг анадан олдуьу вахтдан мяхсусдур.

   Маддя 2. Халгын суверенлийи

  1. Сярбяст вя мцстягил юз мцгяддяратыны щялл етмяк вя юз идаряетмя формасыны мцяййян етмяк Азярбайъан халгынын суверен щцгугудур.
  2. Азярбайъан халгы юз суверен щцгугуну билаваситя цмумхалг сясвермяси – референдум вя цмуми, бярабяр вя бирбаша сечки щцгугу ясасында сярбяст, эизли вя шяхси сясвермя йолу иля сечилмиш нцмайяндяляри васитясиля щяйата кечирир.

   Маддя 3. Цмумхалг сясвермяси –референдум йолу иля щялл едилян мясяляляр

  1. Азярбайъан халгы юз щцгуглары вя мянафеляри иля баьлы олан щяр бир мясяляни референдумла щялл едя биляр.
  2. Ашаьыдакы мясяляляр йалныз референдумла щялл олуна биляр:

  1) Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын гябул едилмяси вя она дяйишикликляр едилмяси;

  2) Азярбайъан Республикасынын дювлят сярщядляринин дяйишдирилмяси.

   

  Маддя 4. Халгы тямсил етмяк щцгугу

  Халгын сечдийи сялащиййятли нцмайяндяляриндян башга щеч кясин халгы тямсил етмяк, халгын адындан данышмаг вя халгын адындан мцраъият етмяк щцгугу йохдур.

   

  Маддя 5. Халгын ващидлийи

  1. Азярбайъан халгы ващиддир.
  2. Азярбайъан халгынын ващидлийи Азярбайъан дювлятинин тямялини тяшкил едир. Азярбайъан Республикасы бцтцн Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын цмуми вя бюлцнмяз вятянидир.

   Маддя 6. Щакимиййятин мянимсянилмясиня йол верилмямяси

  1. Азярбайъан халгынын щеч бир щиссяси, сосиал груп, тяшкилат вя йа щеч бир шяхс щакимиййятин щяйата кечирилмяси сялащиййятини мянимсяйя билмяз.
  2. Щакимййятин мянимсянилмяси халга гаршы ян аьыр ъинайятдир.

  II фясил

  Маддя 7. Азярбайъан дювляти

  1. Азярбайъан дювляти демократик, щцгуги, дцнйяви, унитар республикадыр.
  2. Азярбайъан Республикасында дювлят щакимййяти дахили мясялялярдя йалныз щцгугла, хариъи мясялялярдя ися йалныз Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавилялярдян иряли эялян мцддяаларла мящдудлашыр.

  III. Азярбайъан Республикасында дювлят щакимиййяти щакимиййятлярин бюлцнмяси принсипи ясасында тяшкил едилир;

  –- ганунвериъилик щакимиййятини Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси щяйата кечирир;

  –     иъра щакимййяти Азярбайъан Республикасынын Президентиня мянсубдур;

  -– мящкямя щакимййятини Азярбайъан Республикасынын мящкямяляри щяйата кечирир.

  IВ. Бу Конститусийанын мцддяаларына ясасян ганунвериъилик, иъра вя мящкямя щакимиййятляри гаршылыглы фяалиййят эюстярир вя юз сялащиййятляри чярчивясиндя мцстягилдирляр.

   

  Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин бинасы.

   

  Маддя 8. Азярбайъан дювлятинин башчысы

  1. Азярбайъан дювлятинин башчысы Азярбайъан Республикасынын Президен тидир. О, юлкянин дахилиндя вя хариъи мцнасибятлярдя Азярбайъан дювлятини тямсил едир.
  2. Азярбайъан Республикасынын Президенти Азярбайъан халгынын ващидлийини тяъяссцм етдирир вя Азярбайъан дювлятчилийинин варислийини тямин едир.

  III. Азярбайъан Республикасынын Президенти Азярбайъан дювлятинин мцстягиллийинин, ярази бцтювлцйцнцн вя Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавиляляря риайят олунмасынын тяминатчысыдыр.

  IВ. Азярбайъан Республикасынын Президенти мящкямя щакимиййятинин мцстягиллйинин тяминатчысыдыр.

   Маддя 9. Силащлы Гцввяляр

  1. Азярбайъан Республикасы юз тящлцкясизлийини вя мцдафиясини тямин етмяк мягсядиля Силащлы Гцввяляр вя башга силащлы бирляшмяляр йарадыр.
  2.  Азярбайъан Республикасы башга дювлятлярин мцстягиллийиня гясд васитяси кими вя бейнялхалг мцнагишялярин щялли цсулу кими мцщарибяни рядд едир.

  III. Азярбайъан Республикасынын Президенти Азярбайъан Республикасы Силащлы Гцввяляринин Али Баш Команданыдыр.

   Маддя 10. Бейнялхалг мцнасибятлярин принсипляри

  Азярбайъан Республикасы башга дювлятлярля мцнасибятлярини щамылыгла гябул едилмиш бейнялхалг щцгуг нормаларында нязярдя тутулан принсипляр ясасында гурур.

   Маддя 11. Ярази

  1. Азярбайъан Республикасынын яразиси ващиддир, тохунулмаздыр вя бюлцнмяздир.
  2. Азярбайъан Республикасынын дахили сулары, Хязяр дянизинин (эюлцнцн) Азярбайъан Республикасына мянсуб олан бюлмяси, Азярбайъан Республикасынын цзяриндяки щава мяканы Азярбайъан Республикасы яразисинин тяркиб щиссясидир.

  III. Азярбайъан Республикасынын яразиси юзэянинкиляшдириля билмяз. Азярбайъан Республикасы юз яразисинин щеч бир щиссясини щеч бир шякилдя кимсяйя вермир; йалныз Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин гярары иля Азярбайъанын бцтцн ящалиси арасында референдум йолу иля Азярбайъан халгынын ирадяси ясасында дювлят сярщядляри дяйишдириля биляр.

   Маддя 12. Дювлятин али мягсяди

  1. Инсан вя вятяндаш щцгугларынын вя азадлыгларынын тямин едилмяси дювлятин али мягсядидир.
  2. Бу Конститусийада садаланан инсан вя вятяндаш щцгуглары вя азадлыглары Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавиляляря уйьун тятбиг едилир.

   Маддя 13. Мцлкиййят

  1. Азярбайъан Республикасында мцлкиййят тохунулмаздыр вя дювлят тяряфиндян мцдафия олунур.
  2. Мцлкиййят дювлят мцлкиййяти, хцсуси мцлкиййят вя бялядиййя мцлкиййяти нювцндя ола биляр.
  3. Мцлкиййятдян инсан вя вятяндаш щцгуглары вя азадлыглары, ъямиййятин вя дювлятин мянафеляри, шяхсиййятин ляйагяти ялейщиня истифадя едиля билмяз.

   Маддя 14. Тябии ещтийатлар

  Тябии ещтийатлар щяр щансы физики вя йа щцгуги шяхслярин щцгугларына вя мянафеляриня хялял эятирмядян Азярбайъан Республикасына мянсубдур.

   Маддя 15. Игтисади инкишаф вя дювлят

  1. Азярбайъан Республикасында игтисадиййатын инкишафы мцхтялиф мцлкиййят нювляриня ясасланараг халгын рифащынын йцксялдилмясиня хидмят едир.
  2. Азярбайъан дювляти базар мцнасибятляри ясасында игтисадиййатын инкишафына шяраит йарадыр, азад сащибкарлыьа тяминат верир, игтисади мцнасибятлярдя инщисарчылыьа вя щагсыз рягабятя йол вермир.

   Маддя 16. Сосиал инкишаф вя дювлят

  1. Азярбайъан дювляти халгын вя щяр бир вятяндашын рифащынын йцксялдилмяси, онун сосиал мцдафияси вя лайигли щяйат сявиййяси гайьысына галыр.
  2. Азярбайъан дювляти мядяниййятин, тящсилин, сящиййянин, елмин, инъясянятин инкишафына йардым эюстярир, юлкянин тябиятини, халгын тарихи, мадди вя мяняви ирсини горуйур.

   Маддя 17. Аиля вя дювлят

  1. Ъямиййятин ясас юзяйи кими аиля дювлятин хцсуси щимайясиндядир.
  2. Ушагларын гайьысына галмаг вя онлары тярбийя етмяк валидейнлярин боръудур. Бу боръун йериня йетирилмясиня дювлят нязарят едир.

  Маддя 18. Дин вя дювлят

  1. Азярбайъан Республикасында дин дювлятдян айрыдыр. Бцтцн дини етигадлар ганун гаршысында бярабярдир.
  2. Инсан ляйагятини алчалдан вя йа инсанпярвярлик принсипляриня зидд олан динлярин йайылмасы вя тяблиьи гадаьандыр.
  3. Дювлят тящсил системи дцнйяви характер дашыйыр.

  Маддя 19. Пул ващиди

  1. Азярбайъан Республикасынын пул ващиди манатдыр.
  2. Пул нишанларынын тядавцля бурахылмасы вя тядавцлдян чыхарылмасы щцгугу йалныз Милли Банка мянсубдур. Азярбайъан Республикасынын Милли Банкы дювлятин мцстясна мцлкиййятиндядир.
  3.  Азярбайъан Республикасынын яразисиндя манатдан башга пул ващидляринин юдяниш васитяси кими ишлядилмяси гадаьандыр.

   Маддя 20. Дювлятин боръларына гойулан мящдудиййятляр

  Азярбайъан дювлятиня гаршы гийама вя йа дювлят чеврилишиня кюмяк мягсяди иля алынмыш борълар Азярбайъан Республикасы тяряфиндян ющдялик кими гябул едиля вя юдяниля билмяз.

   Маддя 21. Дювлят дили

  1. Азярбайъан Республикасынын дювлят дили Азярбайъан дилидир. Азярбайъан Республикасы Азярбайъан дилинин инкишафыны тямин едир.
  2. Азярбайъан Республикасы ящалинин данышдыьы башга диллярин сярбяст ишлядилмясини вя инкишафыны тямин едир

   Маддя 22. Пайтахт

  Азярбайъан Республикасынын пайтахты Бакы шящяридир.

   Маддя 23. Азярбайъан дювлятинин рямзляри

  1. Азярбайъан Республикасынын дювлят рямзляри Азярбайъан Республикасынын Дювлят байраьы, Азярбайъан Республикасынын Дювлят эерби вя Азярбайъан Республикасынын Дювлят щимнидир.
  2. Азярбайъан Республикасынын Дювлят байраьы бярабяр енли цч цфцги золагдан ибарятдир. Йухары золаг мави, орта золаг гырмызы, ашаьы золаг йашыл рянэдядир вя гырмызы золаьын ортасында байраьын щяр ики цзцндя аь рянэли айпара иля сяккизэушяли улдуз тясвир едилмишдир. Байраьын енинин узунлуьуна нисбяти 1:2-дир.
  3. Азярбайъан Республикасы Дювлят байраьынын вя Азярбайъан Республикасы Дювлят эербинин тясвири, Азярбайъан Республикасы Дювлят щимнинин мусигиси вя мятни Конститусийа Гануну иля мцяййян едилир.

  ИКИНЪИ БЮЛМЯ

  ЯСАС ЩЦГУГЛАР, АЗАДЛЫГЛАР ВЯ ВЯЗИФЯЛЯР

  III фясил

  ЯСАС ИНСАН ВЯ ВЯТЯНДАШ ЩЦГУГЛАРЫ  ВЯ АЗАДЛЫГЛАРЫ

   Маддя 24. Инсан вя вятяндаш щцгугларынын вя азадлыгларынын ясас принсипи

  1. Щяр кясин доьулдуьу андан тохунулмаз, позулмаз вя айрылмаз щцгуглары вя азадлыглары вардыр.
  2. Щцгуглар вя азадлыглар щяр кясин ъямиййят вя башга шяхсляр гаршысында мясулиййятини вя вязифялярини дя ящатя едир

  Маддя 25. Бярабярлик щцгугу

  1. Щамы ганун вя мящкямя гаршысында бярабярдир.
  2. Киши иля гадынын ейни щцгуглары вя азадлыглары вардыр.
  3. Дювлят иргиндян, миллиййятиндян, дининдян, дилиндян, ъинсиндян, мяншяйиндян, ямлак вязиййятиндян, гуллуг мювгейиндян, ягидясиндян, сийаси партийалара, щямкарлар иттифагларына вя диэяр иътимаи бирликляря мянсубиййятиндян асылы олмайараг щяр кясин щцгуг вя азадлыгларынын бярабярлийиня тяминат верир. Инсан вя вятяндаш щцгугларыны вя азадлыгларыны ирги, милли, дини, дил, ъинси, мяншяйи, ягидя, сийаси вя сосиал мянсубиййятя эюря мящдудлашдырмаг гадаьандыр.

   Маддя 26. Инсан вя вятяндаш щцгугларынын вя азадлыгларынын мцдафияси

  1. Щяр кясин ганунла гадаьан олунмайан цсул вя васитялярля юз щцгугларыны вя азадлыгларыны мцдафия етмяк щцгугу вардыр.
  2. Дювлят щяр кясин щцгугларынын вя азадлыгларынын мцдафиясиня тяминат верир.

   Маддя 27. Йашамаг щцгугу

  1. Щяр кясин йашамаг щцгугу вардыр.
  2. Дювлятя силащлы басгын заманы дцшмян ясэярляринин юлдцрцлмяси, мящкямянин гануни гцввяйя минмиш щюкмцня ясасян юлцм ъязасынын тятбиги вя ганунла нязярдя тутулмуш диэяр щаллар истисна олмагла, щяр бир шяхсин йашамаг щцгугу тохунулмаздыр.

  III. Мцстясна ъяза тядбири кими юлцм ъязасы, там ляьв едилянядяк, йалныз дювлятя, инсан щяйатына вя саьламлыьына гаршы хцсусиля аьыр ъинайятляря эюря ганунла мцяййян едиля биляр.

  IВ. Ганунла нязярдя тутулмуш зярури мцдафия, сон зярурят, ъинайяткарын йахаланмасы вя тутулмасы, щябсдя оланын щябс йериндян гачмасынын гаршысынын алынмасы, дювлятя гаршы гийамын йатырылмасы вя йа дювлят чеврилишинин гаршысынын алынмасы, фювгяладя вя щярби вязиййят заманы сялащиййятли шяхсин вердийи ямрин йериня йетирилмяси, юлкяйя силащлы басгын едилмяси щаллары истисна олмагла, инсана гаршы силащ ишлядилмясиня йол верилмир.

   Маддя 28. Азадлыг щцгугу

  1. Щяр кясин азадлыг щцгугу вардыр.
  2. Азадлыг щцгугу йалныз ганунла нязярдя тутулмуш гайдада тутулма, щябсяалма вя йа азадлыгдан мящруметмя йолу иля мящдудлашдырыла биляр.

  III. Гануни сурятдя Азярбайъан Республикасынын яразисиндя олан щяр кяс сярбяст щярякят едя биляр, юзцня йашайыш йери сечя биляр вя Азярбайъан Республикасынын яразисиндян кянара эедя биляр.

  IВ. Азярбайъан Республикасы вятяндашынын щяр заман манеясиз юз юлкясиня гайытмаг щцгугу вардыр.

