Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABBASOV  Möhsün Nəsir oğlu

  AББАСОВ Мющсцн Нясир оьлу (15.2.1922, Фцзули р-нунун Ящмядалылар к. – 27.5.1990, щямин к.-дя) – Сосиалист Ямяйи Гящряманы (1950). Бюйцк Вятян мцщарибяси (1941–45) иштиракчысы. 1949 илдя памбыгчылыг сащясиндя йцксяк наилиййятляр ялдя етмишдир. Ленин ордени иля тялтиф олунмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABBASOV  Möhsün Nəsir oğlu

  AББАСОВ Мющсцн Нясир оьлу (15.2.1922, Фцзули р-нунун Ящмядалылар к. – 27.5.1990, щямин к.-дя) – Сосиалист Ямяйи Гящряманы (1950). Бюйцк Вятян мцщарибяси (1941–45) иштиракчысы. 1949 илдя памбыгчылыг сащясиндя йцксяк наилиййятляр ялдя етмишдир. Ленин ордени иля тялтиф олунмушдур.

  ABBASOV  Möhsün Nəsir oğlu

  AББАСОВ Мющсцн Нясир оьлу (15.2.1922, Фцзули р-нунун Ящмядалылар к. – 27.5.1990, щямин к.-дя) – Сосиалист Ямяйи Гящряманы (1950). Бюйцк Вятян мцщарибяси (1941–45) иштиракчысы. 1949 илдя памбыгчылыг сащясиндя йцксяк наилиййятляр ялдя етмишдир. Ленин ордени иля тялтиф олунмушдур.