Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAKI—NOVOROSSİYSK NEFT KƏMƏRİ


  BAKI–NOVOROSSИYSK NEFT KЯMЯRИ, Шимал ихраъ нефт кямяри – Азярб. нефтинин Русийа Федерасийасына няглини тямин едир. Азярб. нефтинин РФ яразисиндян кечмякля Гара дянизин Новороссийск портуна нягл олунмасы щаггында мцгавиля 1996 ил февралын 18-дя Москвада имзаланмышдыр. Мювъуд кямярдя йенидянгурма ишляри апарылдыгдан сонра Б.–Н.н.к. васитясиля Азярб. нефти дцнйа базарына чыхарылды. Сянэячал терминалындан башлайан нефт кямяри Азярб.-дан кечяряк РФ-нин нягл. системиня гошулур. Кямярин уз. 1347 км (Азярб. яразисиндя 231 км), диам. 720 мм, лайищя эцъц 6,1 млн. т-дур; 12 насос ст. васитясиля кямярля эцндя тяхминян 6–7 мин т нефт нягл олунур. Б.–Н.н.к. иля 31,5 млн. т Азярб. нефти нягл едилмишдир (01.05.2010).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAKI—NOVOROSSİYSK NEFT KƏMƏRİ


  BAKI–NOVOROSSИYSK NEFT KЯMЯRИ, Шимал ихраъ нефт кямяри – Азярб. нефтинин Русийа Федерасийасына няглини тямин едир. Азярб. нефтинин РФ яразисиндян кечмякля Гара дянизин Новороссийск портуна нягл олунмасы щаггында мцгавиля 1996 ил февралын 18-дя Москвада имзаланмышдыр. Мювъуд кямярдя йенидянгурма ишляри апарылдыгдан сонра Б.–Н.н.к. васитясиля Азярб. нефти дцнйа базарына чыхарылды. Сянэячал терминалындан башлайан нефт кямяри Азярб.-дан кечяряк РФ-нин нягл. системиня гошулур. Кямярин уз. 1347 км (Азярб. яразисиндя 231 км), диам. 720 мм, лайищя эцъц 6,1 млн. т-дур; 12 насос ст. васитясиля кямярля эцндя тяхминян 6–7 мин т нефт нягл олунур. Б.–Н.н.к. иля 31,5 млн. т Азярб. нефти нягл едилмишдир (01.05.2010).

  BAKI—NOVOROSSİYSK NEFT KƏMƏRİ


  BAKI–NOVOROSSИYSK NEFT KЯMЯRИ, Шимал ихраъ нефт кямяри – Азярб. нефтинин Русийа Федерасийасына няглини тямин едир. Азярб. нефтинин РФ яразисиндян кечмякля Гара дянизин Новороссийск портуна нягл олунмасы щаггында мцгавиля 1996 ил февралын 18-дя Москвада имзаланмышдыр. Мювъуд кямярдя йенидянгурма ишляри апарылдыгдан сонра Б.–Н.н.к. васитясиля Азярб. нефти дцнйа базарына чыхарылды. Сянэячал терминалындан башлайан нефт кямяри Азярб.-дан кечяряк РФ-нин нягл. системиня гошулур. Кямярин уз. 1347 км (Азярб. яразисиндя 231 км), диам. 720 мм, лайищя эцъц 6,1 млн. т-дур; 12 насос ст. васитясиля кямярля эцндя тяхминян 6–7 мин т нефт нягл олунур. Б.–Н.н.к. иля 31,5 млн. т Азярб. нефти нягл едилмишдир (01.05.2010).