Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABBASOV Akim Əli oğlu

  АББАСОВ Аким Яли оьлу (25.5.1911, Нахчыван – 29.2.1992, Бакы) – Азярб. щярби хадими, эен.-м. (1956). Бакы (1930) вя Тифлис щярби мяктяблярини (1932), Москвада М.В.Фрунзе ад. Щярби Академийаны (1956) битирмишдир. Бюйцк Вятян мцщарибяси (1941–45) башлайаркян 76-ъы дивизийанын щейятиндя Гярб ъябщясиндя вурушмаларда иштирак етмиш,

  1942 илдя 402-ъи Азярб. атыъы дивизийасы гярарэащында ямялиййат шюбясинин ряиси, даща сонра полк командири тяйин едилмишдир. Мцщарибядян сонракы иллярдя полк командири, дивизийа командиринин мцавини вя командири, 1956–67 иллярдя бир сыра щярби бирляшмянин командири олмушдур. Ещтийата чыхандан (1967) сонра Азярб. ССР автомобил няглиййаты назиринин мцавини ишлямишдир. Азярб. ССР Али Советинин (4–6-ъы чаьырыш) депутаты олмушдур. Ики Гырмызы Байраг, ики Гырмызы Улдуз орденляри иля тялтиф едилмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABBASOV Akim Əli oğlu

  АББАСОВ Аким Яли оьлу (25.5.1911, Нахчыван – 29.2.1992, Бакы) – Азярб. щярби хадими, эен.-м. (1956). Бакы (1930) вя Тифлис щярби мяктяблярини (1932), Москвада М.В.Фрунзе ад. Щярби Академийаны (1956) битирмишдир. Бюйцк Вятян мцщарибяси (1941–45) башлайаркян 76-ъы дивизийанын щейятиндя Гярб ъябщясиндя вурушмаларда иштирак етмиш,

  1942 илдя 402-ъи Азярб. атыъы дивизийасы гярарэащында ямялиййат шюбясинин ряиси, даща сонра полк командири тяйин едилмишдир. Мцщарибядян сонракы иллярдя полк командири, дивизийа командиринин мцавини вя командири, 1956–67 иллярдя бир сыра щярби бирляшмянин командири олмушдур. Ещтийата чыхандан (1967) сонра Азярб. ССР автомобил няглиййаты назиринин мцавини ишлямишдир. Азярб. ССР Али Советинин (4–6-ъы чаьырыш) депутаты олмушдур. Ики Гырмызы Байраг, ики Гырмызы Улдуз орденляри иля тялтиф едилмишдир.

  ABBASOV Akim Əli oğlu

  АББАСОВ Аким Яли оьлу (25.5.1911, Нахчыван – 29.2.1992, Бакы) – Азярб. щярби хадими, эен.-м. (1956). Бакы (1930) вя Тифлис щярби мяктяблярини (1932), Москвада М.В.Фрунзе ад. Щярби Академийаны (1956) битирмишдир. Бюйцк Вятян мцщарибяси (1941–45) башлайаркян 76-ъы дивизийанын щейятиндя Гярб ъябщясиндя вурушмаларда иштирак етмиш,

  1942 илдя 402-ъи Азярб. атыъы дивизийасы гярарэащында ямялиййат шюбясинин ряиси, даща сонра полк командири тяйин едилмишдир. Мцщарибядян сонракы иллярдя полк командири, дивизийа командиринин мцавини вя командири, 1956–67 иллярдя бир сыра щярби бирляшмянин командири олмушдур. Ещтийата чыхандан (1967) сонра Азярб. ССР автомобил няглиййаты назиринин мцавини ишлямишдир. Азярб. ССР Али Советинин (4–6-ъы чаьырыш) депутаты олмушдур. Ики Гырмызы Байраг, ики Гырмызы Улдуз орденляри иля тялтиф едилмишдир.