Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARYA SAMAC

  ÁРЙА  САМÁЪ  (санскритъя  –  алиъянабларын, арилярин ъямиййяти) – щиндуизмдя дини-ислащатчы щярякат чярчивясиндя мейдана эялмиш ъямиййят. А.С.-ы 1875 илдя Бомбей  ш.-индя  Дайананда  Сарасвати (Мулшанкар Тивари, 1824–83) йаратмышдыр.  Ъямиййятин  ислащатлар  програмы “Эерийя, Ведалара доьру!” шцарына ясасланырды. А.Ш.-ын баниси щесаб едирди ки, щиндуизмин чохясрлик тарихи яняняси Ведаларын илкин мянасыны тящриф етмишдир вя буна эюря дя “язяли” тякаллащлылыьа гайытмаьа,  пешякар  кащинляр  институтундан, ирси каста системиндян, бязи яняняви щиндуист адятляриндян, мяс., дул гадынларын юзцнц йандырмасы (сати) вя ушаг никащлары кими адятлярдян имтина етмяйя чаьырырды. Ъямиййятин фяалиййяти Щиндистанда тящсилин (о ъцмлядян гадынлар арасында) инкишафына, ашаьы каста нцмайяндяляриня мцнасибятин йахшылашмасына мцсбят тясир эюстярмишдир. Бир чох ъящятляри иля юзцндян йарым яср яввял йаранмыш Бращмо Самаъ ъямиййятинин идейаларыны тякрарлайан А. С. щямин ъямиййят цзвлярини динлярарасы диалога сяй эюстярдикляриня эюря тянгид едир, милли щинд мядяниййятинин юзцнямяхсуслуьу, хариъи тясирин азалдылмасы кими идейалары йайырды.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARYA SAMAC

  ÁРЙА  САМÁЪ  (санскритъя  –  алиъянабларын, арилярин ъямиййяти) – щиндуизмдя дини-ислащатчы щярякат чярчивясиндя мейдана эялмиш ъямиййят. А.С.-ы 1875 илдя Бомбей  ш.-индя  Дайананда  Сарасвати (Мулшанкар Тивари, 1824–83) йаратмышдыр.  Ъямиййятин  ислащатлар  програмы “Эерийя, Ведалара доьру!” шцарына ясасланырды. А.Ш.-ын баниси щесаб едирди ки, щиндуизмин чохясрлик тарихи яняняси Ведаларын илкин мянасыны тящриф етмишдир вя буна эюря дя “язяли” тякаллащлылыьа гайытмаьа,  пешякар  кащинляр  институтундан, ирси каста системиндян, бязи яняняви щиндуист адятляриндян, мяс., дул гадынларын юзцнц йандырмасы (сати) вя ушаг никащлары кими адятлярдян имтина етмяйя чаьырырды. Ъямиййятин фяалиййяти Щиндистанда тящсилин (о ъцмлядян гадынлар арасында) инкишафына, ашаьы каста нцмайяндяляриня мцнасибятин йахшылашмасына мцсбят тясир эюстярмишдир. Бир чох ъящятляри иля юзцндян йарым яср яввял йаранмыш Бращмо Самаъ ъямиййятинин идейаларыны тякрарлайан А. С. щямин ъямиййят цзвлярини динлярарасы диалога сяй эюстярдикляриня эюря тянгид едир, милли щинд мядяниййятинин юзцнямяхсуслуьу, хариъи тясирин азалдылмасы кими идейалары йайырды.

  ARYA SAMAC

  ÁРЙА  САМÁЪ  (санскритъя  –  алиъянабларын, арилярин ъямиййяти) – щиндуизмдя дини-ислащатчы щярякат чярчивясиндя мейдана эялмиш ъямиййят. А.С.-ы 1875 илдя Бомбей  ш.-индя  Дайананда  Сарасвати (Мулшанкар Тивари, 1824–83) йаратмышдыр.  Ъямиййятин  ислащатлар  програмы “Эерийя, Ведалара доьру!” шцарына ясасланырды. А.Ш.-ын баниси щесаб едирди ки, щиндуизмин чохясрлик тарихи яняняси Ведаларын илкин мянасыны тящриф етмишдир вя буна эюря дя “язяли” тякаллащлылыьа гайытмаьа,  пешякар  кащинляр  институтундан, ирси каста системиндян, бязи яняняви щиндуист адятляриндян, мяс., дул гадынларын юзцнц йандырмасы (сати) вя ушаг никащлары кими адятлярдян имтина етмяйя чаьырырды. Ъямиййятин фяалиййяти Щиндистанда тящсилин (о ъцмлядян гадынлар арасында) инкишафына, ашаьы каста нцмайяндяляриня мцнасибятин йахшылашмасына мцсбят тясир эюстярмишдир. Бир чох ъящятляри иля юзцндян йарым яср яввял йаранмыш Бращмо Самаъ ъямиййятинин идейаларыны тякрарлайан А. С. щямин ъямиййят цзвлярини динлярарасы диалога сяй эюстярдикляриня эюря тянгид едир, милли щинд мядяниййятинин юзцнямяхсуслуьу, хариъи тясирин азалдылмасы кими идейалары йайырды.