Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABBASLI

  Азярб. Респ. Шямкир р-нунда кянд. Аббаслы я.д.-нин мяркязи. Р-н мяркязиндян 15 км ъ.-ш.-дя, даьятяйи яразидядир. Ящ. 3070 (2008); тахылчылыг, баьчылыг, бостанчылыг вя щейвандарлыгла мяшьулдур. Орта мяктяб, 2 тибб мянтягяси, клуб, китабхана, рабитя шюбяси; мясъид (17 яср) вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABBASLI

  Азярб. Респ. Шямкир р-нунда кянд. Аббаслы я.д.-нин мяркязи. Р-н мяркязиндян 15 км ъ.-ш.-дя, даьятяйи яразидядир. Ящ. 3070 (2008); тахылчылыг, баьчылыг, бостанчылыг вя щейвандарлыгла мяшьулдур. Орта мяктяб, 2 тибб мянтягяси, клуб, китабхана, рабитя шюбяси; мясъид (17 яср) вар.

  ABBASLI

  Азярб. Респ. Шямкир р-нунда кянд. Аббаслы я.д.-нин мяркязи. Р-н мяркязиндян 15 км ъ.-ш.-дя, даьятяйи яразидядир. Ящ. 3070 (2008); тахылчылыг, баьчылыг, бостанчылыг вя щейвандарлыгла мяшьулдур. Орта мяктяб, 2 тибб мянтягяси, клуб, китабхана, рабитя шюбяси; мясъид (17 яср) вар.