Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
“Azərbaycan” xüsusi cildi (Az) (Ümumi məlumat - 6.1 .Milli təhlükəsizliyin təminat sistemi)
  6.1 .Milli təhlükəsizliyin təminat sistemi

  Азярбайъан Республикасынын милли тящлцкясизлийи дедикдя, онун мцстягиллийинин, суверенлийинин, ярази бцтювлцйцнцн, конститусийа гурулушунун, халгын вя юлкянин милли марагларынын, инсанын, ъямиййятин вя дювлятин щцгуг вя мянафеляринин дахили вя хариъи тящдидлярдян горунмасы баша дцшцлцр. Юлкя ганунвериъилийиня уйьун олараг, милли

  тящлцкясизлийин обйектляри инсан – онун щцгуг вя азадлыглары, ъямиййят – онун мадди вя мяняви дяйярляри, дювлят онун мцстягиллийи, суверенлийи, конститусийа гурулушу вя ярази бцтювлцйцдцр. Милли тящлцкясизлийин субйектляри ися инсанларын, ъямиййятин вя дювлятин тящлцкясизлийи марагларынын вя тялябатларынын тямин едилмяси мягсядиля йарадылмыш дювлят

  щакимиййяти органларыдыр. Азярбайъан Республикасынын милли тящлцкясизлийинин тяминаты системи (МТТС) юлкя Конститусийасы вя ганунлары ясасында гаршылыглы фяалиййят эюстярян вя юз сялащиййятляри чярчивясиндя милли тящлцкясизлийин тямин олунмасына ъавабдещ олан гцввялярин вя диэяр дювлят органларынын мяъмусудур. Бу гцввяляр вя дювлят органлары милли  ящлцкясизлийин тямин олунмасына эюря мясулиййят дашыйырлар. МТТС ващид дювлят сийасятинин щазырланмасы, сийаси, игтисади, сосиал, щярби, информасийа, еколожи, елм, мядяниййят вя мянявиййат, щабеля диэяр сащялярдя милли марагларын горунмасы просесинин комплекс фяалиййят шяклиндя сямяряли тятбиги цчцн шяраит йарадыр.

  МТТС-ин мягсядляри: – инсанын тящлцкясизлийи – инсанын щяр-тяряфли инкишафы цчцн ялверишли шяраитин мювъудлуьу, инсан щцгуг вя азадлыглаынын  мцдафияси сащясиндя цмумдювлят

  тядбирляринин щяйата кечирилмяси;

  – ъямиййятин тящлцкясизлийи – Азярбайъан халгынын щяйати ящямиййятли мараг вя тялябатларынын, щабеля иътимаи дяйярляр системинин тящлцкя вя тящдидлярдян горунмасы;

   

  – дювлятин тящлцкясизлийи – Азярбайъан Республикасынын мцстягиллийинин, суверенлийинин, ярази бцтювлцйцнцн, конститусийа гурулушунун вя щяйати ящямиййятли диэяр марагларынын тящдидлярдян горунмасыдыр

   

  МТТС-ин ясас вязифяляри – милли тящл кясизлийя тящдидлярин ашкарланмасы, тящлили вя прогнозлашдырылмасы; щямин тящдидлярин габагланмасы вя гаршысынын алынмасы цзря тядбирлярин щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси; милли тящлцкясизлийитямин едян гцввя вя васитялярин формалашдырылмасы вя щазырлыьынын тямин едилмяси; милли тящлцкясизлийя билаваситя тящдид вя гясдлярин йарандыьы тягдирдя бцтцн гцввя вя васитялярин сяфярбяр едилмяси, мцвафиг якс тядбирляр комплексинин щяйата кечирилмяси, йаранмыш вязиййятин мцмкцн нятиъяляринин локаллашдырылмасы вя арадан галдырылмасы; юлкянин бейнялхалг ющдяликляриня мцвафиг олараг цмуми вя реэионал тящлцкясизлийин тямин олунмасында иштиракдыр. МТТС-ин щцгуги ясасыны Азярбайъан Республикасы Конститусийасы (1995), «Милли тящлцкясизлик щаггында” (2004), “Кяшфиййат вя якс-кяшфиййат щаггында” (2004), “Дювлят сирри щаггында” (2004), “Фювгяладя вязиййят щаггында” (2004), “Щярби вя зиййят щаггында” (1994), “Мцдафия щаггында” (1993), “Азярбайъан Республикасынын дювлят сярщяди щаггында” (1991), “Мцлки мцдафия щаггында” (1997), “Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти щаггында” (2001), “Террорчулуьа гаршы мцбаризя щаггында” (1999), “Йаньын тящлцкясизлийи щаггында” (1997) вя  с.  Азярбайъан  еспубликасы ганунлары, диэяр норматив-щцгуги актлары, щабеля республиканын тяряфдар чыхдыьы дцнйада сцлщцн вя бейнялхалг тящлцкясизлийин горунмасы сащясиндя дювлятлярарасы мцнасибятляри тянзимляйян бейнялхалг мцгавиляляр тяшкил едир. МТТС-ин фяалиййятини тянзимляйяъяк Азярбайъан Республикасынын милли тящлцкясизлик консепсийасынын, хариъи сийасят стратеэийасынын, щярби доктринасынын вя тящлцкясизлик сащясиндя диэяр консептуал сянядлярин ишляниб щазырланмасы мягсядиля Азярбайъан Республикасы Президентинин 2004 ил 17 сентйабр тарихли сярянъамы иля ишчи груп йарадылмышдыр.

  Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиндя милли тящлцкясизлийин тяминатынын ашаьыдакы ясас принсипляри тясбит олунмушдур:

   

  – Азярбайъан Республикасы Конститусийасына вя ганунларына риайят едилмяси;

   

  – милли тящлцкясизлийин ващид дювлят сийасятиня ясасланмасы вя онун тямин

  олунмасы истигамятляринин таразлашдырылмасы вя ялагяляндирилмяси;

   

  – милли тящлцкясизлийи тямин едян органлар арасында сялащиййятлярин дягиг

  мцяййян едилмяси, онларын фяалиййятинин ялагяляндирилмяси вя щямин органларын

  бир-бирини гаршылыглы сурятдя оператив мялуматландырмасы;

   

  – милли тящлцкясизлийин тяминаты иля ялагядар фяалиййятин щяйата кечирилмяси-

  ня нязарят;

   

  – бейнялхалг тящлцкясизлик системляриня интеграсийа;

   

  – инсан, ъямиййят вя дювлятин мараглары арасындакы таразлыьын сахланылмасы вя

  онларын гаршылыглы мясулиййяти.

   

  Азярбайъан Республикасынын милли мараглары. Милли тящлцкясизлик щаггында

  ганунвериъиликдя юлкянин милли мараглары вя онларын сащяви структуру да яксини тапмышдыр. Ганунвериъилийя эюря республиканын милли мараглары Азярбайъан халгынын фундаментал дяйяр вя мягсядляринин, щабеля инсанын, ъямиййятин вя дювлятин инкишаф вя тяряггисини тямин едян сийаси, игтисади, сосиал вя диэяр тялябатларын мяъмусудур.

   

  С и й а с и с а щ я д я я с а с м и л л и

  м а р а г л а р дювлят мцстягиллийи, суверенлийи вя ярази бцтювлцйц; конститусийа

  гурулушунун горунмасы, демократик, щцгуги, дцнйяви дювлятин мювъудлуьу;

  Азярбайъан халгынын ващидлийинин горунуб сахланылмасы; вятяндаш ъямиййятинин

  формалашдырылмасы, инсан вя вятяндаш щцгуг вя азадлыгларынын тямин олунмасы; иътимаи-сийаси сабитлийин тямин едилмяси; кяшфиййат, террор-тяхрибат вя диэяр позуъулуг фяалиййятинин гаршысынын алынмасы; дцнйа азярбайъанлыларынын щямряйлийи; хариъдя йашайан щямвятянлярин щцгугларынын мцдафияси; Азярбайъанын дцнйа халглары иля достлуг, сцлщ вя яминаманлыг шяраитиндя йашамасы, бярабяр тяряфдашлыг ясасында бейнялхалг ямякдашлыьын инкишафы, Авропа вя дцнйа бирлийиня интеграсийа; бейнялхалг алямдя Азярбайъан Республикасынын нцфузунун артырылмасыдыр.

   

  И г т и с а д и  с а щ я д я  я с а с  м и л л и  м а р а г л а р игтисади потенсиалын артырылмасы; базар игтисадиййатынын инкишафы, онун щцгуги ясасларынын тякмилляшдирилмяси; игтисади сабитлийин тямин олунмасы; игтисадиййатын инкишафы цчцн дахили вя хариъи инвестисийалардан ютрц ялверишли шяраитин йарадылмасы; тябии вя мадди сярвятлярин горунмасы вя сямяряли истифадя едилмяси; реэионал вя дцнйа базарларынын формалашдырылмасында вя фяалиййят эюстярмясиндя азад вя бярабяр щцгуглу иштиракын тямин едилмясидир.

   

  С о с и а л  с а щ я д я  я с а с  м и л л и  м а р а г л а р Азярбайъан халгынын эенофондунун горунмасы, ящалинин лайигли щяйат сявиййясинин вя физики саьламлыьынын тямин едилмяси мягсядиля сящиййя вя сосиал мцдафия системинин сямяряли фяалиййят эюстярмясидир.

   

  Азярбайъан  Республикасынын  щ я р б и   с а щ я д я  я с а с  м и л л и  м а р а г л а р ы

  дювлятин мцдафия гцдрятинин, Силащлы Гцввялярин вя башга силащлы бирляшмялярин комплектляшдирилмясинин, дюйцшя вя сяфярбярлийя щазырлыьынын, щярби-техники тяъщизатынын тямин едилмясидир.

   

  Милли тящлцкясизлийя тящдидляр. Юлкя ганунвериъилийиндя милли тящлцкясизлийя тящдидлярин дя анлайышы, нювляри вя тяснифаты верилмишдир. Беля ки, милли тящлцкясизлийя тящдидляр – Азярбайъан Республикасы милли марагларынын щяйата кечирилмясиня мане олан вя йа онлара тящлцкя йарадан шяраит, просес вя амиллярдир. Тящдидляр мцмкцнлцйцндян асылы олараг потен-

  сиал вя реал олур. Мянбяляриндян асылы олараг ися онлар хариъи вя дахили тящдидлярдян ибарятдир. Милли тящлцкясизлийя потенсиал вя реал, дахили вя хариъи тящдидляр ясасян иътимаи щяйатын сийаси, игтисади, сосиал, щярби, информасийа, еколоэийа, елм, мядяниййят вя мянявиййат сащяля-

  риндя тязащцр едир.

   

  Мясялян, Азярбайъан Республикасынын милли тящлцкясизлийиня сийаси сащяд ясас тящдидляр юлкянин дювлят мцстягиллийи, суверенлийи, ярази бцтювлцйц вя конститусийа гурулушу ялейщиня гясдляр; иътимаи-сийаси сабитлийин позулмасы; инсан вя вятяндаш щцгуг вя азадлыгларынын позулмасы, демократик тясисатлара гаршы дахили вя хариъи тязйигляр; дювлят органларынын тяшкилат структурунун даьыдылмасы, онларын фяалиййятляринин позулмасы, юлкя-

  дя идаряетмя сявиййясинин ашаьы дцшмяси; милли вя дини мцнасибятлярин кяскинляшмяси, сепаратчылыг, етник, дини вя сийаси екстремизм щалларынын йайылмасы; иътимаи тящлцкясизлийин позулмасы, щцгугпозмаларын сосиал профилактикасынын сямярясизлийи, ъинайяткарлыьын, хцсусян онун мцтяшяккил, трансмилли формаларынын артмасы; ганунвериъиликдя нязярдя тутулмайан силащлы бирляшмялярин йарадылмасы, силащлы гийамын тяшкил едилмяси; хариъи хцсуси хидмят органларынын вя башга тяшкилатларын, щямчинин айры-айры шяхслярин республикайа гаршы кяшфиййат, террор-тяхрибат вя диэяр позуъулуг фяалиййяти; диэяр дювлятляр тяряфиндян Азярбайъан Республикасынын дахили ишляриня мцдахиля вя с.-дир.

