Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARTROPLASTİKA  

  ARTROPLÁSTИKA   (артро…   +   йун. πλαστιχη  –  йапма,  modelляшдирмя)  –  ankиlozlaшmыш vя ya azhяrяkи oynaqda forma vя funksиyanыn bяrpaсы ямялиййаты. A. иkиtяrяflи  ankиloz,  kontraktura  vя  kяskиn aьrы  sиndromlarында  tяtbиq  edиlиr.  A.  zamanы bиtишmиш oynaq uclarы ayrыlыr, oynaq sяthlяrи modellяшdиrиlяrяk onlarыn arasыnda oynaq yarыьы (dиastaza) yaradыlыr.

     3 nюv A. ayыrd edиlиr: rezeksиon, иnterpozиsиon vя qarышыq. Mцasиr cяrrahиййя  tяcrцbясинdя  чox  vaxt  rezeksиon  vя qarышыq A. tяtbиq edиlиr. Bцtцn hallarda A.-nыn  alternatиvи  oynaьa  metal-polиmer endoprotezиn  qoyulmasыdыr.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARTROPLASTİKA  

  ARTROPLÁSTИKA   (артро…   +   йун. πλαστιχη  –  йапма,  modelляшдирмя)  –  ankиlozlaшmыш vя ya azhяrяkи oynaqda forma vя funksиyanыn bяrpaсы ямялиййаты. A. иkиtяrяflи  ankиloz,  kontraktura  vя  kяskиn aьrы  sиndromlarында  tяtbиq  edиlиr.  A.  zamanы bиtишmиш oynaq uclarы ayrыlыr, oynaq sяthlяrи modellяшdиrиlяrяk onlarыn arasыnda oynaq yarыьы (dиastaza) yaradыlыr.

     3 nюv A. ayыrd edиlиr: rezeksиon, иnterpozиsиon vя qarышыq. Mцasиr cяrrahиййя  tяcrцbясинdя  чox  vaxt  rezeksиon  vя qarышыq A. tяtbиq edиlиr. Bцtцn hallarda A.-nыn  alternatиvи  oynaьa  metal-polиmer endoprotezиn  qoyulmasыdыr.

  ARTROPLASTİKA  

  ARTROPLÁSTИKA   (артро…   +   йун. πλαστιχη  –  йапма,  modelляшдирмя)  –  ankиlozlaшmыш vя ya azhяrяkи oynaqda forma vя funksиyanыn bяrpaсы ямялиййаты. A. иkиtяrяflи  ankиloz,  kontraktura  vя  kяskиn aьrы  sиndromlarында  tяtbиq  edиlиr.  A.  zamanы bиtишmиш oynaq uclarы ayrыlыr, oynaq sяthlяrи modellяшdиrиlяrяk onlarыn arasыnda oynaq yarыьы (dиastaza) yaradыlыr.

     3 nюv A. ayыrd edиlиr: rezeksиon, иnterpozиsиon vя qarышыq. Mцasиr cяrrahиййя  tяcrцbясинdя  чox  vaxt  rezeksиon  vя qarышыq A. tяtbиq edиlиr. Bцtцn hallarda A.-nыn  alternatиvи  oynaьa  metal-polиmer endoprotezиn  qoyulmasыdыr.