Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİRŞTONAS

  БИРШТОНАС – Литвада балнеоложи иглим курорту. Неман (Нйамунас) чайынын саь сащилиндя, Каунасдан 39 км ъ.-да- дыр. Ящ. 4,2 мин (2003). 14 ясрдян мялумдур. 19 ясрин орталарындан курорт кими инкишаф етмишдир. Балнеоложи васитяляр (хлоридли-натриумлу минерал су вя вулкан палчыьы иля дайаг-щярякят органлары, щязм системи, ган дювраны, синир системи вя эинеколожи хястяликлярин мцалиъяси) вя иглим курортудур. Континентал дяниз иглими щакимдир; мцлайим исти йайы (ийулда орта темп-р 18°Ъ) вя мцлайим гышы (йанварда орта темп-р –5°Ъ) вар. Йаьынтыларын иллик мигдары 680 мм-дир. Пунйайск ийняйарпаглы мешя йасаглыьы Б. йахынлыьындадыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİRŞTONAS

  БИРШТОНАС – Литвада балнеоложи иглим курорту. Неман (Нйамунас) чайынын саь сащилиндя, Каунасдан 39 км ъ.-да- дыр. Ящ. 4,2 мин (2003). 14 ясрдян мялумдур. 19 ясрин орталарындан курорт кими инкишаф етмишдир. Балнеоложи васитяляр (хлоридли-натриумлу минерал су вя вулкан палчыьы иля дайаг-щярякят органлары, щязм системи, ган дювраны, синир системи вя эинеколожи хястяликлярин мцалиъяси) вя иглим курортудур. Континентал дяниз иглими щакимдир; мцлайим исти йайы (ийулда орта темп-р 18°Ъ) вя мцлайим гышы (йанварда орта темп-р –5°Ъ) вар. Йаьынтыларын иллик мигдары 680 мм-дир. Пунйайск ийняйарпаглы мешя йасаглыьы Б. йахынлыьындадыр.

  BİRŞTONAS

  БИРШТОНАС – Литвада балнеоложи иглим курорту. Неман (Нйамунас) чайынын саь сащилиндя, Каунасдан 39 км ъ.-да- дыр. Ящ. 4,2 мин (2003). 14 ясрдян мялумдур. 19 ясрин орталарындан курорт кими инкишаф етмишдир. Балнеоложи васитяляр (хлоридли-натриумлу минерал су вя вулкан палчыьы иля дайаг-щярякят органлары, щязм системи, ган дювраны, синир системи вя эинеколожи хястяликлярин мцалиъяси) вя иглим курортудур. Континентал дяниз иглими щакимдир; мцлайим исти йайы (ийулда орта темп-р 18°Ъ) вя мцлайим гышы (йанварда орта темп-р –5°Ъ) вар. Йаьынтыларын иллик мигдары 680 мм-дир. Пунйайск ийняйарпаглы мешя йасаглыьы Б. йахынлыьындадыр.