Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİTKİNİN BÖYÜMƏSİ

  БИТКИНИН БЮЙЦМЯСИ – щцъейрялярин сайъа чохалмасы, йени структур елементляринин ямяля эялмяси, организмин кцтля вя юлчцсцнцн артмасы. Щцъейря, тохума вя органларын бюйцмясини характеризя едян бу просес организмдя эедян маддяляр мцбадиляси иля мцяййян олунур. Али биткилярин бюйцмяси 3 мярщяляйя айрылыр: ембрионал бюйцмя, узунуна бюйцмя, тохума вя органларын формалашмасы. Б.б.-ня хариъи амилляр ъидди тясир эюстярир.
       Онтоэенез просесиндя Б.б.-ни тямин едян щцъейря, тохума вя органлар груплашараг бюйцмя функсийасы дашыйырлар. Щямин щиссялярин кясилиб атылмасы Б.б.-ни лянэидир. Биткилярдя бюйцмя просесини метаболитляр вя фитощормонлар низама салыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİTKİNİN BÖYÜMƏSİ

  БИТКИНИН БЮЙЦМЯСИ – щцъейрялярин сайъа чохалмасы, йени структур елементляринин ямяля эялмяси, организмин кцтля вя юлчцсцнцн артмасы. Щцъейря, тохума вя органларын бюйцмясини характеризя едян бу просес организмдя эедян маддяляр мцбадиляси иля мцяййян олунур. Али биткилярин бюйцмяси 3 мярщяляйя айрылыр: ембрионал бюйцмя, узунуна бюйцмя, тохума вя органларын формалашмасы. Б.б.-ня хариъи амилляр ъидди тясир эюстярир.
       Онтоэенез просесиндя Б.б.-ни тямин едян щцъейря, тохума вя органлар груплашараг бюйцмя функсийасы дашыйырлар. Щямин щиссялярин кясилиб атылмасы Б.б.-ни лянэидир. Биткилярдя бюйцмя просесини метаболитляр вя фитощормонлар низама салыр.

  BİTKİNİN BÖYÜMƏSİ

  БИТКИНИН БЮЙЦМЯСИ – щцъейрялярин сайъа чохалмасы, йени структур елементляринин ямяля эялмяси, организмин кцтля вя юлчцсцнцн артмасы. Щцъейря, тохума вя органларын бюйцмясини характеризя едян бу просес организмдя эедян маддяляр мцбадиляси иля мцяййян олунур. Али биткилярин бюйцмяси 3 мярщяляйя айрылыр: ембрионал бюйцмя, узунуна бюйцмя, тохума вя органларын формалашмасы. Б.б.-ня хариъи амилляр ъидди тясир эюстярир.
       Онтоэенез просесиндя Б.б.-ни тямин едян щцъейря, тохума вя органлар груплашараг бюйцмя функсийасы дашыйырлар. Щямин щиссялярин кясилиб атылмасы Б.б.-ни лянэидир. Биткилярдя бюйцмя просесини метаболитляр вя фитощормонлар низама салыр.