Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ADAMANTAN

  АДАМАНТÁН (йун. άδάµας – алмаз) – триtсиклик доймуш карбощидроэен; рянэсиз кристалдыр; тяр. 269°Ъ. Цзvи щялледиъилярдя щялл олур, суда щялл олмур. 660°Ъ-дяк istiliyə davamlıdır. Илк дяфя Исвечря кимйачысы В.Прелог тяряфиндян 1941 илдя синтез едилмишдир. A. molekulunun quruluşu almazın quruluşunun fraqmentidir. А. вя онун щомологлары nефтин тяркибиндя вардыр. A. hidrogenləşdirilmiş tsiklopentadien dimerinin və bəzi digər di- və tritsiklik karbohidrogenlərin katalitik izomerləşməsindən alınır. А.-ıн тюрямяляри (мяс., ремантадин) тибдя грипин мцалиъяси вя профилактикасында истифадя олунур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ADAMANTAN

  АДАМАНТÁН (йун. άδάµας – алмаз) – триtсиклик доймуш карбощидроэен; рянэсиз кристалдыр; тяр. 269°Ъ. Цзvи щялледиъилярдя щялл олур, суда щялл олмур. 660°Ъ-дяк istiliyə davamlıdır. Илк дяфя Исвечря кимйачысы В.Прелог тяряфиндян 1941 илдя синтез едилмишдир. A. molekulunun quruluşu almazın quruluşunun fraqmentidir. А. вя онун щомологлары nефтин тяркибиндя вардыр. A. hidrogenləşdirilmiş tsiklopentadien dimerinin və bəzi digər di- və tritsiklik karbohidrogenlərin katalitik izomerləşməsindən alınır. А.-ıн тюрямяляри (мяс., ремантадин) тибдя грипин мцалиъяси вя профилактикасында истифадя олунур.

  ADAMANTAN

  АДАМАНТÁН (йун. άδάµας – алмаз) – триtсиклик доймуш карбощидроэен; рянэсиз кристалдыр; тяр. 269°Ъ. Цзvи щялледиъилярдя щялл олур, суда щялл олмур. 660°Ъ-дяк istiliyə davamlıdır. Илк дяфя Исвечря кимйачысы В.Прелог тяряфиндян 1941 илдя синтез едилмишдир. A. molekulunun quruluşu almazın quruluşunun fraqmentidir. А. вя онун щомологлары nефтин тяркибиндя вардыр. A. hidrogenləşdirilmiş tsiklopentadien dimerinin və bəzi digər di- və tritsiklik karbohidrogenlərin katalitik izomerləşməsindən alınır. А.-ıн тюрямяляри (мяс., ремантадин) тибдя грипин мцалиъяси вя профилактикасында истифадя олунур.