   

  Дювлятин игтисади потенсиалынын тцкянмяси, йахуд гейри-сямяряли истифадяси, милли игтисадиййатын диэяр юлкялярдян малиййя вя техноложи асылылыьынын йаранмасы, бору кямярляринин, диэяр коммуникасийаларын вя няглиййат дящлизляринин фяалиййятинин позулмасы; игтисади ялагяляри низамлайан дювлят системинин пяракяндялийи, игтисадиййатын гейри-мцтянасиб инкишафы; юлкянин дцнйа игтисадиййатындан тяърид олунмасы; тябии вя мадди сярвятлярин талан едилмяси вя сямярясиз истифадяси; инвестисийа активлийинин зяифлямяси вя с. милли тящлцкясизлийя игтисади сащядя ясас тящдидляр, Азярбайъан Республикасына гаршы тяъавцз вя эцъцн тятбиги вя йа тятбиг едилмяси щядяси, юлкянин мцдафия габилиййятинин зяифлямяси; диэяр юлкяляр тяряфиндян республиканын щярби конфликтляря, реэионал мцнагишяляря ъялб едилмяси; хариъи юлкялярин Азярбайъан иля сярщядляринин йахынлыгларында йаранмыш гцввяляр нисбятини позан гошун груплашмаларынын артырылмасы; юлкямиз иля гоншу олан дювлятлярдя щярби-сийаси вязиййятин гейри-сабит олмасы, щямсярщяд дювлятлярин яразисиндя юлкямизя гаршы дцшмянчилик сийасятини йеридян диэяр дювлятлярин гошунларынын йерляшдирилмяси; Силащлы Гцввялярин вя башга силащлы бирляшмялярин щярби вя игтисади потенсиалынын, щярби щазырлыьынын вя дюйцш габилиййятинин зяифлядилмясиня йюнялмиш фяалиййят; дювлят сярщядляриндяки яразиляря, обйектляря вя гурьулара басгын едилмяси, сярщяд мцнагишяляри вя силащлы фитнякарлыг вя с. ися щярби сащядя ясас тящдидлярдир.

   

  Азярбайъан Республикасы милли тящлцкясизлийинин приоритетляри бейнялхалг щцгуг, БМТ Низамнамяси, АТЯТ-ин Щелсинки Йекун Актынын принсипляри ясасында сцлщ йолу иля  рмянистан–Азярбайъан мцнагишясинин щялли; гачгын вя мяъбури кючкцнлярин доьма йурдларына гайтарылмасы; Авропа вя Трансатлантика тящлцкясизлик, сийаси вя игтисади институтларына интеграсийа; Хязяр дянизинин милли секторлара бюлцнмя принсипи ясасында

  щцгуги статусунун мцяййян едилмяси; Азярбайъанын мцстягиллийи вя ярази бцтювлцйцнцн тямин едилмяси игтидарында олан, НАТО стандартларына уйьун вя бейнялхалг сцлщмярамлы мялиййатлара тющфя веря билян милли мцдафия системинин гурулмасы; Хязяр дянизинин Азярбайъан секторунда олан нефт йатаглары вя нефт платформаларынын тящлцкясизлийинин тямин едилмяси, юлкянин карбощидроэен ресурсларынын дцнйа базарларына ихраъ едилмяси; Авропа–Ъянуби Гафгаз–Мяркязи Асийа няглиййат дящлизинин инкишаф етдирилмяси; бейнялхалг терроризм вя мцтяшяккил ъинайяткарлыьа гаршы йюнялян бейнялхалг ямякдашлыг тядбирляриндя иштирак; сийаси системин тякмилляшдирилмяси вя щцгуги ислащатларын дяринляшдирилмяси йолу иля

  Азярбайъан Республикасынын демократик, щцгуги вя дцнйяви дювлят кими инкишаф етдирилмяси; ачыг базар игтисадиййатынын гурулмасы, ишсизлик вя йохсуллуьун азалдылмасыдыр.

   

  Милли тящлцкясизлийи тямин едян органлар. Дювлят вя йерли юзцнцидаря органлары, вязифяли шяхсляр, щцгуги вя физики шяхсляр сийаси, игтисади, щярби, сосиал, информасийа, еколоэийа, елм, мядяниййят, мянявиййат вя диэяр сащялярдя Азярбайъан Республикасынын милли тящлцкясизлийинин тямин олунмасы мягсядиля щяйата кечирилян тядбирлярдя юлкя ганунвериъилийи иля нязярдя тутулмуш гайдада  иштирак едирляр.

   

  Юлкя Конститусийасына ясасян Азярбайъан Республикасынын Президенти дювлят мцстягиллийинин, ярази бцтювлцйцнцн тяминатчысыдыр. Дювлят башчысы Тящлцкясизлик Шурасыны, еляъя дя юзцнцн конститусийа сялащиййятляри чярчивясиндя милли тящлцкясизлийи тямин едян гцввяляри вя дювлят органларыны йарадыр, щямин гурумлара рящбярлик едир. Президент орду гуруъулуьуна, щярби ямялиййатларын апарылмасына рящбярлик едир, щярби доктринаны парламентин тясдигиня верир, Силащлы Гцввялярин (СГ) Али Баш Команданынын функсийаларыны щяйата кечирир, СГ-нин али команда щейятини вязифяйя тяйин вя вязифядян азад едир, али щярби вя али хцсуси рцтбяляр верир. Дювлят башчысы цмуми вя гисмян сяфярбярлик елан едир, щабеля сяфярбярлик цзря чаьырышлары тярхис едир. О, щямчинин СГ-нин тяйинаты иля баьлы олмайан вязифялярин иърасына ъялб едилмясиня разылыг верилмяси барядя юлкя парламентиня тягдимат верир вя сонунъунун разылыьы иля мцщарибя елан едир вя сцлщ баьлайыр. Президент Азярбайъан Республикасы яразисинин мцяййян щиссяси фактики ишьал олундугда, хариъи дювлят вя йа дювлятляр Азярбайъан Республикасына мцщарибя елан етдикдя, республикайа гаршы реал силащлы щцъум тящлцкяси йарандыгда, юлкянин яразиси блокадайа алындыгда, щабеля беля блокада цчцн реал тящлцкя олдугда Азярбайъан Республикасынын бцтцн яразисиндя вя йа айры-айры йерляриндя щярби вязиййят елан едир вя бу барядя фярманы 24 саат мцддятиндя парламентин тясдигиня верир. Дювлят башчысы тябии фялакятляр, епидемийалар, бюйцк еколожи вя башга гязалар баш вердикдя, щабеля Азярбайъан Республикасынын ярази бцтювлцйцнцн позулмасына, дювлятя гаршы гийама вя йа дювлят чеврилишиня йюнялдилян щярякятляр едилдикдя, зоракылыгла мцшайият олунан кцтляви иьтишашлар йарандыгда, вятяндашларын щяйаты вя тящлцкясизлийи, йахуд дювлят тясисатларынын нормал фяалиййяти цчцн горху тюрядян диэяр мцнагишяляр мейдана эялдикдя юлкянин айрыайры йерляриндя фювгяладя вязиййят тятбиг едир вя бу барядя гябул етдийи фярманы 24 саат мцддятиндя парламентин тясдигиня верир.

   

  Тящлцкясизлик Шурасы республиканын мцдафияси, онун дювлят мцстягиллийи вя ярази цтювлцйцнцн горунмасы сийасятинин щяйата кечирилмясиня, игтисади вя еколожи тящлцкясизлийин тямин дилмясиня, фювгяладя щадисялярин нятиъяляринин ара-дан галлдырылмасына даир тювсийяляр верян мяшвярятчи органдыр. Юлкя Конститусийасына ясасян Азярбайъан Республикасынын

  Милли Мяълиси (ММ) фювгяладя вя щярби вязиййят режимляри, мцдафия вя щярби гуллуг, тящлцкясизлийин ясаслары, ярази гурулушу вя дювлят сярщяд режими мясяляляриня даир цмуми гайдалары мцяййян едир, юлкя президентинин тягдиматына ясасян республиканын щярби доктринасыны тясдигляйир, дювлят башчысынын тягдиматына ясасян СГ-нин тяйинаты иля баьлы олмайан вязифялярин иърасына ъялб едилмясиня, еляъя дя президентин мцраъиятиня ясасян мцщарибя елан едилмяси вя сцлщ баьланмасына разылыг верир. Парламент щямчинин щярби вя фювгяладя вязиййятин тятбиги барядя, еляъя дя ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш диэяр щалларда Азярбайъан Президентинин фярманларыны тясдиг едир.

   

  Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети (НК) юлкя щюкумяти олараг, мяркязи иъра щакимиййяти органларына рящбярлик едир; мцхтялиф сащяляря даир мягсядли програмларын щяйата кечирилмясини, еляъя дя милли тящлцкясизлийи тямин едян гцввяляри вя органлары мадди вя

  малиййя ресурслары иля тямин едир. Назирляр Кабинети СГ-нин вязиййятиня эюря мясулиййят дашыйыр. НК СГ-нин силащ, щярби техника, дюйцш сурсаты вя с. Башга ресурс вя хидмятлярля тяъщиз олунмасыны тяшкил едир. Щюкумят щямчинин юлкя игтисадиййатынын сяфярбярлик щазырлыьына вя сяфярбярлик цзря ишя башламасына, онун  щярби вязиййят шяраити режиминя кечирилмясиня рящбярлик едир, мцлки вя ярази мцдафиясинин цмуми планлашдырылмасыны тяшкил едир, силащларын вя стратежи материалларын ихраъы цзяриндя нязаряти тяшкил едир, щярби гуллугчуларын, щярби  уллугдан ещтийата вя йа истефайа бурахылмыш шяхслярин, онларын  аиляляринин сосиал вя щцгуги  яминатларына даир ганунвериъилийин иърасыны тямин едир.

   

  Ганунвериъилийя уйьун олараг, Азярбайъан Республикасында мящкямяляр ядалят мцщакимясини щяйата кечирир вя бу заман юлкя Конститусийасында тясбит едилмиш инсан вя вятяндаш щцгугларыны вя азадлыгларыны, мцлкиййят формасындан асылы олмайараг бцтцн мцяссися, идаря вя тяшкилатларын, сийаси партийаларын, иътимаи бирликлярин, диэяр щцгуги шяхслярин

  щцгугларыны вя гануни мянафелярини щяр ъцр гясдлярдян вя ганун позунтуларын-дан мцдафия едир.

   

  Азярбайъан Республикасында мящкямя щакимиййяти системиня дахил олмагла прокурорлуг ъинайят иши башлайыр вя ибтидаи истинтаг апарыр; ъинайят иши цзря ибтидаи арашдырмайа просессуал ряhбярлик едир вя ганунлара риайят едилмясини тямин едир; тящгигат вя ямялиййат-ахтарыш органларынын фяалиййятиндя ганунларын иъра вя тятбиг олунмасына нязарят едир;

  мящкямядя мцлки вя игтисади мцбащисяляря даир ишляря бахылмасында иддиачы кими иштирак едир; мящкямядя ъинайят ишляриня бахылмасында тяряф кими иштирак едир, дювлят иттищамыны мцдафия едир.

   

  Азярбайъан Республикасынын Силащлы Гцввяляри вя ганунвериъиликдя нязярдя тутулан башга силащлы бирляшмяляр; хцсуси хидмят органлары; полис, прокурорлуг, эюмрцк, верэи вя диэяр щцгуг-мцщафизя органлары; сянайе, енерэетика, няглиййат сащясиндя ишлярин тящлцкясиз эюрцлмяси гайдаларына эюря мясулиййят дашыйан, рабитя вя информасийа тящлцкясизлийини,

  ятраф мцщитин мцщафизясини вя ящалинин саьламлыьынын горунмасыны тямин едян

  дювлят органлары вя милли тящлцкясизлийинин тямин олунмасында иштирак едян диэяр дювлят органлары – дювлят тяряфиндян йарадылан, ганунвериъилик чярчивясиндя фяалиййят эюстярян вя юлкянин милли тящлцкясизлийини билаваситя тяминетмя габилиййятиня малик олан гурумлардыр.

