Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IX CİLD (FEDİNQ - EMİN)
  FRİÚLİ-VENÉSİYA-CÚLİYA

  FRİÚLİ-VENÉSİYA-CÚLİYA (Friuli-Venezia Giulia) – İtaliyanın şm.-ş.-indә, Venesiya körfәzi sahilindә vil. Vil.-ә Triyest, Qoritsiya, Udine, Pordenone әyalәtlәri daxildir. Sah. 7,8 min km2. Əh. 1,2 mln. (2013). İnz. m. Triyest ş.-dir.


  F.-V.-C. İtaliyanın әn inkişaf etmiş vilayәtlәrindәn biridir. Ərazisinin çox hissәsi dağlıq yerlәrdәn vә tәpәli düzәnliklәrdәn ibarәtdir. Düzәnliyin bulaqlarla zәngin aşağı hissәsi daha mәhsuldardır. K.t. mәhsullarından qarğıdalı, çovdar, şәkәr çuğunduru, tütün vә meyvә becәrilir. Dünyaca mәşhur bir çox şәrab növü vә qrappa istehsal olunur. Qaramal yetişdirilmәsi, donuzçuluq, yüksәkkeyfiyyәtli әt vә süd mәhsullarının istehsalı inkişaf etmişdir. Baramaçılıq üzrә Venetodan sonra ikinci yeri tutur. Sәnayenin aparıcı sahәlәri, әsasәn, Triest, Monfalkone, Pordenone vә Qoritsiyada cәmlәşmiş kimya sәnayesi, neft emalı vә gәmiqayırma, metallurgiya, mexanika z-dları vә s.-dir. Daha kiçik müәssisәlәrdә k.t. maşınları, toxuculuq dәzgahları, qәhvә emalı avadanlıqları, hәmçinin saatlar, qida mәhsulları, kağız vә mebel istehsal edilir. Balıq emalı sәnayesi inkişaf etmişdir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
FEDİNQ – EMİN
  FRİÚLİ-VENÉSİYA-CÚLİYA

  FRİÚLİ-VENÉSİYA-CÚLİYA (Friuli-Venezia Giulia) – İtaliyanın şm.-ş.-indә, Venesiya körfәzi sahilindә vil. Vil.-ә Triyest, Qoritsiya, Udine, Pordenone әyalәtlәri daxildir. Sah. 7,8 min km2. Əh. 1,2 mln. (2013). İnz. m. Triyest ş.-dir.


  F.-V.-C. İtaliyanın әn inkişaf etmiş vilayәtlәrindәn biridir. Ərazisinin çox hissәsi dağlıq yerlәrdәn vә tәpәli düzәnliklәrdәn ibarәtdir. Düzәnliyin bulaqlarla zәngin aşağı hissәsi daha mәhsuldardır. K.t. mәhsullarından qarğıdalı, çovdar, şәkәr çuğunduru, tütün vә meyvә becәrilir. Dünyaca mәşhur bir çox şәrab növü vә qrappa istehsal olunur. Qaramal yetişdirilmәsi, donuzçuluq, yüksәkkeyfiyyәtli әt vә süd mәhsullarının istehsalı inkişaf etmişdir. Baramaçılıq üzrә Venetodan sonra ikinci yeri tutur. Sәnayenin aparıcı sahәlәri, әsasәn, Triest, Monfalkone, Pordenone vә Qoritsiyada cәmlәşmiş kimya sәnayesi, neft emalı vә gәmiqayırma, metallurgiya, mexanika z-dları vә s.-dir. Daha kiçik müәssisәlәrdә k.t. maşınları, toxuculuq dәzgahları, qәhvә emalı avadanlıqları, hәmçinin saatlar, qida mәhsulları, kağız vә mebel istehsal edilir. Balıq emalı sәnayesi inkişaf etmişdir.

  FRİÚLİ-VENÉSİYA-CÚLİYA

  FRİÚLİ-VENÉSİYA-CÚLİYA (Friuli-Venezia Giulia) – İtaliyanın şm.-ş.-indә, Venesiya körfәzi sahilindә vil. Vil.-ә Triyest, Qoritsiya, Udine, Pordenone әyalәtlәri daxildir. Sah. 7,8 min km2. Əh. 1,2 mln. (2013). İnz. m. Triyest ş.-dir.


  F.-V.-C. İtaliyanın әn inkişaf etmiş vilayәtlәrindәn biridir. Ərazisinin çox hissәsi dağlıq yerlәrdәn vә tәpәli düzәnliklәrdәn ibarәtdir. Düzәnliyin bulaqlarla zәngin aşağı hissәsi daha mәhsuldardır. K.t. mәhsullarından qarğıdalı, çovdar, şәkәr çuğunduru, tütün vә meyvә becәrilir. Dünyaca mәşhur bir çox şәrab növü vә qrappa istehsal olunur. Qaramal yetişdirilmәsi, donuzçuluq, yüksәkkeyfiyyәtli әt vә süd mәhsullarının istehsalı inkişaf etmişdir. Baramaçılıq üzrә Venetodan sonra ikinci yeri tutur. Sәnayenin aparıcı sahәlәri, әsasәn, Triest, Monfalkone, Pordenone vә Qoritsiyada cәmlәşmiş kimya sәnayesi, neft emalı vә gәmiqayırma, metallurgiya, mexanika z-dları vә s.-dir. Daha kiçik müәssisәlәrdә k.t. maşınları, toxuculuq dәzgahları, qәhvә emalı avadanlıqları, hәmçinin saatlar, qida mәhsulları, kağız vә mebel istehsal edilir. Balıq emalı sәnayesi inkişaf etmişdir.