Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAKİ Məşədi Əyyyub Hacı Sadıq oğlu

  БАКИ Мяшяди Яййуб Щаъы Садыг оьлу (1863, Шуша – 1909, Шуша) – Азярб. шаири. “Мяълиси-фярамушан”ын фяал иштиракчыларындан олмушдур. Классик вя халг поезийасы цслубунда лирик шеирляр (гязял, рцбаи, мцхяммяс, мцстязад, мцряббе вя с.) йазмыш, байаты жанрынын камил нцмунялярини йаратмышдыр. Шеирляриндя зяманядян шикайят, ядалятсизлийя, зцлм вя hагсызлыьа етираз мотивляри якс олунмушдур. Азярб. вя фарс дилляриндя шеирляриндян ибарят 200 сяhифялик “Рийазцл-мяhяббят” (“Мяhяббят баьчасы”) адлы диваны (автограф нцсхяси шяхси китабханададыр), ъцнэ вя байазлара дахил едилмиш мцхтялиф шеирляри АМЕА-нын М. Фцзули ад. Ялйазмалар Ин-тунда сахланылыр.
  Ясяри: Шеирляр//Поетик мяълисляр (тяртиб едяни Н. Гарайев). Б., 1987.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAKİ Məşədi Əyyyub Hacı Sadıq oğlu

  БАКИ Мяшяди Яййуб Щаъы Садыг оьлу (1863, Шуша – 1909, Шуша) – Азярб. шаири. “Мяълиси-фярамушан”ын фяал иштиракчыларындан олмушдур. Классик вя халг поезийасы цслубунда лирик шеирляр (гязял, рцбаи, мцхяммяс, мцстязад, мцряббе вя с.) йазмыш, байаты жанрынын камил нцмунялярини йаратмышдыр. Шеирляриндя зяманядян шикайят, ядалятсизлийя, зцлм вя hагсызлыьа етираз мотивляри якс олунмушдур. Азярб. вя фарс дилляриндя шеирляриндян ибарят 200 сяhифялик “Рийазцл-мяhяббят” (“Мяhяббят баьчасы”) адлы диваны (автограф нцсхяси шяхси китабханададыр), ъцнэ вя байазлара дахил едилмиш мцхтялиф шеирляри АМЕА-нын М. Фцзули ад. Ялйазмалар Ин-тунда сахланылыр.
  Ясяри: Шеирляр//Поетик мяълисляр (тяртиб едяни Н. Гарайев). Б., 1987.

  BAKİ Məşədi Əyyyub Hacı Sadıq oğlu

  БАКИ Мяшяди Яййуб Щаъы Садыг оьлу (1863, Шуша – 1909, Шуша) – Азярб. шаири. “Мяълиси-фярамушан”ын фяал иштиракчыларындан олмушдур. Классик вя халг поезийасы цслубунда лирик шеирляр (гязял, рцбаи, мцхяммяс, мцстязад, мцряббе вя с.) йазмыш, байаты жанрынын камил нцмунялярини йаратмышдыр. Шеирляриндя зяманядян шикайят, ядалятсизлийя, зцлм вя hагсызлыьа етираз мотивляри якс олунмушдур. Азярб. вя фарс дилляриндя шеирляриндян ибарят 200 сяhифялик “Рийазцл-мяhяббят” (“Мяhяббят баьчасы”) адлы диваны (автограф нцсхяси шяхси китабханададыр), ъцнэ вя байазлара дахил едилмиш мцхтялиф шеирляри АМЕА-нын М. Фцзули ад. Ялйазмалар Ин-тунда сахланылыр.
  Ясяри: Шеирляр//Поетик мяълисляр (тяртиб едяни Н. Гарайев). Б., 1987.