Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ADAMS Mixail İvanoviç

  ÁДАМС Михаил Иванович (Михаил Фридрих, Иощанн Фридрих) (12.7.1780, Москва – 13.3.1836, Москва) – рус тябиятшцнасы, ботаник, зоолог. Петербург ЕА-нын акад. (1805), Москва Ун-тинин проф. (1809). Ясас тядгигатлары флора вя фаунанын юйрянилмясиня щяср олунмушдур. Гафгазын 50 йени битки вя бир нечя бюъяк нювцнц тясвир етмишдир. Щяким вя зоолог кими Чин сяфирлийиндя езамиййятдя олмушдур. Шимал Бузлу океаны сащилляриня експедисийа заманы (1806–09) мамонтун илк там скелетини топламышдыр. Бир нечя битки нювц вя ъинси онун ады иля адланыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ADAMS Mixail İvanoviç

  ÁДАМС Михаил Иванович (Михаил Фридрих, Иощанн Фридрих) (12.7.1780, Москва – 13.3.1836, Москва) – рус тябиятшцнасы, ботаник, зоолог. Петербург ЕА-нын акад. (1805), Москва Ун-тинин проф. (1809). Ясас тядгигатлары флора вя фаунанын юйрянилмясиня щяср олунмушдур. Гафгазын 50 йени битки вя бир нечя бюъяк нювцнц тясвир етмишдир. Щяким вя зоолог кими Чин сяфирлийиндя езамиййятдя олмушдур. Шимал Бузлу океаны сащилляриня експедисийа заманы (1806–09) мамонтун илк там скелетини топламышдыр. Бир нечя битки нювц вя ъинси онун ады иля адланыр.

  ADAMS Mixail İvanoviç

  ÁДАМС Михаил Иванович (Михаил Фридрих, Иощанн Фридрих) (12.7.1780, Москва – 13.3.1836, Москва) – рус тябиятшцнасы, ботаник, зоолог. Петербург ЕА-нын акад. (1805), Москва Ун-тинин проф. (1809). Ясас тядгигатлары флора вя фаунанын юйрянилмясиня щяср олунмушдур. Гафгазын 50 йени битки вя бир нечя бюъяк нювцнц тясвир етмишдир. Щяким вя зоолог кими Чин сяфирлийиндя езамиййятдя олмушдур. Шимал Бузлу океаны сащилляриня експедисийа заманы (1806–09) мамонтун илк там скелетини топламышдыр. Бир нечя битки нювц вя ъинси онун ады иля адланыр.