Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABBASOV Fazil Eyvaz oğlu

  АББАСОВ Фазил Ейваз оьлу (д. 8.12.1950, Ъябрайыл р-нунун Щоровлу к.) – Азярб. кардиоъярращы, тибб е.д. (1990). Азярб. Дювлят Тибб Ин-туну битирмишдир (1973). А. 1973–86 иллярдя М.А.Топчубашов ад. Клиник вя Експериментал Ъярращлыг Ин-тунда кичик елми ишчи, баш елми ишчи, кяскин цряк чатышмазлыьы лабораторийасынын мцдири ишлямиш, 1986–91 иллярдя Елми Тядгигат Рентэенолоэийа, Радиолоэийа вя Онколоэийа Ин-тунда анестезиолоэийа-реаниматолоэийа шюбясинин, 1991-94 иллярдя торакал онколоэийа шюбясинин рящбяри олмушдур. 1994 илдян М.А. Топчубашов ад. Елми Ъярращиййя Мяркязинин цряк ъярращлыьы шюбясинин мцдиридир (1999 илядяк ейни заманда ин-т директорунун елми ишляр цзря мцавини олмушдур). Тядгигатлары анестезиолоэийа-реаниматолоэийанын, цряк-дамар вя торакал ъярращиййянин актуал проблемляриня щяср едилмишдир. 150-дян артыг елми ясярин мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABBASOV Fazil Eyvaz oğlu

  АББАСОВ Фазил Ейваз оьлу (д. 8.12.1950, Ъябрайыл р-нунун Щоровлу к.) – Азярб. кардиоъярращы, тибб е.д. (1990). Азярб. Дювлят Тибб Ин-туну битирмишдир (1973). А. 1973–86 иллярдя М.А.Топчубашов ад. Клиник вя Експериментал Ъярращлыг Ин-тунда кичик елми ишчи, баш елми ишчи, кяскин цряк чатышмазлыьы лабораторийасынын мцдири ишлямиш, 1986–91 иллярдя Елми Тядгигат Рентэенолоэийа, Радиолоэийа вя Онколоэийа Ин-тунда анестезиолоэийа-реаниматолоэийа шюбясинин, 1991-94 иллярдя торакал онколоэийа шюбясинин рящбяри олмушдур. 1994 илдян М.А. Топчубашов ад. Елми Ъярращиййя Мяркязинин цряк ъярращлыьы шюбясинин мцдиридир (1999 илядяк ейни заманда ин-т директорунун елми ишляр цзря мцавини олмушдур). Тядгигатлары анестезиолоэийа-реаниматолоэийанын, цряк-дамар вя торакал ъярращиййянин актуал проблемляриня щяср едилмишдир. 150-дян артыг елми ясярин мцяллифидир.

  ABBASOV Fazil Eyvaz oğlu

  АББАСОВ Фазил Ейваз оьлу (д. 8.12.1950, Ъябрайыл р-нунун Щоровлу к.) – Азярб. кардиоъярращы, тибб е.д. (1990). Азярб. Дювлят Тибб Ин-туну битирмишдир (1973). А. 1973–86 иллярдя М.А.Топчубашов ад. Клиник вя Експериментал Ъярращлыг Ин-тунда кичик елми ишчи, баш елми ишчи, кяскин цряк чатышмазлыьы лабораторийасынын мцдири ишлямиш, 1986–91 иллярдя Елми Тядгигат Рентэенолоэийа, Радиолоэийа вя Онколоэийа Ин-тунда анестезиолоэийа-реаниматолоэийа шюбясинин, 1991-94 иллярдя торакал онколоэийа шюбясинин рящбяри олмушдур. 1994 илдян М.А. Топчубашов ад. Елми Ъярращиййя Мяркязинин цряк ъярращлыьы шюбясинин мцдиридир (1999 илядяк ейни заманда ин-т директорунун елми ишляр цзря мцавини олмушдур). Тядгигатлары анестезиолоэийа-реаниматолоэийанын, цряк-дамар вя торакал ъярращиййянин актуал проблемляриня щяср едилмишдир. 150-дян артыг елми ясярин мцяллифидир.