   

  Азярбайъан Республикасынын милли тящлцкясизлийини тямин едян гцввяляр вя дювлят

  органлары юз сялащиййятляри дахилиндя милли тящлцкясизлийин тямин олунмасы иля ялагядар тядбирляр планлашдырыр вя щяйата кечирирляр; милли тящлцкясизлик системинин тякмилляшдирилмяси иля баьлы тяклифляр верирляр; милли тящлцкясизлик сащясиндя ганунлара вя диэяр норматив-щцгуги актлара риайят олунмасыны тямин едирляр; милли тящлцкясизлийи тящдид едян, милли мараглара зяряр вура билян фяалиййятин гаршысынын алынмасы цчцн мцвафиг тядбирляр эюрцрляр.

   

  Азярбайъан Республикасынын Мцдафия Назирлийи, Милли Тящлцкясизлик Назирлийи, Дювлят Сярщяд Хидмяти, Хцсуси Дювлят Мцщафизя Хидмяти, Дахили Ишляр Назирлийи милли тящлцкясизлийи тямин едян ясас дювлят органларыдыр.

   

   

  Азярбайъан Республикасы Милли Тящлцкясизлик Назрлийи.

  Азярбайъан Республикасынын Мцдафия Назирлийи (МН) – Азярбайъан Республикасы СГ-я вя йерли щярби идаряетмя органларына рящбярлик едян дювлят органыдыр вя онларын инкишафына, щямчинин мцдафия вязифяляринин йериня йетирилмясиня щазырлыг цчцн там мясулиййят дашыйыр.

   

  Азярбайъан Республикасынын Милли Тящлцкясизлик Назирлийи (МТН) – юлкянин милли тящлцкясизлийинин тямин едилмяси истигамятиндя дювлят сийасятинин щяйата кечирилмяси мягсядиля ялверишли шяраитин йарадылмасы цчцн тядбирляр эюрян, бу мягсядля кяшфиййат, якс-кяшфиййат вя ямялиййат-ахтарыш фяалиййятини тяшкил едян вя щяйата кечирян, сялащиййятляриня аид

  едилмиш ъинайят ишляри цзря тящгигат вя ибтидаи истинтаг апаран, еляъя дя ъинайятлярин ашкарланмасы, габагланмасы, гаршысынын алынмасы вя ачылмасы сащясиндя Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийи иля мцяййян едилмиш сялащиййятляри щяйата кечирир.

  Азярбайъан Республикасынын Дювлят Сярщяд Хидмяти (ДСХ) – дювлят сярщядинин мцщафизяси сащясиндя юлкя ганунвериъилийи иля мцяййян едилмиш сялащиййятляри щяйата кечирир.

   

  Азярбайъан Республикасынын Хцсуси Дювлят Мцщафизя Хидмяти (ХДМХ) –Азярбайъан Республикасынын Президентинин, диэяр дювлят мцщафизя обйектляринин, щямчинин хариъи юлкялярин дювлят вя щюкумят башчыларынын юлкядя олдуглары вахт онларын тящлцкясизлийинин тямин едилмяси, дювлят башчысынын игамятэащынын, Милли Мяълисин, Назирляр Кабинетинин,

  Конститусийа Мящкямясинин, Хариъи Ишляр Назирлийинин вя Мяркязи Сечки Комиссийасынын обйектляринин мцщафизясинин тяшкилини, эюстярилян обйектлярдя бурахылыш режимини щяйата кечирир.

   

  Азярбайъан Республикасынын Дахили Ишляр Назирлийи (ДИН) – юлкядя иътимаи

  гайданын вя иътимаи тящлцкясизлийин тямин едилмяси, ъинайятлярин гаршысынын алынмасы вя ачылмасы сащясиндя ганунвериъиликля мцяййян едилмиш сялащиййятляри щяйата кечирир. Диэяр мяркязи вя йерли иъра щакимиййяти органларынын фяалиййяти бу вя йа диэяр дяряъядя милли тящлцкясизлийин тямин олунмасы иля баьлыдыр.

   

   

   

  Азярбайъан Республикасынын вятяндашлары юлкя ганунвериъилийиня ясасян милли тящлцкясизлийин тямин олунмасында иштирак едирляр. Бу, сечки, референдум вя ганунла мцяййян олунмуш диэяр демократик васитялярля Азярбайъан Республикасынын милли мараглары вя онларын мцдафиясинин йоллары щагда юз фикир вя тяклифлярини ифадя вя иъра етмяк; ганунвериъиликля нязярдя тутулмуш гайдада республиканын милли тящлцкясизлийинин тямин

  олунмасы мягсядиля дювлят щакимиййяти вя йерли юзцнцидаряетмя органлары тяряфиндян щазырланмыш тядбирляри кюнцллц вя йа конститусийа вязифяляринин йериня йетирилмяси шяклиндя щяйата кечирмяк; юлкя щяйатынын мцхтялиф сащяляриндя тязащцредян тящлцкяли щаллара дювлят вя иътимаи тясисатларын диггятини ъялб етмяк, бцтцн гануни васитялярля дювлятин тящлцкясизлийи, щабеля щцгуг вя марагларынын мцдафия олунмасына чалышмаг йолу иля тямин олунур.

   

  Милли тящлцкясизлийин тяминатынын васитя вя методлары. Азярбайъан Республикасы юз милли тящлцкясизлийини сярянъамында олан бцтцн сийаси, игтисади, щярби, щцгуги вя диэяр васитя вя методларла биртяряфли гайдада вя йахуд бейнялхалг мцгавиляляря мцвафиг олараг тямин едир.

   

  Милли тящлцкясизлийин тяминаты иля баьлы бейнялхалг ямякдашлыг юлкянин Авро–Атлантика институтларына интеграсийасыны, АТЯТ-ин Минск групунун мандатына уйьун олараг Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясинин щяллини, гоншу дювлятлярля икитяряфли, еляъя дя Ъянуби Гафгаз вя ЭУАМ групу чярчивясиндя реэионал ямякдашлыьын эенишляндирилмясини, зярбайъанын бейнялхалг терроризмя гаршы мцбаризядя антитеррор коалисийасынын цзвц гисминдя иштиракыны ещтива едир. Авро–Атлантика мяканында тящлцкясизлик вя сабитлийин эцълянмясиня тющфя верян Сцлщ Наминя Тяряфдашлыг (СНТ) Програмынын иштиракчысы кими, бу мяканда ямякдашлыьын дяринляшдирилмяси, СНТ вя Авро-Атлантика Тящлцкясизлик Шурасы чярчивясиндя НАТО-йа цзв вя тяряфдаш дювлятлярля сийаси, щярби, мядяни ямякдашлыьын эенишляндирилмяси, Авро-Атлантика сийаси, игтисади вя тящлцкясизлик структурларына интеграсийа Азярбайъанын стратежи мягсядляриндян биридир. Азярбайъан Республикасы ЕрмянистанАзярбайъан мцнагишясинин АТЯТ-ин Минск групу чярчивясиндя, щяр ики дювлятин ярази бцтювлцйц, Даьлыг Гарабаьын (ДГ) бцтцн ящалиси цчцн тящлцкясизлик тяминаты, ДГ-а юлкя тяркибиндя эениш мухтариййят верилмяси, гачгын вя мяъбури кючкцнлярин юз йурдларына гайтарылмасы принсипляри ясасында сцлщ йолу иля щяллинин тяряфдарыдыр. Ейни заманда, Азярбайъан Республикасынын суверен щцгугларыны мящдудлашдыран, дювлят мцстягиллийинин итирилмясиня йюнялян, йахуд Азярбайъан Республикасынын милли тящлцкясизлийиня зяряр вура билян бейнялхалг мцгавилялярин баьланылмасына йол верилмир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
Ümumi məlumat – 6.1 .Milli təhlükəsizliyin təminat sistemi
  6.1 .Milli təhlükəsizliyin təminat sistemi

  Азярбайъан Республикасынын милли тящлцкясизлийи дедикдя, онун мцстягиллийинин, суверенлийинин, ярази бцтювлцйцнцн, конститусийа гурулушунун, халгын вя юлкянин милли марагларынын, инсанын, ъямиййятин вя дювлятин щцгуг вя мянафеляринин дахили вя хариъи тящдидлярдян горунмасы баша дцшцлцр. Юлкя ганунвериъилийиня уйьун олараг, милли

  тящлцкясизлийин обйектляри инсан – онун щцгуг вя азадлыглары, ъямиййят – онун мадди вя мяняви дяйярляри, дювлят онун мцстягиллийи, суверенлийи, конститусийа гурулушу вя ярази бцтювлцйцдцр. Милли тящлцкясизлийин субйектляри ися инсанларын, ъямиййятин вя дювлятин тящлцкясизлийи марагларынын вя тялябатларынын тямин едилмяси мягсядиля йарадылмыш дювлят

  щакимиййяти органларыдыр. Азярбайъан Республикасынын милли тящлцкясизлийинин тяминаты системи (МТТС) юлкя Конститусийасы вя ганунлары ясасында гаршылыглы фяалиййят эюстярян вя юз сялащиййятляри чярчивясиндя милли тящлцкясизлийин тямин олунмасына ъавабдещ олан гцввялярин вя диэяр дювлят органларынын мяъмусудур. Бу гцввяляр вя дювлят органлары милли  ящлцкясизлийин тямин олунмасына эюря мясулиййят дашыйырлар. МТТС ващид дювлят сийасятинин щазырланмасы, сийаси, игтисади, сосиал, щярби, информасийа, еколожи, елм, мядяниййят вя мянявиййат, щабеля диэяр сащялярдя милли марагларын горунмасы просесинин комплекс фяалиййят шяклиндя сямяряли тятбиги цчцн шяраит йарадыр.

  МТТС-ин мягсядляри: – инсанын тящлцкясизлийи – инсанын щяр-тяряфли инкишафы цчцн ялверишли шяраитин мювъудлуьу, инсан щцгуг вя азадлыглаынын  мцдафияси сащясиндя цмумдювлят

  тядбирляринин щяйата кечирилмяси;

  – ъямиййятин тящлцкясизлийи – Азярбайъан халгынын щяйати ящямиййятли мараг вя тялябатларынын, щабеля иътимаи дяйярляр системинин тящлцкя вя тящдидлярдян горунмасы;

   

  – дювлятин тящлцкясизлийи – Азярбайъан Республикасынын мцстягиллийинин, суверенлийинин, ярази бцтювлцйцнцн, конститусийа гурулушунун вя щяйати ящямиййятли диэяр марагларынын тящдидлярдян горунмасыдыр

   

  МТТС-ин ясас вязифяляри – милли тящл кясизлийя тящдидлярин ашкарланмасы, тящлили вя прогнозлашдырылмасы; щямин тящдидлярин габагланмасы вя гаршысынын алынмасы цзря тядбирлярин щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси; милли тящлцкясизлийитямин едян гцввя вя васитялярин формалашдырылмасы вя щазырлыьынын тямин едилмяси; милли тящлцкясизлийя билаваситя тящдид вя гясдлярин йарандыьы тягдирдя бцтцн гцввя вя васитялярин сяфярбяр едилмяси, мцвафиг якс тядбирляр комплексинин щяйата кечирилмяси, йаранмыш вязиййятин мцмкцн нятиъяляринин локаллашдырылмасы вя арадан галдырылмасы; юлкянин бейнялхалг ющдяликляриня мцвафиг олараг цмуми вя реэионал тящлцкясизлийин тямин олунмасында иштиракдыр. МТТС-ин щцгуги ясасыны Азярбайъан Республикасы Конститусийасы (1995), «Милли тящлцкясизлик щаггында” (2004), “Кяшфиййат вя якс-кяшфиййат щаггында” (2004), “Дювлят сирри щаггында” (2004), “Фювгяладя вязиййят щаггында” (2004), “Щярби вя зиййят щаггында” (1994), “Мцдафия щаггында” (1993), “Азярбайъан Республикасынын дювлят сярщяди щаггында” (1991), “Мцлки мцдафия щаггында” (1997), “Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти щаггында” (2001), “Террорчулуьа гаршы мцбаризя щаггында” (1999), “Йаньын тящлцкясизлийи щаггында” (1997) вя  с.  Азярбайъан  еспубликасы ганунлары, диэяр норматив-щцгуги актлары, щабеля республиканын тяряфдар чыхдыьы дцнйада сцлщцн вя бейнялхалг тящлцкясизлийин горунмасы сащясиндя дювлятлярарасы мцнасибятляри тянзимляйян бейнялхалг мцгавиляляр тяшкил едир. МТТС-ин фяалиййятини тянзимляйяъяк Азярбайъан Республикасынын милли тящлцкясизлик консепсийасынын, хариъи сийасят стратеэийасынын, щярби доктринасынын вя тящлцкясизлик сащясиндя диэяр консептуал сянядлярин ишляниб щазырланмасы мягсядиля Азярбайъан Республикасы Президентинин 2004 ил 17 сентйабр тарихли сярянъамы иля ишчи груп йарадылмышдыр.

  Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиндя милли тящлцкясизлийин тяминатынын ашаьыдакы ясас принсипляри тясбит олунмушдур:

   

  – Азярбайъан Республикасы Конститусийасына вя ганунларына риайят едилмяси;

   

  – милли тящлцкясизлийин ващид дювлят сийасятиня ясасланмасы вя онун тямин

  олунмасы истигамятляринин таразлашдырылмасы вя ялагяляндирилмяси;

   

  – милли тящлцкясизлийи тямин едян органлар арасында сялащиййятлярин дягиг

  мцяййян едилмяси, онларын фяалиййятинин ялагяляндирилмяси вя щямин органларын

  бир-бирини гаршылыглы сурятдя оператив мялуматландырмасы;

   

  – милли тящлцкясизлийин тяминаты иля ялагядар фяалиййятин щяйата кечирилмяси-

  ня нязарят;

   

  – бейнялхалг тящлцкясизлик системляриня интеграсийа;

   

  – инсан, ъямиййят вя дювлятин мараглары арасындакы таразлыьын сахланылмасы вя

  онларын гаршылыглы мясулиййяти.

   

  Азярбайъан Республикасынын милли мараглары. Милли тящлцкясизлик щаггында

  ганунвериъиликдя юлкянин милли мараглары вя онларын сащяви структуру да яксини тапмышдыр. Ганунвериъилийя эюря республиканын милли мараглары Азярбайъан халгынын фундаментал дяйяр вя мягсядляринин, щабеля инсанын, ъямиййятин вя дювлятин инкишаф вя тяряггисини тямин едян сийаси, игтисади, сосиал вя диэяр тялябатларын мяъмусудур.

   

  С и й а с и с а щ я д я я с а с м и л л и

  м а р а г л а р дювлят мцстягиллийи, суверенлийи вя ярази бцтювлцйц; конститусийа

  гурулушунун горунмасы, демократик, щцгуги, дцнйяви дювлятин мювъудлуьу;

  Азярбайъан халгынын ващидлийинин горунуб сахланылмасы; вятяндаш ъямиййятинин

  формалашдырылмасы, инсан вя вятяндаш щцгуг вя азадлыгларынын тямин олунмасы; иътимаи-сийаси сабитлийин тямин едилмяси; кяшфиййат, террор-тяхрибат вя диэяр позуъулуг фяалиййятинин гаршысынын алынмасы; дцнйа азярбайъанлыларынын щямряйлийи; хариъдя йашайан щямвятянлярин щцгугларынын мцдафияси; Азярбайъанын дцнйа халглары иля достлуг, сцлщ вя яминаманлыг шяраитиндя йашамасы, бярабяр тяряфдашлыг ясасында бейнялхалг ямякдашлыьын инкишафы, Авропа вя дцнйа бирлийиня интеграсийа; бейнялхалг алямдя Азярбайъан Республикасынын нцфузунун артырылмасыдыр.

   

  И г т и с а д и  с а щ я д я  я с а с  м и л л и  м а р а г л а р игтисади потенсиалын артырылмасы; базар игтисадиййатынын инкишафы, онун щцгуги ясасларынын тякмилляшдирилмяси; игтисади сабитлийин тямин олунмасы; игтисадиййатын инкишафы цчцн дахили вя хариъи инвестисийалардан ютрц ялверишли шяраитин йарадылмасы; тябии вя мадди сярвятлярин горунмасы вя сямяряли истифадя едилмяси; реэионал вя дцнйа базарларынын формалашдырылмасында вя фяалиййят эюстярмясиндя азад вя бярабяр щцгуглу иштиракын тямин едилмясидир.

   

  С о с и а л  с а щ я д я  я с а с  м и л л и  м а р а г л а р Азярбайъан халгынын эенофондунун горунмасы, ящалинин лайигли щяйат сявиййясинин вя физики саьламлыьынын тямин едилмяси мягсядиля сящиййя вя сосиал мцдафия системинин сямяряли фяалиййят эюстярмясидир.

   

  Азярбайъан  Республикасынын  щ я р б и   с а щ я д я  я с а с  м и л л и  м а р а г л а р ы

  дювлятин мцдафия гцдрятинин, Силащлы Гцввялярин вя башга силащлы бирляшмялярин комплектляшдирилмясинин, дюйцшя вя сяфярбярлийя щазырлыьынын, щярби-техники тяъщизатынын тямин едилмясидир.

   

  Милли тящлцкясизлийя тящдидляр. Юлкя ганунвериъилийиндя милли тящлцкясизлийя тящдидлярин дя анлайышы, нювляри вя тяснифаты верилмишдир. Беля ки, милли тящлцкясизлийя тящдидляр – Азярбайъан Республикасы милли марагларынын щяйата кечирилмясиня мане олан вя йа онлара тящлцкя йарадан шяраит, просес вя амиллярдир. Тящдидляр мцмкцнлцйцндян асылы олараг потен-

  сиал вя реал олур. Мянбяляриндян асылы олараг ися онлар хариъи вя дахили тящдидлярдян ибарятдир. Милли тящлцкясизлийя потенсиал вя реал, дахили вя хариъи тящдидляр ясасян иътимаи щяйатын сийаси, игтисади, сосиал, щярби, информасийа, еколоэийа, елм, мядяниййят вя мянявиййат сащяля-

  риндя тязащцр едир.

   

  Мясялян, Азярбайъан Республикасынын милли тящлцкясизлийиня сийаси сащяд ясас тящдидляр юлкянин дювлят мцстягиллийи, суверенлийи, ярази бцтювлцйц вя конститусийа гурулушу ялейщиня гясдляр; иътимаи-сийаси сабитлийин позулмасы; инсан вя вятяндаш щцгуг вя азадлыгларынын позулмасы, демократик тясисатлара гаршы дахили вя хариъи тязйигляр; дювлят органларынын тяшкилат структурунун даьыдылмасы, онларын фяалиййятляринин позулмасы, юлкя-

  дя идаряетмя сявиййясинин ашаьы дцшмяси; милли вя дини мцнасибятлярин кяскинляшмяси, сепаратчылыг, етник, дини вя сийаси екстремизм щалларынын йайылмасы; иътимаи тящлцкясизлийин позулмасы, щцгугпозмаларын сосиал профилактикасынын сямярясизлийи, ъинайяткарлыьын, хцсусян онун мцтяшяккил, трансмилли формаларынын артмасы; ганунвериъиликдя нязярдя тутулмайан силащлы бирляшмялярин йарадылмасы, силащлы гийамын тяшкил едилмяси; хариъи хцсуси хидмят органларынын вя башга тяшкилатларын, щямчинин айры-айры шяхслярин республикайа гаршы кяшфиййат, террор-тяхрибат вя диэяр позуъулуг фяалиййяти; диэяр дювлятляр тяряфиндян Азярбайъан Республикасынын дахили ишляриня мцдахиля вя с.-дир.

   

  Дювлятин игтисади потенсиалынын тцкянмяси, йахуд гейри-сямяряли истифадяси, милли игтисадиййатын диэяр юлкялярдян малиййя вя техноложи асылылыьынын йаранмасы, бору кямярляринин, диэяр коммуникасийаларын вя няглиййат дящлизляринин фяалиййятинин позулмасы; игтисади ялагяляри низамлайан дювлят системинин пяракяндялийи, игтисадиййатын гейри-мцтянасиб инкишафы; юлкянин дцнйа игтисадиййатындан тяърид олунмасы; тябии вя мадди сярвятлярин талан едилмяси вя сямярясиз истифадяси; инвестисийа активлийинин зяифлямяси вя с. милли тящлцкясизлийя игтисади сащядя ясас тящдидляр, Азярбайъан Республикасына гаршы тяъавцз вя эцъцн тятбиги вя йа тятбиг едилмяси щядяси, юлкянин мцдафия габилиййятинин зяифлямяси; диэяр юлкяляр тяряфиндян республиканын щярби конфликтляря, реэионал мцнагишяляря ъялб едилмяси; хариъи юлкялярин Азярбайъан иля сярщядляринин йахынлыгларында йаранмыш гцввяляр нисбятини позан гошун груплашмаларынын артырылмасы; юлкямиз иля гоншу олан дювлятлярдя щярби-сийаси вязиййятин гейри-сабит олмасы, щямсярщяд дювлятлярин яразисиндя юлкямизя гаршы дцшмянчилик сийасятини йеридян диэяр дювлятлярин гошунларынын йерляшдирилмяси; Силащлы Гцввялярин вя башга силащлы бирляшмялярин щярби вя игтисади потенсиалынын, щярби щазырлыьынын вя дюйцш габилиййятинин зяифлядилмясиня йюнялмиш фяалиййят; дювлят сярщядляриндяки яразиляря, обйектляря вя гурьулара басгын едилмяси, сярщяд мцнагишяляри вя силащлы фитнякарлыг вя с. ися щярби сащядя ясас тящдидлярдир.

   

  Азярбайъан Республикасы милли тящлцкясизлийинин приоритетляри бейнялхалг щцгуг, БМТ Низамнамяси, АТЯТ-ин Щелсинки Йекун Актынын принсипляри ясасында сцлщ йолу иля  рмянистан–Азярбайъан мцнагишясинин щялли; гачгын вя мяъбури кючкцнлярин доьма йурдларына гайтарылмасы; Авропа вя Трансатлантика тящлцкясизлик, сийаси вя игтисади институтларына интеграсийа; Хязяр дянизинин милли секторлара бюлцнмя принсипи ясасында

  щцгуги статусунун мцяййян едилмяси; Азярбайъанын мцстягиллийи вя ярази бцтювлцйцнцн тямин едилмяси игтидарында олан, НАТО стандартларына уйьун вя бейнялхалг сцлщмярамлы мялиййатлара тющфя веря билян милли мцдафия системинин гурулмасы; Хязяр дянизинин Азярбайъан секторунда олан нефт йатаглары вя нефт платформаларынын тящлцкясизлийинин тямин едилмяси, юлкянин карбощидроэен ресурсларынын дцнйа базарларына ихраъ едилмяси; Авропа–Ъянуби Гафгаз–Мяркязи Асийа няглиййат дящлизинин инкишаф етдирилмяси; бейнялхалг терроризм вя мцтяшяккил ъинайяткарлыьа гаршы йюнялян бейнялхалг ямякдашлыг тядбирляриндя иштирак; сийаси системин тякмилляшдирилмяси вя щцгуги ислащатларын дяринляшдирилмяси йолу иля

  Азярбайъан Республикасынын демократик, щцгуги вя дцнйяви дювлят кими инкишаф етдирилмяси; ачыг базар игтисадиййатынын гурулмасы, ишсизлик вя йохсуллуьун азалдылмасыдыр.