   

  Маддя 29. Мцлкиййят щцгугу

  1. Щяр кясин мцлкиййят щцгугу вардыр.
  2. Мцлкиййятин щеч бир нювцня цстцнлцк верилмир. Мцлкиййят щцгугу, о ъцмлядян, хцсуси мцлкиййят щцгугу ганунла горунур.

  III. Щяр кясин мцлкиййятиндя дашынар вя дашынмаз ямлак ола биляр. Мцлкиййят щцгугу мцлкиййятчинин тякбашына вя йа башгалары иля бирликдя ямлака сащиб олмаг, ямлакдан истифадя етмяк вя онун барясиндя сярянъам вермяк щцгугларындан ибарятдир.

  IВ. Щеч кяс мящкямянин гярары олмадан мцлкиййятиндян мящрум едиля билмяз. Ямлакын там мцсадирясиня йол верилмир. Дювлят ещтийаълары вя йа иътимаи ещтийаълар цчцн мцлкиййятин юзэянинкиляшдирилмясиня йалныз габагъадан онун дяйярини ядалятли юдямяк шярти иля йол вериля биляр.

  В. Дювлят вярясялик щцгугуна тяминат верир.

   

  Маддя 30. Ягли мцлкиййят щцгугу

  1. Щяр кясин ягли мцлкиййят щцгугу вардыр.
  2. Мцяллифлик щцгугу, ихтирачылыг щцгугу вя ягли мцлкиййят щцгугунун башга нювляри ганунла горунур.

   Маддя 31. Тящлцкясиз йашамаг щцгугу

  1. Щяр кясин тящлцкясиз йашамаг щцгугу вардыр.
  2. Ганунда нязярдя тутулмуш щаллар истисна олмагла, шяхсин щяйатына, физики вя мяняви саьламлыьына, мцлкиййятиня, мянзилиня гясд етмяк, она гаршы зор ишлятмяк гадаьандыр.

  Маддя 32. Шяхси тохунулмазлыг щцгугу

  1. Щяр кясин шяхси тохунулмазлыг щцгугу вардыр.
  2. Щяр кясин шяхси вя аиля щяйатынын сиррини сахламаг щцгугу вардыр. Ганунла нязярдя тутулан щаллардан башга шяхси щяйата мцдахиля етмяк гадаьандыр.

  III. Юз разылыьы олмадан кимсянин шяхси щяйаты щаггында мялуматын топланылмасына, сахланылмасына, истифадясиня вя йайылмасына йол верилмир. IВ. Щяр кясин йазышма, телефон данышыглары, почт, телеграф вя диэяр рабитя васитяляри иля ютцрцлян мялуматын сиррини сахламаг щцгугуна дювлят тяминат верир. Бу щцгуг ганунла нязярдя тутулмуш гайдада ъинайятин гаршысыны алмагдан вя йа ъинайят ишинин истинтагы заманы щягигяти цзя чыхармагдан ютрц мящдудлашдырыла биляр.

   Маддя 33. Мянзил тохунулмазлыьы щцгугу

  1. Щяр кясин мянзил тохунулмазлыьы щцгугу вардыр.
  2. Ганунла мцяййян едилмиш щаллар вя йа мящкямя гярары истисна олмагла мянзилдя йашайанларын ирадяси зиддиня щеч кяс мянзиля дахил ола билмяз.

   Маддя 34. Никащ щцгугу

  1. Щяр кясин ганунла нязярдя тутулмуш йаша чатдыгда аиля гурмаг щцгугу вардыр.
  2. Никащ кюнцллц разылыг ясасында баьланылыр. Щеч кяс зорла евляндириля (яря вериля) билмяз.

  III. Никащ вя аиля дювлятин щимайясиндядир. Аналыг, аталыг, ушаглыг ганунла мцщафизя едилир. Дювлят чохушаглы аиляляря йардым эюстярир.

  IВ. Яр иля арвадын щцгуглары бярабярдир. Ушаглара гайьы эюстярмяк, онлары тярбийя етмяк валидейнлярин щям щцгугу, щям дя боръудур.

  В. Валидейнляря щюрмят етмяк, онларын гайьысына галмаг ушагларын боръудур. 18 йашына чатмыш ямяк габилиййятли ушаглар ямяк габиййяти олмайан валидейнлярини сахламаьа борълудурлар.

   Маддя 35. Ямяк щцгугу

  1. Ямяк фярди вя иътимаи рифащын ясасыдыр.
  2. Щяр кясин ямяйя олан габилиййяти ясасында сярбяст сурятдя юзцня фяалиййят нювц, пешя, мяшьуллуг вя иш йери сечмяк щцгугу вардыр.

  III. Щеч кяс зорла ишлядиля билмяз.

  IВ. Ямяк мцгавиляляри сярбяст баьланылыр. Щеч кяс ямяк мцгавиляси баьламаьа мяъбур едиля билмяз.

  В. Мящкямя гярары ясасында шяртляри вя мцддятляри ганунла нязярдя тутулан мяъбури ямяйя ъялб етмяк, щярби хидмят заманы сялащиййятли шяхслярин ямрляринин йериня йетирилмяси иля ялагядар ишлятмяк, фювгяладя вязиййят вя щярби вязиййят заманы вятяндашлара тяляб олунан ишляри эюрдцрмяк щалларына йол верилир.

  ВI. Щяр кясин тящлцкясиз вя саьлам шяраитдя ишлямяк, щеч бир айры-сечкилик гойулмадан юз ишиня эюря дювлятин мцяййянляшдирдийи минимум ямяк щаггы мигдарындан аз олмайан щагг алмаг щцгугу вардыр.

  ВII. Ишсизлярин дювлятдян сосиал мцавинят алмаг щцгугу вардыр.

  ВIII. Дювлят ишсизлийин арадан галдырылмасы цчцн бцтцн имканларындан истифадя едир.

   Маддя 36. Тятил щцгугу

  1. Щяр кясин тякбашына вя йа башгалары иля бирликдя тятил етмяк щцгугу вардыр.
  2. Ямяк мцгавиляси ясасында ишляйянлярин тятил етмяк щцгугу йалныз ганунла нязярдя тутулмуш щалларда мящдудлашдырыла биляр. Азярбайъан Республикасынын Силащлы Гцввяляриндя вя диэяр силащлы бирляшмялярдя хидмят едян щярби гуллугчулар вя мцлки шяхсляр тятил едя билмязляр.

  III. Фярди вя коллектив ямяк мцбащисяляри ганунла мцяййянляшдирилмиш гайдада щялл едилир.

   Маддя 37. Истиращят щцгугу

  1. Щяр кясин истиращят щцгугу вардыр.
  2.  Ямяк мцгавиляси иля ишляйянляря ганунла мцяййян едилмиш, лакин эцндя 8 саатдан артыг олмайан иш эцнц, истиращят вя байрам эцнляри, илдя азы бир дяфя 21 тягвим эцнцндян аз олмайан юдянишли мязуниййят верилмяси тямин едилир.

   Маддя 38. Сосиал тяминат щцгугу

  1. Щяр кясин сосиал тяминат щцгугу вардыр.
  2. Йардыма мющтаъ оланлара кюмяк етмяк илк нювбядя онларын аиля цзвляринин боръудур.
  3. Щяр кяс ганунла мцяййян едилмиш йаш щяддиня чатдыгда, хястялийиня, ялиллийиня, аиля башчысыны итирдийиня, ямяк габилиййятини итирдийиня, ишсизлийя эюря вя ганунла нязярдя тутулмуш диэяр щалларда сосиал тяминат щцгугуна маликдир.
  4.  Тягацдлярин вя сосиал мцавинятлярин минимум мябляьи ганунла мцяййян едилир.
  5. Дювлят хейриййячилик фяалиййятинин, кюнцллц сосиал сыьортанын вя сосиал тяминатын башга нювляринин инкишафы цчцн имканлар йарадыр.

   

  Маддя 39. Саьлам ятраф мцщитдя йашамаг щцгугу

  1. Щяр кясин саьлам ятраф мцщитдя йашамаг щцгугу вардыр.
  2. Щяр кясин ятраф мцщитин ясл вязиййяти щаггында мялумат топламаг вя еколожи щцгугпозма иля ялагядар онун саьламлыьына вя ямлакына вурулмуш зярярин явязини алмаг щцгугу вардыр.

   

  Маддя 40. Мядяниййят щцгугу

  1. Щяр кясин мядяни щяйатда иштирак етмяк, мядяниййят тясисатларындан вя мядяни сярвятлярдян истифадя етмяк щцгугу вардыр.
  2. Щяр кяс тарихи, мядяни вя мяняви ирся щюрмятля йанашмалы, она гайьы эюстярмяли, тарих вя мядяниййят абидялярини горумалыдыр.

   Маддя 41. Саьламлыьын горунмасы щцгугу

  1. Щяр кясин саьламлыьыны горумаг вя тибби йардым алмаг щцгугу вардыр.
  2. Дювлят мцхтялиф мцлкиййят нювляри ясасында фяалиййят эюстярян сящиййянин бцтцн нювляринин инкишафы цчцн зярури тядбирляр эюрцр, санитарийа-епидемиолоэийа саламатлыьына тяминат верир, тибби сыьортанын мцхтялиф нювляри цчцн имканлар йарадыр.

  III. Инсанларын щяйаты вя саьламлыьы цчцн тящлцкя тюрядян фактлары вя щаллары эизлядян вязифяли шяхсляр ганун ясасында мясулиййятя ъялб едилирляр.

   

  Маддя 42. Тящсил щцгугу

  1. Щяр бир вятяндашын тящсил алмаг щцгугу вардыр.
  2. Дювлят пулсуз иъбари цмуми орта тящсил алмаг щцгугуну тямин едир.

  III. Тящсил системиня дювлят тяряфиндян нязарят едилир.

  IВ. Мадди вязиййятиндян асылы олмайараг истедадлы шяхслярин тящсили давам етдирмясиня дювлят зяманят верир.

  В. Дювлят минимум тящсил стандартларыны мцяййян едир.

   

  Маддя 43. Мянзил щцгугу

  1. Щеч кяс йашадыьы мянзилдян ганунсуз мящрум едиля билмяз.
  2. Дювлят йашайыш биналарынын вя евлярин тикинтисиня ряваъ верир, инсанларын мянзил щцгугуну эерчякляшдирмяк цчцн хцсуси тядбирляр эюрцр.

  Маддя 44. Милли мянсубиййят щцгугу

  1. Щяр кясин милли мянсубиййятини горуйуб сахламаг щцгугу вардыр.
  2. Щеч кяс милли мянсубиййятини дяйишдирмяйя мяъбур едиля билмяз.

   Маддя 45. Ана дилиндян истифадя щцгугу

  1. Щяр кясин ана дилиндян истифадя етмяк щцгугу вардыр. Щяр кясин истядийи дилдя тярбийя вя тящсил алмаг, йарадыъылыгла мяшьул олмаг щцгугу вардыр.
  2. Щеч кяс ана дилиндян истифадя щцгугундан мящрум едиля билмяз.

   Маддя 46. Шяряф вя ляйагятин мцдафияси щцгугу

  1. Щяр кясин юз шяряф вя ляйагятини мцдафия етмяк щцгугу вардыр.
  2. Шяхсиййятин ляйагяти дювлят тяряфиндян горунур. Щеч бир щал шяхсиййятин ляйагятинин алчалдылмасына ясас веря билмяз.

  III. Щеч кяся ишэянъя вя язаб вериля билмяз, щеч кяс инсан ляйагятини алчалдан ряфтара вя йа ъязайа мяруз гала билмяз. Юзцнцн кюнцллц разылыьы олмадан щеч кясин цзяриндя тибби, елми вя башга тяърцбяляр апарыла билмяз.

   

  Маддя 47. Фикир вя сюз азадлыьы

  1. Щяр кясин фикир вя сюз азадлыьывардыр.
  2. Щеч кяс юз фикир вя ягидясини ачыгламаьа вя йа фикир вя ягидясиндян дюнмяйя мяъбур едиля билмяз.

  III. Ирги, милли, дини, сосиал ядавят вя дцшмянчилик ойадан тяшвигата вя тяблиьата йол верилмир.

   

  Маддя 48. Виъдан азадлыьы

  1. Щяр кясин виъдан азадлыьы вардыр.
  2. Щяр кясин диня мцнасибятини мцстягил мцяййянляшдирмяк, щяр щансы диня тякбашына вя йа башгалары иля бирликдя етигад етмяк, йахуд щеч бир диня етигад етмямяк, диня мцнасибяти иля баьлы ягидясини ифадя етмяк вя йаймаг щцгугу вардыр.

  III. Дини мярасимлярин йериня йетирилмяси, иътимаи гайданы позмурса вя йа иътимаи яхлага зидд дейилдирся, сярбястдир.

  IВ. Дини етигад вя ягидя щцгуг позунтусуна бяраят газандырмыр.

   Маддя 49. Сярбяст топлашмаг азадлыьы

  1. Щяр кясин башгалары иля бирликдя сярбяст топлашмаг азадлыьы вардыр.
  2. Щяр кясин башгалары иля бирликдя мцвафиг дювлят органларыны габагъадан хябярдар етмякля динъ, силащсыз йыьышмаг, йыьынъаглар, митингляр, нцмайишляр, кцчя йцрцшляри кечирмяк, пикетляр дцзялтмяк щцгугу вардыр.

   

  Маддя 50. Мялумат азадлыьы

  1. Щяр кясин истядийи мялуматы гануни йолла ахтармаг, ялдя етмяк, ютцрмяк, щазырламаг вя йаймаг азадлыьы вардыр.
  2. Кцтляви информасийанын азадлыьына тяминат верилир. Кцтляви информасийа васитяляриндя, о ъцмлядян, мятбуатда дювлят сензурасы гадаьандыр.

   

  Маддя 51. Йарадыъылыг азадлыьы

  1. Щяр кясин йарадыъылыг азадлыьы вардыр.
  2. Дювлят ядяби-бядии, елми-техники вя башга йарадыъылыг нювляринин азад щяйата кечирилмясиня тяминат верир.

   Маддя 52. Вятяндашлыг щцгугу

  Азярбайъан дювлятиня мянсуб олан, онунла сийаси вя щцгуги баьлылыьы, щабеля гаршылыглы щцгуг вя вязифяляри олан шяхс Азярбайъан Республикасынын вятяндашыдыр. Азярбайъан Республикасынын яразисиндя вя йа Азярбайъан Республикасынын вятяндашларындан доьулмуш шяхс Азярбайъан Республикасынын вятяндашыдыр. Валидейнляриндян бири Азярбайъан Республикасынын вятяндашы олан шяхс Азярбайъан Республикасынын вятяндашыдыр.

   Маддя 53. Вятяндашлыг щцгугунун тяминаты

  1. Азярбайъан Республикасынын вятяндашы щеч бир щалда Азярбайъан Республикасы вятяндашлыьындан мящрум едиля билмяз.
  2. Азярбайъан Республикасынын вятяндашы щеч бир щалда Азярбайъан Республикасындан говула вя йа хариъи дювлятя вериля билмяз.

  III. Азярбайъан Республикасы онун яразисиндян кянарда мцвяггяти вя йа даими йашайан Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын щцгуги мцдафиясиня тяминат верир вя онлара щамилик едир.

