Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABBASOV Əyyub Cəbrayıl oğlu

  АББАСОВ Яййуб Ъябрайыл оьлу [1905, Шяки к. (индики Ерм. Респ. Сисйан р-нундадыр) – 18.12.1957, Бакы] – Азярб. йазычысы, Азярб. ССР ямякдар инъясянят хадими (1954). Азярб. Дювлят Педагожи Ин-туну (1933) битирмишдир. “Мцбаризя” (1932), “Эцняшли йоллар” (1938),

  “Кюнцл шикястяси” (1947), “Сярщяд бойунда” (1948) вя с. шеир китабларынын, “Гырмызы байраглы эями”, “Гящряман ана” (щяр икиси 1953), “Достлуг ешгиня” (1947), “Бащар няьмяси” (1948), “Севинъ” (1951) вя с. пйеслярин, “Зянэязур” (1956–57) романынын мцяллифидир. Ушаглар цчцн шеир вя пйесляр (“Мяликмяммяд”, 1942; “Гардашлар”, 1943; “Агил вя Сярвиназ”, 1957 вя с.) йазмышдыр. Рус шаирляри С.Маршак, С.Михалков вя полйак шаири Й.Тувимин ясярляриндян тяръцмяляр етмишдир.
         Я с я р л я р и: Сечилмиш ясярляри. Б., 1962; Зангезур, кн. 1–2. Б., 1983.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABBASOV Əyyub Cəbrayıl oğlu

  АББАСОВ Яййуб Ъябрайыл оьлу [1905, Шяки к. (индики Ерм. Респ. Сисйан р-нундадыр) – 18.12.1957, Бакы] – Азярб. йазычысы, Азярб. ССР ямякдар инъясянят хадими (1954). Азярб. Дювлят Педагожи Ин-туну (1933) битирмишдир. “Мцбаризя” (1932), “Эцняшли йоллар” (1938),

  “Кюнцл шикястяси” (1947), “Сярщяд бойунда” (1948) вя с. шеир китабларынын, “Гырмызы байраглы эями”, “Гящряман ана” (щяр икиси 1953), “Достлуг ешгиня” (1947), “Бащар няьмяси” (1948), “Севинъ” (1951) вя с. пйеслярин, “Зянэязур” (1956–57) романынын мцяллифидир. Ушаглар цчцн шеир вя пйесляр (“Мяликмяммяд”, 1942; “Гардашлар”, 1943; “Агил вя Сярвиназ”, 1957 вя с.) йазмышдыр. Рус шаирляри С.Маршак, С.Михалков вя полйак шаири Й.Тувимин ясярляриндян тяръцмяляр етмишдир.
         Я с я р л я р и: Сечилмиш ясярляри. Б., 1962; Зангезур, кн. 1–2. Б., 1983.

  ABBASOV Əyyub Cəbrayıl oğlu

  АББАСОВ Яййуб Ъябрайыл оьлу [1905, Шяки к. (индики Ерм. Респ. Сисйан р-нундадыр) – 18.12.1957, Бакы] – Азярб. йазычысы, Азярб. ССР ямякдар инъясянят хадими (1954). Азярб. Дювлят Педагожи Ин-туну (1933) битирмишдир. “Мцбаризя” (1932), “Эцняшли йоллар” (1938),

  “Кюнцл шикястяси” (1947), “Сярщяд бойунда” (1948) вя с. шеир китабларынын, “Гырмызы байраглы эями”, “Гящряман ана” (щяр икиси 1953), “Достлуг ешгиня” (1947), “Бащар няьмяси” (1948), “Севинъ” (1951) вя с. пйеслярин, “Зянэязур” (1956–57) романынын мцяллифидир. Ушаглар цчцн шеир вя пйесляр (“Мяликмяммяд”, 1942; “Гардашлар”, 1943; “Агил вя Сярвиназ”, 1957 вя с.) йазмышдыр. Рус шаирляри С.Маршак, С.Михалков вя полйак шаири Й.Тувимин ясярляриндян тяръцмяляр етмишдир.
         Я с я р л я р и: Сечилмиш ясярляри. Б., 1962; Зангезур, кн. 1–2. Б., 1983.