Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABBASOV Hacağa Mütəllib oğlu

  АББАСОВ Щаъаьа Мцтяллиб оьлу (16.6.1888, Бакы йахынлыьындакы Маштаьа к. – 7.5.1975, Бакы) – Азярб. актйору, театр хадими. Азярб. ССР халг артисти (1932). Илк тящсилини рус-татар (Азярб.) мяктябиндя алмыш, Щ.Яряблинскинин театр дярняйинин цзвц олмушдур. Илк дяфя сящняйя 1905 илдя Молла Ибращимхялил (“Молла Ибращимхялил кимйаэяр”, М.Ф.Ахундзадя) ролунда чыхмышдыр. 1906—09 иллярдя Петровск-Портда (индики Мащачгала) цчиллик педагожи курсда охуйаркян йерли азярб.-лардан ибарят актйор труппасы йаратмыш, Теймурханшурада (индики Буйнакск) театр ачмышдыр. 1909 илдя Бакыйа гайытмыш,

  Балаханыда М.Я.Сабирля бирликдя мцяллимлик етмишдир. Мцсялман Артистляри Иттифагынын фяал цзвляриндян вя 1921 илдя Бакыда ачылан Азад Тянгид-Тяблиь Театрынын тяшкилатчыларындан (щямчинин илк директору) олмушдур. Респ.-да театр сянятинин инкишафы вя милли кадрлар щазырланмасы ишиндя иштирак етмиш, Азярб. гадынларынын илк дяфя сящняйя чыхмасында ролу олмушдур. 1925—29 иллярдя Азярб. Драм Театрында, 1930—37 иллярдя Бакы Театр Техникумунда директор вя с. вязифялярдя чалышмышдыр. А.-ун ифачылыг диапазону эениш вя чохъящятли олмушдур. Комик актйор кими танынан А., щям дя характерик образлар йаратмышдыр. Ян мяшщур ролу Шейх Нясруллащ (“Юлцляр”, Ъ.Мяммядгулузадя; 20 илядяк бу ролу ойнамышдыр) иди. Диэяр роллары: Мяшяди Ибад, Солтан бяй, Кябля Губад (“О олмасын, бу олсун”, “Аршын мал алан”, “Яр вя арвад”, Ц.Щаъыбяйли), Кябля Щаъы, Ордухан бяй (“Евлийкян субай”, “Ялли йашында ъаван”, З.Щаъыбяйов), Мирзя Мещди хан, Шамдан бяй (“Надир шащ”, “Шамдан бяй”, Н.Няриманов), Щаъы Гянбяр, Аьакярим хан (“Йаьышдан чыхдыг, йаьмура дцшдцк”, “Аьакярим хан Ярдябили”, Н.Вязиров), Осип (“Мцфяттиш”, Н.Гогол) вя с. А. бир сыра кичик щяъмли пйесин мцяллифидир: “Аьа Мящяммяд шащ Гаъар вя йа Молла Пянащ Вагиф”, “Бакынын фятщи”, “Сабирин мящкямяси”, “Ясэяр оьлума”, “Ингилаб шярaряляри”, “Рур маъярасы” вя с. С.С.Ахундов, М.Горки, Ъ.Мяммядгулузадя, Н.Няриманов, М.Я.Сабир, Л.Н.Толстой, Ъ.Ъаббарлы вя б. щаггында хатиряляр йазмышдыр (“Хатирялярим”, 1968). А. щаггында сянядли филм чякилмишдир.
         Яд.: С я ф я р о в Ъ. Щаъаьа Аббасов. Б., 1963; К я р и м о в И. Азярбайъан пешякар театрынын тарихи вя инкишаф мярщяляляри. Б., 2002.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABBASOV Hacağa Mütəllib oğlu

  АББАСОВ Щаъаьа Мцтяллиб оьлу (16.6.1888, Бакы йахынлыьындакы Маштаьа к. – 7.5.1975, Бакы) – Азярб. актйору, театр хадими. Азярб. ССР халг артисти (1932). Илк тящсилини рус-татар (Азярб.) мяктябиндя алмыш, Щ.Яряблинскинин театр дярняйинин цзвц олмушдур. Илк дяфя сящняйя 1905 илдя Молла Ибращимхялил (“Молла Ибращимхялил кимйаэяр”, М.Ф.Ахундзадя) ролунда чыхмышдыр. 1906—09 иллярдя Петровск-Портда (индики Мащачгала) цчиллик педагожи курсда охуйаркян йерли азярб.-лардан ибарят актйор труппасы йаратмыш, Теймурханшурада (индики Буйнакск) театр ачмышдыр. 1909 илдя Бакыйа гайытмыш,

