Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABBASOV İlham İslam oğlu

  АББАСОВ Илщам Ислам оьлу (д.21.9.1969, Ъялилабад) – Азярб. идманчысы. Азярб. Дювлят Бядян Тярбийяси вя Идман Академийасыны битирмишдир (1991). Сярбяст эцляш цзря дюрдгат Азярб. чемпиону (1986, 1988–89, 1993), Авропа чемпионатынын эцмцш (1993) мцкафатчысыдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABBASOV İlham İslam oğlu

  АББАСОВ Илщам Ислам оьлу (д.21.9.1969, Ъялилабад) – Азярб. идманчысы. Азярб. Дювлят Бядян Тярбийяси вя Идман Академийасыны битирмишдир (1991). Сярбяст эцляш цзря дюрдгат Азярб. чемпиону (1986, 1988–89, 1993), Авропа чемпионатынын эцмцш (1993) мцкафатчысыдыр.

  ABBASOV İlham İslam oğlu

  АББАСОВ Илщам Ислам оьлу (д.21.9.1969, Ъялилабад) – Азярб. идманчысы. Азярб. Дювлят Бядян Тярбийяси вя Идман Академийасыны битирмишдир (1991). Сярбяст эцляш цзря дюрдгат Азярб. чемпиону (1986, 1988–89, 1993), Авропа чемпионатынын эцмцш (1993) мцкафатчысыдыр.