   Маддя 54. Ъямиййятин вя дювлятин сийаси щяйатында иштирак щцгугу

  1. Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын ъямиййятин вя дювлятин сийаси щяйатында манеясиз иштирак етмяк щцгугу вардыр.
  2. Дювлятя гаршы гийама вя йа дювлят чеврилишиня мцстягил мцгавимят эюстярмяк Азярбайъан Республикасынын щяр бир вятяндашынын щцгугудур.

   Маддя 55. Дювлятин идаря олунмасында иштирак етмяк щцгугу

  1. Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын дювлятин идаря олунмасында иштирак етмяк щцгугу вардыр. Бу щцгугу онлар билаваситя вя йа нцмайяндяляри васитясиля щяйата кечиря билярляр.
  2. Азярбайъан Республикасынын вятяндашлары дювлят органларында гуллуг етмяк имканына маликдирляр. Дювлят органларынын вязифяли шяхсляри Азярбайъан Республикасынын вятяндашлары сырасындан тяйин едилирляр. Яънябиляр вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляр дювлят гуллуьуна ганунла мцяййянляшдирилмиш гайдада гябул едиля билярляр.

   Маддя 56. Сечки щцгугу

  1. Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын дювлят органларына сечмяк вя сечилмяк, щабеля референдумда иштирак етмяк щцгугу вардыр.
  2. Мящкямянин гярары иля фяалиййят габилиййятсизлийи тясдиг олунмуш шяхслярин сечкилярдя, щабеля референдумда иштирак етмяк щцгугу йохдур.

  III. Щярби гуллугчуларын, щакимлярин, дювлят мямурларынын, дин хадимляринин, мящкямянин гануни гцввяйя минмиш щюкмц иля азадлыгдан мящрум едилмиш шяхслярин, бу Конститусийада вя ганунда нязярдя тутулан диэяр шяхслярин сечкилярдя иштирак етмяк щцгугу ганунла мящдудлашдырыла биляр.

   

  Маддя 57. Мцраъият етмяк щцгугу

  1. Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын дювлят органларына шяхсян мцраъият етмяк, щабеля фярди вя коллектив йазылы мцраъиятляр эюндярмяк щцгугу вардыр. Щяр бир мцраъиятя ганунла мцяййян едилмиш гайдада вя мцддятлярдя йазылы ъаваб верилмялидир.
  2. Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын дювлят органларынын вя онларын вязифяли шяхсляринин, сийаси партийаларын, щямкарлар иттифагларынын вя диэяр иътимаи бирликлярин, щабеля айры-айры вятяндашларын фяалиййятини вя йа ишини тянгид етмяк щцгугу вардыр. Тянгидя эюря тягиб гадаьандыр. Тящгир вя бющтан тянгид сайыла билмяз.

   Маддя 58. Бирляшмяк щцгугу

  1. Щяр кясин башгалары иля бирляшмяк щцгугу вардыр.
  2. Щяр кяс истянилян бирлик, о ъцмлядян, сийаси партийа, щямкарлар иттифагы вя диэяр иътимаи бирлик йаратмаг вя йа мювъуд бирлийя дахил олмаг щцгугуна маликдир. Бцтцн бирликлярин сярбяст фяалиййятиня тяминат верилир.

  III. Щеч кяс щяр щансы бирлийя дахил олмаьа вя йа онун цзвлцйцндя галмаьа мяъбур едиля билмяз.

  IВ. Азярбайъан Республикасынын бцтцн яразисиндя вя йа щяр щансы щиссясиндя гануни дювлят щакимиййятини зорла девирмяк мягсяди эцдян бирликляр гадаьандыр. Конститусийаны вя ганунлары позан бирликлярин фяалиййятиня йалныз мящкямя гайдасында хитам вериля биляр.

   Маддя 59. Азад сащибкарлыг щцгугу

  Щяр кяс ганунла нязярдя тутулмуш гайдада юз имканларындан, габилиййятиндян вя ямлакындан сярбяст истифадя едяряк тякбашына вя йа башгалары иля бирликдя азад сащибкарлыг фяалиййяти вя йа ганунла гадаьан едилмямиш диэяр игтисади фяалиййят нювц иля мяшьул ола биляр.

   Маддя 60. Щцгуг вя азадлыгларын мящкямя тяминаты

  1. Щяр кясин щцгуг вя азадлыгларынын мящкямядя мцдафиясиня тяминат верилир.
  2. Щяр кяс дювлят органларынын, сийаси партийаларын, щямкарлар иттифагларынын вя диэяр иътимаи бирликлярин, вязифяли шяхслярин гярар вя щярякятляриндян (йахуд щярякятсизлийиндян) мящкямяйя шикайят едя биляр.

   Маддя 61. Щцгуги йардым алмаг щцгугу

  1. Щяр кясин йцксяк кейфиййятли щцгуги йардым алмаг щцгугу вардыр.
  2. Ганунла нязярдя тутулмуш щалларда щцгуги йардым юдянишсиз, дювлят щесабына эюстярилир.

  III. Щяр бир шяхсин сялащиййятли дювлят органлары тяряфиндян тутулдуьу, щябся алындыьы, ъинайят тюрядилмясиндя иттищам олундуьу андан мцдафиячинин кюмяйиндян истифадя етмяк щцгугу вардыр.

   Маддя 62. Мящкямя аидиййятинин дяйишдирилмясиня йол верилмямяси

  Щяр кясин онун ишиня ганунла мцяййян едилмиш мящкямядя бахылмасы щцгугу вардыр. Шяхсин разылыьы олмадан онун ишиня башга мящкямядя бахылмасына йол верилмир.

   Маддя 63. Тягсирсизлик презумпсийасы

  1. Щяр кясин тягсирсизлик презумпсийасы щцгугу вардыр. Ъинайятин тюрядилмясиндя тягсирляндирилян щяр бир шяхс, онун тягсири ганунла нязярдя тутулан гайдада сцбута йетирилмяйибся вя бу барядя мящкямянин гануни гцввяйя минмиш щюкмц йохдурса, тягсирсиз сайылыр.
  2. Шяхсин тягсирли олдуьуна ясаслы шцбщяляр варса, онун тягсирли билинмясиня йол верилмир.

  III. Ъинайятин тюрядилмясиндя тягсирляндирилян шяхс юзцнцн тягсирсизлийини сцбута йетирмяйя борълу дейилдир.

  IВ. Ядалят мцщакимяси щяйата кечириляркян гануну позмагла ялдя едилмиш сцбутлардан истфифадя олуна билмяз.

  В. Мящкямянин щюкмц олмаса кимся ъинайятдя тягсирли сайыла билмяз.

   

  Маддя 64. Бир ъинайятя эюря тякрарян мящкум етмяйя йол верилмямяси

  Щеч кяс бир ъинайятя эюря тякрарян мящкум едиля билмяз.

   

  Маддя 65. Мящкямяйя тякрар мцраъият щцгугу

  Мящкямянин мящкум етдийи щяр бир шяхсин юз барясиндя чыхарылмыш щюкмя ганунла нязярдя тутулан гайдада йухары мящкямядя йенидян бахылмасы, щабеля юзцнцн яфв едилмяси вя ъязасынын йцнэцлляшдирилмяси щаггында мцраъият етмяк щцгугу вардыр.

   Маддя 66. Гощумларын ялейщиня ифадя вермяйя мяъбур етмяйя йол верилмямяси

  Щеч кяс юзцня, арвадына (яриня), ювладларына, валидейнляриня, гардашына, баъысына гаршы ифадя вермяйя мяъбур  едиля билмяз. Ялейщиня ифадя верилмяси мяъбури олмайан гощумларын там сийащысы ганунла мцяййян едилир.

   

  Маддя 67. Тутулан, щябся алынан вя ъинайят тюрядилмясиндя иттищам едилянлярин щцгуглары

  Сялащиййятли дювлят органларынын тутдуьу, щябся алдыьы, ъинайят тюрядилмясиндя иттищам етдийи щяр бир шяхся дярщал онун щцгуглары билдирилир вя тутулмасынын, щябся алынмасынын вя ъинайят мясулиййятиня ъялб едилмясинин сябябляри изащ едилир.

   

  Маддя 68. Зярярин юдянилмясини тяляб етмяк щцгугу

  1. Ъинайят, щабеля щакимиййятдян суи-истифадя нятиъясиндя зяряр чякмиш шяхсин щцгуглары ганунла горунур. Зяряр чякмиш шяхсин ядалят мцщакимясинин щяйата кечирилмясиндя иштирак етмяк вя она вурулмуш зярярин юдянилмясини тяляб етмяк щцгугу вардыр.
  2. Щяр кясин дювлят органларынын, йахуд онларын вязифяли шяхсляринин гануна зидд щярякятляри вя йа щярякятсизлийи нятиъясиндя вурулмуш зярярин дювлят тяряфиндян юдянилмяси щцгугу вардыр.

   

  Маддя 69. Яънябилярин вя вятяндашлыьы олмайан шяхслярин щцгуглары

  1. Яънябиляр вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляр Азярбайъан Республикасында оларкян, ганунла вя йа Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавиля иля башга щал нязярдя тутулмайыбса, Азярбайъан Республикасынын вятяндашлары иля бярабяр бцтцн щцгуглардан истифадя едя биляр вя бцтцн вязифяляри йериня йетирмялидирляр.
  2. Азярбайъан Республикасы яразисиндя даими йашайан вя йа мцвяггяти галан яънябилярин вя вятяндашлыьы олмайан шяхслярин щцгуг вя азадлыглары йалныз бейнялхалг щцгуг нормаларына вя Азярбайъан Республикасынын ганунларына уйьун олараг мящдудлашдырыла биляр.

   

  Маддя 70. Сийаси сыьынаъаг щцгугу

  1. Щамылыгла гябул едилмиш бейнялхалг щцгуг нормаларына уйьун олараг Азярбайъан Республикасы яънябиляря вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляря сийаси сыьынаъаг верир.
  2. Сийаси ягидясиня эюря, щабеля Азярбайъан Республикасында ъинайят сайылмайан ямяля эюря тягиб едилян шяхслярин башга дювлятя верилмясиня йол верилмир.

   Маддя 71. Инсан вя вятяндаш щцгугларынын вя азадлыгларынын тяминаты

  1. Конститусийада тясбит едилмиш инсан вя вятяндаш щцгугларыны вя азадлыгларыны эюзлямяк вя горумаг ганунвериъилик, иъра вя мящкямя щакимиййяти органларынын боръудур.
  2. Инсан вя вятяндаш щцгугларынын вя азадлыгларынын щяйата кечирилмясини щеч кяс мящдудлашдыра билмяз.

  III. Йалныз мцщарибя, щярби вязиййят вя фювгяладя вязиййят, щабеля сяфярбярлик елан едиляркян инсан вя вятяндаш щцгугларынын вя азадлыгларынын щяйата кечирилмяси Азярбайъан Республикасынын бейнялхалг ющдяликлярини нязяря алмаг шярти иля гисмян вя мцвяггяти мящдудлашдырыла биляр. Щяйата кечирилмяси мящдудлашдырылмыш щцгуг вя азадлыглар щаггында ящалийя габагъадан мялумат верилир.

  IВ. Щеч бир щалда щеч кяс дин, виъдан, фикир вя ягидясини ачыгламаьа мяъбур едиля билмяз вя бунлара эюря тягсирляндириля билмяз.

  В. Бу Конститусийанын щеч бир мцддяасы инсан вя вятяндаш щцгугларынын вя азадлыгларынын ляьвиня йюнялдилмиш мцддяа кими тяфсир едиля билмяз.

  ВI. Азярбайъан Республикасы яразисиндя инсан вя вятяндаш щцгуглары вя азадлыглары бирбаша гцввядядир.

  ВII. Инсан вя вятяндаш щцгугларынын вя азадлыгларынын позулмасы иля ялагядар мцбащисяляри мящкямяляр щялл едир.

  ВIII. Щеч кяс тюрядилдийи заман щцгуг позунтусу сайылмайан ямяля эюря мясулиййят дашымыр. Щцгуг позунтусу тюрядилдикдян сонра йени ганунла бу ъцр щярякятляря эюря мясулиййят арадан галдырылмышса вя йа йцнэцлляшдирилмишся, йени ганун тятбиг едилир.

   IВ фясил

  ВЯТЯНДАШЛАРЫН ЯСАС ВЯЗИФЯЛЯРИ

  Маддя 72. Вятяндашларын вязифяляринин ясасы

  1. Дювлят вя ъямиййят гаршысында щяр бир шяхс онун щцгуг вя азадлыгларындан билаваситя иряли эялян вязифяляр дашыйыр.
  2. Щяр бир шяхс Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына вя ганунларына ямял етмяли, башга шяхслярин щцгуг вя азадлыгларына щюрмят бяслямяли, ганунла мцяййян едилмиш диэяр вязифяляри йериня йетирмялидир.

  III. Гануну билмямяк мясулиййятдян азад етмир.

   

  Маддя 73. Верэиляр вя башга дювлят юдянишляри

  1. Ганунла мцяййян едилмиш верэиляри вя башга дювлят юдянишлярини там щяъмдя вя вахтында юдямяк щяр кясин боръудур.
  2. Щеч кяс ганунла нязярдя тутулмуш ясаслар олмадан вя ганунда эюстярилмиш щяъмдян ялавя верэиляр вя башга дювлят юдянишляри юдямяйя мяъбур едиля билмяз.

   

  Маддя 74. Вятяня сядагят

  1. Вятяня сядагят мцгяддясдир.
  2. Вязифяйя сечилмя вя йа тяйинат йолу иля ганунвериъилик, иъра вя йа мящкямя щакимиййяти органларында ишляйян шяхсляр юз вязифялярини дцрцст вя лайигинъя йериня йетирмямяйя эюря мясулиййят дашыйырлар вя ганунла мцяййян едилмиш щалларда анд ичирляр.

  III. Вязифяйя сечилмя вя йа тяйинат йолу иля ганунвериъилик, иъра вя йа мящкямя щакимиййяти органларында ишляйян, Азярбайъан Республикасы Конститусийасына садиг галаъаьына анд ичмиш шяхс дювлятя гаршы ъинайятдя, о ъцмлядян, дювлятя гаршы гийамда вя йа дювлят чеврилишиндя иттищам едилибся вя бу иттищам ясасында мящкум олунубса, щямин вязифядян эетмиш сайылыр вя бир даща бу вязифяни тута билмяз.

   Маддя 75. Дювлят рямзляриня щюрмят

  Щяр бир вятяндаш Азярбайъан Республикасынын дювлят рямзляриня – байраьы-на, эербиня вя щимниня щюрмят етмялидир.

   Маддя 76. Вятяни мцдафия

  1. Вятяни мцдафия щяр бир вятяндашын боръудур. Ганунла мцяййян едилмиш гайдада вятяндашлар щярби хидмят кечирляр.
  2. Вятяндашларын ягидяси щягиги щярби хидмят кечмяйя зиддирся, ганунла мцяййян едилмиш щалларда щягиги щярби хидмятин алтернатив щярби хидмятля явяз олунмасына йол верилир.

  Маддя 77. Тарих вя мядяниййят абидяляринин горунмасы

  Тарих вя мядяниййят абидялярини горумаг щяр бир шяхсин боръудур.

   Маддя 78. Ятраф мцщитин горунмасы

  Ятраф мцщитин горунмасы щяр бир шяхсин боръудур.