   

  Милли тящлцкясизлийи тямин едян органлар. Дювлят вя йерли юзцнцидаря органлары, вязифяли шяхсляр, щцгуги вя физики шяхсляр сийаси, игтисади, щярби, сосиал, информасийа, еколоэийа, елм, мядяниййят, мянявиййат вя диэяр сащялярдя Азярбайъан Республикасынын милли тящлцкясизлийинин тямин олунмасы мягсядиля щяйата кечирилян тядбирлярдя юлкя ганунвериъилийи иля нязярдя тутулмуш гайдада  иштирак едирляр.

   

  Юлкя Конститусийасына ясасян Азярбайъан Республикасынын Президенти дювлят мцстягиллийинин, ярази бцтювлцйцнцн тяминатчысыдыр. Дювлят башчысы Тящлцкясизлик Шурасыны, еляъя дя юзцнцн конститусийа сялащиййятляри чярчивясиндя милли тящлцкясизлийи тямин едян гцввяляри вя дювлят органларыны йарадыр, щямин гурумлара рящбярлик едир. Президент орду гуруъулуьуна, щярби ямялиййатларын апарылмасына рящбярлик едир, щярби доктринаны парламентин тясдигиня верир, Силащлы Гцввялярин (СГ) Али Баш Команданынын функсийаларыны щяйата кечирир, СГ-нин али команда щейятини вязифяйя тяйин вя вязифядян азад едир, али щярби вя али хцсуси рцтбяляр верир. Дювлят башчысы цмуми вя гисмян сяфярбярлик елан едир, щабеля сяфярбярлик цзря чаьырышлары тярхис едир. О, щямчинин СГ-нин тяйинаты иля баьлы олмайан вязифялярин иърасына ъялб едилмясиня разылыг верилмяси барядя юлкя парламентиня тягдимат верир вя сонунъунун разылыьы иля мцщарибя елан едир вя сцлщ баьлайыр. Президент Азярбайъан Республикасы яразисинин мцяййян щиссяси фактики ишьал олундугда, хариъи дювлят вя йа дювлятляр Азярбайъан Республикасына мцщарибя елан етдикдя, республикайа гаршы реал силащлы щцъум тящлцкяси йарандыгда, юлкянин яразиси блокадайа алындыгда, щабеля беля блокада цчцн реал тящлцкя олдугда Азярбайъан Республикасынын бцтцн яразисиндя вя йа айры-айры йерляриндя щярби вязиййят елан едир вя бу барядя фярманы 24 саат мцддятиндя парламентин тясдигиня верир. Дювлят башчысы тябии фялакятляр, епидемийалар, бюйцк еколожи вя башга гязалар баш вердикдя, щабеля Азярбайъан Республикасынын ярази бцтювлцйцнцн позулмасына, дювлятя гаршы гийама вя йа дювлят чеврилишиня йюнялдилян щярякятляр едилдикдя, зоракылыгла мцшайият олунан кцтляви иьтишашлар йарандыгда, вятяндашларын щяйаты вя тящлцкясизлийи, йахуд дювлят тясисатларынын нормал фяалиййяти цчцн горху тюрядян диэяр мцнагишяляр мейдана эялдикдя юлкянин айрыайры йерляриндя фювгяладя вязиййят тятбиг едир вя бу барядя гябул етдийи фярманы 24 саат мцддятиндя парламентин тясдигиня верир.

   

  Тящлцкясизлик Шурасы республиканын мцдафияси, онун дювлят мцстягиллийи вя ярази цтювлцйцнцн горунмасы сийасятинин щяйата кечирилмясиня, игтисади вя еколожи тящлцкясизлийин тямин дилмясиня, фювгяладя щадисялярин нятиъяляринин ара-дан галлдырылмасына даир тювсийяляр верян мяшвярятчи органдыр. Юлкя Конститусийасына ясасян Азярбайъан Республикасынын

  Милли Мяълиси (ММ) фювгяладя вя щярби вязиййят режимляри, мцдафия вя щярби гуллуг, тящлцкясизлийин ясаслары, ярази гурулушу вя дювлят сярщяд режими мясяляляриня даир цмуми гайдалары мцяййян едир, юлкя президентинин тягдиматына ясасян республиканын щярби доктринасыны тясдигляйир, дювлят башчысынын тягдиматына ясасян СГ-нин тяйинаты иля баьлы олмайан вязифялярин иърасына ъялб едилмясиня, еляъя дя президентин мцраъиятиня ясасян мцщарибя елан едилмяси вя сцлщ баьланмасына разылыг верир. Парламент щямчинин щярби вя фювгяладя вязиййятин тятбиги барядя, еляъя дя ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш диэяр щалларда Азярбайъан Президентинин фярманларыны тясдиг едир.

   

  Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети (НК) юлкя щюкумяти олараг, мяркязи иъра щакимиййяти органларына рящбярлик едир; мцхтялиф сащяляря даир мягсядли програмларын щяйата кечирилмясини, еляъя дя милли тящлцкясизлийи тямин едян гцввяляри вя органлары мадди вя

  малиййя ресурслары иля тямин едир. Назирляр Кабинети СГ-нин вязиййятиня эюря мясулиййят дашыйыр. НК СГ-нин силащ, щярби техника, дюйцш сурсаты вя с. Башга ресурс вя хидмятлярля тяъщиз олунмасыны тяшкил едир. Щюкумят щямчинин юлкя игтисадиййатынын сяфярбярлик щазырлыьына вя сяфярбярлик цзря ишя башламасына, онун  щярби вязиййят шяраити режиминя кечирилмясиня рящбярлик едир, мцлки вя ярази мцдафиясинин цмуми планлашдырылмасыны тяшкил едир, силащларын вя стратежи материалларын ихраъы цзяриндя нязаряти тяшкил едир, щярби гуллугчуларын, щярби  уллугдан ещтийата вя йа истефайа бурахылмыш шяхслярин, онларын  аиляляринин сосиал вя щцгуги  яминатларына даир ганунвериъилийин иърасыны тямин едир.

   

  Ганунвериъилийя уйьун олараг, Азярбайъан Республикасында мящкямяляр ядалят мцщакимясини щяйата кечирир вя бу заман юлкя Конститусийасында тясбит едилмиш инсан вя вятяндаш щцгугларыны вя азадлыгларыны, мцлкиййят формасындан асылы олмайараг бцтцн мцяссися, идаря вя тяшкилатларын, сийаси партийаларын, иътимаи бирликлярин, диэяр щцгуги шяхслярин

  щцгугларыны вя гануни мянафелярини щяр ъцр гясдлярдян вя ганун позунтуларын-дан мцдафия едир.

   

  Азярбайъан Республикасында мящкямя щакимиййяти системиня дахил олмагла прокурорлуг ъинайят иши башлайыр вя ибтидаи истинтаг апарыр; ъинайят иши цзря ибтидаи арашдырмайа просессуал ряhбярлик едир вя ганунлара риайят едилмясини тямин едир; тящгигат вя ямялиййат-ахтарыш органларынын фяалиййятиндя ганунларын иъра вя тятбиг олунмасына нязарят едир;

  мящкямядя мцлки вя игтисади мцбащисяляря даир ишляря бахылмасында иддиачы кими иштирак едир; мящкямядя ъинайят ишляриня бахылмасында тяряф кими иштирак едир, дювлят иттищамыны мцдафия едир.

   

  Азярбайъан Республикасынын Силащлы Гцввяляри вя ганунвериъиликдя нязярдя тутулан башга силащлы бирляшмяляр; хцсуси хидмят органлары; полис, прокурорлуг, эюмрцк, верэи вя диэяр щцгуг-мцщафизя органлары; сянайе, енерэетика, няглиййат сащясиндя ишлярин тящлцкясиз эюрцлмяси гайдаларына эюря мясулиййят дашыйан, рабитя вя информасийа тящлцкясизлийини,

  ятраф мцщитин мцщафизясини вя ящалинин саьламлыьынын горунмасыны тямин едян

  дювлят органлары вя милли тящлцкясизлийинин тямин олунмасында иштирак едян диэяр дювлят органлары – дювлят тяряфиндян йарадылан, ганунвериъилик чярчивясиндя фяалиййят эюстярян вя юлкянин милли тящлцкясизлийини билаваситя тяминетмя габилиййятиня малик олан гурумлардыр.

   

  Азярбайъан Республикасынын милли тящлцкясизлийини тямин едян гцввяляр вя дювлят

  органлары юз сялащиййятляри дахилиндя милли тящлцкясизлийин тямин олунмасы иля ялагядар тядбирляр планлашдырыр вя щяйата кечирирляр; милли тящлцкясизлик системинин тякмилляшдирилмяси иля баьлы тяклифляр верирляр; милли тящлцкясизлик сащясиндя ганунлара вя диэяр норматив-щцгуги актлара риайят олунмасыны тямин едирляр; милли тящлцкясизлийи тящдид едян, милли мараглара зяряр вура билян фяалиййятин гаршысынын алынмасы цчцн мцвафиг тядбирляр эюрцрляр.

   

  Азярбайъан Республикасынын Мцдафия Назирлийи, Милли Тящлцкясизлик Назирлийи, Дювлят Сярщяд Хидмяти, Хцсуси Дювлят Мцщафизя Хидмяти, Дахили Ишляр Назирлийи милли тящлцкясизлийи тямин едян ясас дювлят органларыдыр.

   

   

  Азярбайъан Республикасы Милли Тящлцкясизлик Назрлийи.

  Азярбайъан Республикасынын Мцдафия Назирлийи (МН) – Азярбайъан Республикасы СГ-я вя йерли щярби идаряетмя органларына рящбярлик едян дювлят органыдыр вя онларын инкишафына, щямчинин мцдафия вязифяляринин йериня йетирилмясиня щазырлыг цчцн там мясулиййят дашыйыр.

   

  Азярбайъан Республикасынын Милли Тящлцкясизлик Назирлийи (МТН) – юлкянин милли тящлцкясизлийинин тямин едилмяси истигамятиндя дювлят сийасятинин щяйата кечирилмяси мягсядиля ялверишли шяраитин йарадылмасы цчцн тядбирляр эюрян, бу мягсядля кяшфиййат, якс-кяшфиййат вя ямялиййат-ахтарыш фяалиййятини тяшкил едян вя щяйата кечирян, сялащиййятляриня аид

  едилмиш ъинайят ишляри цзря тящгигат вя ибтидаи истинтаг апаран, еляъя дя ъинайятлярин ашкарланмасы, габагланмасы, гаршысынын алынмасы вя ачылмасы сащясиндя Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийи иля мцяййян едилмиш сялащиййятляри щяйата кечирир.

  Азярбайъан Республикасынын Дювлят Сярщяд Хидмяти (ДСХ) – дювлят сярщядинин мцщафизяси сащясиндя юлкя ганунвериъилийи иля мцяййян едилмиш сялащиййятляри щяйата кечирир.

   

  Азярбайъан Республикасынын Хцсуси Дювлят Мцщафизя Хидмяти (ХДМХ) –Азярбайъан Республикасынын Президентинин, диэяр дювлят мцщафизя обйектляринин, щямчинин хариъи юлкялярин дювлят вя щюкумят башчыларынын юлкядя олдуглары вахт онларын тящлцкясизлийинин тямин едилмяси, дювлят башчысынын игамятэащынын, Милли Мяълисин, Назирляр Кабинетинин,

  Конститусийа Мящкямясинин, Хариъи Ишляр Назирлийинин вя Мяркязи Сечки Комиссийасынын обйектляринин мцщафизясинин тяшкилини, эюстярилян обйектлярдя бурахылыш режимини щяйата кечирир.

