Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAKLUND Oskar Andreyeviç


  БÁКЛУНД Оскар Андрейевич (28.4.1846, Исвеч, Карлстад йахынлыьында – 29.8. 1916, Пулково) – рус астроному, Петербург ЕА-нын акад. (1883). Упсала Ун-тини битирмишдир (1872). 1876 илдя Русийайа кючмцшдцр. 1895 илдян Пулково рясядханасынын директору олмушдур. Эюй механикасына даир ишлярин мцяллифидир; онлардан ян мяшщуру Енке (Енке–Баклунд) кометинин щярякятинин тядгигиня аиддир. Меркуринин кцтлясини тяйин етмишдир. Б.- ун эеодезийа сащясиндя дя ишляри вардыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAKLUND Oskar Andreyeviç


  БÁКЛУНД Оскар Андрейевич (28.4.1846, Исвеч, Карлстад йахынлыьында – 29.8. 1916, Пулково) – рус астроному, Петербург ЕА-нын акад. (1883). Упсала Ун-тини битирмишдир (1872). 1876 илдя Русийайа кючмцшдцр. 1895 илдян Пулково рясядханасынын директору олмушдур. Эюй механикасына даир ишлярин мцяллифидир; онлардан ян мяшщуру Енке (Енке–Баклунд) кометинин щярякятинин тядгигиня аиддир. Меркуринин кцтлясини тяйин етмишдир. Б.- ун эеодезийа сащясиндя дя ишляри вардыр.

  BAKLUND Oskar Andreyeviç


  БÁКЛУНД Оскар Андрейевич (28.4.1846, Исвеч, Карлстад йахынлыьында – 29.8. 1916, Пулково) – рус астроному, Петербург ЕА-нын акад. (1883). Упсала Ун-тини битирмишдир (1872). 1876 илдя Русийайа кючмцшдцр. 1895 илдян Пулково рясядханасынын директору олмушдур. Эюй механикасына даир ишлярин мцяллифидир; онлардан ян мяшщуру Енке (Енке–Баклунд) кометинин щярякятинин тядгигиня аиддир. Меркуринин кцтлясини тяйин етмишдир. Б.- ун эеодезийа сащясиндя дя ишляри вардыр.