Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IX CİLD (FEDİNQ - EMİN)
  AXUNDOVA 

  AXUNDOVA Nәrgiz Çingiz qızı (d. 7.8.1959, Bakı) – Azәrb. tarixçisi, tarix e.d. (2007), prof. (2010), AMEA-nın hәqiqi üzvü (2017; m.üzvü, 2014). Azәrb. Dövlәt Un-tinin (indiki BDU) şәrqşünaslıq fakültәsini bitirmişdir (1981). BDU-da Asiya vә Afrika ölkәlәri tarixi kafedrasında baş laborant, müәllim, dosent, prof. (1986–2012) vәzifәlәrindә çalışmışdır. 2012 ildәn AMEA Tarix İn-tunun Azәrbaycanın orta әsrlәr tarixi şöbәsindә aparıcı elmi işçidir. 2015 ildәn AMEA-nın İctimai elmlәr bölmәsinin akad.-katibidir. Tәdqiqat sahәsi orta әsrlәr tarixinin müxtәlif aspektlәri, әsasәn, Ərәb xilafәti dövründә әrәb-türk münasibәtlәridir. 90-dan çox elmi әsәrin, o cümlәdәn iki monoqrafiyanın müәllifidir. Elmi kadrların hazırlanmasında xidmәti var.


  Ə s ә r l ә r i: Сирия и Ирак под властью партии Арабского социалистического возрождения. Б., 2000; Роль тюрок в системе государственного управления арабского халифата (сер. VIII – сер. X вв.). Б., 2004.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
FEDİNQ – EMİN
  AXUNDOVA 

  AXUNDOVA Nәrgiz Çingiz qızı (d. 7.8.1959, Bakı) – Azәrb. tarixçisi, tarix e.d. (2007), prof. (2010), AMEA-nın hәqiqi üzvü (2017; m.üzvü, 2014). Azәrb. Dövlәt Un-tinin (indiki BDU) şәrqşünaslıq fakültәsini bitirmişdir (1981). BDU-da Asiya vә Afrika ölkәlәri tarixi kafedrasında baş laborant, müәllim, dosent, prof. (1986–2012) vәzifәlәrindә çalışmışdır. 2012 ildәn AMEA Tarix İn-tunun Azәrbaycanın orta әsrlәr tarixi şöbәsindә aparıcı elmi işçidir. 2015 ildәn AMEA-nın İctimai elmlәr bölmәsinin akad.-katibidir. Tәdqiqat sahәsi orta әsrlәr tarixinin müxtәlif aspektlәri, әsasәn, Ərәb xilafәti dövründә әrәb-türk münasibәtlәridir. 90-dan çox elmi әsәrin, o cümlәdәn iki monoqrafiyanın müәllifidir. Elmi kadrların hazırlanmasında xidmәti var.


  Ə s ә r l ә r i: Сирия и Ирак под властью партии Арабского социалистического возрождения. Б., 2000; Роль тюрок в системе государственного управления арабского халифата (сер. VIII – сер. X вв.). Б., 2004.

  AXUNDOVA 

  AXUNDOVA Nәrgiz Çingiz qızı (d. 7.8.1959, Bakı) – Azәrb. tarixçisi, tarix e.d. (2007), prof. (2010), AMEA-nın hәqiqi üzvü (2017; m.üzvü, 2014). Azәrb. Dövlәt Un-tinin (indiki BDU) şәrqşünaslıq fakültәsini bitirmişdir (1981). BDU-da Asiya vә Afrika ölkәlәri tarixi kafedrasında baş laborant, müәllim, dosent, prof. (1986–2012) vәzifәlәrindә çalışmışdır. 2012 ildәn AMEA Tarix İn-tunun Azәrbaycanın orta әsrlәr tarixi şöbәsindә aparıcı elmi işçidir. 2015 ildәn AMEA-nın İctimai elmlәr bölmәsinin akad.-katibidir. Tәdqiqat sahәsi orta әsrlәr tarixinin müxtәlif aspektlәri, әsasәn, Ərәb xilafәti dövründә әrәb-türk münasibәtlәridir. 90-dan çox elmi әsәrin, o cümlәdәn iki monoqrafiyanın müәllifidir. Elmi kadrların hazırlanmasında xidmәti var.


  Ə s ә r l ә r i: Сирия и Ирак под властью партии Арабского социалистического возрождения. Б., 2000; Роль тюрок в системе государственного управления арабского халифата (сер. VIII – сер. X вв.). Б., 2004.