Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABBASOV Əbülhəsən Fərhad oğlu

  АББАСОВ Ябцлщясян Фярщад оьлу (д. 12.2.1953, Эядябяй р-нунун Дцзрясуллу к.) – Азярб. философу, фялсяфя е.д. (1997), проф. (1998). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1975). Азярб. Респ. Президентинин Иъра Апаратынын ярази идаряетмя органлары иля иш шюбясинин бюйцк мяслящятчиси (1992–94) ишлямишдир. 1996 илдян АМЕА-нын Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги Тядгигатлар Ин-тунда шюбя мцдиридир. Тядгигатлары мцасир идаряетмянин, синерэетиканын вя системли йанашманын фялсяфи проблемляриня щяср олунмушдур. 150 елми ясярин, о ъцмлядян монографийанын вя бир нечя китабын мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABBASOV Əbülhəsən Fərhad oğlu

  АББАСОВ Ябцлщясян Фярщад оьлу (д. 12.2.1953, Эядябяй р-нунун Дцзрясуллу к.) – Азярб. философу, фялсяфя е.д. (1997), проф. (1998). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1975). Азярб. Респ. Президентинин Иъра Апаратынын ярази идаряетмя органлары иля иш шюбясинин бюйцк мяслящятчиси (1992–94) ишлямишдир. 1996 илдян АМЕА-нын Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги Тядгигатлар Ин-тунда шюбя мцдиридир. Тядгигатлары мцасир идаряетмянин, синерэетиканын вя системли йанашманын фялсяфи проблемляриня щяср олунмушдур. 150 елми ясярин, о ъцмлядян монографийанын вя бир нечя китабын мцяллифидир.

  ABBASOV Əbülhəsən Fərhad oğlu

  АББАСОВ Ябцлщясян Фярщад оьлу (д. 12.2.1953, Эядябяй р-нунун Дцзрясуллу к.) – Азярб. философу, фялсяфя е.д. (1997), проф. (1998). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1975). Азярб. Респ. Президентинин Иъра Апаратынын ярази идаряетмя органлары иля иш шюбясинин бюйцк мяслящятчиси (1992–94) ишлямишдир. 1996 илдян АМЕА-нын Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги Тядгигатлар Ин-тунда шюбя мцдиридир. Тядгигатлары мцасир идаряетмянин, синерэетиканын вя системли йанашманын фялсяфи проблемляриня щяср олунмушдур. 150 елми ясярин, о ъцмлядян монографийанын вя бир нечя китабын мцяллифидир.