Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IX CİLD (FEDİNQ - EMİN)
  GİL TƏKNƏ QƏBİR

  GİL TƏKNƏ QƏBİR – qәbir formalarından biri. E.ә 3 әsr – eramızın 1 әsrindә Azәrb.-da, әsasәn, Qәbәlә, İsmayıllı, Göyçay, Ucar r-nları әrazisindә (Göyçay hövzәsindә, habelә Türyançay vә Girdimançay hövzәlәrindә) yayılmışdır. Arxeoloji qazıntılar zamanı qәdim Albaniya (Qafqaz) әrazisindә qәbir tipli gil tәknә formalı saxsı tabutlar aşkar edilmişdir. Gil tabutlar tәknә vә ya vanna formasında olduğundan elmi әdәbiyyatda çox vaxt “gil sarkofaq” da adlanır. G.t.q.-lәrә Mollaisaqlı k. (İsmayıllı r-nu) yaxınlığında daha çox tәsadüf edilmişdir. İrihәcmli G.t.q.-lәr (tәqr. 1,5×0,5×0,3 m) arakәsmәli formada hazırlanmış vә yan divarların dibәyaxın hissәsindә deşik açılmışdı. Ölülәr bükülü vәziyyәtdә (kişilәr sol, qadınlar isә sağ böyrü üstә) dәfn olunmuşdular. Dәfn lәvazimatı (saxsı qablar, bәzәk әşyaları vә s.) әsasәn tabutdan kәnarda qoyulmuşdur. G.t.q.-inә oxşar qәbirlәr Persepol, Suz, Mesopotamiya vә Orta Asiyada da aşkar edilmişdir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
FEDİNQ – EMİN
  GİL TƏKNƏ QƏBİR

  GİL TƏKNƏ QƏBİR – qәbir formalarından biri. E.ә 3 әsr – eramızın 1 әsrindә Azәrb.-da, әsasәn, Qәbәlә, İsmayıllı, Göyçay, Ucar r-nları әrazisindә (Göyçay hövzәsindә, habelә Türyançay vә Girdimançay hövzәlәrindә) yayılmışdır. Arxeoloji qazıntılar zamanı qәdim Albaniya (Qafqaz) әrazisindә qәbir tipli gil tәknә formalı saxsı tabutlar aşkar edilmişdir. Gil tabutlar tәknә vә ya vanna formasında olduğundan elmi әdәbiyyatda çox vaxt “gil sarkofaq” da adlanır. G.t.q.-lәrә Mollaisaqlı k. (İsmayıllı r-nu) yaxınlığında daha çox tәsadüf edilmişdir. İrihәcmli G.t.q.-lәr (tәqr. 1,5×0,5×0,3 m) arakәsmәli formada hazırlanmış vә yan divarların dibәyaxın hissәsindә deşik açılmışdı. Ölülәr bükülü vәziyyәtdә (kişilәr sol, qadınlar isә sağ böyrü üstә) dәfn olunmuşdular. Dәfn lәvazimatı (saxsı qablar, bәzәk әşyaları vә s.) әsasәn tabutdan kәnarda qoyulmuşdur. G.t.q.-inә oxşar qәbirlәr Persepol, Suz, Mesopotamiya vә Orta Asiyada da aşkar edilmişdir.

  GİL TƏKNƏ QƏBİR

  GİL TƏKNƏ QƏBİR – qәbir formalarından biri. E.ә 3 әsr – eramızın 1 әsrindә Azәrb.-da, әsasәn, Qәbәlә, İsmayıllı, Göyçay, Ucar r-nları әrazisindә (Göyçay hövzәsindә, habelә Türyançay vә Girdimançay hövzәlәrindә) yayılmışdır. Arxeoloji qazıntılar zamanı qәdim Albaniya (Qafqaz) әrazisindә qәbir tipli gil tәknә formalı saxsı tabutlar aşkar edilmişdir. Gil tabutlar tәknә vә ya vanna formasında olduğundan elmi әdәbiyyatda çox vaxt “gil sarkofaq” da adlanır. G.t.q.-lәrә Mollaisaqlı k. (İsmayıllı r-nu) yaxınlığında daha çox tәsadüf edilmişdir. İrihәcmli G.t.q.-lәr (tәqr. 1,5×0,5×0,3 m) arakәsmәli formada hazırlanmış vә yan divarların dibәyaxın hissәsindә deşik açılmışdı. Ölülәr bükülü vәziyyәtdә (kişilәr sol, qadınlar isә sağ böyrü üstә) dәfn olunmuşdular. Dәfn lәvazimatı (saxsı qablar, bәzәk әşyaları vә s.) әsasәn tabutdan kәnarda qoyulmuşdur. G.t.q.-inә oxşar qәbirlәr Persepol, Suz, Mesopotamiya vә Orta Asiyada da aşkar edilmişdir.