   

  Азярбайъан Республикасынын Дахили Ишляр Назирлийи (ДИН) – юлкядя иътимаи

  гайданын вя иътимаи тящлцкясизлийин тямин едилмяси, ъинайятлярин гаршысынын алынмасы вя ачылмасы сащясиндя ганунвериъиликля мцяййян едилмиш сялащиййятляри щяйата кечирир. Диэяр мяркязи вя йерли иъра щакимиййяти органларынын фяалиййяти бу вя йа диэяр дяряъядя милли тящлцкясизлийин тямин олунмасы иля баьлыдыр.

   

   

   

  Азярбайъан Республикасынын вятяндашлары юлкя ганунвериъилийиня ясасян милли тящлцкясизлийин тямин олунмасында иштирак едирляр. Бу, сечки, референдум вя ганунла мцяййян олунмуш диэяр демократик васитялярля Азярбайъан Республикасынын милли мараглары вя онларын мцдафиясинин йоллары щагда юз фикир вя тяклифлярини ифадя вя иъра етмяк; ганунвериъиликля нязярдя тутулмуш гайдада республиканын милли тящлцкясизлийинин тямин

  олунмасы мягсядиля дювлят щакимиййяти вя йерли юзцнцидаряетмя органлары тяряфиндян щазырланмыш тядбирляри кюнцллц вя йа конститусийа вязифяляринин йериня йетирилмяси шяклиндя щяйата кечирмяк; юлкя щяйатынын мцхтялиф сащяляриндя тязащцредян тящлцкяли щаллара дювлят вя иътимаи тясисатларын диггятини ъялб етмяк, бцтцн гануни васитялярля дювлятин тящлцкясизлийи, щабеля щцгуг вя марагларынын мцдафия олунмасына чалышмаг йолу иля тямин олунур.

   

  Милли тящлцкясизлийин тяминатынын васитя вя методлары. Азярбайъан Республикасы юз милли тящлцкясизлийини сярянъамында олан бцтцн сийаси, игтисади, щярби, щцгуги вя диэяр васитя вя методларла биртяряфли гайдада вя йахуд бейнялхалг мцгавиляляря мцвафиг олараг тямин едир.

   

  Милли тящлцкясизлийин тяминаты иля баьлы бейнялхалг ямякдашлыг юлкянин Авро–Атлантика институтларына интеграсийасыны, АТЯТ-ин Минск групунун мандатына уйьун олараг Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясинин щяллини, гоншу дювлятлярля икитяряфли, еляъя дя Ъянуби Гафгаз вя ЭУАМ групу чярчивясиндя реэионал ямякдашлыьын эенишляндирилмясини, зярбайъанын бейнялхалг терроризмя гаршы мцбаризядя антитеррор коалисийасынын цзвц гисминдя иштиракыны ещтива едир. Авро–Атлантика мяканында тящлцкясизлик вя сабитлийин эцълянмясиня тющфя верян Сцлщ Наминя Тяряфдашлыг (СНТ) Програмынын иштиракчысы кими, бу мяканда ямякдашлыьын дяринляшдирилмяси, СНТ вя Авро-Атлантика Тящлцкясизлик Шурасы чярчивясиндя НАТО-йа цзв вя тяряфдаш дювлятлярля сийаси, щярби, мядяни ямякдашлыьын эенишляндирилмяси, Авро-Атлантика сийаси, игтисади вя тящлцкясизлик структурларына интеграсийа Азярбайъанын стратежи мягсядляриндян биридир. Азярбайъан Республикасы ЕрмянистанАзярбайъан мцнагишясинин АТЯТ-ин Минск групу чярчивясиндя, щяр ики дювлятин ярази бцтювлцйц, Даьлыг Гарабаьын (ДГ) бцтцн ящалиси цчцн тящлцкясизлик тяминаты, ДГ-а юлкя тяркибиндя эениш мухтариййят верилмяси, гачгын вя мяъбури кючкцнлярин юз йурдларына гайтарылмасы принсипляри ясасында сцлщ йолу иля щяллинин тяряфдарыдыр. Ейни заманда, Азярбайъан Республикасынын суверен щцгугларыны мящдудлашдыран, дювлят мцстягиллийинин итирилмясиня йюнялян, йахуд Азярбайъан Республикасынын милли тящлцкясизлийиня зяряр вура билян бейнялхалг мцгавилялярин баьланылмасына йол верилмир.

  6.1 .Milli təhlükəsizliyin təminat sistemi

  Азярбайъан Республикасынын милли тящлцкясизлийи дедикдя, онун мцстягиллийинин, суверенлийинин, ярази бцтювлцйцнцн, конститусийа гурулушунун, халгын вя юлкянин милли марагларынын, инсанын, ъямиййятин вя дювлятин щцгуг вя мянафеляринин дахили вя хариъи тящдидлярдян горунмасы баша дцшцлцр. Юлкя ганунвериъилийиня уйьун олараг, милли

  тящлцкясизлийин обйектляри инсан – онун щцгуг вя азадлыглары, ъямиййят – онун мадди вя мяняви дяйярляри, дювлят онун мцстягиллийи, суверенлийи, конститусийа гурулушу вя ярази бцтювлцйцдцр. Милли тящлцкясизлийин субйектляри ися инсанларын, ъямиййятин вя дювлятин тящлцкясизлийи марагларынын вя тялябатларынын тямин едилмяси мягсядиля йарадылмыш дювлят

  щакимиййяти органларыдыр. Азярбайъан Республикасынын милли тящлцкясизлийинин тяминаты системи (МТТС) юлкя Конститусийасы вя ганунлары ясасында гаршылыглы фяалиййят эюстярян вя юз сялащиййятляри чярчивясиндя милли тящлцкясизлийин тямин олунмасына ъавабдещ олан гцввялярин вя диэяр дювлят органларынын мяъмусудур. Бу гцввяляр вя дювлят органлары милли  ящлцкясизлийин тямин олунмасына эюря мясулиййят дашыйырлар. МТТС ващид дювлят сийасятинин щазырланмасы, сийаси, игтисади, сосиал, щярби, информасийа, еколожи, елм, мядяниййят вя мянявиййат, щабеля диэяр сащялярдя милли марагларын горунмасы просесинин комплекс фяалиййят шяклиндя сямяряли тятбиги цчцн шяраит йарадыр.

  МТТС-ин мягсядляри: – инсанын тящлцкясизлийи – инсанын щяр-тяряфли инкишафы цчцн ялверишли шяраитин мювъудлуьу, инсан щцгуг вя азадлыглаынын  мцдафияси сащясиндя цмумдювлят

  тядбирляринин щяйата кечирилмяси;

  – ъямиййятин тящлцкясизлийи – Азярбайъан халгынын щяйати ящямиййятли мараг вя тялябатларынын, щабеля иътимаи дяйярляр системинин тящлцкя вя тящдидлярдян горунмасы;

   

  – дювлятин тящлцкясизлийи – Азярбайъан Республикасынын мцстягиллийинин, суверенлийинин, ярази бцтювлцйцнцн, конститусийа гурулушунун вя щяйати ящямиййятли диэяр марагларынын тящдидлярдян горунмасыдыр

   

  МТТС-ин ясас вязифяляри – милли тящл кясизлийя тящдидлярин ашкарланмасы, тящлили вя прогнозлашдырылмасы; щямин тящдидлярин габагланмасы вя гаршысынын алынмасы цзря тядбирлярин щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси; милли тящлцкясизлийитямин едян гцввя вя васитялярин формалашдырылмасы вя щазырлыьынын тямин едилмяси; милли тящлцкясизлийя билаваситя тящдид вя гясдлярин йарандыьы тягдирдя бцтцн гцввя вя васитялярин сяфярбяр едилмяси, мцвафиг якс тядбирляр комплексинин щяйата кечирилмяси, йаранмыш вязиййятин мцмкцн нятиъяляринин локаллашдырылмасы вя арадан галдырылмасы; юлкянин бейнялхалг ющдяликляриня мцвафиг олараг цмуми вя реэионал тящлцкясизлийин тямин олунмасында иштиракдыр. МТТС-ин щцгуги ясасыны Азярбайъан Республикасы Конститусийасы (1995), «Милли тящлцкясизлик щаггында” (2004), “Кяшфиййат вя якс-кяшфиййат щаггында” (2004), “Дювлят сирри щаггында” (2004), “Фювгяладя вязиййят щаггында” (2004), “Щярби вя зиййят щаггында” (1994), “Мцдафия щаггында” (1993), “Азярбайъан Республикасынын дювлят сярщяди щаггында” (1991), “Мцлки мцдафия щаггында” (1997), “Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти щаггында” (2001), “Террорчулуьа гаршы мцбаризя щаггында” (1999), “Йаньын тящлцкясизлийи щаггында” (1997) вя  с.  Азярбайъан  еспубликасы ганунлары, диэяр норматив-щцгуги актлары, щабеля республиканын тяряфдар чыхдыьы дцнйада сцлщцн вя бейнялхалг тящлцкясизлийин горунмасы сащясиндя дювлятлярарасы мцнасибятляри тянзимляйян бейнялхалг мцгавиляляр тяшкил едир. МТТС-ин фяалиййятини тянзимляйяъяк Азярбайъан Республикасынын милли тящлцкясизлик консепсийасынын, хариъи сийасят стратеэийасынын, щярби доктринасынын вя тящлцкясизлик сащясиндя диэяр консептуал сянядлярин ишляниб щазырланмасы мягсядиля Азярбайъан Республикасы Президентинин 2004 ил 17 сентйабр тарихли сярянъамы иля ишчи груп йарадылмышдыр.

  Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиндя милли тящлцкясизлийин тяминатынын ашаьыдакы ясас принсипляри тясбит олунмушдур:

   

  – Азярбайъан Республикасы Конститусийасына вя ганунларына риайят едилмяси;

   

  – милли тящлцкясизлийин ващид дювлят сийасятиня ясасланмасы вя онун тямин

  олунмасы истигамятляринин таразлашдырылмасы вя ялагяляндирилмяси;

   

  – милли тящлцкясизлийи тямин едян органлар арасында сялащиййятлярин дягиг

  мцяййян едилмяси, онларын фяалиййятинин ялагяляндирилмяси вя щямин органларын

  бир-бирини гаршылыглы сурятдя оператив мялуматландырмасы;

   

  – милли тящлцкясизлийин тяминаты иля ялагядар фяалиййятин щяйата кечирилмяси-

  ня нязарят;

   

  – бейнялхалг тящлцкясизлик системляриня интеграсийа;

   

  – инсан, ъямиййят вя дювлятин мараглары арасындакы таразлыьын сахланылмасы вя

  онларын гаршылыглы мясулиййяти.

   

  Азярбайъан Республикасынын милли мараглары. Милли тящлцкясизлик щаггында

  ганунвериъиликдя юлкянин милли мараглары вя онларын сащяви структуру да яксини тапмышдыр. Ганунвериъилийя эюря республиканын милли мараглары Азярбайъан халгынын фундаментал дяйяр вя мягсядляринин, щабеля инсанын, ъямиййятин вя дювлятин инкишаф вя тяряггисини тямин едян сийаси, игтисади, сосиал вя диэяр тялябатларын мяъмусудур.

   

  С и й а с и с а щ я д я я с а с м и л л и

  м а р а г л а р дювлят мцстягиллийи, суверенлийи вя ярази бцтювлцйц; конститусийа

  гурулушунун горунмасы, демократик, щцгуги, дцнйяви дювлятин мювъудлуьу;

  Азярбайъан халгынын ващидлийинин горунуб сахланылмасы; вятяндаш ъямиййятинин

  формалашдырылмасы, инсан вя вятяндаш щцгуг вя азадлыгларынын тямин олунмасы; иътимаи-сийаси сабитлийин тямин едилмяси; кяшфиййат, террор-тяхрибат вя диэяр позуъулуг фяалиййятинин гаршысынын алынмасы; дцнйа азярбайъанлыларынын щямряйлийи; хариъдя йашайан щямвятянлярин щцгугларынын мцдафияси; Азярбайъанын дцнйа халглары иля достлуг, сцлщ вя яминаманлыг шяраитиндя йашамасы, бярабяр тяряфдашлыг ясасында бейнялхалг ямякдашлыьын инкишафы, Авропа вя дцнйа бирлийиня интеграсийа; бейнялхалг алямдя Азярбайъан Республикасынын нцфузунун артырылмасыдыр.

