Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  "ASEA-BRAUN, BOVERİ"

  AСЕÁ-BРÁУН,  BОВÉРИ(ASEA-Brown, Boveri) – Иsveчrя sяnaye шirkяti; elektrotexnika mяhsullarы istehsalы цzrя dцnyanыn яn bюyцk шirkяti. Иsveчrяnin “Brown, Boveri & Cie” vя Иsveчin “ASEA” шirkяtlяrinin birlяшmяsi nяticяsindя yaranmышdыr (1988). Dцnyanыn 100 юlkяsindя z-dlarы, elmi-tяdqiqat mяrkяzlяri vя шюbяlяri mюvcuddur. Satыш hяcmi 32 mlrd. dollар, tяmiz gяlir 2,9 mlrd. dollардыр (2009).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  "ASEA-BRAUN, BOVERİ"

  AСЕÁ-BРÁУН,  BОВÉРИ(ASEA-Brown, Boveri) – Иsveчrя sяnaye шirkяti; elektrotexnika mяhsullarы istehsalы цzrя dцnyanыn яn bюyцk шirkяti. Иsveчrяnin “Brown, Boveri & Cie” vя Иsveчin “ASEA” шirkяtlяrinin birlяшmяsi nяticяsindя yaranmышdыr (1988). Dцnyanыn 100 юlkяsindя z-dlarы, elmi-tяdqiqat mяrkяzlяri vя шюbяlяri mюvcuddur. Satыш hяcmi 32 mlrd. dollар, tяmiz gяlir 2,9 mlrd. dollардыр (2009).

  "ASEA-BRAUN, BOVERİ"

  AСЕÁ-BРÁУН,  BОВÉРИ(ASEA-Brown, Boveri) – Иsveчrя sяnaye шirkяti; elektrotexnika mяhsullarы istehsalы цzrя dцnyanыn яn bюyцk шirkяti. Иsveчrяnin “Brown, Boveri & Cie” vя Иsveчin “ASEA” шirkяtlяrinin birlяшmяsi nяticяsindя yaranmышdыr (1988). Dцnyanыn 100 юlkяsindя z-dlarы, elmi-tяdqiqat mяrkяzlяri vя шюbяlяri mюvcuddur. Satыш hяcmi 32 mlrd. dollар, tяmiz gяlir 2,9 mlrd. dollардыр (2009).