Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİSTRİTSA


  БИСТРИТСА (Бистриţа) – Румынийада чай. Сирет чайынын (Дунай щювзяси) саь голу. Уз. 272 км, щювзясинин сащ. 7,9 мин км2. Родна массивиндян (Шягри Карпат д-ры) башланыр, даьлыг яразидя ахыр. Йаз–йай айларында эурсулудур. Мянсябиндя орта су сярфи тягр. 55 м3/сан-дир. Цзяриндя СЕС вар. Сувармада истифадя олунур, аьаъ ахыдылыр. Пйатра-Нйамс, Бущуши, Бакеу ш.-ляри Б. сащилиндядир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİSTRİTSA


  БИСТРИТСА (Бистриţа) – Румынийада чай. Сирет чайынын (Дунай щювзяси) саь голу. Уз. 272 км, щювзясинин сащ. 7,9 мин км2. Родна массивиндян (Шягри Карпат д-ры) башланыр, даьлыг яразидя ахыр. Йаз–йай айларында эурсулудур. Мянсябиндя орта су сярфи тягр. 55 м3/сан-дир. Цзяриндя СЕС вар. Сувармада истифадя олунур, аьаъ ахыдылыр. Пйатра-Нйамс, Бущуши, Бакеу ш.-ляри Б. сащилиндядир.

  BİSTRİTSA


  БИСТРИТСА (Бистриţа) – Румынийада чай. Сирет чайынын (Дунай щювзяси) саь голу. Уз. 272 км, щювзясинин сащ. 7,9 мин км2. Родна массивиндян (Шягри Карпат д-ры) башланыр, даьлыг яразидя ахыр. Йаз–йай айларында эурсулудур. Мянсябиндя орта су сярфи тягр. 55 м3/сан-дир. Цзяриндя СЕС вар. Сувармада истифадя олунур, аьаъ ахыдылыр. Пйатра-Нйамс, Бущуши, Бакеу ш.-ляри Б. сащилиндядир.