   

  И г т и с а д и  с а щ я д я  я с а с  м и л л и  м а р а г л а р игтисади потенсиалын артырылмасы; базар игтисадиййатынын инкишафы, онун щцгуги ясасларынын тякмилляшдирилмяси; игтисади сабитлийин тямин олунмасы; игтисадиййатын инкишафы цчцн дахили вя хариъи инвестисийалардан ютрц ялверишли шяраитин йарадылмасы; тябии вя мадди сярвятлярин горунмасы вя сямяряли истифадя едилмяси; реэионал вя дцнйа базарларынын формалашдырылмасында вя фяалиййят эюстярмясиндя азад вя бярабяр щцгуглу иштиракын тямин едилмясидир.

   

  С о с и а л  с а щ я д я  я с а с  м и л л и  м а р а г л а р Азярбайъан халгынын эенофондунун горунмасы, ящалинин лайигли щяйат сявиййясинин вя физики саьламлыьынын тямин едилмяси мягсядиля сящиййя вя сосиал мцдафия системинин сямяряли фяалиййят эюстярмясидир.

   

  Азярбайъан  Республикасынын  щ я р б и   с а щ я д я  я с а с  м и л л и  м а р а г л а р ы

  дювлятин мцдафия гцдрятинин, Силащлы Гцввялярин вя башга силащлы бирляшмялярин комплектляшдирилмясинин, дюйцшя вя сяфярбярлийя щазырлыьынын, щярби-техники тяъщизатынын тямин едилмясидир.

   

  Милли тящлцкясизлийя тящдидляр. Юлкя ганунвериъилийиндя милли тящлцкясизлийя тящдидлярин дя анлайышы, нювляри вя тяснифаты верилмишдир. Беля ки, милли тящлцкясизлийя тящдидляр – Азярбайъан Республикасы милли марагларынын щяйата кечирилмясиня мане олан вя йа онлара тящлцкя йарадан шяраит, просес вя амиллярдир. Тящдидляр мцмкцнлцйцндян асылы олараг потен-

  сиал вя реал олур. Мянбяляриндян асылы олараг ися онлар хариъи вя дахили тящдидлярдян ибарятдир. Милли тящлцкясизлийя потенсиал вя реал, дахили вя хариъи тящдидляр ясасян иътимаи щяйатын сийаси, игтисади, сосиал, щярби, информасийа, еколоэийа, елм, мядяниййят вя мянявиййат сащяля-

  риндя тязащцр едир.

   

  Мясялян, Азярбайъан Республикасынын милли тящлцкясизлийиня сийаси сащяд ясас тящдидляр юлкянин дювлят мцстягиллийи, суверенлийи, ярази бцтювлцйц вя конститусийа гурулушу ялейщиня гясдляр; иътимаи-сийаси сабитлийин позулмасы; инсан вя вятяндаш щцгуг вя азадлыгларынын позулмасы, демократик тясисатлара гаршы дахили вя хариъи тязйигляр; дювлят органларынын тяшкилат структурунун даьыдылмасы, онларын фяалиййятляринин позулмасы, юлкя-

  дя идаряетмя сявиййясинин ашаьы дцшмяси; милли вя дини мцнасибятлярин кяскинляшмяси, сепаратчылыг, етник, дини вя сийаси екстремизм щалларынын йайылмасы; иътимаи тящлцкясизлийин позулмасы, щцгугпозмаларын сосиал профилактикасынын сямярясизлийи, ъинайяткарлыьын, хцсусян онун мцтяшяккил, трансмилли формаларынын артмасы; ганунвериъиликдя нязярдя тутулмайан силащлы бирляшмялярин йарадылмасы, силащлы гийамын тяшкил едилмяси; хариъи хцсуси хидмят органларынын вя башга тяшкилатларын, щямчинин айры-айры шяхслярин республикайа гаршы кяшфиййат, террор-тяхрибат вя диэяр позуъулуг фяалиййяти; диэяр дювлятляр тяряфиндян Азярбайъан Республикасынын дахили ишляриня мцдахиля вя с.-дир.

   

  Дювлятин игтисади потенсиалынын тцкянмяси, йахуд гейри-сямяряли истифадяси, милли игтисадиййатын диэяр юлкялярдян малиййя вя техноложи асылылыьынын йаранмасы, бору кямярляринин, диэяр коммуникасийаларын вя няглиййат дящлизляринин фяалиййятинин позулмасы; игтисади ялагяляри низамлайан дювлят системинин пяракяндялийи, игтисадиййатын гейри-мцтянасиб инкишафы; юлкянин дцнйа игтисадиййатындан тяърид олунмасы; тябии вя мадди сярвятлярин талан едилмяси вя сямярясиз истифадяси; инвестисийа активлийинин зяифлямяси вя с. милли тящлцкясизлийя игтисади сащядя ясас тящдидляр, Азярбайъан Республикасына гаршы тяъавцз вя эцъцн тятбиги вя йа тятбиг едилмяси щядяси, юлкянин мцдафия габилиййятинин зяифлямяси; диэяр юлкяляр тяряфиндян республиканын щярби конфликтляря, реэионал мцнагишяляря ъялб едилмяси; хариъи юлкялярин Азярбайъан иля сярщядляринин йахынлыгларында йаранмыш гцввяляр нисбятини позан гошун груплашмаларынын артырылмасы; юлкямиз иля гоншу олан дювлятлярдя щярби-сийаси вязиййятин гейри-сабит олмасы, щямсярщяд дювлятлярин яразисиндя юлкямизя гаршы дцшмянчилик сийасятини йеридян диэяр дювлятлярин гошунларынын йерляшдирилмяси; Силащлы Гцввялярин вя башга силащлы бирляшмялярин щярби вя игтисади потенсиалынын, щярби щазырлыьынын вя дюйцш габилиййятинин зяифлядилмясиня йюнялмиш фяалиййят; дювлят сярщядляриндяки яразиляря, обйектляря вя гурьулара басгын едилмяси, сярщяд мцнагишяляри вя силащлы фитнякарлыг вя с. ися щярби сащядя ясас тящдидлярдир.

   

  Азярбайъан Республикасы милли тящлцкясизлийинин приоритетляри бейнялхалг щцгуг, БМТ Низамнамяси, АТЯТ-ин Щелсинки Йекун Актынын принсипляри ясасында сцлщ йолу иля  рмянистан–Азярбайъан мцнагишясинин щялли; гачгын вя мяъбури кючкцнлярин доьма йурдларына гайтарылмасы; Авропа вя Трансатлантика тящлцкясизлик, сийаси вя игтисади институтларына интеграсийа; Хязяр дянизинин милли секторлара бюлцнмя принсипи ясасында

  щцгуги статусунун мцяййян едилмяси; Азярбайъанын мцстягиллийи вя ярази бцтювлцйцнцн тямин едилмяси игтидарында олан, НАТО стандартларына уйьун вя бейнялхалг сцлщмярамлы мялиййатлара тющфя веря билян милли мцдафия системинин гурулмасы; Хязяр дянизинин Азярбайъан секторунда олан нефт йатаглары вя нефт платформаларынын тящлцкясизлийинин тямин едилмяси, юлкянин карбощидроэен ресурсларынын дцнйа базарларына ихраъ едилмяси; Авропа–Ъянуби Гафгаз–Мяркязи Асийа няглиййат дящлизинин инкишаф етдирилмяси; бейнялхалг терроризм вя мцтяшяккил ъинайяткарлыьа гаршы йюнялян бейнялхалг ямякдашлыг тядбирляриндя иштирак; сийаси системин тякмилляшдирилмяси вя щцгуги ислащатларын дяринляшдирилмяси йолу иля

  Азярбайъан Республикасынын демократик, щцгуги вя дцнйяви дювлят кими инкишаф етдирилмяси; ачыг базар игтисадиййатынын гурулмасы, ишсизлик вя йохсуллуьун азалдылмасыдыр.

   

  Милли тящлцкясизлийи тямин едян органлар. Дювлят вя йерли юзцнцидаря органлары, вязифяли шяхсляр, щцгуги вя физики шяхсляр сийаси, игтисади, щярби, сосиал, информасийа, еколоэийа, елм, мядяниййят, мянявиййат вя диэяр сащялярдя Азярбайъан Республикасынын милли тящлцкясизлийинин тямин олунмасы мягсядиля щяйата кечирилян тядбирлярдя юлкя ганунвериъилийи иля нязярдя тутулмуш гайдада  иштирак едирляр.

   

  Юлкя Конститусийасына ясасян Азярбайъан Республикасынын Президенти дювлят мцстягиллийинин, ярази бцтювлцйцнцн тяминатчысыдыр. Дювлят башчысы Тящлцкясизлик Шурасыны, еляъя дя юзцнцн конститусийа сялащиййятляри чярчивясиндя милли тящлцкясизлийи тямин едян гцввяляри вя дювлят органларыны йарадыр, щямин гурумлара рящбярлик едир. Президент орду гуруъулуьуна, щярби ямялиййатларын апарылмасына рящбярлик едир, щярби доктринаны парламентин тясдигиня верир, Силащлы Гцввялярин (СГ) Али Баш Команданынын функсийаларыны щяйата кечирир, СГ-нин али команда щейятини вязифяйя тяйин вя вязифядян азад едир, али щярби вя али хцсуси рцтбяляр верир. Дювлят башчысы цмуми вя гисмян сяфярбярлик елан едир, щабеля сяфярбярлик цзря чаьырышлары тярхис едир. О, щямчинин СГ-нин тяйинаты иля баьлы олмайан вязифялярин иърасына ъялб едилмясиня разылыг верилмяси барядя юлкя парламентиня тягдимат верир вя сонунъунун разылыьы иля мцщарибя елан едир вя сцлщ баьлайыр. Президент Азярбайъан Республикасы яразисинин мцяййян щиссяси фактики ишьал олундугда, хариъи дювлят вя йа дювлятляр Азярбайъан Республикасына мцщарибя елан етдикдя, республикайа гаршы реал силащлы щцъум тящлцкяси йарандыгда, юлкянин яразиси блокадайа алындыгда, щабеля беля блокада цчцн реал тящлцкя олдугда Азярбайъан Республикасынын бцтцн яразисиндя вя йа айры-айры йерляриндя щярби вязиййят елан едир вя бу барядя фярманы 24 саат мцддятиндя парламентин тясдигиня верир. Дювлят башчысы тябии фялакятляр, епидемийалар, бюйцк еколожи вя башга гязалар баш вердикдя, щабеля Азярбайъан Республикасынын ярази бцтювлцйцнцн позулмасына, дювлятя гаршы гийама вя йа дювлят чеврилишиня йюнялдилян щярякятляр едилдикдя, зоракылыгла мцшайият олунан кцтляви иьтишашлар йарандыгда, вятяндашларын щяйаты вя тящлцкясизлийи, йахуд дювлят тясисатларынын нормал фяалиййяти цчцн горху тюрядян диэяр мцнагишяляр мейдана эялдикдя юлкянин айрыайры йерляриндя фювгяладя вязиййят тятбиг едир вя бу барядя гябул етдийи фярманы 24 саат мцддятиндя парламентин тясдигиня верир.