   Маддя 79. Гануна зидд вязифялярин иърасына йол верилмямяси

  Щеч кяс Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына вя йа ганунларына зидд вязифялярин иърасына мяъбур едиля билмяз.

   Маддя 80. Мясулиййят

  Конститусийанын вя ганунларын позулмасы, о ъцмлядян, Конститусийада вя ганунларда нязярдя тутулан щцгуглардан суи-истифадя вя йа вязифялярин йериня йетирилмямяси ганунла мцяййян едилян мясулиййятя сябяб олур.     

   ЦЧЦНЪЦ БЮЛМЯ

  ДЮВЛЯТ ЩАКИМИЙЙЯТИ

  В фясил

  ГАНУНВЕРИЪИЛИК ЩАКИМИЙЙЯТИ   

   Маддя 81. Ганунвериъилик щакимиййятинин щяйата кечирилмяси

  Азярбайъан Республикасында ганунвериъилик щакимиййятини Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси щяйата кечирир.

   Маддя 82. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин сай тяркиби

  Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси 125 депутатдан ибарятдир.

   Маддя 83. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси депутатларынын сечкиляринин ясаслары

  Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутатлары мажоритар сечки системи, цмуми, бярабяр вя бирбаша сечки щцгугу ясасында сярбяст, шяхси вя эизли сясвермя йолу иля сечилирляр.  

   

  Маддя 84. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси чаьырышынын сялащиййят мцддяти

  1. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин щяр чаьырышынын сялащиййят мцддяти 5 илдир.
  2. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин щяр чаьырышынын сечкиляри щяр беш илдян бир нойабр айынын биринъи базар эцнц кечирилир.

  III. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутатларынын сялащиййят мцддяти Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин чаьырышынын сялащиййят мцддяти иля мящдудлашыр.

  IВ. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутатлыьындан чыханларын йериня йени сечкиляр кечирилярся, йени сечилян депутатын сялащиййят мцддяти депутатлыгдан чыханын галан сялащиййят мцддяти иля мящдудлашыр.   

   

  Маддя 85. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутатлыьына намизядляря аид тялябляр

  1. Азярбайъан Республикасынын йашы 25-дян ашаьы олмайан щяр бир вятяндашы ганунла мцяййян едилмиш гайдада Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутаты сечиля биляр.
  2. Икили вятяндашлыьы олан, башга дювлятляр гаршысында ющдялийи олан, иъра вя йа мящкямя щакимиййяти системляриндя гуллуг едян, елми, педагожи вя йарадыъылыг фяалиййяти истисна олмагла, башга юдянишли фяалиййятля мяшьул олан шяхсляр, дин хадимляри, фяалиййят габилиййятсизлийи мящкямя тяряфиндян тясдиг едилян, аьыр ъинайятляря эюря мящкум олунмуш шяхсляр, мящкямянин гануни гцввяйя минмиш щюкмц иля азадлыгдан мящруметмя йерляриндя ъяза чякян шяхсляр Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиня депутат сечиля билмязляр.

   

  Маддя 86. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси депутатларынын сечкиляринин нятиъяляринин йохланылмасы вя тясдиги

  Сечкилярин нятиъяляринин дцзэцнлцйцнц ганунла мцяййян олунмуш гайдада Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси йохлайыр вя тясдиг едир.

   Маддя 87. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси депутатларынын сялащиййятинин битмяси

  1. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси депутатларынын сялащиййятляри Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин йени чаьырышынын илк иълас эцнц битир.
  2. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси депутатлыьындан чыханларын йериня сечкиляр Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин сялащиййят мцддятинин битмясиня 120 эцндян аз мцддят галарса, кечирилмир.

  III. Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси 83 депутатынын сялащиййятляри тясдиг олундугда сялащиййятлидир.  

   Маддя 88. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин сессийалары

  1. Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси щяр ил ики нювбяти йаз вя пайыз сессийаларына йыьылыр.

   Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин 83 депутатынын сялащиййятляри тясдиг едилдикдян сонра Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин илк иъласы щямин эцндян башлайараг бир щяфтядян эеъ олмайараг чаьырылыр.

   Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиня сечкилярдян сонра мартын 10-дяк онун 83 депутатынын сялащиййятляри тясдиг едилмязся, Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин илк иъласынын кечирилмя вахтыны Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси мцяййян едир.

  1. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин нювбядянкянар сессийаларыны Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин сядри Азярбайъан Республикасы Президентинин вя йа Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин 42 депутатынын тяляби ясасында чаьырыр.
  2.  Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин нювбядянкянар сессийасынын эцндялийини мцвафиг олараг онун чаьырылмасыны тяляб едянляр мцяййянляшдирир. Бу эцндяликдяки мясяляляря бахылдыгдан сонра нювбядянкянар сессийанын иши битир.     

   * 24 август 2002 ил тарихдя кечирилмиш цмумхалг сясвермяси (референдум) иля 88-ъи маддянин Ы щиссясинин биринъи абзасында “ики нювбяти сессийайа” сюзляри “ики нювбяти йаз вя пайыз сессийаларына” сюзляри иля, алтынъы абзасында “февралын 1-дяк” сюзляри “мартын 10-дяк” сюзляри иля явяз едилмиш, икинъи, цчцнъц вя дюрдцнъц абзаслар чыхарылмышдыр.

    

  Маддя 89. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси депутатлыьындан мящруметмя вя Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутатларынын сялащиййятляринин итирилмяси

  1. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутаты ашаьыдакы щалларда мандатындан мящрум едилир:

  1) сечкиляр заманы сяслярин дцзэцн щесабланмадыьы ашкар олундугда;

  2) Азярбайъан Республикасы вятяндашлыьындан чыхдыгда вя йа башга дювлятин вятяндашлыьыны гябул етдикдя;

  3) ъинайят тюрятдикдя вя мящкямянин гануни гцввяйя минмиш щюкмц олдугда;

  4) дювлят органларында вязифя тутдугда, дин хадими олдугда, сащибкарлыг, коммерсийа вя башга юдянишли фяалиййятля мяшьул олдугда (елми, педагожи вя йарадыъылыг фяалиййяти истисна олмагла);

  5) юзц имтина етдикдя;

  6) чыхарылмышдыр.

  Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутатлыьындан мящруметмя щаггында гярар ганунла мцяййян едилмиш гайдада гябул едилир.

  II. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутатлары юз сялащиййятлярини даими иъра едя билмядикдя вя ганунда нязярдя тутулмуш диэяр щалларда онларын сялащиййятляри итирилир. Мцвафиг гярарын гябул едилмя гайдасы ганунла мцяййян едилир.

   

  Маддя 90. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутатларынын тохунулмазлыьы

  1. Сялащиййят мцддяти ярзиндя Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси депутатынын шяхсиййяти тохунулмаздыр. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутаты сялащиййят мцддяти ярзиндя ъинайят башында йахаланма щалларындан башга, ъинайят мясулиййятиня ъялб едиля билмяз, тутула билмяз, онун барясиндя мящкямя гайдасында инзибати тянбещ тядбирляри тятбиг едиля билмяз, ахтарыша мяруз гала билмяз, шяхси мцайиня едиля билмяз. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутаты ъинайят башында йахаланарса тутула биляр. Беля олдугда Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутатыны тутан орган бу барядя дярщал Азярбайъан Республикасынын Баш прокуроруна хябяр вермялидир.
  2. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутатынын тохунулмазлыьына йалныз Азярбайъан Республикасы Баш прокурорунун тягдиматына ясасян Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин гярары иля хитам вериля биляр.

   

  * 24 август 2002 ил тарихдя кечирилмиш цмумхалг сясвермяси (референдум) иля 89-ъу маддянин Ы щиссясиндян 6-ъы бянд чыхарылмышдыр.

   

  Маддя 91. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси депутатынын мясулиййятя ъялб олунмасына гойулан гадаьанлар

  Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутатлары Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисиндяки фяалиййятиня, сясвермяйя вя сюйлядийи фикря эюря мясулийятя ъялб олуна билмязляр. Разылыьы олмадан онлардан бу щалларла ялагядар изащат, ифадя тяляб едиля билмяз.

   

  Маддя 92. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин ишинин тяшкили

  Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси юз иш гайдасыны мцяййян едир вя Милли Мяълисин мцвафиг органларыны йарадыр, о ъцмлядян юз сядрини вя онун мцавинлярини сечир, даими вя башга комиссийалар тяшкил едир, Щесаблама палатасы йарадыр.

   

  Маддя 93. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин актлары

  1. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси юз сялащиййятляриня аид мясяляляр цзря Конститусийа ганунлары, ганунлар вя гярарлар гябул едир.
  2. Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиндя Конститусийа ганунлары, ганунлар вя гярарлар бу Конститусийа иля нязярдя тутулмуш гайдада гябул едилир.
  3.  Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутатлары сясвермя щцгугуну шяхсян щяйата кечирирляр.
  4. Ганунларда вя Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин гярарларында иъра щакимиййяти вя мящкямя органларына конкрет тапшырыглар нязярдя тутула билмяз.

   

  Маддя 94. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин мцяййян етдийи цмуми гайдалар

  1. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси ашаьыдакы мясяляляря даир цму-

  ми гайдалар мцяййян едир:

  1) бу Конститусийада тясбит едилмиш инсан вя вятяндаш щцгугларындан вя азадлыгларындан истифадя, бу щцгугларын вя азадлыгларын дювлят тяминаты;

  2) Азярбайъан Республикасы Президентинин сечкиляри;

  3) Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиня сечкиляр вя Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутатларынын статусу; 4) референдум;

  5) мящкямя гурулушу вя щакимлярин статусу; прокурорлуг; вякиллик вя нотариат;

   6) мящкямя иърааты, мящкямя гярарларынын иърасы;

  7) бялядиййяляря сечкиляр вя бялядиййялярин статусу;

  8) фювгяладя вязиййят режими; щярби вязиййят режими;

  9) дювлят тялтифляри;

  10) физики вя щцгуги шяхслярин статусу;

  11) мцлки щцгуг обйектляри;

  12) ягдляр, мцлки мцгавиляляр, нцмайяндялик вя вярясялик;

  13) мцлкиййят щцгугу, о ъцмлядян, дювлят, хцсуси вя бялядиййя мцлкиййятинин щцгуги режими, ягли мцлкиййят щцгугу; диэяр яшйа щцгуглары; ющдялик щцгугу;

  14) аиля мцнасибятляри, о ъцмлядян, щимайячилик вя гяййумлуг;

  15) малиййя фяалиййятинин ясаслары, верэиляр, рцсумлар вя юдянишляр;

  16) ямяк мцнасибятляри вя сосиал тяминат;

  17) ъинайятлярин вя башга щцгуг позунтуларынын мцяййян едилмяси, онларын тюрядилмясиня эюря  mясулиййятин тяйин едилмяси;

  18) мцдафия вя щярби гуллуг;

  19) дювлят гуллуьу;

  20) тящлцкясизлийин ясаслары;

  21) ярази гурулушу; дювлят сярщяди режими;

  22) бейнялхалг мцгавилялярин тясдиги вя ляьви;

  23) рабитя вя няглиййат иши;

  24) статистика, метролоэийа вя стандартлар;

  25) эюмрцк иши;

  26) тиъарят иши вя биржа фяалиййяти;

  27) банк иши, мцщасибат, сыьорта.

  II. Бу маддянин 2, 3, 4-ъц бяндляриндя эюстярилян мясяляляря даир ганунлар 83 сяс чохлуьу иля, галан мясяляляря даир ганунлар ися 63 сяс чохлуьу иля гябул едилир.

  III. Бу маддянин биринъи щиссясиня Конститусийа гануну иля ялавяляр едиля биляр.

   

  Маддя 95. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин щялл етдийи мясяляляр

  1. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин сялащиййятиня ашаьыдакы мясялялярин щялли аиддир:

  1) Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин ишинин тяшкили;

  2) Азярбайъан Республикасы Президентинин тягдиматы иля Азярбайъан Республикасы дипломатик нцмайяндяликляринин тясис едилмяси;

  3) инзибати ярази бюлэцсц;

  4) дювлятлярарасы мцгавилялярин тясдиг вя ляьв едилмяси;

  5) Азярбайъан Республикасы Президентинин тягдиматына ясасян Азярбайъан Республикасы дювлят бцдъясинин тясдиг едилмяси вя онун иърасына нязарят;

  6) Азярбайъан Республикасы Президентинин тягдиматы иля Азярбайъан Республикасынын Инсан щцгуглары цзря мцвяккилинин сечилмяси;

  7) Азярбайъан Республикасы Президентинин тягдиматына ясасян Азярбайъан Республикасынын щярби доктринасынын тясдиги;

  8) бу Конститусийада нязярдя тутулмуш щалларда Азярбайъан Республикасы Президентинин фярманларынын тясдиги;

  9) Азярбайъан Республикасы Президентинин тягдиматына ясасян Азярбайъан Республикасынын Баш назиринин вязифяйя тяйин едилмясиня разылыг верилмяси; 10) Азярбайъан Республикасы Президентинин тягдиматына ясасян Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямяси, Азярбайъан Республикасы Али Мящкямяси вя Азярбайъан Республикасы апеллйасийа мящкямяляри щакимляринин тяйин едилмяси;

  11) Азярбайъан Республикасы Президентинин тягдиматына ясасян Азярбайъан Республикасы Баш прокурорунун вязифяйя тяйин вя вязифядян азад едилмясиня разылыг верилмяси;

  12) Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин тягдиматына ясасян Азярбайъан Республикасы Президентинин импичмент гайдасында вязифядян кянарлашдырылмасы;

  13) Азярбайъан Республикасы Президентинин тягдиматына ясасян щакимлярин вязифядян кянарлашдырылмасы;

  14) Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинетиня етимад мясялясинин щялл едилмяси;

  15) Азярбайъан Республикасы Президентинин тягдиматына ясасян Азярбайъан Республикасы Милли Банкы Идаря Щейяти цзвляринин вязифяйя тяйин вя вязифядян азад едилмяси;

  16) Азярбайъан Республикасы Президентинин тягдиматына ясасян Азярбайъан Республикасы Силащлы Гцввяляринин тяйинаты иля баьлы олмайан вязифялярин иърасына ъялб едилмясиня разылыг верилмяси;

  17) Азярбайъан Республикасы Президентинин мцраъиятиня ясасян мцщарибя елан едилмясиня вя сцлщ баьланмасына разылыг верилмяси;

  18) референдум тяйин едилмяси;

  19) Амнистийа.

  II. Бу маддянин 1–5-ъи бяндляриндя эюстярилян мясяляляря даир 63 сяс чохлуьу иля ганунлар, галан мясяляляря даир ися бу Конститусийада башга гайда нязярдя тутулмайыбса, ейни гайдада гярарлар гябул едилир.

  III. Бу Конститусийада Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисинин сялащиййятляриня аид едилян диэяр мясяляляря даир дя гярарлар гябул едилир.

