Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABBASOV Əlipənah Bəhmən oğlu

  АББАСОВ Ялипянащ Бящмян оьлу (20.3. 1954, Ъялилабад р-нунун Цчтяпя к. – 21.2.1997, Бакы) – Азярб. эеолог-палеонтологу, эеолоэийа-минералоэийа е.д. (1993). 1975 илдя Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир. Тядгигатлары, ясасян, Азярб.-ын Табашир йашлы чюкцнтцляринин радиоларийа фаунасынын вя радиоларийаларын филоэенетик инкишаф мярщяляляринин юйрянилмясиня щяср олунмушдур. А. радиоларийалара эюря Табашир чюкцнтцляринин айры-айры р-нлар цзря стратиграфик бюлэцсцнц ишляйиб щазырламыш, силисиумлу вулканоэен сцхурларын йашыны дягигляшдирмиш вя Кичик Гафгазда силисиум оксидинин топланма схемини тяртиб етмишдир. 40-дан чох елми ясярин мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABBASOV Əlipənah Bəhmən oğlu

  АББАСОВ Ялипянащ Бящмян оьлу (20.3. 1954, Ъялилабад р-нунун Цчтяпя к. – 21.2.1997, Бакы) – Азярб. эеолог-палеонтологу, эеолоэийа-минералоэийа е.д. (1993). 1975 илдя Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир. Тядгигатлары, ясасян, Азярб.-ын Табашир йашлы чюкцнтцляринин радиоларийа фаунасынын вя радиоларийаларын филоэенетик инкишаф мярщяляляринин юйрянилмясиня щяср олунмушдур. А. радиоларийалара эюря Табашир чюкцнтцляринин айры-айры р-нлар цзря стратиграфик бюлэцсцнц ишляйиб щазырламыш, силисиумлу вулканоэен сцхурларын йашыны дягигляшдирмиш вя Кичик Гафгазда силисиум оксидинин топланма схемини тяртиб етмишдир. 40-дан чох елми ясярин мцяллифидир.

  ABBASOV Əlipənah Bəhmən oğlu

  АББАСОВ Ялипянащ Бящмян оьлу (20.3. 1954, Ъялилабад р-нунун Цчтяпя к. – 21.2.1997, Бакы) – Азярб. эеолог-палеонтологу, эеолоэийа-минералоэийа е.д. (1993). 1975 илдя Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир. Тядгигатлары, ясасян, Азярб.-ын Табашир йашлы чюкцнтцляринин радиоларийа фаунасынын вя радиоларийаларын филоэенетик инкишаф мярщяляляринин юйрянилмясиня щяср олунмушдур. А. радиоларийалара эюря Табашир чюкцнтцляринин айры-айры р-нлар цзря стратиграфик бюлэцсцнц ишляйиб щазырламыш, силисиумлу вулканоэен сцхурларын йашыны дягигляшдирмиш вя Кичик Гафгазда силисиум оксидинин топланма схемини тяртиб етмишдир. 40-дан чох елми ясярин мцяллифидир.