Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİTƏRƏFLİK 

  БИТЯРЯФЛИК, б е й н я л х а л г  щ ц г у г д а – мцщарибядя иштирак етмямяк, sцлщ дюврцндя ися щярби блоклара гошулмамаг сийасяти. Битяряф дювлят юз яразисинин, щярби ямялиййатларда иштирак етмяйян вятяндашларынын вя щярби контрабанда сайылмайан ямлакынын тохунулмамазлыьы щцгугуна маликдир. Битяряф дювлят юз Б.-ини силащ эцъцня мцдафия едя биляр (силащлы Б.). М ц щ а р и б я  з а м а н ы Б. щярби тоггушмалар башландыгдан сонра мцщарибядя иштирак етмяйян бцтцн дювлятляря аид едилир. Дювлят Б. щаггында хцсуси бяйанат да веря биляр. Даими Б. дювлятин мцщарибядян чякинмясини (юзцнцмцдафия щалларындан башга), сцлщ дюврцндя ися сцлщсевяр хариъи сийасят йеритмясини, мцщарибяйя йюнялдилмиш щярби иттифагларда вя коалисийаларда иштирак етмямясини вя с. нязярдя тутур. Мцщарибя заманы Б. елан етмиш дювлятлярдян фяргли олараг даими битяряф дювлятляр мцвафиг сийасяти даим йеритмяйи ющдяляриня эютцрцрляр. Исвечря (1815 илдян) вя Австрийа (1955 илдян) даими битяряф дювлятдирляр. Бах щямчинин Блоклара гошулмамаг принсипи.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİTƏRƏFLİK 

  БИТЯРЯФЛИК, б е й н я л х а л г  щ ц г у г д а – мцщарибядя иштирак етмямяк, sцлщ дюврцндя ися щярби блоклара гошулмамаг сийасяти. Битяряф дювлят юз яразисинин, щярби ямялиййатларда иштирак етмяйян вятяндашларынын вя щярби контрабанда сайылмайан ямлакынын тохунулмамазлыьы щцгугуна маликдир. Битяряф дювлят юз Б.-ини силащ эцъцня мцдафия едя биляр (силащлы Б.). М ц щ а р и б я  з а м а н ы Б. щярби тоггушмалар башландыгдан сонра мцщарибядя иштирак етмяйян бцтцн дювлятляря аид едилир. Дювлят Б. щаггында хцсуси бяйанат да веря биляр. Даими Б. дювлятин мцщарибядян чякинмясини (юзцнцмцдафия щалларындан башга), сцлщ дюврцндя ися сцлщсевяр хариъи сийасят йеритмясини, мцщарибяйя йюнялдилмиш щярби иттифагларда вя коалисийаларда иштирак етмямясини вя с. нязярдя тутур. Мцщарибя заманы Б. елан етмиш дювлятлярдян фяргли олараг даими битяряф дювлятляр мцвафиг сийасяти даим йеритмяйи ющдяляриня эютцрцрляр. Исвечря (1815 илдян) вя Австрийа (1955 илдян) даими битяряф дювлятдирляр. Бах щямчинин Блоклара гошулмамаг принсипи.

  BİTƏRƏFLİK 

  БИТЯРЯФЛИК, б е й н я л х а л г  щ ц г у г д а – мцщарибядя иштирак етмямяк, sцлщ дюврцндя ися щярби блоклара гошулмамаг сийасяти. Битяряф дювлят юз яразисинин, щярби ямялиййатларда иштирак етмяйян вятяндашларынын вя щярби контрабанда сайылмайан ямлакынын тохунулмамазлыьы щцгугуна маликдир. Битяряф дювлят юз Б.-ини силащ эцъцня мцдафия едя биляр (силащлы Б.). М ц щ а р и б я  з а м а н ы Б. щярби тоггушмалар башландыгдан сонра мцщарибядя иштирак етмяйян бцтцн дювлятляря аид едилир. Дювлят Б. щаггында хцсуси бяйанат да веря биляр. Даими Б. дювлятин мцщарибядян чякинмясини (юзцнцмцдафия щалларындан башга), сцлщ дюврцндя ися сцлщсевяр хариъи сийасят йеритмясини, мцщарибяйя йюнялдилмиш щярби иттифагларда вя коалисийаларда иштирак етмямясини вя с. нязярдя тутур. Мцщарибя заманы Б. елан етмиш дювлятлярдян фяргли олараг даими битяряф дювлятляр мцвафиг сийасяти даим йеритмяйи ющдяляриня эютцрцрляр. Исвечря (1815 илдян) вя Австрийа (1955 илдян) даими битяряф дювлятдирляр. Бах щямчинин Блоклара гошулмамаг принсипи.