Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİŞOP Con Maykl

  БИШОП (Бисщоп) Ъон Майкл (д.22.2.1936, Пенсилванийа штатынын Йорк ш.) – Америка молекулйар биологу, вирусолог, Нобел мцкафаты лауреаты (1989, Щ. Вармусла бирликдя). Щарвард Ун-тини битирмишдир (1962). 1960-ъы иллярин орталарындан Калифорнийа Ун-tиндя (Сан-Франсиско) лабораторийайа башчылыг едиб, 1972 илдян проф.-дур. Ясас ишляри онкоэенезин щцъейря механизмляриня, онкоэенлярин мяншяйи, структуру вя функсийаларына аиддир. Хярчянэ хястялийинин мцхтялиф тясирлярдян (вирус, физики вя кимйяви кансероэенляр) баш веря билян эенетик дяйишикликлярин нятиъяси олдуьуну сцбут етмишдир (Щ. Вармус вя франсыз алими Д. Стееленля бирликдя).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİŞOP Con Maykl

  БИШОП (Бисщоп) Ъон Майкл (д.22.2.1936, Пенсилванийа штатынын Йорк ш.) – Америка молекулйар биологу, вирусолог, Нобел мцкафаты лауреаты (1989, Щ. Вармусла бирликдя). Щарвард Ун-тини битирмишдир (1962). 1960-ъы иллярин орталарындан Калифорнийа Ун-tиндя (Сан-Франсиско) лабораторийайа башчылыг едиб, 1972 илдян проф.-дур. Ясас ишляри онкоэенезин щцъейря механизмляриня, онкоэенлярин мяншяйи, структуру вя функсийаларына аиддир. Хярчянэ хястялийинин мцхтялиф тясирлярдян (вирус, физики вя кимйяви кансероэенляр) баш веря билян эенетик дяйишикликлярин нятиъяси олдуьуну сцбут етмишдир (Щ. Вармус вя франсыз алими Д. Стееленля бирликдя).

  BİŞOP Con Maykl

  БИШОП (Бисщоп) Ъон Майкл (д.22.2.1936, Пенсилванийа штатынын Йорк ш.) – Америка молекулйар биологу, вирусолог, Нобел мцкафаты лауреаты (1989, Щ. Вармусла бирликдя). Щарвард Ун-тини битирмишдир (1962). 1960-ъы иллярин орталарындан Калифорнийа Ун-tиндя (Сан-Франсиско) лабораторийайа башчылыг едиб, 1972 илдян проф.-дур. Ясас ишляри онкоэенезин щцъейря механизмляриня, онкоэенлярин мяншяйи, структуру вя функсийаларына аиддир. Хярчянэ хястялийинин мцхтялиф тясирлярдян (вирус, физики вя кимйяви кансероэенляр) баш веря билян эенетик дяйишикликлярин нятиъяси олдуьуну сцбут етмишдир (Щ. Вармус вя франсыз алими Д. Стееленля бирликдя).