Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİŞİRMƏ SOBASI

  БИШИРМЯ СОБАСЫ, й а н д ы р м а с о б а с ы – мцхтялиф материаллары биширмя ямялиййатындан кечирмяк цчцн соба. Одадавамлы эил, ящянэдашы, магнезит, доломит, семент шихтасы, метал филизляри Б.с.-н- да 700–1300°Ъ темп-рларда биширилир. Б.с.-нын шахталы, чохдибли, борулу, фырланан нювляри олур. Хцсуси щалларда биширмя просеси гайнар тябягяли Б.с.-нда щяйата кечирилир. Йцксяк темп-лу (1000°Ъ вя даща йцксяк) Б.с. одадавамлы кярпиъин, чини вя сахсы мямулатларын, габларын цзяриндяки шир (мина) вя бойанын биширилмяси цчцн тятбиг олунур.
    

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİŞİRMƏ SOBASI

  БИШИРМЯ СОБАСЫ, й а н д ы р м а с о б а с ы – мцхтялиф материаллары биширмя ямялиййатындан кечирмяк цчцн соба. Одадавамлы эил, ящянэдашы, магнезит, доломит, семент шихтасы, метал филизляри Б.с.-н- да 700–1300°Ъ темп-рларда биширилир. Б.с.-нын шахталы, чохдибли, борулу, фырланан нювляри олур. Хцсуси щалларда биширмя просеси гайнар тябягяли Б.с.-нда щяйата кечирилир. Йцксяк темп-лу (1000°Ъ вя даща йцксяк) Б.с. одадавамлы кярпиъин, чини вя сахсы мямулатларын, габларын цзяриндяки шир (мина) вя бойанын биширилмяси цчцн тятбиг олунур.
    

  BİŞİRMƏ SOBASI

  БИШИРМЯ СОБАСЫ, й а н д ы р м а с о б а с ы – мцхтялиф материаллары биширмя ямялиййатындан кечирмяк цчцн соба. Одадавамлы эил, ящянэдашы, магнезит, доломит, семент шихтасы, метал филизляри Б.с.-н- да 700–1300°Ъ темп-рларда биширилир. Б.с.-нын шахталы, чохдибли, борулу, фырланан нювляри олур. Хцсуси щалларда биширмя просеси гайнар тябягяли Б.с.-нда щяйата кечирилир. Йцксяк темп-лу (1000°Ъ вя даща йцксяк) Б.с. одадавамлы кярпиъин, чини вя сахсы мямулатларын, габларын цзяриндяки шир (мина) вя бойанын биширилмяси цчцн тятбиг олунур.