Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABBASOV Mütəllim Məhərrəm oğlu

  АББАСОВ Мцтяллим Мящяррям оьлу (д.20.10.1957, Тяртяр р-нунун Ъямилли к.) –Азярб. педагогу, педагожи е.д. (2006). Азярб. Респ. ямякдар мцяллими (2007). Азярб. Дювлят Педагожи Ин-туну битирмишдир (1982). Тяртяр р-нунда мцяллим (1982–85), Азярб. ЕА-нын Гейри-Цзви вя Физики Кимйа Ин-тунда (1985–98) мцхтялиф вязифялярдя ишлямишдир. 1998 илдян АМЕА-нын Й.Мяммядялийев ад. Нефт-Кимйа Просесляри Ин-тунун апарыъы елми ишчисидир. Тядгигатлары цмумтящсил мяктябляриндя кимйанын тядриси проблемляриня щяср едилмишдир. Бир чох елми ясярин, о ъцмлядян дярслик вя дярс вясаитинин мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABBASOV Mütəllim Məhərrəm oğlu

  АББАСОВ Мцтяллим Мящяррям оьлу (д.20.10.1957, Тяртяр р-нунун Ъямилли к.) –Азярб. педагогу, педагожи е.д. (2006). Азярб. Респ. ямякдар мцяллими (2007). Азярб. Дювлят Педагожи Ин-туну битирмишдир (1982). Тяртяр р-нунда мцяллим (1982–85), Азярб. ЕА-нын Гейри-Цзви вя Физики Кимйа Ин-тунда (1985–98) мцхтялиф вязифялярдя ишлямишдир. 1998 илдян АМЕА-нын Й.Мяммядялийев ад. Нефт-Кимйа Просесляри Ин-тунун апарыъы елми ишчисидир. Тядгигатлары цмумтящсил мяктябляриндя кимйанын тядриси проблемляриня щяср едилмишдир. Бир чох елми ясярин, о ъцмлядян дярслик вя дярс вясаитинин мцяллифидир.

  ABBASOV Mütəllim Məhərrəm oğlu

  АББАСОВ Мцтяллим Мящяррям оьлу (д.20.10.1957, Тяртяр р-нунун Ъямилли к.) –Азярб. педагогу, педагожи е.д. (2006). Азярб. Респ. ямякдар мцяллими (2007). Азярб. Дювлят Педагожи Ин-туну битирмишдир (1982). Тяртяр р-нунда мцяллим (1982–85), Азярб. ЕА-нын Гейри-Цзви вя Физики Кимйа Ин-тунда (1985–98) мцхтялиф вязифялярдя ишлямишдир. 1998 илдян АМЕА-нын Й.Мяммядялийев ад. Нефт-Кимйа Просесляри Ин-тунун апарыъы елми ишчисидир. Тядгигатлары цмумтящсил мяктябляриндя кимйанын тядриси проблемляриня щяср едилмишдир. Бир чох елми ясярин, о ъцмлядян дярслик вя дярс вясаитинин мцяллифидир.