  Балаханыда М.Я.Сабирля бирликдя мцяллимлик етмишдир. Мцсялман Артистляри Иттифагынын фяал цзвляриндян вя 1921 илдя Бакыда ачылан Азад Тянгид-Тяблиь Театрынын тяшкилатчыларындан (щямчинин илк директору) олмушдур. Респ.-да театр сянятинин инкишафы вя милли кадрлар щазырланмасы ишиндя иштирак етмиш, Азярб. гадынларынын илк дяфя сящняйя чыхмасында ролу олмушдур. 1925—29 иллярдя Азярб. Драм Театрында, 1930—37 иллярдя Бакы Театр Техникумунда директор вя с. вязифялярдя чалышмышдыр. А.-ун ифачылыг диапазону эениш вя чохъящятли олмушдур. Комик актйор кими танынан А., щям дя характерик образлар йаратмышдыр. Ян мяшщур ролу Шейх Нясруллащ (“Юлцляр”, Ъ.Мяммядгулузадя; 20 илядяк бу ролу ойнамышдыр) иди. Диэяр роллары: Мяшяди Ибад, Солтан бяй, Кябля Губад (“О олмасын, бу олсун”, “Аршын мал алан”, “Яр вя арвад”, Ц.Щаъыбяйли), Кябля Щаъы, Ордухан бяй (“Евлийкян субай”, “Ялли йашында ъаван”, З.Щаъыбяйов), Мирзя Мещди хан, Шамдан бяй (“Надир шащ”, “Шамдан бяй”, Н.Няриманов), Щаъы Гянбяр, Аьакярим хан (“Йаьышдан чыхдыг, йаьмура дцшдцк”, “Аьакярим хан Ярдябили”, Н.Вязиров), Осип (“Мцфяттиш”, Н.Гогол) вя с. А. бир сыра кичик щяъмли пйесин мцяллифидир: “Аьа Мящяммяд шащ Гаъар вя йа Молла Пянащ Вагиф”, “Бакынын фятщи”, “Сабирин мящкямяси”, “Ясэяр оьлума”, “Ингилаб шярaряляри”, “Рур маъярасы” вя с. С.С.Ахундов, М.Горки, Ъ.Мяммядгулузадя, Н.Няриманов, М.Я.Сабир, Л.Н.Толстой, Ъ.Ъаббарлы вя б. щаггында хатиряляр йазмышдыр (“Хатирялярим”, 1968). А. щаггында сянядли филм чякилмишдир.
         Яд.: С я ф я р о в Ъ. Щаъаьа Аббасов. Б., 1963; К я р и м о в И. Азярбайъан пешякар театрынын тарихи вя инкишаф мярщяляляри. Б., 2002.

  ABBASOV Hacağa Mütəllib oğlu

  АББАСОВ Щаъаьа Мцтяллиб оьлу (16.6.1888, Бакы йахынлыьындакы Маштаьа к. – 7.5.1975, Бакы) – Азярб. актйору, театр хадими. Азярб. ССР халг артисти (1932). Илк тящсилини рус-татар (Азярб.) мяктябиндя алмыш, Щ.Яряблинскинин театр дярняйинин цзвц олмушдур. Илк дяфя сящняйя 1905 илдя Молла Ибращимхялил (“Молла Ибращимхялил кимйаэяр”, М.Ф.Ахундзадя) ролунда чыхмышдыр. 1906—09 иллярдя Петровск-Портда (индики Мащачгала) цчиллик педагожи курсда охуйаркян йерли азярб.-лардан ибарят актйор труппасы йаратмыш, Теймурханшурада (индики Буйнакск) театр ачмышдыр. 1909 илдя Бакыйа гайытмыш,

  Балаханыда М.Я.Сабирля бирликдя мцяллимлик етмишдир. Мцсялман Артистляри Иттифагынын фяал цзвляриндян вя 1921 илдя Бакыда ачылан Азад Тянгид-Тяблиь Театрынын тяшкилатчыларындан (щямчинин илк директору) олмушдур. Респ.-да театр сянятинин инкишафы вя милли кадрлар щазырланмасы ишиндя иштирак етмиш, Азярб. гадынларынын илк дяфя сящняйя чыхмасында ролу олмушдур. 1925—29 иллярдя Азярб. Драм Театрында, 1930—37 иллярдя Бакы Театр Техникумунда директор вя с. вязифялярдя чалышмышдыр. А.-ун ифачылыг диапазону эениш вя чохъящятли олмушдур. Комик актйор кими танынан А., щям дя характерик образлар йаратмышдыр. Ян мяшщур ролу Шейх Нясруллащ (“Юлцляр”, Ъ.Мяммядгулузадя; 20 илядяк бу ролу ойнамышдыр) иди. Диэяр роллары: Мяшяди Ибад, Солтан бяй, Кябля Губад (“О олмасын, бу олсун”, “Аршын мал алан”, “Яр вя арвад”, Ц.Щаъыбяйли), Кябля Щаъы, Ордухан бяй (“Евлийкян субай”, “Ялли йашында ъаван”, З.Щаъыбяйов), Мирзя Мещди хан, Шамдан бяй (“Надир шащ”, “Шамдан бяй”, Н.Няриманов), Щаъы Гянбяр, Аьакярим хан (“Йаьышдан чыхдыг, йаьмура дцшдцк”, “Аьакярим хан Ярдябили”, Н.Вязиров), Осип (“Мцфяттиш”, Н.Гогол) вя с. А. бир сыра кичик щяъмли пйесин мцяллифидир: “Аьа Мящяммяд шащ Гаъар вя йа Молла Пянащ Вагиф”, “Бакынын фятщи”, “Сабирин мящкямяси”, “Ясэяр оьлума”, “Ингилаб шярaряляри”, “Рур маъярасы” вя с. С.С.Ахундов, М.Горки, Ъ.Мяммядгулузадя, Н.Няриманов, М.Я.Сабир, Л.Н.Толстой, Ъ.Ъаббарлы вя б. щаггында хатиряляр йазмышдыр (“Хатирялярим”, 1968). А. щаггында сянядли филм чякилмишдир.
         Яд.: С я ф я р о в Ъ. Щаъаьа Аббасов. Б., 1963; К я р и м о в И. Азярбайъан пешякар театрынын тарихи вя инкишаф мярщяляляри. Б., 2002.