Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABBASOV Abbas Əsgər oğlu

  АББАСОВ Аббас Ясэяр оьлу (д.16.2.1928, Газах р-нунун Кямярли к.) – нефт-газ йатагларынын ишлянилмяси сащясиндя Азярб. алими, техника е.д. (1968), проф. (1971). Азярб. Сянайе Ин-туну (индики ADNSU) битирдикдян сонра Азярб. ССР ЕА нефт експедисийасында (1954–59), Дярин Нефт вя Газ Йатаглары Проблемляри Ин-тунда (1961–74) чалышмыш, 1974–78 иллярдя Азярб. ЕА Кибернетика Ин-тунда шюбя мцдири ишлямишдир. 1978 илдян АДНА-нын проф.-дур. Тядгигатлары нефт-газ йатагларынын ишлянилмясиня, майе вя газ механикасына аиддир. 100-дян чох елми ясярин, о ъцмлядян 3 монографийанын мцяллифидир.
          Я с я р и : Вопросы нефтяной гидродинамики. Б., 1968.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABBASOV Abbas Əsgər oğlu

  АББАСОВ Аббас Ясэяр оьлу (д.16.2.1928, Газах р-нунун Кямярли к.) – нефт-газ йатагларынын ишлянилмяси сащясиндя Азярб. алими, техника е.д. (1968), проф. (1971). Азярб. Сянайе Ин-туну (индики ADNSU) битирдикдян сонра Азярб. ССР ЕА нефт експедисийасында (1954–59), Дярин Нефт вя Газ Йатаглары Проблемляри Ин-тунда (1961–74) чалышмыш, 1974–78 иллярдя Азярб. ЕА Кибернетика Ин-тунда шюбя мцдири ишлямишдир. 1978 илдян АДНА-нын проф.-дур. Тядгигатлары нефт-газ йатагларынын ишлянилмясиня, майе вя газ механикасына аиддир. 100-дян чох елми ясярин, о ъцмлядян 3 монографийанын мцяллифидир.
          Я с я р и : Вопросы нефтяной гидродинамики. Б., 1968.

  ABBASOV Abbas Əsgər oğlu

  АББАСОВ Аббас Ясэяр оьлу (д.16.2.1928, Газах р-нунун Кямярли к.) – нефт-газ йатагларынын ишлянилмяси сащясиндя Азярб. алими, техника е.д. (1968), проф. (1971). Азярб. Сянайе Ин-туну (индики ADNSU) битирдикдян сонра Азярб. ССР ЕА нефт експедисийасында (1954–59), Дярин Нефт вя Газ Йатаглары Проблемляри Ин-тунда (1961–74) чалышмыш, 1974–78 иллярдя Азярб. ЕА Кибернетика Ин-тунда шюбя мцдири ишлямишдир. 1978 илдян АДНА-нын проф.-дур. Тядгигатлары нефт-газ йатагларынын ишлянилмясиня, майе вя газ механикасына аиддир. 100-дян чох елми ясярин, о ъцмлядян 3 монографийанын мцяллифидир.
          Я с я р и : Вопросы нефтяной гидродинамики. Б., 1968.