Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABBASOV Akif Nurağa oğlu

  АББАСОВ Акиф Нураьа оьлу (д. 28.5.1950, индики Ширван) – Азярб. педагогу, педагожи е.д. (1995), проф. (2004). М.Ф.Ахундов ад. Азярб. Педагожи Дилляр Ин-туну битирмишдир (1973). Сабирабад р-нунда мцяллим (1973–75), Азярб. Елми Тядгигат Педагожи Елмляр Ин-тунда елми ишчи (1975–94), шюбя мцдири (1994– 2001) ишлямиш, 2002 илдян Азярб. Тящсил Проблемляри Ин-тунун елми катибидир. Тядгигатлары тялим вя тярбийя просесинин оптималлашдырылмасына, дидактиканын мцасир проблемляриня вя с.-я щяср олунмушдур. Бир чох дярслик вя дярс вясаитинин мцяллифидир. Педагожи кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABBASOV Akif Nurağa oğlu

  АББАСОВ Акиф Нураьа оьлу (д. 28.5.1950, индики Ширван) – Азярб. педагогу, педагожи е.д. (1995), проф. (2004). М.Ф.Ахундов ад. Азярб. Педагожи Дилляр Ин-туну битирмишдир (1973). Сабирабад р-нунда мцяллим (1973–75), Азярб. Елми Тядгигат Педагожи Елмляр Ин-тунда елми ишчи (1975–94), шюбя мцдири (1994– 2001) ишлямиш, 2002 илдян Азярб. Тящсил Проблемляри Ин-тунун елми катибидир. Тядгигатлары тялим вя тярбийя просесинин оптималлашдырылмасына, дидактиканын мцасир проблемляриня вя с.-я щяср олунмушдур. Бир чох дярслик вя дярс вясаитинин мцяллифидир. Педагожи кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.

  ABBASOV Akif Nurağa oğlu

  АББАСОВ Акиф Нураьа оьлу (д. 28.5.1950, индики Ширван) – Азярб. педагогу, педагожи е.д. (1995), проф. (2004). М.Ф.Ахундов ад. Азярб. Педагожи Дилляр Ин-туну битирмишдир (1973). Сабирабад р-нунда мцяллим (1973–75), Азярб. Елми Тядгигат Педагожи Елмляр Ин-тунда елми ишчи (1975–94), шюбя мцдири (1994– 2001) ишлямиш, 2002 илдян Азярб. Тящсил Проблемляри Ин-тунун елми катибидир. Тядгигатлары тялим вя тярбийя просесинин оптималлашдырылмасына, дидактиканын мцасир проблемляриня вя с.-я щяср олунмушдур. Бир чох дярслик вя дярс вясаитинин мцяллифидир. Педагожи кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.