Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IX CİLD (FEDİNQ - EMİN)
  FENOMENALİZM 

  FENOMENALİZM – idrakın fenomenlәrlә (hadisәlәrlә) mәhdudlaşdığını tәsbit edәn fәlsәfi konsepsiya. Burada hәm fiziki fenomenlәr (gerçәk, yaxud mümkün qavrayış obyektlәrinin mәcmusu), hәm dә şüur fenomenlәri (özünümüşahidә, yaxud introspeksiya obyektlәri) nәzәrdә tutulur. Arxasında dayanan hansısa reallığın inkarından (Ş.Renuvye, E.Max, H.Fayhinger vә b.), yaxud “özündә şey”in varlığının tәsbit, dәrkinin isә inkar edilmәsindәn (İ.Kant, O.Kont, H.Spenser, A.Şopenhauer,E.Hartman vә b.) asılı olaraq F. iki formada çıxış edә bilәr.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
FEDİNQ – EMİN
  FENOMENALİZM 

  FENOMENALİZM – idrakın fenomenlәrlә (hadisәlәrlә) mәhdudlaşdığını tәsbit edәn fәlsәfi konsepsiya. Burada hәm fiziki fenomenlәr (gerçәk, yaxud mümkün qavrayış obyektlәrinin mәcmusu), hәm dә şüur fenomenlәri (özünümüşahidә, yaxud introspeksiya obyektlәri) nәzәrdә tutulur. Arxasında dayanan hansısa reallığın inkarından (Ş.Renuvye, E.Max, H.Fayhinger vә b.), yaxud “özündә şey”in varlığının tәsbit, dәrkinin isә inkar edilmәsindәn (İ.Kant, O.Kont, H.Spenser, A.Şopenhauer,E.Hartman vә b.) asılı olaraq F. iki formada çıxış edә bilәr.

  FENOMENALİZM 

  FENOMENALİZM – idrakın fenomenlәrlә (hadisәlәrlә) mәhdudlaşdığını tәsbit edәn fәlsәfi konsepsiya. Burada hәm fiziki fenomenlәr (gerçәk, yaxud mümkün qavrayış obyektlәrinin mәcmusu), hәm dә şüur fenomenlәri (özünümüşahidә, yaxud introspeksiya obyektlәri) nәzәrdә tutulur. Arxasında dayanan hansısa reallığın inkarından (Ş.Renuvye, E.Max, H.Fayhinger vә b.), yaxud “özündә şey”in varlığının tәsbit, dәrkinin isә inkar edilmәsindәn (İ.Kant, O.Kont, H.Spenser, A.Şopenhauer,E.Hartman vә b.) asılı olaraq F. iki formada çıxış edә bilәr.