Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ADADNERARİ

  АДАДНЕРАРИ – Орта вя Йени чарлыг дюврцндя Ашшур чарларынын ады: 
       I Ададнерари [е.я. 1307–1275] – Ашшур дювлятинин баниси щесаб олунур. Эцълц орду йаратмыш, кашшуларын щакимиййяти алтында олан Бабилистанын бир щиссясини Ашшурун яразисиня гатмыш, Митанни дювлятинин яразисини тутмушдур.
       II Ададнерари [е.я. 911–891] – Ашшур чарлыьынын г. сярщядлярини Сурийайа гядяр эенишляндирмиш, Бабилистанын Аррапща вил.-ни тутмушдур. Урмийа эюлц ятрафына йцрцшляр етмишдир.
        III Ададнерари [е.я. 810–782] – кичик йашда тахта чыхан ЫЫЫ А. бир мцддят анасы Шаммурамат (Семирамида ады иля мяшщурдур) иля бирликдя щюкмранлыг етмишдир. Онларын щакимиййяти илляриндя манналылара вя мидийалылара гаршы йцрцшляр тяшкил олунмуш, Ашшур ордусу “Бюйцк Эцндоьан дянизиня” гядяр ирялилямишдир.
         Хоъалы курганларындан цзяриндя А.- нин ады олан михи йазылы ягиг мунъуг тапылмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ADADNERARİ

  АДАДНЕРАРИ – Орта вя Йени чарлыг дюврцндя Ашшур чарларынын ады: 
       I Ададнерари [е.я. 1307–1275] – Ашшур дювлятинин баниси щесаб олунур. Эцълц орду йаратмыш, кашшуларын щакимиййяти алтында олан Бабилистанын бир щиссясини Ашшурун яразисиня гатмыш, Митанни дювлятинин яразисини тутмушдур.
       II Ададнерари [е.я. 911–891] – Ашшур чарлыьынын г. сярщядлярини Сурийайа гядяр эенишляндирмиш, Бабилистанын Аррапща вил.-ни тутмушдур. Урмийа эюлц ятрафына йцрцшляр етмишдир.
        III Ададнерари [е.я. 810–782] – кичик йашда тахта чыхан ЫЫЫ А. бир мцддят анасы Шаммурамат (Семирамида ады иля мяшщурдур) иля бирликдя щюкмранлыг етмишдир. Онларын щакимиййяти илляриндя манналылара вя мидийалылара гаршы йцрцшляр тяшкил олунмуш, Ашшур ордусу “Бюйцк Эцндоьан дянизиня” гядяр ирялилямишдир.
         Хоъалы курганларындан цзяриндя А.- нин ады олан михи йазылы ягиг мунъуг тапылмышдыр.

  ADADNERARİ

  АДАДНЕРАРИ – Орта вя Йени чарлыг дюврцндя Ашшур чарларынын ады: 
       I Ададнерари [е.я. 1307–1275] – Ашшур дювлятинин баниси щесаб олунур. Эцълц орду йаратмыш, кашшуларын щакимиййяти алтында олан Бабилистанын бир щиссясини Ашшурун яразисиня гатмыш, Митанни дювлятинин яразисини тутмушдур.
       II Ададнерари [е.я. 911–891] – Ашшур чарлыьынын г. сярщядлярини Сурийайа гядяр эенишляндирмиш, Бабилистанын Аррапща вил.-ни тутмушдур. Урмийа эюлц ятрафына йцрцшляр етмишдир.
        III Ададнерари [е.я. 810–782] – кичик йашда тахта чыхан ЫЫЫ А. бир мцддят анасы Шаммурамат (Семирамида ады иля мяшщурдур) иля бирликдя щюкмранлыг етмишдир. Онларын щакимиййяти илляриндя манналылара вя мидийалылара гаршы йцрцшляр тяшкил олунмуш, Ашшур ордусу “Бюйцк Эцндоьан дянизиня” гядяр ирялилямишдир.
         Хоъалы курганларындан цзяриндя А.- нин ады олан михи йазылы ягиг мунъуг тапылмышдыр.