Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAKİ Mahmud Əbdülbaqi


  BAKИ Маhмуд Ябдцлбаги (1526, Истанбул – 1600, Истанбул) – тцрк шаири, орта ясрляр тцрк диван ядябиййатынын эюркямли нцмайяндяляриндян бири. Султан Сцлейман Ганунийя тягдим етдийи (1554) бир гясидя иля онун диггятини ъялб етмишдир. Щюкмдарын щимайясиндя йашамыш, ону мядщ етмишдир. Кечирдийи дябдябяли щяйат тярзиня уйьун гязялляр йазмышдыр. “Мялик цш-шцяра” адыны алмыш, Ядирня (1576), Мяккя (1579), Мядиня (1580) вя Истанбул газысы (1584, 1585), Анадолу вя Румели газясэяри (1591, 1595, 1597) ол- мушдур. Султан Сцлейманын юлцмцня мярсийя hяср етмишдир. Султан юлдцкдян сонра чятинликлярля гаршылашмыш, арзусунда олдуьу Шейхцлислам мянсябиня чата билмямишдир. Мяшhур “Баhариййя” гясидясиндя тябият эюзялликляри йцксяк сяняткарлыгла тясвир олунмушдур. Орта яср Шярг мцяллифляринин бязи ясярлярини тцркъяйя тяръцмя етмишдир (“Фязаили-Мяккя” вя с.). Б. тцрк поезийасыны формаъа тякмилляшдирмиш, шеир дилини йениляшдирмиш вя зянэинляшдирмишдир. Азярб. поезийасындан бящрялянян Б., Фцзулинин бир нечя гязялини (“Мяни ъандан усандырды, ъяфадан йар усанмазмы?” вя с.) тяхмис етмишдир. Азярб. шаир вя алимляриндян Яhди Баьдадинин вя Б. иля шяхсян эюрцшмцш Садыг бяй Яфшарын (Садиги) тязкиряляриндя ондан бяhс олунур.
  Яд.: Гулузадя М. Фцзулинин лирикасы. Б., 1965; Ъяфяров Н. Тцрк халглары ядябиййаты. 2-ъи ъилд. Орта дювр. Б., 2006.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAKİ Mahmud Əbdülbaqi


  BAKИ Маhмуд Ябдцлбаги (1526, Истанбул – 1600, Истанбул) – тцрк шаири, орта ясрляр тцрк диван ядябиййатынын эюркямли нцмайяндяляриндян бири. Султан Сцлейман Ганунийя тягдим етдийи (1554) бир гясидя иля онун диггятини ъялб етмишдир. Щюкмдарын щимайясиндя йашамыш, ону мядщ етмишдир. Кечирдийи дябдябяли щяйат тярзиня уйьун гязялляр йазмышдыр. “Мялик цш-шцяра” адыны алмыш, Ядирня (1576), Мяккя (1579), Мядиня (1580) вя Истанбул газысы (1584, 1585), Анадолу вя Румели газясэяри (1591, 1595, 1597) ол- мушдур. Султан Сцлейманын юлцмцня мярсийя hяср етмишдир. Султан юлдцкдян сонра чятинликлярля гаршылашмыш, арзусунда олдуьу Шейхцлислам мянсябиня чата билмямишдир. Мяшhур “Баhариййя” гясидясиндя тябият эюзялликляри йцксяк сяняткарлыгла тясвир олунмушдур. Орта яср Шярг мцяллифляринин бязи ясярлярини тцркъяйя тяръцмя етмишдир (“Фязаили-Мяккя” вя с.). Б. тцрк поезийасыны формаъа тякмилляшдирмиш, шеир дилини йениляшдирмиш вя зянэинляшдирмишдир. Азярб. поезийасындан бящрялянян Б., Фцзулинин бир нечя гязялини (“Мяни ъандан усандырды, ъяфадан йар усанмазмы?” вя с.) тяхмис етмишдир. Азярб. шаир вя алимляриндян Яhди Баьдадинин вя Б. иля шяхсян эюрцшмцш Садыг бяй Яфшарын (Садиги) тязкиряляриндя ондан бяhс олунур.
  Яд.: Гулузадя М. Фцзулинин лирикасы. Б., 1965; Ъяфяров Н. Тцрк халглары ядябиййаты. 2-ъи ъилд. Орта дювр. Б., 2006.

  BAKİ Mahmud Əbdülbaqi


  BAKИ Маhмуд Ябдцлбаги (1526, Истанбул – 1600, Истанбул) – тцрк шаири, орта ясрляр тцрк диван ядябиййатынын эюркямли нцмайяндяляриндян бири. Султан Сцлейман Ганунийя тягдим етдийи (1554) бир гясидя иля онун диггятини ъялб етмишдир. Щюкмдарын щимайясиндя йашамыш, ону мядщ етмишдир. Кечирдийи дябдябяли щяйат тярзиня уйьун гязялляр йазмышдыр. “Мялик цш-шцяра” адыны алмыш, Ядирня (1576), Мяккя (1579), Мядиня (1580) вя Истанбул газысы (1584, 1585), Анадолу вя Румели газясэяри (1591, 1595, 1597) ол- мушдур. Султан Сцлейманын юлцмцня мярсийя hяср етмишдир. Султан юлдцкдян сонра чятинликлярля гаршылашмыш, арзусунда олдуьу Шейхцлислам мянсябиня чата билмямишдир. Мяшhур “Баhариййя” гясидясиндя тябият эюзялликляри йцксяк сяняткарлыгла тясвир олунмушдур. Орта яср Шярг мцяллифляринин бязи ясярлярини тцркъяйя тяръцмя етмишдир (“Фязаили-Мяккя” вя с.). Б. тцрк поезийасыны формаъа тякмилляшдирмиш, шеир дилини йениляшдирмиш вя зянэинляшдирмишдир. Азярб. поезийасындан бящрялянян Б., Фцзулинин бир нечя гязялини (“Мяни ъандан усандырды, ъяфадан йар усанмазмы?” вя с.) тяхмис етмишдир. Азярб. шаир вя алимляриндян Яhди Баьдадинин вя Б. иля шяхсян эюрцшмцш Садыг бяй Яфшарын (Садиги) тязкиряляриндя ондан бяhс олунур.
  Яд.: Гулузадя М. Фцзулинин лирикасы. Б., 1965; Ъяфяров Н. Тцрк халглары ядябиййаты. 2-ъи ъилд. Орта дювр. Б., 2006.