Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ADA DAĞLAR , ş a h i d  d a ğ l a r

  АДА ДАЬЛАР, шащид даьлар – эениш дцзянлик яразилярдя тяърид олунмуш щалда вя йа хырда груплар шяклиндя йцксялян галыг даьлар. А. д. эеоложи кечмишдя мювъуд олмуш даща йцксяк даьлыг юлкянин узунмцддятли денудасийасы нятиъясиндя йаранмышдыр. Тектоник ъящятдян стабил, арид иглимин щаким олдуьу вилайятлярин вя саванналарын сяъиййяви релйеф формасыдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ADA DAĞLAR , ş a h i d  d a ğ l a r

  АДА ДАЬЛАР, шащид даьлар – эениш дцзянлик яразилярдя тяърид олунмуш щалда вя йа хырда груплар шяклиндя йцксялян галыг даьлар. А. д. эеоложи кечмишдя мювъуд олмуш даща йцксяк даьлыг юлкянин узунмцддятли денудасийасы нятиъясиндя йаранмышдыр. Тектоник ъящятдян стабил, арид иглимин щаким олдуьу вилайятлярин вя саванналарын сяъиййяви релйеф формасыдыр.

  ADA DAĞLAR , ş a h i d  d a ğ l a r

  АДА ДАЬЛАР, шащид даьлар – эениш дцзянлик яразилярдя тяърид олунмуш щалда вя йа хырда груплар шяклиндя йцксялян галыг даьлар. А. д. эеоложи кечмишдя мювъуд олмуш даща йцксяк даьлыг юлкянин узунмцддятли денудасийасы нятиъясиндя йаранмышдыр. Тектоник ъящятдян стабил, арид иглимин щаким олдуьу вилайятлярин вя саванналарын сяъиййяви релйеф формасыдыр.