  IV. Бу маддянин биринъи щиссясиня Конститусийа гануну иля ялавяляр едиля биляр.

   

  Маддя 96. Ганунвериъилик тяшяббцсц щцгугу

  1. Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиндя ганунвериъилик тяшяббцсц щцгугу (ганун лайищялярини вя башга мясяляляри Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин мцзакирясиня тягдиm етмяк щцгугу) Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутатларына, Азярбайъан Республикасынын Президентиня, Азярбайъан Республикасынын Али Мящкямясиня, Азярбайъан Республикасы Прокурорлуьуна вя Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мяълисиня мянсубдур.
  2. Азярбайъан Республикасы Президентинин, Азярбайъан Республикасы Али Мящкямясинин, Азярбайъан Республикасы Прокурорлуьунун вя Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин ганунвериъилик тяшяббцсц гайдасында Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин мцзакирясиня вердийи ганун вя йа гярар лайищяляри мцзакиряйя тягдим олунмуш шякилдя чыхарылыр вя сяся гойулур.
  3. Беля ганун вя йа гярар лайищяляриндя дяйишикликляр ганунвериъилик тяшяббцсц щцгугундан истифадя едян органын разылыьы иля едиля биляр.
  4.  Ганунвериъилик тяшяббцсц гайдасында Азярбайъан Республикасы Президентинин, Азярбайъан Республикасы Али Мящкямясинин, Азярбайъан Республикасы Прокурорлуьунун вя йа Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисиня тягдим етдийи ганун вя йа гярар лайищяляри ики ай ярзиндя сяся гойулур.
  5. Ганун вя йа гярар лайищясини Азярбайъан Республикасынын Президенти, Азярбайъан Республикасынын Али Мящкямяси, Азярбайъан Республикасы Прокурорлуьу вя йа Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мяълиси тяъили елан едился, бу мцддят 20 эцн тяшкил едир.

   Маддя 97. Ганунларын имзаланмаг цчцн тягдим олунмасы мцддяти

  1. Ганунлар гябул едилдийи эцндян 14 эцн мцддятиндя Азярбайъан Республикасынын Президентиня имзаланмаг цчцн тягдим едилир.
  2. Тяъили елан олунан ганун лайищяси Азярбайъан Республикасынын Президентиня имзаланмаг цчцн гябул едилдийи эцндян 24 саат ярзиндя тягдим едилир.

   Маддя 98. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин актларынын гцввяйя минмяси

  Ганунун вя Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин гярарынын юзцндя башга гайда нязярдя тутулмайыбса, ганун вя гярар дяръ едилдийи эцндян гцввяйя минир.

                      VI фясил

  ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИ

   Маддя 99. Иъра щакимиййятинин мянсубиййяти

  Азярбайъан Республикасында иъра щакимиййяти Азярбайъан Республикасынын Президентиня мянсубдур.

   

  Маддя 100. Азярбайъан Республикасынын Президентлийиня намизядляря аид тялябляр

  Йашы отуз бешдян ашаьы олмайан, Азярбайъан Республикасынын яразисиндя 10 илдян артыг даими йашайан, сечкилярдя иштирак етмяк щцгугуна малик олан, о ъцмлядян, аьыр ъинайятя эюря мящкум олунмайан, башга дювлятляр гаршысында ющдялийи олмайан, али тящсилли, икили вятяндашлыьы олмайан Азярбайъан Республикасынын вятяндашы Азярбайъан Республикасынын Президенти сечиля биляр.

   Маддя 101. Азярбайъан Республикасы Президенти сечкиляринин ясаслары

  1. Азярбайъан Республикасынын Президенти цмуми, бярабяр вя бирбаша сечки щцгугу ясасында, сярбяст, шяхси вя эизли сясвермя йолу иля 5 ил мцддятиня сечилир.
  2. Азярбайъан Республикасынын Президенти сясвермядя иштирак едянлярин йарысындан чохунун сяс чохлуьу иля сечилир.
  3.  Бу сяс чохлуьу сясвермянин биринъи дюврясиндя топланмайыбса, сясвермя эцнцндян сонра икинъи базар эцнц сясвермянин икинъи дювряси кечирилир. Икинъи дюврядя анъаг биринъи дюврядя ян чох сяс топламыш ики намизяд, йахуд ян чох сяс топламыш вя юз намизядлийини эери эютцрмцш намизядлярдян сонра эялян ики намизяд иштирак едир.
  4. IСясвермянин икинъи дюврясиндя сяс чохлуьу топлайан намизяд Азярбайъан Республикасынын Президенти сечилмиш сайылыр.
  5.  Щеч кяс ики дяфядян артыг тякрарян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечиля билмяз.
  6. Бу маддянин тятбиги гайдасы ганунла мцяййян едилир.

   Маддя 102. Азярбайъан Республикасы Президенти сечкиляринин йекунлары

  Азярбайъан Республикасы Президенти сечкиляринин йекунлары щаггында мялуматы сясвермя эцнцндян сонра 14 эцн ярзиндя Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси рясмян елан едир.

   Маддя 103. Азярбайъан Республикасынын Президенти сечилмиш шяхсин анды

  1. Азярбайъан Республикасынын Президенти сечилмиш шяхс Азярбайъан Республикасы Президенти сечкиляринин йекунлары щаггында мялуматын елан олундуьу эцндян башлайараг 3 эцн ярзиндя Конститусийа Мящкямяси щакимляринин иштиракы иля беля бир анд ичир: “Азярбайъан Республикасы Президентинин сялащиййятлярини щяйата кечиряркян Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына ямял едяъяйимя, дювлятин мцстягиллийини вя ярази бцтювлцйцнц горуйаъаьыма, халга ляйагятля хидмят едяъяйимя анд ичирям”.
  2. Анд ичдийи эцндян Азярбайъан Республикасынын Президенти юз сялащиййятляринин иърасына башламыш сайылыр.

  Маддя 104. Азярбайъан Республикасы Президентинин юз сялащиййятлярини даими иъра едя билмямяси

  1. Азярбайъан Республикасынын Президенти истефа вердикдя, сящщятиня эюря юз сялащиййятлярини иъра етмяк габилиййятини тамамиля итирдикдя, бу Конститусийа иля нязярдя тутулмуш щалларда вя гайдада вязифясиндян кянарлашдырылдыгда вахтындан яввял вязифядян эетмиш сайылыр.
  2. Азярбайъан Республикасынын Президенти истефа вердикдя онун истефа яризяси Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямясиня тягдим олунур. Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси истефа яризясини Азярбайъан Республикасы Президентинин юзцнцн вердийиня ямин олдуьу тягдирдя Азярбайъан Республикасы Президентинин истефасынын гябул олунмасы щаггында гярар гябул едир. Щямин андан Азярбайъан Республикасынын Президенти истефа вердийиня эюря вязифядян эетмиш сайылыр.
  3.  Азярбайъан Республикасы Президентинин сящщятиня эюря юз сялащиййятлярини иъра етмяк габилиййятини тамамиля итирдийи барядя мялумат верилдикдя Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси бу фактын айдынлашдырылмасы цчцн Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямясиня мцраъият едир. Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси бу барядя гярары щакимлярин 6 сяс чохлуьу иля гябул едир. Яэяр Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси бу факты тясдиг етмязся, мясяля бунунла битмиш сайылыр.

   

  Маддя 105. Азярбайъан Республикасынын Президенти вязифядян эетдикдя онун сялащиййятляринин иърасы

  1. Азярбайъан Республикасынын Президенти вахтындан яввял вязифядян эетдикдя цч ай ярзиндя нювбядянкянар Азярбайъан Республикасынын Президенти сечкиляри кечирилир. Бу щалда Азярбайъан Республикасынын йени Президенти сечилянядяк Азярбайъан Республикасы Президентинин сялащиййятлярини Азярбайъан Республикасынын Баш назири иъра едир.
  2. Бу мцддят ярзиндя Азярбайъан Республикасы Президентинин сялащиййятлярини иъра едян Азярбайъан Республикасынын Баш назири истефа вердикдя, сящщятиня эюря юз сялащиййятлярини иъра етмяк габилиййятини тамамиля итирдикдя Азярбайъан Республикасы Президентинин сялащиййятлярини Азярбайъан Республи-асы Милли Мяълисинин сядри иъра едир.
  3. Бу маддянин икинъи щиссясиндя эюстярилян сябябляря эюря Азярбайъан Республикасы Президентинин сялащиййятлярини Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси сядринин иъра етмяси мцмкцн олмадыгда Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси Азярбайъан Республикасы Президентинин сялащиййятляринин башга вязифяли шяхс тяряфиндян иърасы щаггында гярар гябул едир.

   

  Маддя 106. Азярбайъан Республикасы Президентинин тохунулмазлыьы

  Азярбайъан Республикасынын Президенти тохунулмазлыг щцгугуна маликдир. Азярбайъан Республикасы Президентинин шяряф вя ляйагяти ганунла горунур.

   

  Маддя 107. Азярбайъан Республикасы Президентинин вязифядян кянарлашдырылмасы

  1. Азярбайъан Республикасы Президентинин вязифядян кянарлашдырылмасы тяшяббцсц Азярбайъан Республикасынын Президенти аьыр ъинайят тюрятдикдя Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин тяшяббцсц иля Азярбайъан Республикасы Али Мящкямясинин 30 эцн мцддятиндя верилян ряйи ясасында Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси гаршысында иряли сцрцля биляр.
  2. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутатларынын 95 сяс чохлуьу иля гябул олунмуш гярар ясасында Азярбайъан Республикасынын Президенти вязифядян кянарлашдырыла биляр. Бу гярары Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин сядри имзалайыр. Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси щямин гярарын имзаланмасына бир щяфтя ярзиндя тяряфдар чыхмазса, гярар гцввяйя минмир.
  3. Азярбайъан Республикасы Президентинин вязифядян кянарлашдырылмасы щаггында гярар Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиня мцраъият етдийи эцндян башлайараг 2 ай ярзиндя гябул олунмалыдыр. Бу мцддятдя эюстярилян гярар гябул едилмяся, Азярбайъан Республикасынын Президентиня гаршы иряли сцрцлмцш иттищам рядд едилмиш сайылыр.

   

  Маддя 108. Азярбайъан Республикасы Президентинин тяминаты

  Азярбайъан Республикасынын Президенти вя онун аиляси дювлят щесабына тямин едилир. Азярбайъан Республикасы Президентинин вя онун аилясинин тящлцкясизлийини хцсуси мцщафизя хидмятляри тямин едир.

   

  Маддя 109. Азярбайъан Республикасы Президентинин сялащиййятляри

  Азярбайъан Республикасынын Президенти:

  1) Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиня сечкиляри тяйин едир;

  2) Азярбайъан Республикасынын дювлят бцдъясини Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин тясдигиня тягдим едир;

  3) дювлят игтисади вя сосиал програмларыны тясдиг едир;

  4) Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин разылыьы иля Азярбайъан Республикасынын Баш назирини вязифяйя тяйин едир; Азярбайъан Республикасынын Баш назирини вязифядян азад едир;

  5) Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин цзвлярини вязифяйя тяйин вя вязифядян азад едир; зярури щалларда Азярбайъан Республикасы Назирля Кабинетинин иъласларына сядрлик едир;

  6) Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин истефасы щаггында гярар гябул едир;

  7) Азярбайъан Республикасынын дювлят бцдъясиндя иъра щакимиййяти цчцн нязярдя тутулмуш хяръляр чярчивясиндя мяркязи вя йерли иъра щакимиййяти органлары йарадыр;

  8) Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин вя Нахчыван Мухтар Республикасы Назирляр Кабинетинин гярар вя сярянъамларыны, мяркязи вя йерли иъра щакимиййяти органларынын актларыны ляьв едир;

  9) Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси, Азярбайъан Республикасынын Али Мящкямяси вя Азярбайъан Республикасынын апеллйасийа мящкямяляри щакимляринин вязифяйя тяйин едилмяси щаггында Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиня тягдиматлар верир; Азярбайъан Республикасынын

  диэяр мящкямяляринин щакимлярини вязифяйя тяйин едир; Азярбайъан Республикасынын Баш прокуроруну Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин разылыьы иля вязифяйя тяйин вя вязифядян азад едир;

  10) Азярбайъан Республикасы Милли Банкы Идаря Щейяти цзвляринин вязифяйя тяйин вя вязифядян азад едилмяси барядя Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиня тягдимат верир;

  11) Азярбайъан Республикасынын щярби доктринасыны Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин тясдигиня верир;

  12) Азярбайъан Республикасы Силащлы Гцввяляринин али команда щейятини вязифяйя тяйин вя вязифядян азад едир;

  13) Азярбайъан Республикасы Президентинин Иъра Апаратыны тяшкил едир вя онун рящбярини тяйин едир;

  14) Азярбайъан Республикасынын Инсан щцгуглары цзря мцвяккилинин сечилмяси щаггында Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисиня тягдимат верир; 15) Азярбайъан Республикасынын хариъи юлкялярдя вя бейнялхалг тяшкилатларда дипломатик нцмайяндяликляринин тясис едилмяси щаггында Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисиня тягдимат верир, Азярбайъан Республикасынын хариъи юлкялярдя вя бейнялхалг тяшкилатларда дипломатик нцмайяндялярини тяйин едир вя эери чаьырыр;

  15) Азярбайъан Республикасынын хариъи юлкялярдя вя бейнялхалг тяшкилатларда дипломатик нцмайяндяликляринин тясис едилмяси щаггында Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисиня тягдимат верир, Азярбайъан Республикасынын хариъи юлкялярдя вя бейнялхалг тяшкилатларда дипломатик нцмайяндялярини тяйин едир вя эери чаьырыр;

  16) хариъи дювлятлярин дипломатик нцмайяндяляринин етимаднамя вя ювдятнамялярини гябул едир;

  17) дювлятлярарасы вя щюкумятлярарасы бейнялхалг мцгавиляляр баьлайыр, дювлятлярарасы бейнялхалг мцгавиляляри тясдиг вя ляьв олунмаг цчцн Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиня тягдим едир; тясдигнамяляри имзалайыр;

  18) референдум тяйин едир;

  19) ганунлары имзалайыр вя дяръ едир;

  20) вятяндашлыг мясялялярини щялл едир;

  21) сийаси сыьынаъаг верилмяси мясялялярини щялл едир;

  22) яфв едир;

  23) дювлят тялтифляри иля тялтиф едир;

  24) али щярби вя али хцсуси рцтбялярверир;

  25) цмуми вя гисмян сяфярбярлик елан едир, щабеля сяфярбярлик цзря чаьырыланлары тярхис едир;

  26) Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын мцддятли щярби хидмятя чаьырылмасы вя мцддятли щярби хидмятдя олан щярби гуллугчуларын ещтийата бурахылмасы барядя гярарлар гябул едир;

  27) Азярбайъан Республикасынын Тящлцкясизлик Шурасыны йарадыр;

  28) Азярбайъан Республикасы Силащлы Гцввяляринин тяйинаты иля баьлы олмайан вязифялярин иърасына ъялб едилмясиня разылыг верилмяси барядя Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиня тягдимат верир;

  29) фювгяладя вя щярби вязиййят елан едир;

  30) Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин разылыьы иля мцщарибя елан едир вя сцлщ баьлайыр;

  31) Азярбайъан Республикасынын дювлят бцдъясиндя бу мягсядляр цчцн нязярдя тутулмуш хяръляр чярчивясиндя хцсуси мцщафизя хидмятляри йарадыр;

  32) бу Конститусийа иля Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин вя мящкямя органларынын сялащиййятляриня аид едилмяйян диэяр мясяляляри иъра гайдасында щялл едир.

