Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ADDİTİVLİK

  АДДИТИВЛИК (лат. аддитивус – ялавя едилян) – кямиййятин бцтюв обйектя уйьун гиймятинин щямин обйектин истянилян тярздя бюлцнмясиндян алынан щиссяляринин уйьун гиймятляри ъяминя бярабяр олмасы хассяси. Мяс., бцтюв ъисмин щяъми онун щиссяляринин щяъмляри ъяминя бярабярдир. Хяттин узунлуьу, сятщин сащяси, физики ъисмин кцтляси дя А. хассясиня маликдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ADDİTİVLİK

  АДДИТИВЛИК (лат. аддитивус – ялавя едилян) – кямиййятин бцтюв обйектя уйьун гиймятинин щямин обйектин истянилян тярздя бюлцнмясиндян алынан щиссяляринин уйьун гиймятляри ъяминя бярабяр олмасы хассяси. Мяс., бцтюв ъисмин щяъми онун щиссяляринин щяъмляри ъяминя бярабярдир. Хяттин узунлуьу, сятщин сащяси, физики ъисмин кцтляси дя А. хассясиня маликдир.

  ADDİTİVLİK

  АДДИТИВЛИК (лат. аддитивус – ялавя едилян) – кямиййятин бцтюв обйектя уйьун гиймятинин щямин обйектин истянилян тярздя бюлцнмясиндян алынан щиссяляринин уйьун гиймятляри ъяминя бярабяр олмасы хассяси. Мяс., бцтюв ъисмин щяъми онун щиссяляринин щяъмляри ъяминя бярабярдир. Хяттин узунлуьу, сятщин сащяси, физики ъисмин кцтляси дя А. хассясиня маликдир.