Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİRVƏRƏQLİ FUNKSİYA

  БИРВЯРЯГЛИ ФУНКСИЙА – Д областында аналитик вя бу областын мцхтялиф з нюгтяляриндя мцхтялиф гиймятляр алан з дяйишяниндян асылы функсийа, йяни з1≠з2 олдугда, ф(з1)≠ф(з2). Мяс., кяср-хятти функсийа бцтцн мцстявидя бирвярягли функсийадыр. Диэяр аналитик функсийалар йалныз бцтцн мцстявидян фяргли областларда Б.ф. ола биляр; онлар истянилян щалда ф′(з0) ≠0 олан з=з0 нюгтясинин ятрафында Б.ф.-дыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİRVƏRƏQLİ FUNKSİYA

  БИРВЯРЯГЛИ ФУНКСИЙА – Д областында аналитик вя бу областын мцхтялиф з нюгтяляриндя мцхтялиф гиймятляр алан з дяйишяниндян асылы функсийа, йяни з1≠з2 олдугда, ф(з1)≠ф(з2). Мяс., кяср-хятти функсийа бцтцн мцстявидя бирвярягли функсийадыр. Диэяр аналитик функсийалар йалныз бцтцн мцстявидян фяргли областларда Б.ф. ола биляр; онлар истянилян щалда ф′(з0) ≠0 олан з=з0 нюгтясинин ятрафында Б.ф.-дыр.

  BİRVƏRƏQLİ FUNKSİYA

  БИРВЯРЯГЛИ ФУНКСИЙА – Д областында аналитик вя бу областын мцхтялиф з нюгтяляриндя мцхтялиф гиймятляр алан з дяйишяниндян асылы функсийа, йяни з1≠з2 олдугда, ф(з1)≠ф(з2). Мяс., кяср-хятти функсийа бцтцн мцстявидя бирвярягли функсийадыр. Диэяр аналитик функсийалар йалныз бцтцн мцстявидян фяргли областларда Б.ф. ола биляр; онлар истянилян щалда ф′(з0) ≠0 олан з=з0 нюгтясинин ятрафында Б.ф.-дыр.