Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABBASOV Məzahir Həmid oğlu

  АББАСОВ Мязащир Щямид оьлу (15.12.1918, Бакы – 4.2.2002, Бакы) – Азярб. тарихчиси, тарих е.д (1969), проф. (1975). Бюйцк Вятян мцщарибяси (1941–45) гящряманы. Щярби-Дяниз Авиасийасы мяктябини битирмишдир (1940). 1940–41 иллярдя Гара дяниз донанмасынын Щярби-Щава Гцввяляриндя учуш щейятинин командири олмушдур. 1963 илдян

  АМЕА-нын Тарих Ин-тунда ишлямишдир. Елми ясярлярин, о ъцмлядян бир нечя китабын мцяллифидир. Азярб. ССР Али Советинин (5-ъи чаьырыш) депутаты олмушдур. Гырмызы Байраг вя Ы дяряъяли “Вятян мцщарибяси” орденляри, щямчинин Азярб. Респ.-нын “Шющрят” ордени иля тялтиф едилмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABBASOV Məzahir Həmid oğlu

  АББАСОВ Мязащир Щямид оьлу (15.12.1918, Бакы – 4.2.2002, Бакы) – Азярб. тарихчиси, тарих е.д (1969), проф. (1975). Бюйцк Вятян мцщарибяси (1941–45) гящряманы. Щярби-Дяниз Авиасийасы мяктябини битирмишдир (1940). 1940–41 иллярдя Гара дяниз донанмасынын Щярби-Щава Гцввяляриндя учуш щейятинин командири олмушдур. 1963 илдян

  АМЕА-нын Тарих Ин-тунда ишлямишдир. Елми ясярлярин, о ъцмлядян бир нечя китабын мцяллифидир. Азярб. ССР Али Советинин (5-ъи чаьырыш) депутаты олмушдур. Гырмызы Байраг вя Ы дяряъяли “Вятян мцщарибяси” орденляри, щямчинин Азярб. Респ.-нын “Шющрят” ордени иля тялтиф едилмишдир.

  ABBASOV Məzahir Həmid oğlu

  АББАСОВ Мязащир Щямид оьлу (15.12.1918, Бакы – 4.2.2002, Бакы) – Азярб. тарихчиси, тарих е.д (1969), проф. (1975). Бюйцк Вятян мцщарибяси (1941–45) гящряманы. Щярби-Дяниз Авиасийасы мяктябини битирмишдир (1940). 1940–41 иллярдя Гара дяниз донанмасынын Щярби-Щава Гцввяляриндя учуш щейятинин командири олмушдур. 1963 илдян

  АМЕА-нын Тарих Ин-тунда ишлямишдир. Елми ясярлярин, о ъцмлядян бир нечя китабын мцяллифидир. Азярб. ССР Али Советинин (5-ъи чаьырыш) депутаты олмушдур. Гырмызы Байраг вя Ы дяряъяли “Вятян мцщарибяси” орденляри, щямчинин Азярб. Респ.-нын “Шющрят” ордени иля тялтиф едилмишдир.