   

  Маддя 110. Ганунларын имзаланмасы

  1. Азярбайъан Республикасынын Президенти ганунлары она тягдим олунмуш эцндян башлайараг 56 эцн ярзиндя имзалайыр. Ганун Азярбайъан Республикасы Президентинин етиразыны доьурурса, о, гануну имзаламайыб юз етиразлары иля бирликдя эюстярилян мцддят ярзиндя Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиня гайтара биляр.
  2. Конститусийа ганунлары Азярбайъан Республикасынын Президенти тяряфиндян имзаланмазса, гцввяйя минмир.

  Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси 83 сяс чохлуьу иля гябул едилян ганунлары 95 сяс чохлуьу иля, 63 сяс чохлуьу иля гябул едилян ганунлары ися 83 сяс чохлуьу иля йенидян гябул едярся, беля ганунлар тякрар сясвермядян сонра гцввяйя минир.

   

  Маддя 111. Щярби вязиййят елан едилмяси

  Азярбайъан Республикасынын Президенти Азярбайъан Республикасы яразисинин мцяййян щиссяси фактик ишьал олундугда, хариъи дювлят вя йа дювлятляр Азярбайъан Республикасына мцщарибя елан етдикдя, Азярбайъан Республикасына гаршы реал силащлы щцъум тящлцкяси йарандыгда, Азярбайъан Республикасынын яразиси блокадайа алындыгда, щабеля блокада цчцн реал тящлцкя олдугда Азярбайъан Республикасынын бцтцн яразисиндя вя йа айры-айры йерляриндя щярби вязиййят елан едир вя бу барядя гябул етдийи фярманы 24 саат мцддятиндя Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин тясдигиня верир.

   

  Маддя 112. Фювгяладя вязиййят тятбиг едилмяси

  Азярбайъан Республикасынын Президенти тябии фялакятляр, епидемийалар, епизоотийалар, бюйцк еколожи вя башга гязалар баш вердикдя, щабеля Азярбайъан Республикасынын ярази бцтювлцйцнцн позулмасына, дювлятя гаршы гийама вя йа дювлят чеврилишиня йюнялдилян щярякятляр едилдикдя, зоракылыгла мцшайият олунан кцтляви иьтишашлар йарандыгда, вятяндашларын щяйаты вя тящлцкясизлийи, йахуд дювлят тясисатларынын нормал фяалиййяти цчцн горху тюрядян диэяр мцнагишяляр мейдана эялдикдя Азярбайъан Республикасынын айры-айры йерляриндя фювгяладя вязиййят тятбиг едир вя бу барядя гябул етдийи фярманы 24 саат мцддятиндя Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин тясдигиня верир.

   

  Маддя 113. Азярбайъан Республикасы Президентинин актлары

  Ы. Цмуми гайдалар мцяййян етдикдя Азярбайъан Республикасынын Президенти фярманлар, башга мясяляляр барясиндя ися сярянъамлар гябул едир.

  ЫЫ. Азярбайъан Республикасы Президентинин фярман вя сярянъамларында башга гайда нязярдя тутулмайыбса, онлар дяръ едилдийи эцндян гцввяйя минир.

   

  Маддя 114. Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин статусу

  Ы. Азярбайъан Республикасынын Президенти иъра сялащиййятляринин щяйата кечирилмясинин тяшкили мягсядиля Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинетини йарадыр.

  ЫЫ. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети Азярбайъан Республикасы Президентинин йухары иъра органыдыр.

  ЫЫЫ. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети Азярбайъан Республикасынын Президентиня табедир вя онун гаршысында ъавабдещдир.

  ЫВ. Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин иш гайдасыны Азярбайъан Республикасынын Президенти мцяййянляшдирир.

   

  Маддя 115. Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин тяркиби

  Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин тяркибиня Азярбайъан Республикасынын Баш назири, онун мцавинляри, назирляр вя башга мяркязи иъра щакимиййяти органларынын рящбярляри дахилдирляр.

   

  Маддя 116. Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин истефасы

  Йени сечилмиш Азярбайъан Республикасынын Президенти вязифясини тутдуьу вя сялащиййятлярини иъра етмяйя башладыьы эцн Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети Азярбайъан Республикасы Президентиня истефа верир.

   

  Маддя 117. Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин иъласлары

  Азярбайъан Республикасы Назирляр кабинетинин иъласларына бир гайда олараг Азярбайъан Республикасынын Баш назири сядрлик едир.

   

  Маддя 118. Азярбайъан Республикасы Баш назиринин тяйин едилмяси гайдасы

  Ы. Азярбайъан Республикасынын Баш назирини Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин разылыьы иля Азярбайъан Республикасынын Президенти тяйин едир.

  ЫЫ. Азярбайъан Республикасынын Баш назири вязифясиня намизядлик щаггында тяклифи Азярбайъан Республикасынын Президенти онун юз вязифяляринин иърасына башладыьы эцндян бир ай вя йа Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин истефа вердийи эцндян ики щяфтя мцддятиндян эеъ олмайараг Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин мцзакирясиня тягдим едир.

  ЫЫЫ. Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси Азярбайъан Республикасынын Баш назири вязифясиня намизядлик щаггында гярары щямин намизядлийин тягдим едилдийи эцндян бир щяфтядян эеъ олмайараг гябул едир. Эюстярилян гайда позуларса вя йа Азярбайъан Республикасы Президентинин тягдим етдийи намизядлярин Азярбайъан Республикасынын Баш назири вязифясиня тяйин олунмасына цч дяфя разылыг верилмязся, Азярбайъан Республикасынын Президенти Азярбайъан Республикасынын Баш назирини Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин разылыьы олмадан тяйин едя биляр.

   

  Маддя 119. Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин сялащиййятляри

  Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети: – Азярбайъан Республикасы дювлят бцдъясинин лайищясини щазырлайыб Азярбайъан Республикасынын Президентиня тягдим едир;

  – Азярбайъан Республикасы дювлят бцдъясинин иърасыны тямин едир; – малиййя-кредит вя пул сийасятинин

  щяйата кечирилмясини тямин едир; – дювлят игтисади програмларынын щяйата кечирилмясини тямин едир;

  – дювлят сосиал тяминат програмларынын щяйата кечирилмясини тямин едир; – назирликляря вя диэяр мяркязи иъра щакимиййяти органларына рящбярлик едир, онларын актларыны ляьв едир; – Азярбайъан Республикасы Президентинин онун сялащиййятляриня аид етдийи диэяр мясяляляри щялл едир.

   

  Маддя 120. Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин актлары

  Ы. Цмуми гайдалар мцяййян етдикдя Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети гярарлар, башга мясяляляр цзря сярянъамлар гябул едир.

  ЫЫ. Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин гярар вя сярянъамларында башга гайда нязярдя тутулмайыбса, онлар дяръ едилдийи эцндян гцввяйя минир.

   

  Маддя 121. Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин цзвлцйцня намизядляря даир тялябляр

    Ы. Азярбайъан Республикасынын Баш назири вязифясиня йашы 30-дан ашаьы олмайан, сечкилярдя иштирак етмяк щцгугуна малик, али тящсилли, башга дювлят гаршысында ющдялийи олмайан Азярбайъан Республикасы вятяндашы тяйин едилир.

  ЫЫ. Азярбайъан Республикасы Баш назиринин мцавини, назир, диэяр мяркязи иъра щакимиййяти органынын рящбяри вязифясиня йашы 25-дян ашаьы олмайан, сечкилярдя иштирак етмяк щцгугуна малик, али тящсилли, башга дювлят гаршысында ющдялийи олмайан Азярбайъан Республикасы вятяндашы тяйин едилир. лярдя иштирак етмяк щцгугуна малик, али тящсилли, башга дювлят гаршысында ющдялийи олмайан Азярбайъан Республикасы вятяндашы тяйин едилир.

   

  Маддя 122. Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин цзвляриня аид тялябляр

  Азярбайъан Республикасынын Баш назири, онун мцавинляри, назирляр, диэяр мяркязи иъра щакимиййяти органларынын рящбярляри щеч бир башга сечкили вя йа тяйинатлы вязифя тута билмязляр, елми, педагожи вя йарадыъылыг фяалиййятиндян башга щеч бир сащибкарлыг, коммерсийа вя диэяр юдянишли фяалиййятля мяшьул ола билмязляр, вязифя маашындан, щабеля елми, педагожи вя йарадыъылыг фяалиййятиня эюря алдыьы вясаитдян башга мяваъиб ала билмязляр.

   

  Маддя 123. Азярбайъан Республикасы Баш назиринин тохунулмазлыьы

  Ы. Сялащиййят мцддяти ярзиндя Азярбайъан Республикасы Баш назиринин шяхсиййяти тохунулмаздыр.

  ЫЫ. Азярбайъан Республикасынын Баш назири ъинайят башында йахаланма щалларындан башга тутула билмяз, ъинайят мясулиййятиня ъялб едиля билмяз, онун барясиндя мящкямя гайдасында инзибати тянбещ тядбирляри тятбиг едиля билмяз, ахтарыша мяруз гала билмяз, шяхси мцайиня едиля билмяз.

  ЫЫЫ. Азярбайъан Республикасынын Баш назири ъинайят башында йахаланарса тутула биляр. Беля олдугда ону тутан орган бу барядя дярщал Азярбайъан Республикасынын Баш прокуроруна хябяр вермялидир.

  ЫВ. Азярбайъан Республикасы Баш назиринин тохунулмазлыьына йалныз Баш прокурорун тягдиматына ясасян Азярбайъан Республикасынын Президенти тяряфиндян хитам вериля биляр.

   

  Маддя 124. Йерлярдя иъра щакимиййяти

  Ы. Йерлярдя иъра щакимиййятини йерли иъра щакимиййятляринин башчылары щяйата кечирирляр.

  ЫЫ. Иъра щакимиййяти башчыларыны  Азярбайъан Республикасынын Президенти вязифяйя тяйин вя вязифядян азад едир.

  ЫЫЫ. Йерли иъра щакимиййятляринин сялащиййятлярини Азярбайъан Республикасынын Президенти мцяййян едир.

   

  ВЫЫ фясил

  МЯЩКЯМЯ ЩАКИМИЙЙЯТИ

   Маддя 125. Мящкямя щакимиййятинин щяйата кечирилмяси

  Ы. Азярбайъан Республикасында мящкямя щакимиййятини ядалят мцщакимяси йолу иля йалныз мящкямяляр щяйата кечирирляр.

  ЫЫ. Мящкямя щакимиййятини Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси, Азярбайъан Республикасынын Али Мящкямяси, Азярбайъан Республикасынын апеллйасийа мящкямяляри, Азярбайъан Республикасынын цмуми мящкямяляри вя диэяр ихтисаслашдырылмыш мящкямяляри щяйата кечирирляр.

  ЫЫЫ. Мящкямя щакимиййяти Конститусийа, мцлки вя ъинайят мящкямя иърааты васитясиля вя ганунла нязярдя тутулмуш диэяр васитяляр иля щяйата кечирилир.

  ЫВ. Ъинайят мящкямя иъраатында Азярбайъан Республикасынын Прокурорлуьу вя мцдафия тяряфи иштирак едир.

  В. Мящкямя гурулушу вя мящкямя иърааты гайдасы ганунла мцяййян олунур.

  ВЫ. Мящкямялярин сялащиййятляринин дяйишдирилмяси мягсядиля мцяййян олунмамыш щцгуги цсулларын тятбиг едилмяси вя фювгяладя мящкямялярин йарадылмасы гадаьандыр.

   Маддя 126. Щакимлийя намизядляря аид тялябляр

  Ы. Йашы 30-дан ашаьы олмайан, сечкилярдя иштирак етмяк щцгугуна малик олан, али щцгуг тящсилли вя щцгугшцнас ихтисасы цзря 5 илдян артыг ишляйян Азярбайъан Республикасы вятяндашлары щаким ола билярляр.

  ЫЫ. Щакимляр щеч бир башга сечкили вя тяйинатлы вязифя тута билмязляр, елми, педагожи вя йарадыъылыг фяалиййятиндян башга щеч бир сащибкарлыг, коммерсийа вя диэяр юдянишли фяалиййятля мяшьул ола билмязляр, сийаси фяалиййятля мяшьул ола билмяз вя сийаси партийалара цзв ола билмязляр, вязифя маашындан, щабеля елми, педагожи вя йарадыъылыг фяалиййятиня эюря алдыьы вясаитдян башга мяваъиб ала билмязляр.

  Маддя 127. Щакимлярин мцстягиллийи, ядалят мцщакимясинин щяйата кечирилмясинин ясас принсипляри вя шяртляри

  Ы. Щакимляр мцстягилдир, йалныз Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына вя ганунларына табедирляр вя сялащиййятляри мцддятиндя дяйишилмяздирляр.

  ЫЫ. Щакимляр ишляря гярязсиз, ядалятля, тяряфлярин щцгуг бярабярлийиня, фактлара ясасян вя гануна мцвафиг бахырлар.

  ЫЫЫ. Щяр щансы бир шяхс тяряфиндян вя щяр щансы бир сябябдян билаваситя, йахуд долайы йолла мящкямя иъраатына мящдудиййят гойулмасы, гануна зидд тясир, щядя вя мцдахиля едилмяси йолверилмяздир.

  ЫВ. Ядалят мцщакимяси вятяндашларын ганун вя мящкямя гаршысында бярабярлийи ясасында щяйата кечирилир.

  В. Бцтцн мящкямялярдя ишляр ачыг апарылыр. Ишя гапалы иъласда бахылмасына йалныз о щалда иъазя верилир ки, мящкямя ачыг иъраатын дювлят, пешя вя коммерсийа сирринин ачылмасына сябяб олаъаьыны эцман едир, йа да вятяндашларын шяхси вя аиля щяйатынын мяхфилийини горумаг зярурятинин мювъудлуьуну мцяййян едир.

  ВЫ. Ганунда нязярдя тутулмуш щаллар истисна олмагла ъинайят ишляринин гийаби мящкямя иъраатына йол верилмир.

  ВЫЫ. Мящкямя иърааты чякишмя принсипи ясасында щяйата кечирилир.

  ВЫЫЫ. Мящкямя иъраатынын истянилян мярщялясиндя щяр кясин мцдафия щцгугу тямин олунур.

  ЫХ. Ядалят мцщакимяси тягсирсизлик презумпсийасына ясасланыр.

  Х. Азярбайъан Республикасында мящкямя иърааты Азярбайъан Республикасынын дювлят дилиндя вя йа мцвафиг йерин ящалисинин чохлуг тяшкил едян щиссясинин дилиндя апарылыр. Ишин иштиракчысы олуб мящкямя иъраатынын апарылдыьы дили билмяйян шяхслярин ишин материаллары иля там таныш олмаг, мящкямядя тяръцмячи васитясиля иштирак етмяк вя мящкямядя ана дилиндя чыхыш етмяк щцгугу тямин едилир.

   Маддя 128. Щакимлярин тохунулмазлыьы

  Ы. Щакимляр тохунулмаздырлар.

  ЫЫ. Щаким ъинайят мясулиййятиня йалныз ганунда нязярдя тутулан гайдада ъялб олуна биляр.

  ЫЫЫ. Щакимлярин сялащиййятляриня йалныз ганунда нязярдя тутулмуш ясаслара вя гайдалара мцвафиг сурятдя хитам вериля биляр.

