Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ADENOZİN

  АДЕНОЗИН, 9-β-Д-рибофуранозиlаденин – tяrkibindя adenin vя D ribozanыn qalыqlarы olan ribonukleozid. A. bцtцn рибонуклеин туршуlarыnыn (RNT), аденозинфосфат туршуlarыnыn, коферментлярин (НАД, НАДФ, А. коферментi) vя bir чox biokimyяvi чevrilmяlяrdя metil qruplarыnыn donoru olan S-adenozilmetioninin тяркибиня дахилдир. А.-iн тюрямяляри olan аминasilаденилатлар рибосомда зцлалын синтези заманы ямяля эялир. А. галыьы nяqledici РНТ molekulunun 3'-sonunda yerlяшir; zцлалын биосинтезиndя аминтуршунun аксепторudur. А.-iн модификасийа олунмуш аналоглары, o cumlяdяn nяqledici RNT-lяrdя olan 6-izopentiladenozin (bitkilяrdя bu birlяшmя hяmчinin sitokinin hormonu kimi mяlumdur), ribosom vя nяqledici RNT-lяrin sintezini seчici tяcrid edяn 3'-dezoksiadenozin (korfisepin) antibiotiki bяzi РНТ-lяrin вя антибиотиклярин тяркибиня дахилdir. А. щцъейря нцвяляриндя АДФ-rибоза formasыnda nцvя zцlalы ilя vя bir чox sitoplazmatik komponentlяrlя kovalent яlaqяdяdir. Eukariotlu matrisalы RNT-lяrdя A. RNT-nin prosesinqindя mцhцm rol oynayan poliadenil ardыcыllыqlarы шяklindя olur.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ADENOZİN

  АДЕНОЗИН, 9-β-Д-рибофуранозиlаденин – tяrkibindя adenin vя D ribozanыn qalыqlarы olan ribonukleozid. A. bцtцn рибонуклеин туршуlarыnыn (RNT), аденозинфосфат туршуlarыnыn, коферментлярин (НАД, НАДФ, А. коферментi) vя bir чox biokimyяvi чevrilmяlяrdя metil qruplarыnыn donoru olan S-adenozilmetioninin тяркибиня дахилдир. А.-iн тюрямяляри olan аминasilаденилатлар рибосомда зцлалын синтези заманы ямяля эялир. А. галыьы nяqledici РНТ molekulunun 3'-sonunda yerlяшir; zцлалын биосинтезиndя аминтуршунun аксепторudur. А.-iн модификасийа олунмуш аналоглары, o cumlяdяn nяqledici RNT-lяrdя olan 6-izopentiladenozin (bitkilяrdя bu birlяшmя hяmчinin sitokinin hormonu kimi mяlumdur), ribosom vя nяqledici RNT-lяrin sintezini seчici tяcrid edяn 3'-dezoksiadenozin (korfisepin) antibiotiki bяzi РНТ-lяrin вя антибиотиклярин тяркибиня дахилdir. А. щцъейря нцвяляриндя АДФ-rибоза formasыnda nцvя zцlalы ilя vя bir чox sitoplazmatik komponentlяrlя kovalent яlaqяdяdir. Eukariotlu matrisalы RNT-lяrdя A. RNT-nin prosesinqindя mцhцm rol oynayan poliadenil ardыcыllыqlarы шяklindя olur.

  ADENOZİN

  АДЕНОЗИН, 9-β-Д-рибофуранозиlаденин – tяrkibindя adenin vя D ribozanыn qalыqlarы olan ribonukleozid. A. bцtцn рибонуклеин туршуlarыnыn (RNT), аденозинфосфат туршуlarыnыn, коферментлярин (НАД, НАДФ, А. коферментi) vя bir чox biokimyяvi чevrilmяlяrdя metil qruplarыnыn donoru olan S-adenozilmetioninin тяркибиня дахилдир. А.-iн тюрямяляри olan аминasilаденилатлар рибосомда зцлалын синтези заманы ямяля эялир. А. галыьы nяqledici РНТ molekulunun 3'-sonunda yerlяшir; zцлалын биосинтезиndя аминтуршунun аксепторudur. А.-iн модификасийа олунмуш аналоглары, o cumlяdяn nяqledici RNT-lяrdя olan 6-izopentiladenozin (bitkilяrdя bu birlяшmя hяmчinin sitokinin hormonu kimi mяlumdur), ribosom vя nяqledici RNT-lяrin sintezini seчici tяcrid edяn 3'-dezoksiadenozin (korfisepin) antibiotiki bяzi РНТ-lяrin вя антибиотиклярин тяркибиня дахилdir. А. щцъейря нцвяляриндя АДФ-rибоза formasыnda nцvя zцlalы ilя vя bir чox sitoplazmatik komponentlяrlя kovalent яlaqяdяdir. Eukariotlu matrisalы RNT-lяrdя A. RNT-nin prosesinqindя mцhцm rol oynayan poliadenil ardыcыllыqlarы шяklindя olur.