Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAKIXANOV Cəfərqulu ağa

  БАКЫХАНОВ Ъяфяргулу аьа [1799, Бакынын Хиля к. (индики Ямиръан) – декабр, 1867, Губа] – Азярб. щярби хадими, эен.- лейтенант. А. Бакыхановун гардашыдыр. Б. щярби тящсилини яввял Дярбянддя, сонра ися Петербургда алмышдыр. Щярби мяктяби битирдикдян сонра Мцшкцр мащалынын наиби тяйин олунмушдур. 1824 илдя Гафгаз ъанишини А.П. Йермолов дювлятин ихтийарына кечмиш ирси торпагларыны хидмятляриня эю- ря Б.-а гайтармыш, Щаъы яряб к.-ни она баьышламышдыр. Б. Русийа–Иран мцщарибясиндя (1826–28) иштирак етмишдир. Дюйцшлярдя эюстярдийи иэидлийя эюря Мцг. Анна (3-ъц дяряъяли) вя Мцг. Эеорэи (4-ъц дяряъяли) орденляри иля тялтиф олунмушдур.
  Яд.: Нязир ли Ш. Азярбайъан эенераллары. Б., 1991; йеня ону н, Эцллялянмиш Азярбайъан эенераллары. Б., 2006.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAKIXANOV Cəfərqulu ağa

  БАКЫХАНОВ Ъяфяргулу аьа [1799, Бакынын Хиля к. (индики Ямиръан) – декабр, 1867, Губа] – Азярб. щярби хадими, эен.- лейтенант. А. Бакыхановун гардашыдыр. Б. щярби тящсилини яввял Дярбянддя, сонра ися Петербургда алмышдыр. Щярби мяктяби битирдикдян сонра Мцшкцр мащалынын наиби тяйин олунмушдур. 1824 илдя Гафгаз ъанишини А.П. Йермолов дювлятин ихтийарына кечмиш ирси торпагларыны хидмятляриня эю- ря Б.-а гайтармыш, Щаъы яряб к.-ни она баьышламышдыр. Б. Русийа–Иран мцщарибясиндя (1826–28) иштирак етмишдир. Дюйцшлярдя эюстярдийи иэидлийя эюря Мцг. Анна (3-ъц дяряъяли) вя Мцг. Эеорэи (4-ъц дяряъяли) орденляри иля тялтиф олунмушдур.
  Яд.: Нязир ли Ш. Азярбайъан эенераллары. Б., 1991; йеня ону н, Эцллялянмиш Азярбайъан эенераллары. Б., 2006.

  BAKIXANOV Cəfərqulu ağa

  БАКЫХАНОВ Ъяфяргулу аьа [1799, Бакынын Хиля к. (индики Ямиръан) – декабр, 1867, Губа] – Азярб. щярби хадими, эен.- лейтенант. А. Бакыхановун гардашыдыр. Б. щярби тящсилини яввял Дярбянддя, сонра ися Петербургда алмышдыр. Щярби мяктяби битирдикдян сонра Мцшкцр мащалынын наиби тяйин олунмушдур. 1824 илдя Гафгаз ъанишини А.П. Йермолов дювлятин ихтийарына кечмиш ирси торпагларыны хидмятляриня эю- ря Б.-а гайтармыш, Щаъы яряб к.-ни она баьышламышдыр. Б. Русийа–Иран мцщарибясиндя (1826–28) иштирак етмишдир. Дюйцшлярдя эюстярдийи иэидлийя эюря Мцг. Анна (3-ъц дяряъяли) вя Мцг. Эеорэи (4-ъц дяряъяли) орденляри иля тялтиф олунмушдур.
  Яд.: Нязир ли Ш. Азярбайъан эенераллары. Б., 1991; йеня ону н, Эцллялянмиш Азярбайъан эенераллары. Б., 2006.