Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ASBEST-SEMENT KONSTRUKSİYALAR

  АСБÉСТ-СЕМÉНТ КОНСТРУКСИЙАЛАР – тябягяшякилли асбест-семент ясасында щазырланыр. Истилийи кечирмяйян материаллар вя каркас елементляриндян (метал, асбест-семент, йахуд  аьаъ) дцзялдилян А.-с.к.-а истещсалат биналарынын юртцлмяси цчцн тятбиг едилян истиляшдириъили (адятян, минерал кечя иля) тавалар аиддир. А.-с.к. монолит вя каркас типли олур. Монолит конструксийалар (тава вя панелляр) истиляшдириъи гатла (адятян,   кюпцк-пластла) бирляшдирилян ики йасты асбест-семент тябягядян ибарятдир. Тава вя панеллярин галынлыьы 60–80 мм-дир. Каркас типли конструксийалар даща чох ишлядилир. Йасты асбест-семент тябягялярдян ибарят тава вя панелляр каркаса йапышган вя йа шурупла бирляшдирилир. Таваларын ени 1,2–1,5 м-дир вя 3,5–6,5 м уз.-нда ачырымлары юртя билир. Каркас цчцн асбест-семент динишляр, асбест-сементдян, аьаъдан вя йа металдан щазырланмыш фасонлу елементляр истифадя едилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ASBEST-SEMENT KONSTRUKSİYALAR

  АСБÉСТ-СЕМÉНТ КОНСТРУКСИЙАЛАР – тябягяшякилли асбест-семент ясасында щазырланыр. Истилийи кечирмяйян материаллар вя каркас елементляриндян (метал, асбест-семент, йахуд  аьаъ) дцзялдилян А.-с.к.-а истещсалат биналарынын юртцлмяси цчцн тятбиг едилян истиляшдириъили (адятян, минерал кечя иля) тавалар аиддир. А.-с.к. монолит вя каркас типли олур. Монолит конструксийалар (тава вя панелляр) истиляшдириъи гатла (адятян,   кюпцк-пластла) бирляшдирилян ики йасты асбест-семент тябягядян ибарятдир. Тава вя панеллярин галынлыьы 60–80 мм-дир. Каркас типли конструксийалар даща чох ишлядилир. Йасты асбест-семент тябягялярдян ибарят тава вя панелляр каркаса йапышган вя йа шурупла бирляшдирилир. Таваларын ени 1,2–1,5 м-дир вя 3,5–6,5 м уз.-нда ачырымлары юртя билир. Каркас цчцн асбест-семент динишляр, асбест-сементдян, аьаъдан вя йа металдан щазырланмыш фасонлу елементляр истифадя едилир.

  ASBEST-SEMENT KONSTRUKSİYALAR

  АСБÉСТ-СЕМÉНТ КОНСТРУКСИЙАЛАР – тябягяшякилли асбест-семент ясасында щазырланыр. Истилийи кечирмяйян материаллар вя каркас елементляриндян (метал, асбест-семент, йахуд  аьаъ) дцзялдилян А.-с.к.-а истещсалат биналарынын юртцлмяси цчцн тятбиг едилян истиляшдириъили (адятян, минерал кечя иля) тавалар аиддир. А.-с.к. монолит вя каркас типли олур. Монолит конструксийалар (тава вя панелляр) истиляшдириъи гатла (адятян,   кюпцк-пластла) бирляшдирилян ики йасты асбест-семент тябягядян ибарятдир. Тава вя панеллярин галынлыьы 60–80 мм-дир. Каркас типли конструксийалар даща чох ишлядилир. Йасты асбест-семент тябягялярдян ибарят тава вя панелляр каркаса йапышган вя йа шурупла бирляшдирилир. Таваларын ени 1,2–1,5 м-дир вя 3,5–6,5 м уз.-нда ачырымлары юртя билир. Каркас цчцн асбест-семент динишляр, асбест-сементдян, аьаъдан вя йа металдан щазырланмыш фасонлу елементляр истифадя едилир.