Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ADA FAUNASI

  ADA FAUNASI – тяърид олунмуш гуру сащясинин (adanыn) фаунасы. A.f.-nыn xцsusiyyяtlяri adanыn mяnшяyi vя onun materikя uzaq-yaxыnlыьы ilя яlaqяdardыr. Materikля ялагяси олмайан вя vulkan nяticяsindя yaranmыш okean adalarыnыn faunasы чox kasыbdыr, чцnki belя adalarыn faunasы hava ilя, yaxud цzяn яшya цсtцndя keчяn heyvanlar hesabыna yaranыr. Burada mяmяlilяr (yarasalardan baшqa), suda-quruda yaшayanlar, ilan, uчan hяшяrat, шirinsu balыqlarы olmur. Bяzi quшlar uчma qabiliyyяtini itirir. Okean adalarыnыn faunasы yeni nюvlяrin яmяlя gяlmяsi nяticяsindя getdikcя zяnginlяшir. Materikin yaxыnlыьыnda олан vя ondan dayaz boьazla ayrыlan материк adalarынda isя heyvan nюvlяriнин miqdaры hяmin adalarыn материкдян tяzя ayrыldыьы дюврдя материкин яn yaxыn hissяlяrindяki kimi olmuш, sonradan quraqlыq, шaxta vя s. яlveriшsiz amillярin tяsiri nяticяsindя bяzi nюvlяr qыrыlmышdыr.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ADA FAUNASI

  ADA FAUNASI – тяърид олунмуш гуру сащясинин (adanыn) фаунасы. A.f.-nыn xцsusiyyяtlяri adanыn mяnшяyi vя onun materikя uzaq-yaxыnlыьы ilя яlaqяdardыr. Materikля ялагяси олмайан вя vulkan nяticяsindя yaranmыш okean adalarыnыn faunasы чox kasыbdыr, чцnki belя adalarыn faunasы hava ilя, yaxud цzяn яшya цсtцndя keчяn heyvanlar hesabыna yaranыr. Burada mяmяlilяr (yarasalardan baшqa), suda-quruda yaшayanlar, ilan, uчan hяшяrat, шirinsu balыqlarы olmur. Bяzi quшlar uчma qabiliyyяtini itirir. Okean adalarыnыn faunasы yeni nюvlяrin яmяlя gяlmяsi nяticяsindя getdikcя zяnginlяшir. Materikin yaxыnlыьыnda олан vя ondan dayaz boьazla ayrыlan материк adalarынda isя heyvan nюvlяriнин miqdaры hяmin adalarыn материкдян tяzя ayrыldыьы дюврдя материкин яn yaxыn hissяlяrindяki kimi olmuш, sonradan quraqlыq, шaxta vя s. яlveriшsiz amillярin tяsiri nяticяsindя bяzi nюvlяr qыrыlmышdыr.

  ADA FAUNASI

  ADA FAUNASI – тяърид олунмуш гуру сащясинин (adanыn) фаунасы. A.f.-nыn xцsusiyyяtlяri adanыn mяnшяyi vя onun materikя uzaq-yaxыnlыьы ilя яlaqяdardыr. Materikля ялагяси олмайан вя vulkan nяticяsindя yaranmыш okean adalarыnыn faunasы чox kasыbdыr, чцnki belя adalarыn faunasы hava ilя, yaxud цzяn яшya цсtцndя keчяn heyvanlar hesabыna yaranыr. Burada mяmяlilяr (yarasalardan baшqa), suda-quruda yaшayanlar, ilan, uчan hяшяrat, шirinsu balыqlarы olmur. Bяzi quшlar uчma qabiliyyяtini itirir. Okean adalarыnыn faunasы yeni nюvlяrin яmяlя gяlmяsi nяticяsindя getdikcя zяnginlяшir. Materikin yaxыnlыьыnda олан vя ondan dayaz boьazla ayrыlan материк adalarынda isя heyvan nюvlяriнин miqdaры hяmin adalarыn материкдян tяzя ayrыldыьы дюврдя материкин яn yaxыn hissяlяrindяki kimi olmuш, sonradan quraqlыq, шaxta vя s. яlveriшsiz amillярin tяsiri nяticяsindя bяzi nюvlяr qыrыlmышdыr.