Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİŞOF Teodor Lüdviq Vilhelm

  БИШОФ (Бисъщофф) Теодор Лцдвиг Вилщелм (28.10.1807, Щанновер – 5.12. 1882, Мцнщен) – алман анатому, ембриолог вя физиолог. Петербург ЕА яъняби м. цзвц (1846). Бонн вя Щейделберг ун-тляриндя охумушдур. Щейделберг (1836– 43), Эисен (1843– 54) вя Мцнщен (1854–78) ун-тляриндя проф. олмушдур. Mямялилярдя йумуртанын еркян инкишаф мярщялясини вя йетишмясини арашдырмыш; онун бюлцнмя просесини вя бластуланы ембрионал инкишафын мярщяляси кими тясвир етмишдир (1838). Рцшейм гатлары анлайышыны елмя дахил етмишдир. Щейванларын ганында оксиэен вя карбон газы олдуьуну илк дяфя ашкарламышдыр. Б. меймун вя инсан бейнинин юлчцсц вя гурулушунун мцгайисяли юйрянилмяси иля дя мяшьул олмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİŞOF Teodor Lüdviq Vilhelm

  БИШОФ (Бисъщофф) Теодор Лцдвиг Вилщелм (28.10.1807, Щанновер – 5.12. 1882, Мцнщен) – алман анатому, ембриолог вя физиолог. Петербург ЕА яъняби м. цзвц (1846). Бонн вя Щейделберг ун-тляриндя охумушдур. Щейделберг (1836– 43), Эисен (1843– 54) вя Мцнщен (1854–78) ун-тляриндя проф. олмушдур. Mямялилярдя йумуртанын еркян инкишаф мярщялясини вя йетишмясини арашдырмыш; онун бюлцнмя просесини вя бластуланы ембрионал инкишафын мярщяляси кими тясвир етмишдир (1838). Рцшейм гатлары анлайышыны елмя дахил етмишдир. Щейванларын ганында оксиэен вя карбон газы олдуьуну илк дяфя ашкарламышдыр. Б. меймун вя инсан бейнинин юлчцсц вя гурулушунун мцгайисяли юйрянилмяси иля дя мяшьул олмушдур.

  BİŞOF Teodor Lüdviq Vilhelm

  БИШОФ (Бисъщофф) Теодор Лцдвиг Вилщелм (28.10.1807, Щанновер – 5.12. 1882, Мцнщен) – алман анатому, ембриолог вя физиолог. Петербург ЕА яъняби м. цзвц (1846). Бонн вя Щейделберг ун-тляриндя охумушдур. Щейделберг (1836– 43), Эисен (1843– 54) вя Мцнщен (1854–78) ун-тляриндя проф. олмушдур. Mямялилярдя йумуртанын еркян инкишаф мярщялясини вя йетишмясини арашдырмыш; онун бюлцнмя просесини вя бластуланы ембрионал инкишафын мярщяляси кими тясвир етмишдир (1838). Рцшейм гатлары анлайышыны елмя дахил етмишдир. Щейванларын ганында оксиэен вя карбон газы олдуьуну илк дяфя ашкарламышдыр. Б. меймун вя инсан бейнинин юлчцсц вя гурулушунун мцгайисяли юйрянилмяси иля дя мяшьул олмушдур.