Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IX CİLD (FEDİNQ - EMİN)
  1,10-FENANTROLİN

  1,10-FENANTROLİN, (o-f e n a n t r o l i n) – heterotsiklik birlәşmә. Rәngsiz kristal maddә, tәr. 117°C. Etanolda, xloroformda, asetonda, turşularda hәll olur, suda (100 q suda 0,3q F.) vә dietil efirindә pis hәll olur.

   


  F. o-fenilendiaminin H2SO4 vә As2O5 iştirakında qliserinlә qarşılıqlı tәsirindәn alınır. F. analitik reagentdir. Fe(II)-un fotometrik tәyinindә istifadә olunur. F.-in Fe(II) ilә kompleksi standart potensialı 1,6 V olan oksidlәşdirici-reduksiyaedici indikator (ferroin) kimi tәtbiq edilir. F. Mo(III vә IV), Co(II), Ru(II), Ag(I), hәmçinin V(V) vә Hg(II)-ni tәyin etmәk üçün (son iki element dolayı yolla tәyin edilir) istifadә olunur.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
FEDİNQ – EMİN
  1,10-FENANTROLİN

  1,10-FENANTROLİN, (o-f e n a n t r o l i n) – heterotsiklik birlәşmә. Rәngsiz kristal maddә, tәr. 117°C. Etanolda, xloroformda, asetonda, turşularda hәll olur, suda (100 q suda 0,3q F.) vә dietil efirindә pis hәll olur.

   


  F. o-fenilendiaminin H2SO4 vә As2O5 iştirakında qliserinlә qarşılıqlı tәsirindәn alınır. F. analitik reagentdir. Fe(II)-un fotometrik tәyinindә istifadә olunur. F.-in Fe(II) ilә kompleksi standart potensialı 1,6 V olan oksidlәşdirici-reduksiyaedici indikator (ferroin) kimi tәtbiq edilir. F. Mo(III vә IV), Co(II), Ru(II), Ag(I), hәmçinin V(V) vә Hg(II)-ni tәyin etmәk üçün (son iki element dolayı yolla tәyin edilir) istifadә olunur.

  1,10-FENANTROLİN

  1,10-FENANTROLİN, (o-f e n a n t r o l i n) – heterotsiklik birlәşmә. Rәngsiz kristal maddә, tәr. 117°C. Etanolda, xloroformda, asetonda, turşularda hәll olur, suda (100 q suda 0,3q F.) vә dietil efirindә pis hәll olur.

   


  F. o-fenilendiaminin H2SO4 vә As2O5 iştirakında qliserinlә qarşılıqlı tәsirindәn alınır. F. analitik reagentdir. Fe(II)-un fotometrik tәyinindә istifadә olunur. F.-in Fe(II) ilә kompleksi standart potensialı 1,6 V olan oksidlәşdirici-reduksiyaedici indikator (ferroin) kimi tәtbiq edilir. F. Mo(III vә IV), Co(II), Ru(II), Ag(I), hәmçinin V(V) vә Hg(II)-ni tәyin etmәk üçün (son iki element dolayı yolla tәyin edilir) istifadә olunur.