   

  Тящлцкясизлик Шурасы республиканын мцдафияси, онун дювлят мцстягиллийи вя ярази цтювлцйцнцн горунмасы сийасятинин щяйата кечирилмясиня, игтисади вя еколожи тящлцкясизлийин тямин дилмясиня, фювгяладя щадисялярин нятиъяляринин ара-дан галлдырылмасына даир тювсийяляр верян мяшвярятчи органдыр. Юлкя Конститусийасына ясасян Азярбайъан Республикасынын

  Милли Мяълиси (ММ) фювгяладя вя щярби вязиййят режимляри, мцдафия вя щярби гуллуг, тящлцкясизлийин ясаслары, ярази гурулушу вя дювлят сярщяд режими мясяляляриня даир цмуми гайдалары мцяййян едир, юлкя президентинин тягдиматына ясасян республиканын щярби доктринасыны тясдигляйир, дювлят башчысынын тягдиматына ясасян СГ-нин тяйинаты иля баьлы олмайан вязифялярин иърасына ъялб едилмясиня, еляъя дя президентин мцраъиятиня ясасян мцщарибя елан едилмяси вя сцлщ баьланмасына разылыг верир. Парламент щямчинин щярби вя фювгяладя вязиййятин тятбиги барядя, еляъя дя ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш диэяр щалларда Азярбайъан Президентинин фярманларыны тясдиг едир.

   

  Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети (НК) юлкя щюкумяти олараг, мяркязи иъра щакимиййяти органларына рящбярлик едир; мцхтялиф сащяляря даир мягсядли програмларын щяйата кечирилмясини, еляъя дя милли тящлцкясизлийи тямин едян гцввяляри вя органлары мадди вя

  малиййя ресурслары иля тямин едир. Назирляр Кабинети СГ-нин вязиййятиня эюря мясулиййят дашыйыр. НК СГ-нин силащ, щярби техника, дюйцш сурсаты вя с. Башга ресурс вя хидмятлярля тяъщиз олунмасыны тяшкил едир. Щюкумят щямчинин юлкя игтисадиййатынын сяфярбярлик щазырлыьына вя сяфярбярлик цзря ишя башламасына, онун  щярби вязиййят шяраити режиминя кечирилмясиня рящбярлик едир, мцлки вя ярази мцдафиясинин цмуми планлашдырылмасыны тяшкил едир, силащларын вя стратежи материалларын ихраъы цзяриндя нязаряти тяшкил едир, щярби гуллугчуларын, щярби  уллугдан ещтийата вя йа истефайа бурахылмыш шяхслярин, онларын  аиляляринин сосиал вя щцгуги  яминатларына даир ганунвериъилийин иърасыны тямин едир.

   

  Ганунвериъилийя уйьун олараг, Азярбайъан Республикасында мящкямяляр ядалят мцщакимясини щяйата кечирир вя бу заман юлкя Конститусийасында тясбит едилмиш инсан вя вятяндаш щцгугларыны вя азадлыгларыны, мцлкиййят формасындан асылы олмайараг бцтцн мцяссися, идаря вя тяшкилатларын, сийаси партийаларын, иътимаи бирликлярин, диэяр щцгуги шяхслярин

  щцгугларыны вя гануни мянафелярини щяр ъцр гясдлярдян вя ганун позунтуларын-дан мцдафия едир.

   

  Азярбайъан Республикасында мящкямя щакимиййяти системиня дахил олмагла прокурорлуг ъинайят иши башлайыр вя ибтидаи истинтаг апарыр; ъинайят иши цзря ибтидаи арашдырмайа просессуал ряhбярлик едир вя ганунлара риайят едилмясини тямин едир; тящгигат вя ямялиййат-ахтарыш органларынын фяалиййятиндя ганунларын иъра вя тятбиг олунмасына нязарят едир;

  мящкямядя мцлки вя игтисади мцбащисяляря даир ишляря бахылмасында иддиачы кими иштирак едир; мящкямядя ъинайят ишляриня бахылмасында тяряф кими иштирак едир, дювлят иттищамыны мцдафия едир.

   

  Азярбайъан Республикасынын Силащлы Гцввяляри вя ганунвериъиликдя нязярдя тутулан башга силащлы бирляшмяляр; хцсуси хидмят органлары; полис, прокурорлуг, эюмрцк, верэи вя диэяр щцгуг-мцщафизя органлары; сянайе, енерэетика, няглиййат сащясиндя ишлярин тящлцкясиз эюрцлмяси гайдаларына эюря мясулиййят дашыйан, рабитя вя информасийа тящлцкясизлийини,

  ятраф мцщитин мцщафизясини вя ящалинин саьламлыьынын горунмасыны тямин едян

  дювлят органлары вя милли тящлцкясизлийинин тямин олунмасында иштирак едян диэяр дювлят органлары – дювлят тяряфиндян йарадылан, ганунвериъилик чярчивясиндя фяалиййят эюстярян вя юлкянин милли тящлцкясизлийини билаваситя тяминетмя габилиййятиня малик олан гурумлардыр.

   

  Азярбайъан Республикасынын милли тящлцкясизлийини тямин едян гцввяляр вя дювлят

  органлары юз сялащиййятляри дахилиндя милли тящлцкясизлийин тямин олунмасы иля ялагядар тядбирляр планлашдырыр вя щяйата кечирирляр; милли тящлцкясизлик системинин тякмилляшдирилмяси иля баьлы тяклифляр верирляр; милли тящлцкясизлик сащясиндя ганунлара вя диэяр норматив-щцгуги актлара риайят олунмасыны тямин едирляр; милли тящлцкясизлийи тящдид едян, милли мараглара зяряр вура билян фяалиййятин гаршысынын алынмасы цчцн мцвафиг тядбирляр эюрцрляр.

   

  Азярбайъан Республикасынын Мцдафия Назирлийи, Милли Тящлцкясизлик Назирлийи, Дювлят Сярщяд Хидмяти, Хцсуси Дювлят Мцщафизя Хидмяти, Дахили Ишляр Назирлийи милли тящлцкясизлийи тямин едян ясас дювлят органларыдыр.

   

   

  Азярбайъан Республикасы Милли Тящлцкясизлик Назрлийи.

  Азярбайъан Республикасынын Мцдафия Назирлийи (МН) – Азярбайъан Республикасы СГ-я вя йерли щярби идаряетмя органларына рящбярлик едян дювлят органыдыр вя онларын инкишафына, щямчинин мцдафия вязифяляринин йериня йетирилмясиня щазырлыг цчцн там мясулиййят дашыйыр.

   

  Азярбайъан Республикасынын Милли Тящлцкясизлик Назирлийи (МТН) – юлкянин милли тящлцкясизлийинин тямин едилмяси истигамятиндя дювлят сийасятинин щяйата кечирилмяси мягсядиля ялверишли шяраитин йарадылмасы цчцн тядбирляр эюрян, бу мягсядля кяшфиййат, якс-кяшфиййат вя ямялиййат-ахтарыш фяалиййятини тяшкил едян вя щяйата кечирян, сялащиййятляриня аид

  едилмиш ъинайят ишляри цзря тящгигат вя ибтидаи истинтаг апаран, еляъя дя ъинайятлярин ашкарланмасы, габагланмасы, гаршысынын алынмасы вя ачылмасы сащясиндя Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийи иля мцяййян едилмиш сялащиййятляри щяйата кечирир.

  Азярбайъан Республикасынын Дювлят Сярщяд Хидмяти (ДСХ) – дювлят сярщядинин мцщафизяси сащясиндя юлкя ганунвериъилийи иля мцяййян едилмиш сялащиййятляри щяйата кечирир.

   

  Азярбайъан Республикасынын Хцсуси Дювлят Мцщафизя Хидмяти (ХДМХ) –Азярбайъан Республикасынын Президентинин, диэяр дювлят мцщафизя обйектляринин, щямчинин хариъи юлкялярин дювлят вя щюкумят башчыларынын юлкядя олдуглары вахт онларын тящлцкясизлийинин тямин едилмяси, дювлят башчысынын игамятэащынын, Милли Мяълисин, Назирляр Кабинетинин,

  Конститусийа Мящкямясинин, Хариъи Ишляр Назирлийинин вя Мяркязи Сечки Комиссийасынын обйектляринин мцщафизясинин тяшкилини, эюстярилян обйектлярдя бурахылыш режимини щяйата кечирир.

   

  Азярбайъан Республикасынын Дахили Ишляр Назирлийи (ДИН) – юлкядя иътимаи

  гайданын вя иътимаи тящлцкясизлийин тямин едилмяси, ъинайятлярин гаршысынын алынмасы вя ачылмасы сащясиндя ганунвериъиликля мцяййян едилмиш сялащиййятляри щяйата кечирир. Диэяр мяркязи вя йерли иъра щакимиййяти органларынын фяалиййяти бу вя йа диэяр дяряъядя милли тящлцкясизлийин тямин олунмасы иля баьлыдыр.

   

   

   

  Азярбайъан Республикасынын вятяндашлары юлкя ганунвериъилийиня ясасян милли тящлцкясизлийин тямин олунмасында иштирак едирляр. Бу, сечки, референдум вя ганунла мцяййян олунмуш диэяр демократик васитялярля Азярбайъан Республикасынын милли мараглары вя онларын мцдафиясинин йоллары щагда юз фикир вя тяклифлярини ифадя вя иъра етмяк; ганунвериъиликля нязярдя тутулмуш гайдада республиканын милли тящлцкясизлийинин тямин

  олунмасы мягсядиля дювлят щакимиййяти вя йерли юзцнцидаряетмя органлары тяряфиндян щазырланмыш тядбирляри кюнцллц вя йа конститусийа вязифяляринин йериня йетирилмяси шяклиндя щяйата кечирмяк; юлкя щяйатынын мцхтялиф сащяляриндя тязащцредян тящлцкяли щаллара дювлят вя иътимаи тясисатларын диггятини ъялб етмяк, бцтцн гануни васитялярля дювлятин тящлцкясизлийи, щабеля щцгуг вя марагларынын мцдафия олунмасына чалышмаг йолу иля тямин олунур.

   

  Милли тящлцкясизлийин тяминатынын васитя вя методлары. Азярбайъан Республикасы юз милли тящлцкясизлийини сярянъамында олан бцтцн сийаси, игтисади, щярби, щцгуги вя диэяр васитя вя методларла биртяряфли гайдада вя йахуд бейнялхалг мцгавиляляря мцвафиг олараг тямин едир.

   

  Милли тящлцкясизлийин тяминаты иля баьлы бейнялхалг ямякдашлыг юлкянин Авро–Атлантика институтларына интеграсийасыны, АТЯТ-ин Минск групунун мандатына уйьун олараг Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясинин щяллини, гоншу дювлятлярля икитяряфли, еляъя дя Ъянуби Гафгаз вя ЭУАМ групу чярчивясиндя реэионал ямякдашлыьын эенишляндирилмясини, зярбайъанын бейнялхалг терроризмя гаршы мцбаризядя антитеррор коалисийасынын цзвц гисминдя иштиракыны ещтива едир. Авро–Атлантика мяканында тящлцкясизлик вя сабитлийин эцълянмясиня тющфя верян Сцлщ Наминя Тяряфдашлыг (СНТ) Програмынын иштиракчысы кими, бу мяканда ямякдашлыьын дяринляшдирилмяси, СНТ вя Авро-Атлантика Тящлцкясизлик Шурасы чярчивясиндя НАТО-йа цзв вя тяряфдаш дювлятлярля сийаси, щярби, мядяни ямякдашлыьын эенишляндирилмяси, Авро-Атлантика сийаси, игтисади вя тящлцкясизлик структурларына интеграсийа Азярбайъанын стратежи мягсядляриндян биридир. Азярбайъан Республикасы ЕрмянистанАзярбайъан мцнагишясинин АТЯТ-ин Минск групу чярчивясиндя, щяр ики дювлятин ярази бцтювлцйц, Даьлыг Гарабаьын (ДГ) бцтцн ящалиси цчцн тящлцкясизлик тяминаты, ДГ-а юлкя тяркибиндя эениш мухтариййят верилмяси, гачгын вя мяъбури кючкцнлярин юз йурдларына гайтарылмасы принсипляри ясасында сцлщ йолу иля щяллинин тяряфдарыдыр. Ейни заманда, Азярбайъан Республикасынын суверен щцгугларыны мящдудлашдыран, дювлят мцстягиллийинин итирилмясиня йюнялян, йахуд Азярбайъан Республикасынын милли тящлцкясизлийиня зяряр вура билян бейнялхалг мцгавилялярин баьланылмасына йол верилмир.