Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARTRODEZ

  ARTRODÉZ  (артро…+  йун.  δέσıç  – baьlama)  –  яtrafыn itmiш funksiyasыnыn гисмян bяrpasы цчцn ankiloz almaq mяqsяdilя hяrяkяtsiz oynaq yaradыlmasы ямялиййаты;  оynaq  sяthlяrinin  rezeksiyasыnдан, onlarын xarici vя ya daxili metal konstruksiyalarлa  fiksasiyasыnдан,  yaxud gips sarьы ilя hяrяkяtsiz hala salыnmasыnдан  ибарятдир.  Oynaqlarыn,  sinirяzяlя  aparatыnыn  travmatik  zяdяlяnmяlяri vя ya xяstяliklяri, spastik bцkцcц яzяlя kontrakturalarы,   чыxыqlar,   oynaqlarыn hяddяn  artыq  hяrяkiliyi  (яtraflarыn  dayaq qabiliyyяtini bяrpa etmяk  цчцn),  яl  barmaqlarыnыn   bцkцcц   vяtяrlяrinin bяrpa olunmayan  zяdяlяnmяlяri,  vяrяm   artritlяri (просеси инактивасийа етмяк мягсядиля), яtraflarda  funksiya  pozунтуlarы  vя  aьrы sindromlarы  tюrяdяn digяr  xяstяliklяr  zamanы tяtbiq edilir. Инсанын ямяк габилиййятини вя функсионал имканларыны хейли мящдудлашдырдыьы   цчцн   мцasir   cяrrahi praktikada  A.-я аз  мцраъият  олунур.  A.-in alternativi  oynaqlara metal-polimer endoprotezlяrин  qoyulmasыdыr.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARTRODEZ

  ARTRODÉZ  (артро…+  йун.  δέσıç  – baьlama)  –  яtrafыn itmiш funksiyasыnыn гисмян bяrpasы цчцn ankiloz almaq mяqsяdilя hяrяkяtsiz oynaq yaradыlmasы ямялиййаты;  оynaq  sяthlяrinin  rezeksiyasыnдан, onlarын xarici vя ya daxili metal konstruksiyalarлa  fiksasiyasыnдан,  yaxud gips sarьы ilя hяrяkяtsiz hala salыnmasыnдан  ибарятдир.  Oynaqlarыn,  sinirяzяlя  aparatыnыn  travmatik  zяdяlяnmяlяri vя ya xяstяliklяri, spastik bцkцcц яzяlя kontrakturalarы,   чыxыqlar,   oynaqlarыn hяddяn  artыq  hяrяkiliyi  (яtraflarыn  dayaq qabiliyyяtini bяrpa etmяk  цчцn),  яl  barmaqlarыnыn   bцkцcц   vяtяrlяrinin bяrpa olunmayan  zяdяlяnmяlяri,  vяrяm   artritlяri (просеси инактивасийа етмяк мягсядиля), яtraflarda  funksiya  pozунтуlarы  vя  aьrы sindromlarы  tюrяdяn digяr  xяstяliklяr  zamanы tяtbiq edilir. Инсанын ямяк габилиййятини вя функсионал имканларыны хейли мящдудлашдырдыьы   цчцн   мцasir   cяrrahi praktikada  A.-я аз  мцраъият  олунур.  A.-in alternativi  oynaqlara metal-polimer endoprotezlяrин  qoyulmasыdыr.

  ARTRODEZ

  ARTRODÉZ  (артро…+  йун.  δέσıç  – baьlama)  –  яtrafыn itmiш funksiyasыnыn гисмян bяrpasы цчцn ankiloz almaq mяqsяdilя hяrяkяtsiz oynaq yaradыlmasы ямялиййаты;  оynaq  sяthlяrinin  rezeksiyasыnдан, onlarын xarici vя ya daxili metal konstruksiyalarлa  fiksasiyasыnдан,  yaxud gips sarьы ilя hяrяkяtsiz hala salыnmasыnдан  ибарятдир.  Oynaqlarыn,  sinirяzяlя  aparatыnыn  travmatik  zяdяlяnmяlяri vя ya xяstяliklяri, spastik bцkцcц яzяlя kontrakturalarы,   чыxыqlar,   oynaqlarыn hяddяn  artыq  hяrяkiliyi  (яtraflarыn  dayaq qabiliyyяtini bяrpa etmяk  цчцn),  яl  barmaqlarыnыn   bцkцcц   vяtяrlяrinin bяrpa olunmayan  zяdяlяnmяlяri,  vяrяm   artritlяri (просеси инактивасийа етмяк мягсядиля), яtraflarda  funksiya  pozунтуlarы  vя  aьrы sindromlarы  tюrяdяn digяr  xяstяliklяr  zamanы tяtbiq edilir. Инсанын ямяк габилиййятини вя функсионал имканларыны хейли мящдудлашдырдыьы   цчцн   мцasir   cяrrahi praktikada  A.-я аз  мцраъият  олунур.  A.-in alternativi  oynaqlara metal-polimer endoprotezlяrин  qoyulmasыdыr.