  ЫВ. Щакимлярин вязифядян кянарлашдырылмасы тяшяббцсцнц щакимляр ъинайят тюрятдикдя Азярбайъан Республикасынын Президенти Азярбайъан Республикасы Али Мящкямясинин ряйи ясасында Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси гаршысында иряли сцря биляр. Мцвафиг ряйи Азярбайъан Республикасынын Али Мящкямяси Азярбайъан Республикасы Президентинин сорьусундан сонра 30 эцн мцддятиндя тягдим етмялидир.

  В. Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси, Азярбайъан Республикасынын Али Мящкямяси вя Азярбайъан Республикасынын Апеллйасийа Мящкямяси щакимляринин ишдян кянарлашдырылмасы щаггында гярар Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиндя 83 сяс чохлуьу иля гябул едилир; башга щакимлярин ишдян кянарлашдырылмасы щаггында гярар Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиндя 63 сяс чохлуьу иля гябул едилир.

   

  Маддя 129. Мящкямя гярарлары вя онларын иърасы

  Мящкямянин гябул етдийи гярарлар дювлятин адындан чыхарылыр вя онларын иърасы мяъбуридир.

   

  Маддя 130. Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси

  Ы. Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси 9 щакимдян ибарятдир.

  ЫЫ. Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин щакимлярини Азярбайъан Республикасы Президентинин тягдиматы иля Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси тяйин едир.

  ЫЫЫ. Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси Азярбайъан Республикасы Президентинин, Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин, Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин, Азярбайъан Республикасы Али Мящкямясинин, Азярбайъан Республикасы Прокурорлуьунун, Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин сорьусу ясасында ашаьыдакы мясяляляри щялл едир:

  1) Азярбайъан Республикасы ганунларынын, Азярбайъан Республикасы Президентинин фярман вя сярянъамларынын, Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин гярарларынын, Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин гярар вя сярянъамларынын, мяркязи иъра щакимиййяти органларынын норматив-щцгуги актларынын Азярбайъан Республикасы Конститусийасына уйьунлуьу;

  2) Азярбайъан Республикасы Президентинин фярманларынын, Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарларынын, мяркязи иъра щакимиййяти органларынын норматив-щцгуги актларынын Азярбайъан Республикасы ганунларына уйьунлуьу;

  3) Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарларынын, мяркязи иъра щакимиййяти органларынын норматив-щцгуги актларынын Азярбайъан Республикасы Президентинин фярманларына уйьунлуьу;

  4) Азярбайъан Республикасы Али Мящкямясинин гярарларынын ганунда нязярдя тутулмуш щалларда Азярбайъан Республикасы Конститусийасына вя ганунларына уйьунлуьу;

  5) бялядиййя актларынын Азярбайъан Республикасы Конститусийасына, Азярбайъан Республикасы ганунларына, Азярбайъан Республикасы Президентинин фярманларына, Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарларына (Нахчыван Мухтар Республикасында щям дя Нахчыван Мухтар Республикасынын Конститусийасына, ганунларына вя Нахчыван Мухтар Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарларына) уйьунлуьу;

  6) Азярбайъан Республикасынын гцввяйя минмямиш дювлятлярарасы мцгавиляляринин Азярбайъан Республикасы Конститусийасына уйьунлуьу; Азярбайъан Республикасынын щюкумятлярарасы мцгавиляляринин Азярбайъан Республикасы Конститусийасына вя ганунларына уйьунлуьу;

  7) Нахчыван Мухтар Республикасы Конститусийасынын, ганунларынын, Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин гярарларынын вя Назирляр Кабинетинин гярарларынын Азярбайъан Республикасы Конститусийасына уйьунлуьу; Нахчыван Мухтар Республикасы ганунларынын, Нахчыван Мухтар Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарларынын Азярбайъан Республикасы ганунларына уйьунлуьу; Нахчыван Мухтар Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарларынын Азярбайъан Республикасы Президентинин фярманларына вя Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарларына уйьунлуьу;

  8) ганунвериъилик, иъра вя мящкямя щакимиййятляри арасында сялащиййятляр бюлэцсц иля баьлы мцбащисяляр.

  ЫВ. Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси Азярбайъан Республикасы Президентинин, Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин, Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин, Азярбайъан Республикасы Али Мящкямясинин, Азярбайъан Республикасы Прокурорлуьунун, Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин сорьусу ясасында Азярбайъан Республикасынын Конститусийасыны вя ганунларыны шярщ едир

  В. Щяр кяс онун щцгуг вя азадлыгларыны позан ганунвериъилик вя иъра щакимиййяти органларынын норматив актларын дан, бялядиййя вя мящкямя актларындан ганунла мцяййян едилмиш гайдада бу маддянин III щиссясинин 1–7-ъи бяндляриндя эюстярилян мясялялярин Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси тяряфиндян щялл едилмяси цчцн Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямясиня позулмуш инсан щцгуг вя азадлыгларынын бярпа едилмяси мягсяди иля шикайят веря биляр.

  ВЫ. Азярбайъан Республикасынын ганунлары иля мцяййян едилмиш гайдада мящкямяляр инсан щцгуг вя азадлыгларынын щяйата кечирилмяси мясяляляри иля баьлы Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын вя ганунларынын шярщ едилмяси щаггында Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямясиня мцраъият едя билярляр.

  ВЫЫ. Азярбайъан Республикасынын инсан щцгуглары цзря мцвяккили инсан щцгуг вя азадлыгларыны позан ганунвериъилик вя иъра щакимиййяти органларынын норматив актларындан, бялядиййя вя мящкямя актларындан ганунла мцяййян едилмиш гайдада бу маддянин III щиссясинин 1–7-ъи бяндляриндя эюстярилян мясялялярин Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси тяряфиндян щялл едилмяси цчцн Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямясиня сорьу веря биляр.

  VIII. Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси бу Конститусийада нязярдя тутулмуш диэяр сялащиййятляри дя щяйата кечирир.

  IX. Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси юз сялащиййятляриня аид едилян мясяляляря даир гярарлар гябул едир. Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин гярары Азярбайъан Республикасы яразисиндя мяъбури гцввяйя маликдир.

  X. Ганунлар вя диэяр актлар, йахуд онларын айры-айры мцддяалары, Азярбайъан Республикасынын щюкумятлярарасы мцгавиляляри Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин гярарында мцяййян едилмиш мцддятдя гцввядян дцшцр, Азярбайъан Республикасынын дювлятлярарасы мцгавиляляри ися гцввяйя минмир.

   

  Маддя 131. Азярбайъан Республикасы Али Мящкямяси

  Ы. Азярбайъан Республикасынын Али Мящкямяси цмуми вя ихтисаслашдырылмыш мящкямялярин иъраатына аид едилян мцлки, ъинайят вя диэяр ишляр цзря али мящкямя органыдыр; о, кассасийа гайдасында ядалят мцщакимясини щяйата кечирир; мящкямялярин практикасына аид мясяляляр цзря изащатлар верир.

  ЫЫ. Азярбайъан Республикасы Али Мящкямясинин щакимлярини Азярбайъан Республикасы Президентинин тягдиматы иля Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси тяйин едир.

  Маддя 132. Азярбайъан Республикасынын апеллйасийа мящкямяляри

  Ы. Азярбайъан Республикасынын апеллйасийа мящкямяляри ганунла онларын сялащиййятляриня аид едилмиш ишляр цзря йухары инстансийа мящкямяляридир.

  ЫЫ. Азярбайъан Республикасынын апеллйасийа мящкямяляринин щакимлярини Азярбайъан Республикасы Президентинин тягдиматы иля Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси тяйин едир.

   

  Маддя 133. Азярбайъан Республикасы Прокурорлуьу

  Ы. Азярбайъан Республикасынын Прокурорлуьу ганунла нязярдя тутулмуш гайдада вя щалларда ганунларын иъра вя тятбиг олунмасына нязарят едир; ганунла нязярдя тутулмуш щалларда ъинайят ишляри башлайыр вя истинтаг апарыр; мящкямядя дювлят иттищамыны мцдафия едир; мящкямядя иддиа галдырыр; мящкямя гярарларындан протест верир.

  ЫЫ. Азярбайъан Республикасынын Прокурорлуьу ярази вя ихтисаслашдырылмыш прокурорларын Азярбайъан Республикасы Баш прокуроруна табелийиня ясасланан ващид мяркязляшдирилмиш органдыр.

   ЫЫЫ. Азярбайъан Республикасынын Баш прокуроруну Азярбайъан Республикасынын Президенти Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин разылыьы иля вязифяйя тяйин вя вязифядян азад едир.

  ЫВ. Азярбайъан Республикасы Баш прокурорунун мцавинлярини, республика ихтисаслашдырылмыш прокурорлуглара рящбярлик едян прокурорлары, Нахчыван Мухтар Республикасынын Прокуроруну Азярбайъан Республикасы Баш прокурорунун тягдиматы иля Азярбайъан Республикасынын Президенти вязифяйя тяйин вя вязифядян азад едир.

  В. Ярази вя ихтисаслашдырылмыш прокурорлары Азярбайъан Республикасы Президентинин разылыьы иля Азярбайъан Республикасынын Баш прокурору вязифяйя тяйин вя вязифядян азад едир.

  ВЫЫЫ фясил

  НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫ               

   Маддя 134. Нахчыван Мухтар Республикасынын статусу

  Ы. Нахчыван Мухтар Республикасы Азярбайъан Республикасынын тяркибиндя мухтар дювлятдир.

  ЫЫ. Нахчыван Мухтар Республикасынын статусу бу Конститусийа иля мцяййян едилир.

  ЫЫЫ. Нахчыван Мухтар Республикасы Азярбайъан Республикасынын айрылмаз тяркиб щиссясидир.

  ЫВ. Азярбайъан Республикасы Конститусийасы, ганунлары, Азярбайъан Республикасы Президентинин фярманлары вя Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарлары Нахчыван Мухтар Республикасынын яразисиндя мяъбуридир.

  В. Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин гябул етдийи Нахчыван Мухтар Республикасынын Конститусийасы вя ганунлары мцвафиг олараг Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына вя ганунларына; Нахчыван Мухтар Республикасынын Назирляр Кабинетинин гябул етдийи гярарлар Азярбайъан Республикасы Конститусийасына, ганунларына, Азярбайъан Республикасы Президентинин фярманларына, Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарларына зидд олмамалыдыр.

  VI. Нахчыван Мухтар Республикасынын Конститусийасы Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиня Азярбайъан Республикасынын Президенти тяряфиндян тягдим едилир вя Конститусийа Гануну иля тясдиг едилир.

   

  Маддя 135. Нахчыван Мухтар Республикасында щакимиййятлярин бюлцнмяси

  Ы. Нахчыван Мухтар Республикасынын ганунвериъилик щакимиййятини Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мяълиси, иъра щакимиййятини Нахчыван Мухтар Республикасынын Назирляр Кабинети, мящкямя щакимиййятини Нахчыван Мухтар Республикасынын мящкямяляри щяйата кечирир.

  ЫЫ. Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мяълиси Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы вя ганунлары иля онун сялащиййятляриня аид едилян мясялялярин щяллиндя, Нахчыван Мухтар Республикасынын Назирляр Кабинети Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы, ганунлары вя Азярбайъан Республикасы Президентинин фярманлары иля онун сялащиййятляриня аид едилян мясялялярин щяллиндя, Нахчыван Мухтар Республикасынын мящкямяляри ися Азярбайъан Республикасы Конститусийасы вя ганунлары иля онларын сялащиййятляриня аид едилян мясялялярин щяллиндя мцстягилдирляр.

   

  Маддя 136. Нахчыван Мухтар Республикасынын али вязифяли шяхси

  Нахчыван Мухтар Республикасынынали вязифяли шяхси Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин сядридир.

   

  Маддя 137. Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мяълиси

  Ы. Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мяълиси 45 цзвдян ибарятдир.

  ЫЫ. Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин сялащиййят мцддяти 5 илдир.

  ЫЫЫ. Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мяълиси Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин сядрини вя онун мцавинлярини сечир, даими вя диэяр комиссийалар тяшкил едир.

   

  Маддя 138. Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин мцяййян етдийи цмуми гайдалар

  Ы. Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мяълиси ашаьыдакылара даир цмуми гайдалар мцяййян едир:

  1) Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мяълисиня сечкиляр;

  2) верэиляр;

  3) Нахчыван Мухтар Республикасы игтисадиййатынын инкишафы истигамятляри; 4) сосиал тяминат;

  5) ятраф мцщитин горунмасы;

  6) туризм;

  7) сящиййя, елм, мядяниййят.

  ЫЫ. Бу маддядя эюстярилян мясяляляря даир Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мяълиси ганунлар гябул едир.

   

  Маддя 139. Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин щялл етдийи мясяляляр

  Ы. Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мяълиси ашаьыдакы мясяляляри щялл едир:

  1) Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин ишинин тяшкили;

  2) Нахчыван Мухтар Республикасынын бцдъясинин тясдиги;

  3) Нахчыван Мухтар Республикасынын игтисади вя сосиал програмларынын тясдиги;

  4) Нахчыван Мухтар Республикасы Баш назиринин вязифяйя тяйин вя вязифядян азад едилмяси;

  5) Нахчыван Мухтар Республикасынын Назирляр Кабинети тяркибинин тясдиги;

  6) Нахчыван Мухтар Республикасынын Назирляр Кабинетиня етимад.

  ЫЫ. Бу маддядя эюстярилян мясяляляря даир Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мяълиси гярарлар гябул едир.

   

  Маддя 140. Нахчыван Мухтар Республикасынын Назирляр Кабинети

  Ы. Нахчыван Мухтар Республикасынын Назирляр Кабинетинин тяркибини Нахчыван Мухтар Республикасы Баш назиринин тяклифи иля Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мяълиси тясдиг едир.

  ЫЫ. Нахчыван Мухтар Республикасынын Баш назирини Азярбайъан Республикасы Президентинин тягдиматына ясасян Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мяълиси тяйин едир.

  ЫЫЫ. Нахчыван Мухтар Республикасынын Назирляр Кабинети: – мухтар республика бцдъясинин лайищясини щазырлайыб Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мяълисиня тягдим едир; – мухтар республиканын бцдъясини иъра едир; – мухтар республиканын игтисади програмларынын щяйата кечирилмясини тямин едир;

  – мухтар республиканын сосиал програмларынын щяйата кечирилмясини тямин едир;

  – Азярбайъан Республикасы Президентинин онун сялащиййятляриня аид етдийи диэяр мясяляляри щялл едир.

  ЫВ. Нахчыван Мухтар Республикасынын Назирляр Кабинети гярар вя сярянъамлар гябул едир.

   

  Маддя 141. Нахчыван Мухтар Республикасында йерли иъра щакимиййяти

  Нахчыван Мухтар Республикасында йерли иъра щакимиййятляринин башчыларыны Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълиси сядринин тягдиматы ясасында Азярбайъан Республикасынын Президенти тяйин едир.

   ДЮРДЦНЪЦ БЮЛМЯ

  ЙЕРЛИ ЮЗЦНЦИДАРЯЕТМЯ

  ЫХ фясил

  БЯЛЯДИЙЙЯЛЯР

  Маддя 142. Йерлярдя юзцнцидарянин тяшкили

  Ы. Йерли юзцнцидаряни бялядиййяляр щяйата кечирир.

  ЫЫ. Бялядиййяляр сечкиляр ясасында йарадылыр.

  ЫЫЫ. Бялядиййялярин статусунун ясаслары бу Конститусийа иля, бялядиййяляря сечкилярин гайдалары ися ганунла мцяййян едилир.

