Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IX CİLD (FEDİNQ - EMİN)
  FUKS (Fux, Fuchs) İohann Yozef 

  FUKS (Fux, Fuchs) İohann Yozef (1660, Sankt-Marayn ş. yaxınlığında Hirtenfeld – 13.2.1741, Vyana) – Avstriya musiqi nәzәriyyәçisi, bәstәkar, pedaqoq. 1681–83 illәrdә qrammatika vә musiqi dәrslәrini Qratsdakı yoxsullar üçün yezuit mәktәbindә, 1683–87 illәrdә İnqolştadtda (Bavariya) Yezuit un-tindә almışdır. 1690-cı illәrdә dәfәlәrlә Romaya getmişdir. 1705–15 illәrdә Müq. Stefan baş kilsәsinin kapelmeysteri, 1715 ildәn ömrünün sonunadәk VI Karlın saray kapelmeysteri olmuşdur. 1725 ildә Vyanada “Parnasa aparan pillәlәr adlı ciddi üslublu polifoniya dәrsliyini nәşr etdirmişdir. Bu dәrslikdәn V.A.Motsart, Y.Haydn, L. van Bethoven, F.Şubert, L.Kerubini vә başqa bәstәkarlar faydalanmış, onun әsasında H.Bellerman, L.Bussler, K.Eppesen öz dәrsliklәrini yazmışlar. Uzun illәr әrzindә F. kontrapunkt vә kompozisiyadan dәrs demişdir.


  F. 90-a yaxın messanın (әn mәşhuru “Kanonik”), 5 rekviyemin, 12 dini oratoriyanın (italyan mәtnlәrinә) vә s. müәllifidir. İnstrumental әsәrlәri arasında 4 ork. uvertürası (süitalar), 2 “simfoniya” vә serenadanın daxil olduğu “Concentus musico-instrumentalis” (Nürnberq, 1701) toplusu var. Avstriya-İtaliya barokkosunun tipik nümunәlәri olan operalarında (cәmi 16) mifoloji (“Orfey vә Evridika”, 1715; “Eney Eliziumda”, 1731; hәr iki opera Vyanada tamaşaya qoyulmuşdur) vә tarixi (“Dözüm vә güc”, Praqa, 1723) süjetlәr üstünlük tәşkil edir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
FEDİNQ – EMİN
  FUKS (Fux, Fuchs) İohann Yozef 

  FUKS (Fux, Fuchs) İohann Yozef (1660, Sankt-Marayn ş. yaxınlığında Hirtenfeld – 13.2.1741, Vyana) – Avstriya musiqi nәzәriyyәçisi, bәstәkar, pedaqoq. 1681–83 illәrdә qrammatika vә musiqi dәrslәrini Qratsdakı yoxsullar üçün yezuit mәktәbindә, 1683–87 illәrdә İnqolştadtda (Bavariya) Yezuit un-tindә almışdır. 1690-cı illәrdә dәfәlәrlә Romaya getmişdir. 1705–15 illәrdә Müq. Stefan baş kilsәsinin kapelmeysteri, 1715 ildәn ömrünün sonunadәk VI Karlın saray kapelmeysteri olmuşdur. 1725 ildә Vyanada “Parnasa aparan pillәlәr adlı ciddi üslublu polifoniya dәrsliyini nәşr etdirmişdir. Bu dәrslikdәn V.A.Motsart, Y.Haydn, L. van Bethoven, F.Şubert, L.Kerubini vә başqa bәstәkarlar faydalanmış, onun әsasında H.Bellerman, L.Bussler, K.Eppesen öz dәrsliklәrini yazmışlar. Uzun illәr әrzindә F. kontrapunkt vә kompozisiyadan dәrs demişdir.


  F. 90-a yaxın messanın (әn mәşhuru “Kanonik”), 5 rekviyemin, 12 dini oratoriyanın (italyan mәtnlәrinә) vә s. müәllifidir. İnstrumental әsәrlәri arasında 4 ork. uvertürası (süitalar), 2 “simfoniya” vә serenadanın daxil olduğu “Concentus musico-instrumentalis” (Nürnberq, 1701) toplusu var. Avstriya-İtaliya barokkosunun tipik nümunәlәri olan operalarında (cәmi 16) mifoloji (“Orfey vә Evridika”, 1715; “Eney Eliziumda”, 1731; hәr iki opera Vyanada tamaşaya qoyulmuşdur) vә tarixi (“Dözüm vә güc”, Praqa, 1723) süjetlәr üstünlük tәşkil edir.

  FUKS (Fux, Fuchs) İohann Yozef 

  FUKS (Fux, Fuchs) İohann Yozef (1660, Sankt-Marayn ş. yaxınlığında Hirtenfeld – 13.2.1741, Vyana) – Avstriya musiqi nәzәriyyәçisi, bәstәkar, pedaqoq. 1681–83 illәrdә qrammatika vә musiqi dәrslәrini Qratsdakı yoxsullar üçün yezuit mәktәbindә, 1683–87 illәrdә İnqolştadtda (Bavariya) Yezuit un-tindә almışdır. 1690-cı illәrdә dәfәlәrlә Romaya getmişdir. 1705–15 illәrdә Müq. Stefan baş kilsәsinin kapelmeysteri, 1715 ildәn ömrünün sonunadәk VI Karlın saray kapelmeysteri olmuşdur. 1725 ildә Vyanada “Parnasa aparan pillәlәr adlı ciddi üslublu polifoniya dәrsliyini nәşr etdirmişdir. Bu dәrslikdәn V.A.Motsart, Y.Haydn, L. van Bethoven, F.Şubert, L.Kerubini vә başqa bәstәkarlar faydalanmış, onun әsasında H.Bellerman, L.Bussler, K.Eppesen öz dәrsliklәrini yazmışlar. Uzun illәr әrzindә F. kontrapunkt vә kompozisiyadan dәrs demişdir.


  F. 90-a yaxın messanın (әn mәşhuru “Kanonik”), 5 rekviyemin, 12 dini oratoriyanın (italyan mәtnlәrinә) vә s. müәllifidir. İnstrumental әsәrlәri arasında 4 ork. uvertürası (süitalar), 2 “simfoniya” vә serenadanın daxil olduğu “Concentus musico-instrumentalis” (Nürnberq, 1701) toplusu var. Avstriya-İtaliya barokkosunun tipik nümunәlәri olan operalarında (cәmi 16) mifoloji (“Orfey vә Evridika”, 1715; “Eney Eliziumda”, 1731; hәr iki opera Vyanada tamaşaya qoyulmuşdur) vә tarixi (“Dözüm vә güc”, Praqa, 1723) süjetlәr üstünlük tәşkil edir.