   

  Маддя 143. Бялядиййялярин ишинин тяшкили

  Ы. Бялядиййя юз фяалиййятини иъласлар, даими вя башга комиссийалар васитясиля щяйата кечирир.

  ЫЫ. Бялядиййянин иъласларыны бялядиййянин сядри чаьырыр.

  Маддя 144. Бялядиййялярин сялащиййятляри

  Ы. Бялядиййялярин иъласларында ашаьыдакы мясяляляр щялл едилир:

  1) бялядиййя цзвляринин сялащиййятляринин танынмасы, ганунла мцяййян едилмиш щалларда онларын сялащиййятляринин итирилмяси вя сялащиййятляриня хитам верилмяси;

  2) бялядиййянин регламентинин тясдиг едилмяси;

  3) бялядиййянин сядринин вя онун мцавинляринин, даими вя башга комиссийаларын сечилмяси;

  4) йерли верэилярин вя юдянишлярин мцяййян едилмяси;

  5) йерли бцдъянин вя онун иърасы щаггында щесабатларын тясдиг едилмяси;

  6) бялядиййя мцлкиййятиня сащиблик, ондан истифадя вя онун барясиндя сярянъам;

  7) йерли сосиал мцдафия вя сосиал инкишаф програмларынын гябул вя иъра едилмяси;

  8) йерли игтисади инкишаф програмларынын гябул вя иъра едилмяси;

  9) йерли еколожи програмларын гябул вя иъра едилмяси.

  ЫЫ. Бялядиййяляря ганунвериъилик вя иъра щакимиййятляри тяряфиндян ялавя сялащиййятляр дя вериля биляр. Бу сялащиййятлярин щяйата кечирилмяси цчцн бялядиййя цзря мцвафиг зярури малиййя вясаити дя айрылмалыдыр. Беля сялащиййятлярин щяйата кечирилмясиня мцвафиг олараг ганунвериъилик вя иъра щакимиййятляри нязарят едирляр.

   

  Маддя 145. Бялядиййялярин гярарлары

  Ы. Бялядиййянин иъласларында бахылан мясяляляря даир гярарлар гябул едилир.

  ЫЫ. Бялядиййянин гярарлары бялядиййя цзвляринин садя сяс чохлуьу иля гябул едилир.

  ЫЫЫ. Йерли верэиляр вя юдянишляр иля баьлы гярарлар бялядиййя цзвляринин цчдя ики сяс чохлуьу иля гябул едилир.

   

  Маддя 146. Бялядиййялярин мцстягиллийинин тяминаты

  Бялядиййялярин мящкямя тяряфиндян мцдафиясиня, дювлят органларынын гярарлары нятиъясиндя йаранан ялавя хярълярин юдянилмясиня тяминат верилир.

   

  БЕШИНЪИ БЮЛМЯ

  ЩЦГУГ ВЯ ГАНУН

  Х фясил

  ГАНУНВЕРИЪИЛИК СИСТЕМИ

   

  Маддя 147. Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын щцгуги гцввяси

  Ы. Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы Азярбайъан Республикасында ян йцксяк щцгуги гцввяйя маликдир.

  ЫЫ. Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы бирбаша щцгуги гцввяйя маликдир.

  ЫЫЫ. Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилик системинин ясасыдыр.

   

  Маддя 148. Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилик системиня дахил олан актлар

  Ы. Ганунвериъилик системи ашаьыдакы норматив-щцгуги актлардан ибарятдир:

  1) Конститусийа;

  2) референдумла гябул едилмиш актлар;

  3) ганунлар;

  4) фярманлар;

  5) Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарлары; 6) мяркязи иъра щакимиййяти органларынын норматив актлары.

  ЫЫ. Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавиляляр Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилик системинин айрылмаз тяркиб щиссясидир.

  ЫЫЫ. Нахчыван Мухтар Республикасында щям дя Нахчыван Мухтар Республикасынын Конститусийасы вя ганунлары, Нахчыван Мухтар Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарлары щцгуги гцввяйя маликдир.

  ЫВ. Нахчыван Мухтар Республикасынын ганунвериъилик системи Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилик системиня уйьун олмалыдыр.

  В. Юз сялащиййятляри дахилиндя йерли иъра щакмиййяти органлары ганунвериъилик системиня дахил олан актлара зидд эялмяйян норматив характерли актлар гябул едя билярляр.

   Маддя 149. Норматив-щцгуги актлар

  Ы. Норматив-щцгуги актлар щцгуга вя щагг-ядалятя (бярабяр мянафеляря бярабяр мцнасибятя) ясасланмалыдыр.

  ЫЫ. Референдумла гябул олунмуш актлар йалныз дяръ едилдикдя онларын тятбиги вя иърасы вятяндашлар, ганунвериъилик, иъра вя мящкямя щакимиййяти, щцгуги шяхсляр вя бялядиййяляр цчцн мяъбуридир.

  ЫЫЫ. Ганунлар Конститусийайа зидд олмамалыдыр. Йалныз дяръ едилмиш ганунларын тятбиги вя иърасы бцтцн вятяндашлар, ганунвериъилик, иъра вя мящкямя щакимиййяти, щцгуги шяхсляр вя бялядиййяляр цчцн мяъбуридир.

  ЫВ. Азярбайъан Республикасы Президентинин фярманлары Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына вя ганунларына зидд олмамалыдыр. Йалныз дяръ едилмиш фярманларын тятбиги вя иърасы бцтцн вятяндашлар, иъра щакимиййяти органлары, щцгуги шяхсляр цчцн мяъбуридир.

  В. Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарлары Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына, ганунларына вя Азярбайъан Республикасы Президентинин фярманларына зидд олмамалыдыр. Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарлары йалныз дяръ едилдикдя онларын тятбиги вя иърасы вятяндашлар, мяркязи вя йерли иъра щакимиййяти органлары, щцгуги шяхсляр цчцн мяъбуридир.

  ВЫ. Мяркязи иъра щакимиййяти органларынын актлары Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына, ганунларына,

  Азярбайъан Республикасы Президентинин фярманларына вя Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарларына зидд олмамалыдыр.

  ВЫЫ. Физики вя щцгуги шяхслярин щцгуги вязиййятини йахшылашдыран, щцгуги мясулиййятини арадан галдыран вя йа йцнэцлляшдирян норматив-щцгуги актларын гцввяси эерийя шамил едилир. Башга норматив-щцгуги актларын гцввяси эерийя шамил едилмир.

   

  Маддя 150. Бялядиййя актлары

  Ы. Бялядиййялярин гябул етдикляри актлар щцгуга вя щагг-ядалятя (бярабяр мянафеляря бярабяр мцнасибятя) ясасланмалы, Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына, ганунларына, Азярбайъан Республикасы Президентинин фярманларына, Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарларына (Нахчыван Мухтар Республикасында ися щям дя Нахчыван Мухтар Республикасынын Конститусийасына, ганунларына, Нахчыван Мухтар Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарларына) зидд олмамалыдыр.

  ЫЫ. Бялядиййянин гябул етдийи актын иърасы онун яразисиндя йашайан вятяндашлар вя онун яразисиндя йерляшян щцгуги шяхсляр цчцн мяъбуридир.

   Маддя 151. Бейнялхалг актларын щцгуги гцввяси

  Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилик системиня дахил олан норматив-щцгуги актлар иля (Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы вя референдумла гябул едилян актлар истисна олмагла) Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы дювлятлярарасы мцгавиляляр арасында зиддиййят йаранарса, щямин бейнялхалг мцгавиляляр тятбиг едилир.

   

  ХЫ фясил

  АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУСИЙАСЫНДА ДЯЙИШИКЛИКЛЯР

   Маддя 152. Азярбайъан Республикасынын Конститусийасында дяйишикликлярин гябул едилмяси гайдасы

  Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын мятниндя дяйишикликляр йалныз референдумла гябул едиля биляр.

   

  Маддя 153. Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын мятниндя дяйишикликлярин тяклиф едилмяси гайдасы

  Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын мятниндя дяйишикликляри Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси вя йа Азярбайъан Республикасынын Президенти тяклиф етдикдя, тяклиф олунан дяйишикликляря даир яввялъядян Азярбайъан Республикасы Конститусийа  Мящкямясинин ряйи алыныр.

   

  Маддя 154. Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин сялащиййятляринин мящдудлашдырылмасы

  Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси референдумла гябул олунмуш Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын мятниндя дяйишикликляря даир гярар гябул едя билмяз.

   Маддя 155. Азярбайъан Республикасы Конститусийасында дяйишикликляр тяклиф едилмяси тяшяббцсцнцн мящдудлашдырылмасы

  Бу Конститусийанын 1-ъи, 2-ъи, 6-ъы, 7-ъи, 8-ъи вя 21-ъи маддяляриндя дяйишикликляр вя йа онларын ляьв едилмяси щаггында, 3-ъц фяслиндя нязярдя тутулмуш инсан вя вятяндаш щцгуглары вя азадлыгларынын ляьви вя йа Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавилялярдя нязярдя тутулдуьундан даща артыг дяряъядя мящдудлашдырылмасы щаггында тяклифляр референдума чыхарыла билмяз.

   

  ХЫЫ фясил

  АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУСИЙАСЫНА ЯЛАВЯЛЯР

   Маддя 156. Азярбайъан Республикасы Конститусийасына ялавялярин гябул едилмяси гайдасы

  Ы. Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына ялавяляр Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиндя 95 сяс чохлуьу иля Конститусийа ганунлары шяклиндя гябул едилир.

  ЫЫ. Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына ялавяляр щаггында Конститусийа ганунлары Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиндя ики дяфя сяся гойулур. Икинъи сясвермя биринъи сясвермядян 6 ай сонра кечирилир.

  ЫЫЫ. Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына ялавяляр щаггында Конститусийа ганунлары щям биринъи, щям дя икинъи сясвермядян сонра бу Конститусийада ганунлар цчцн нязярдя тутулмуш гайдада Азярбайъан Республикасы Президентиня имзаланмаг цчцн тягдим олунур.

  ЫВ. Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына ялавяляр щаггында Конститусийа ганунлары Азярбайъан Республикасынын Президенти тяряфиндян икинъи сясвермядян сонра имзаландыгда гцввяйя минир.

  В. Конститусийа ганунлары Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын айрылмаз щиссясидир вя Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын ясас мятниня зидд олмамалыдыр.

   

  Маддя 157. Азярбайъан Республикасы Конститусийасына ялавялярин тяклиф едилмяси тяшяббцсц

  Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына ялавяляри Азярбайъан Республикасынын Президенти вя йа Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин азы 63 депутаты тяклиф едя билярляр.

   

  Маддя 158. Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына ялавялярин тяклиф едилмяси тяшяббцсцнцн мящдудлашдырылмасы 24 август 2002-ъи ил тарихдя кечирилмиш цмумхалг сясвермяси (референдум) иля йени редаксийада.

  Бу Конститусийанын биринъи бюлмясиндя якс етдирилмиш мцддяаларла ялагядар Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына ялавяляр тяклиф едиля билмяз.

   

  КЕЧИД  МЦДДЯАЛАРЫ

   

  1. Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы референдумла гябул едилдикдян сонра рясмян дяръ олундуьу эцндян гцввяйя минир. Бу Конститусийанын гцввяйя миндийи эцндян 1978-ъи ил апрелин 21-дя гябул едилмиш Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы (Ясас Гануну) гцввядян дцшцр.
  2. Бу Конститусийанын гцввяйя минмясиня гядяр сечилмиш Азярбайъан Республикасынын Президенти бу Конститусийа иля Азярбайъан Республикасынын Президентиня аид едилмиш сялащиййятляри щяйата кечирир.
  1. Бу Конститусийанын 101-ъи маддясинин 5-ъи щиссяси бу Конститусийа гябул едилдикдян сонра сечилян Азярбайъан Республикасы Президентиня шамил едилир.
  2. Азярбайъан Республикасы халг депутатларынын вя Азярбайъан Республикасы Али Советинин йаратдыьы Милли Мяълисин сялащиййятляри йени сечилмиш Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин илк иълас эцнц баша чатыр.

  Йени сечилмиш Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин илк иъласы Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин азы 83 депутатынын сечилдийи эцндян бир щяфтя сонра кечирилир. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин илк сессийасы 1996-ъы ил майын 31-дяк давам едир. 1995-ъи ил августун 15-дя гябул едилмиш “Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисиня сечкиляр щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунунун 85-ъи маддяси бу Ганун ясасында сечилмиш Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин биринъи чаьырышынын сялащиййятляри битянядяк гцввядядир.

  1. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети бу Конститусийанын гцввяйя миндийи эцндян бу Конститусийада мцяййян едилян сялащиййятляри щяйата кечирир.
  2. Бу Конститусийа гцввяйя миндийи эцндян Азярбайъан Республикасы йерли Халг Депутатлары Советляринин сялащиййятляриня хитам верилир. Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийи иля Азярбайъан Республикасынын йерли Халг Депутатлары Советляриня аид едилмиш сялащиййятляри йерли иъра щакимиййяти органлары щяйата кечирир.
  3. Бу Конститусийа гцввяйя миндикдян сонра ики ил мцддятиндя йерли юзцнцидаря щаггында ганун гябул едилмяли вя бялядиййяляря сечкиляр кечирилмялидир.
  4. Бу Конститусийанын гябул едилдийи эцнядяк Азярбайъан Республикасынын яразисиндя гцввядя олан ганунлар вя башга норматив-щцгуги актлар бу Конститусийайа зидд олмайан щиссядя юз гцввясини сахлайыр.
  5. Бу Конститусийа гцввяйя минянядяк фяалиййят эюстярян Азярбайъан Республикасынын мящкямяляри ядалят мцщакимясини бу Конститусийада мцяййян едилян сялащиййятляря вя принсипляря уйьун щяйата кечирир.
  1. Бу Конститусийа гцввяйя миндийи эцндян бир ил ярзиндя щакимлярин статусу, мящкямя гурулушу вя мящкямя ислащаты иля ялагядар Азярбайъан Республикасынын бу Конститусийайа уйьун олан ганунвериъилийи гябул едилмялидир вя Азярбайъан Республикасы мящкямяляринин щакимляри йенидян тяйин едилмялидир.

  Щямин ганунвериъилик гябул едилянядяк щакимлярин вязифяйя тяйин вя вязифядян азад едилмяси бу Конститусийа гцввяйя минянядяк гцввядя олан ганунвериъилик ясасында щяйата кечирилир.

  1. Бу Конститусийа гцввяйя миндийи эцндян бир ил мцддятиндя Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси щаггында Азярбайъан Республикасынын Гануну гябул едилмяли вя Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси йарадылмалыдыр. Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси йарадыланадяк бу Конститусийада нязярдя тутулмуш Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин сялащиййятляри щяйата кечирилмир. Бу Конститусийанын 130-ъу маддясинин цчцнъц щиссясинин 7-ъи бяндиндя нязярдя тутулмуш мясяляни Азярбайъан Республикасынын Али Мящкямяси щялл едир.
  2. Азярбайъан Республикасынын Али Арбитраж Мящкямяси бу Конститусийанын гцввяйя миндийи эцндян Азярбайъан Республикасынын Игтисад Мящкямяси адланыр вя гцввядя олан ганунвериъиликля мцяййян олунмуш сялащиййятляри щяйата кечирир.